Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 62 (2023): Zeszyt 3-4 (November 2023)

Tom 62 (2023): Zeszyt 2 (June 2023)

Tom 62 (2023): Zeszyt 1 (March 2023)

Tom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 60 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 3 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 2 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 58 (2019): Zeszyt 4 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 3 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 2 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 57 (2018): Zeszyt 4 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 3 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 2 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
Otwarty dostęp

The Importance Of Bioaerosol In Forensic Investigations

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 331 - 335

Abstrakt

Streszczenie

W artykule omówiono znaczenie bioaerozolu pod kątem mikrobiologii sądowej oraz wyjaśniono jego przydatność w badaniach kryminalistycznych. Przedstawiono również dostępne w literaturze przykłady z praktyki śledczej i przeprowadzonych dochodzeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przydatność analiz aerozoli biologicznych w postępowaniu dowodowym.

1. Wstęp. 2. Aerozole biologiczne. 3. Bioaerozole w badaniach kryminalistycznych. 4. Podsumowanie

Słowa kluczowe

 • powietrze
 • bioaerozol
 • nauki sądowe
 • grzyby
 • pyłki

Key words

 • air
 • bioaerosol
 • forensic science
 • fungi
 • pollen

Słowa kluczowe

 • powietrze
 • bioaerozol
 • nauki sądowe
 • grzyby
 • pyłki
Otwarty dostęp

Brucellosis: Current Status Of The Disease And Future Perspectives

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 337 - 344

Abstrakt

Abstract

Brucellosis is a transmissible bacterial zoonotic disease caused by Gram-negative coccobacillus bacteria of the genus Brucella. The disease severely hinders the livestock industry and human health. In several instances, infected animals act as carriers for the cross-species transmission of brucellosis. Social issues, poor husbandry practices, irregularities in the marketing and movement of domestic animals, and lack of coordination between veterinary and human health services are some of the key factors responsible for the transmission and prevalence of Brucellosis. Human contact with infected domestic animals is often the transmission route of Brucellosis infection. Therefore, human brucellosis could be eradicated globally by eradicating animal brucellosis. This review describes the current status of brucellosis and the risk factors of the disease in animals and the human population. In addition, there is a further discussion of the various issues related to the control and prevention of brucellosis in domestic animals and humans.

1. Introduction. 2. Historical background of Brucellosis. 3. Prevalence of brucellosis 4. Taxonomy 5. Epidemiology of Brucellosis 6. Risk factors for brucellosis 7. Transmission. 8. Clinical Symptoms. 9. Human brucellosis. 10. Diagnosis of brucellosis 11. Detection of Brucella organisms. 12. Serological tests. 13. Molecular diagnostic methods. 14. Control and prevention of brucellosis

Key words

 • Brucella
 • brucellosis
 • epidemiology
 • serological test
 • molecular diagnostic test
Otwarty dostęp

Generowanie MostkÓW Disiarczkowych W BiaŁKach – RÓŻNorodnoŚĆ Strukturalna I Funkcjonalna BiaŁEk Dsba

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 345 - 355

Abstrakt

Streszczenie

Białka Dsb katalizują wprowadzanie mostków disiarczkowych pomiędzy grupami tiolowymi reszt cysteinowych do białek pozacytoplazmatycznych w komórkach bakterii. Proces ten warunkuje osiągnięcie przez białka prawidłowej struktury, umożliwiającej pełnienie funkcji w komórce. Najlepiej poznanym i scharakteryzowanym białkiem zaangażowanym w proces wprowadzania mostków disiarczkowych jest monomeryczna oksydoreduktaza DsbA, działająca w komórkach modelowego organizmu Escherichia coli. Badania wielu mikroorganizmów pokazały ogromną różnorodność funkcjonowania szlaku wprowadzania mostków disiarczkowych. W prezentowanej pracy zebrano informacje charakteryzujące wyodrębnione strukturalne i filogenetyczne grupy białek DsbA różnych gatunków bakterii. Opisano ich właściwości fizykochemiczne a także oddziaływania z partnerami redoks oraz substratami. Skoncentrowano się również na opisaniu dimerycznych białek, pełniących rolę w procesie wprowadzania mostków disiarczkowych. Ponieważ białka Dsb decydują często o aktywności czynników wirulencji, poznanie ich struktur i mechanizmów działania może przyśpieszyć opracowanie nowych terapii antybakteryjnych.

1. Wstęp. 2. System białek Dsb Escherichia coli. 2.1. Charakterystyka tiolowej oksydoreduktazy E. coli – białka DsbA. 2.2. Białka szlaku izomeryzacji-redukcji. 3. Klasyfikacja monomerycznych białek DsbA. 3.1. Fizyczno-chemiczne właściwości różnych grup DsbA. 4. Oddziaływanie DsbA z dwiema grupami substratów – partnerami redoks oraz substratami. 4.1. Oddziaływanie z partnerami redoks. 4.2. Oddziaływanie z substratami. 5. Dimeryczne oksydoreduktazy o aktywności oksydacyjnej. 6. Podsumowanie. 7. Piśmiennictwo

Słowa kluczowe

 • białka Dsb
 • dimeryczne oksydazy Dsb
 • EcDsbA
 • klasyfikacja DsbA
 • mostki disiarczkowe

Key words

 • Dsb proteins
 • dimeric Dsb oxidases
 • EcDsbA
 • DsbA classification
 • disulfide bonds

Słowa kluczowe

 • białka Dsb
 • dimeryczne oksydazy Dsb
 • EcDsbA
 • klasyfikacja DsbA
 • mostki disiarczkowe
Otwarty dostęp

Bacillus Thuringiensis – Nowy PotencjaŁ Aplikacyjny

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 357 - 366

Abstrakt

Streszczenie

Owadobójcze właściwości Bacillus thuringiensis (Bt) sprawiają, że jest to cenny gatunek bakterii dla rozwoju rolnictwa. Produkowane przez Bt białka Cry i Cyt działają w sposób selektywny, dlatego ich stosowanie prowadzi do wyeliminowania tylko larw owadów docelowych. Znane są również inne substancje produkowane przez bakterie Bt, które mogą się przyczynić do eliminacji agrofagów i promowania wzrostu roślin. Ponadto podejmowane są próby stosowania szczepów B. thuringiensis w procesie bioremediacji terenów skażonych toksycznymi związkami organicznymi oraz w medycynie, w zwalczaniu patogenów ludzkich i zwierzęcych oraz komórek nowotworowych.

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka gatunku Bacillus thuringiensis. 3. Czynniki wirulencji Bacillus thuringiensis. 4. Wykorzystanie Bacillus thuringiensis w nowoczesnym rolnictwie 5. Nowe możliwości wykorzystania bakterii Bacillus thuringiensis. 6. Podsumowanie

Słowa kluczowe

 • białka Cry
 • bioinsektycydy
 • bioremediacja
 • medycyna

Key words

 • Cry proteins
 • bioinsecticides
 • bioremediation
 • medicine

Słowa kluczowe

 • białka Cry
 • bioinsektycydy
 • bioremediacja
 • medycyna
Otwarty dostęp

PrzydatnoŚĆ Diagnostyczna Reakcji Pcr W Rozpoznawaniu Boreliozy

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 367 - 377

Abstrakt

Streszczenie

Borelioza jest wieloukładową chorobą wywoływaną przez bakterie zaliczane do kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato. Wektorem przenoszącym infekcję są kleszcze z rodzaju Ixodes, które zakażają kolejnych żywicieli krętka podczas spożywania ich krwi. Zróżnicowany przebieg boreliozy uniemożliwia jej rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych. W związku z tym diagnostyka choroby z Lyme opiera się głównie na metodach laboratoryjnych, zarówno bezpośrednich (wykrycie obecności DNA lub białek czynnika zakaźnego w materiale biologicznym pobranym od pacjenta) jak i pośrednich (badania serologiczne). Powszechnie rekomendowanym podejściem jest serodiagnostyka, jednakże z powodu czasu wymaganego do wytworzenia przez organizm swoistych przeciwciał nie jest ona przydatna w początkowym okresie infekcji. Metody mikrobiologiczne, będące złotym standardem w wykrywaniu wielu infekcji bakteryjnych, nie są szeroko wykorzystywane w rozpoznaniu boreliozy ze względu na wysokie wymagania wzrostowe B. burgdorferi s.l. oraz długi czas oczekiwania na wynik. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być diagnostyka molekularna polegająca na wykrywaniu DNA krętka za pomocą reakcji PCR, która jest wysoko specyficzna oraz czuła. Jednakże efektywność tego podejścia zależy od wielu czynników dlatego konieczne jest opracowanie wystandaryzowanego algorytmu diagnostycznego zapewniającego powtarzalność wyników we wszystkich laboratoriach.

1. Wprowadzenie. 2. Genom B. burgdorferi s.l. 3. Diagnostyka boreliozy. 4. Rodzaje reakcji PCR wykorzystywane w diagnostyce boreliozy. 5. Geny wykorzystywane w detekcji DNA B. burgdorferi s.l. 6. Identyfikacja genogatunków B. burgdorferi s.l. 7. Materiał kliniczny. 8. Czynniki wpływające na wydajność reakcji PCR. 9. Zalecenia dotyczące zastosowania diagnostyki PCR. 10. Podsumowanie

Słowa kluczowe

 • sensu lato
 • borelioza
 • diagnostyka molekularna
 • PCR

Key words

 • sensu lato
 • Lyme disease
 • molecular diagnostics
 • PCR

Słowa kluczowe

 • sensu lato
 • borelioza
 • diagnostyka molekularna
 • PCR
0 Artykułów
Otwarty dostęp

The Importance Of Bioaerosol In Forensic Investigations

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 331 - 335

Abstrakt

Streszczenie

W artykule omówiono znaczenie bioaerozolu pod kątem mikrobiologii sądowej oraz wyjaśniono jego przydatność w badaniach kryminalistycznych. Przedstawiono również dostępne w literaturze przykłady z praktyki śledczej i przeprowadzonych dochodzeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przydatność analiz aerozoli biologicznych w postępowaniu dowodowym.

1. Wstęp. 2. Aerozole biologiczne. 3. Bioaerozole w badaniach kryminalistycznych. 4. Podsumowanie

Słowa kluczowe

 • powietrze
 • bioaerozol
 • nauki sądowe
 • grzyby
 • pyłki

Key words

 • air
 • bioaerosol
 • forensic science
 • fungi
 • pollen

Słowa kluczowe

 • powietrze
 • bioaerozol
 • nauki sądowe
 • grzyby
 • pyłki
Otwarty dostęp

Brucellosis: Current Status Of The Disease And Future Perspectives

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 337 - 344

Abstrakt

Abstract

Brucellosis is a transmissible bacterial zoonotic disease caused by Gram-negative coccobacillus bacteria of the genus Brucella. The disease severely hinders the livestock industry and human health. In several instances, infected animals act as carriers for the cross-species transmission of brucellosis. Social issues, poor husbandry practices, irregularities in the marketing and movement of domestic animals, and lack of coordination between veterinary and human health services are some of the key factors responsible for the transmission and prevalence of Brucellosis. Human contact with infected domestic animals is often the transmission route of Brucellosis infection. Therefore, human brucellosis could be eradicated globally by eradicating animal brucellosis. This review describes the current status of brucellosis and the risk factors of the disease in animals and the human population. In addition, there is a further discussion of the various issues related to the control and prevention of brucellosis in domestic animals and humans.

1. Introduction. 2. Historical background of Brucellosis. 3. Prevalence of brucellosis 4. Taxonomy 5. Epidemiology of Brucellosis 6. Risk factors for brucellosis 7. Transmission. 8. Clinical Symptoms. 9. Human brucellosis. 10. Diagnosis of brucellosis 11. Detection of Brucella organisms. 12. Serological tests. 13. Molecular diagnostic methods. 14. Control and prevention of brucellosis

Key words

 • Brucella
 • brucellosis
 • epidemiology
 • serological test
 • molecular diagnostic test
Otwarty dostęp

Generowanie MostkÓW Disiarczkowych W BiaŁKach – RÓŻNorodnoŚĆ Strukturalna I Funkcjonalna BiaŁEk Dsba

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 345 - 355

Abstrakt

Streszczenie

Białka Dsb katalizują wprowadzanie mostków disiarczkowych pomiędzy grupami tiolowymi reszt cysteinowych do białek pozacytoplazmatycznych w komórkach bakterii. Proces ten warunkuje osiągnięcie przez białka prawidłowej struktury, umożliwiającej pełnienie funkcji w komórce. Najlepiej poznanym i scharakteryzowanym białkiem zaangażowanym w proces wprowadzania mostków disiarczkowych jest monomeryczna oksydoreduktaza DsbA, działająca w komórkach modelowego organizmu Escherichia coli. Badania wielu mikroorganizmów pokazały ogromną różnorodność funkcjonowania szlaku wprowadzania mostków disiarczkowych. W prezentowanej pracy zebrano informacje charakteryzujące wyodrębnione strukturalne i filogenetyczne grupy białek DsbA różnych gatunków bakterii. Opisano ich właściwości fizykochemiczne a także oddziaływania z partnerami redoks oraz substratami. Skoncentrowano się również na opisaniu dimerycznych białek, pełniących rolę w procesie wprowadzania mostków disiarczkowych. Ponieważ białka Dsb decydują często o aktywności czynników wirulencji, poznanie ich struktur i mechanizmów działania może przyśpieszyć opracowanie nowych terapii antybakteryjnych.

1. Wstęp. 2. System białek Dsb Escherichia coli. 2.1. Charakterystyka tiolowej oksydoreduktazy E. coli – białka DsbA. 2.2. Białka szlaku izomeryzacji-redukcji. 3. Klasyfikacja monomerycznych białek DsbA. 3.1. Fizyczno-chemiczne właściwości różnych grup DsbA. 4. Oddziaływanie DsbA z dwiema grupami substratów – partnerami redoks oraz substratami. 4.1. Oddziaływanie z partnerami redoks. 4.2. Oddziaływanie z substratami. 5. Dimeryczne oksydoreduktazy o aktywności oksydacyjnej. 6. Podsumowanie. 7. Piśmiennictwo

Słowa kluczowe

 • białka Dsb
 • dimeryczne oksydazy Dsb
 • EcDsbA
 • klasyfikacja DsbA
 • mostki disiarczkowe

Key words

 • Dsb proteins
 • dimeric Dsb oxidases
 • EcDsbA
 • DsbA classification
 • disulfide bonds

Słowa kluczowe

 • białka Dsb
 • dimeryczne oksydazy Dsb
 • EcDsbA
 • klasyfikacja DsbA
 • mostki disiarczkowe
Otwarty dostęp

Bacillus Thuringiensis – Nowy PotencjaŁ Aplikacyjny

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 357 - 366

Abstrakt

Streszczenie

Owadobójcze właściwości Bacillus thuringiensis (Bt) sprawiają, że jest to cenny gatunek bakterii dla rozwoju rolnictwa. Produkowane przez Bt białka Cry i Cyt działają w sposób selektywny, dlatego ich stosowanie prowadzi do wyeliminowania tylko larw owadów docelowych. Znane są również inne substancje produkowane przez bakterie Bt, które mogą się przyczynić do eliminacji agrofagów i promowania wzrostu roślin. Ponadto podejmowane są próby stosowania szczepów B. thuringiensis w procesie bioremediacji terenów skażonych toksycznymi związkami organicznymi oraz w medycynie, w zwalczaniu patogenów ludzkich i zwierzęcych oraz komórek nowotworowych.

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka gatunku Bacillus thuringiensis. 3. Czynniki wirulencji Bacillus thuringiensis. 4. Wykorzystanie Bacillus thuringiensis w nowoczesnym rolnictwie 5. Nowe możliwości wykorzystania bakterii Bacillus thuringiensis. 6. Podsumowanie

Słowa kluczowe

 • białka Cry
 • bioinsektycydy
 • bioremediacja
 • medycyna

Key words

 • Cry proteins
 • bioinsecticides
 • bioremediation
 • medicine

Słowa kluczowe

 • białka Cry
 • bioinsektycydy
 • bioremediacja
 • medycyna
Otwarty dostęp

PrzydatnoŚĆ Diagnostyczna Reakcji Pcr W Rozpoznawaniu Boreliozy

Data publikacji: 04 Jan 2021
Zakres stron: 367 - 377

Abstrakt

Streszczenie

Borelioza jest wieloukładową chorobą wywoływaną przez bakterie zaliczane do kompleksu Borrelia burgdorferi sensu lato. Wektorem przenoszącym infekcję są kleszcze z rodzaju Ixodes, które zakażają kolejnych żywicieli krętka podczas spożywania ich krwi. Zróżnicowany przebieg boreliozy uniemożliwia jej rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych. W związku z tym diagnostyka choroby z Lyme opiera się głównie na metodach laboratoryjnych, zarówno bezpośrednich (wykrycie obecności DNA lub białek czynnika zakaźnego w materiale biologicznym pobranym od pacjenta) jak i pośrednich (badania serologiczne). Powszechnie rekomendowanym podejściem jest serodiagnostyka, jednakże z powodu czasu wymaganego do wytworzenia przez organizm swoistych przeciwciał nie jest ona przydatna w początkowym okresie infekcji. Metody mikrobiologiczne, będące złotym standardem w wykrywaniu wielu infekcji bakteryjnych, nie są szeroko wykorzystywane w rozpoznaniu boreliozy ze względu na wysokie wymagania wzrostowe B. burgdorferi s.l. oraz długi czas oczekiwania na wynik. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu wydaje się być diagnostyka molekularna polegająca na wykrywaniu DNA krętka za pomocą reakcji PCR, która jest wysoko specyficzna oraz czuła. Jednakże efektywność tego podejścia zależy od wielu czynników dlatego konieczne jest opracowanie wystandaryzowanego algorytmu diagnostycznego zapewniającego powtarzalność wyników we wszystkich laboratoriach.

1. Wprowadzenie. 2. Genom B. burgdorferi s.l. 3. Diagnostyka boreliozy. 4. Rodzaje reakcji PCR wykorzystywane w diagnostyce boreliozy. 5. Geny wykorzystywane w detekcji DNA B. burgdorferi s.l. 6. Identyfikacja genogatunków B. burgdorferi s.l. 7. Materiał kliniczny. 8. Czynniki wpływające na wydajność reakcji PCR. 9. Zalecenia dotyczące zastosowania diagnostyki PCR. 10. Podsumowanie

Słowa kluczowe

 • sensu lato
 • borelioza
 • diagnostyka molekularna
 • PCR

Key words

 • sensu lato
 • Lyme disease
 • molecular diagnostics
 • PCR

Słowa kluczowe

 • sensu lato
 • borelioza
 • diagnostyka molekularna
 • PCR