Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 62 (2023): Zeszyt 2 (June 2023)

Tom 62 (2023): Zeszyt 1 (March 2023)

Tom 61 (2022): Zeszyt 4 (December 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 3 (September 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 2 (June 2022)

Tom 61 (2022): Zeszyt 1 (March 2022)

Tom 60 (2021): Zeszyt 4 (December 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 3 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 2 (January 2021)

Tom 60 (2021): Zeszyt 1 (January 2021)

Tom 59 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 3 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 2 (January 2020)

Tom 59 (2020): Zeszyt 1 (January 2020)

Tom 58 (2019): Zeszyt 4 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 3 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 2 (January 2019)

Tom 58 (2019): Zeszyt 1 (January 2019)

Tom 57 (2018): Zeszyt 4 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 3 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 2 (January 2018)

Tom 57 (2018): Zeszyt 1 (January 2018)

Tom 56 (2017): Zeszyt 4 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 2 (January 2017)

Tom 56 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

Tom 56 (2017): Zeszyt 3 (January 2017)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2545-3149
Pierwsze wydanie
01 Mar 1961
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski, Polski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
Otwarty dostęp

Pathogenicity of environmental chlamydiae for humans and animals

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 265 - 274

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Chlamydie środowiskowe chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. 2.1. Chorobotwórczość rodziny Parachlamydiaceae. 2.2. Chorobotwórczość rodziny Simkaniaceae. 2.3. Chorobotwórczość rodziny Rhabdochlamydiaceae. 2.4. Chorobotwórczość rodziny Waddliaceae. 2.5. Chorobotwórczość innych chlamydii. 3. Diagnostyka chlamydii środowiskowych 4. Podsumowanie

Key words

 • diagnostics
 • environmental chlamydiae
 • pathogenicity

Słowa kluczowe

 • chlamydie środowiskowe
 • chorobotwórczość
 • diagnostyka
Otwarty dostęp

Underground communication – the new elements of signalling pathways of arbuscular mycorrhizal symbiosis

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 275 - 281

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Symbiotyczna natura grzybów arbuskularnych. 3. Wczesne etapy nawiązywania mykoryzy arbuskularnej. 4. Wymiana cząsteczek sygnałowych podczas formowania się mykoryzy arbuskularnej. 5. Kwas mewalonowy – wtórny przekaźnik cząsteczek sygnałowych w mykoryzie arbuskularnej. 6. Kinaza białkowa CCaMK jako kluczowy element w ustanowieniu mykoryzy arbuskularnej. 7. Podsumowanie

Key words

 • mevalonic acid
 • mycorrhiza
 • reductase 1 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A
 • strigolactones
 • signaling pathway

Słowa kluczowe

 • kwas mewalonowy
 • mikoryza
 • reduktaza 1 3 hydroksy-3-metyloglutarylo koenzymu A
 • strigolaktony
 • szlak sygnałowy
Otwarty dostęp

Candida auris– emerging fungal pathogen

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 282 - 288

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Zakażenia Candida spp. 3. Nowy patogen grzybiczy –Candida auris. 3.1. Epidemiologia i chorobotwórczość. 3.2. Problemy identyfikacyjne. 3.3. Czynniki chorobotwórczości. 3.4. Lekooporność szczepów C. auris. 4. Działania prewencyjne. 5. Podsumowanie

Key words

 • fungemia
 • candidiasis

Słowa kluczowe

 • grzybice
 • kandydozy
Otwarty dostęp

Nitroaromatic compounds – characteristics and methods of biodegradation

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 289 - 305

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. 2. Charakterystyka nitrozwiązków aromatycznych. 2.1. Właściwości chemiczne i synteza nitroarenów. 2.2. Syntetyczne nitrozwiązki aromatyczne. 3. Nitrozwiązki aromatyczne w środowisku. 4. Zagrożenia związane z nitrozwiązkami aromatycznymi. 5. Biodegradacja nitrozwiązków aromatycznych. 5.1.Mikrobiologiczna degradacja związków aromatycznych. 5.1.1. Degradacja tlenowa (aerobowa). 5.1.2. Redukcyjny rozkład nitroarenów. 5.1.2.1. Rozkład beztlenowy (anaerobowy). 5.1.3 Degradacja nitrobenzenu – przykład alternatywnych ścieżek rozkładu. 6. Bioremediacja. 6.1 Bioremediacja związków nitroaromatycznych – przykłady realizacji. 6.1.1. Bioremediacja inżynieryjna in situ. 6.1.2. Bioremediacja inżynieryjna ex situ. 6.2. Ograniczenia procesu bioremediacji i strategie ich przezwyciężania. 7. Podsumowanie

Key words

 • aromatic nitrocompounds
 • the natural environment
 • microorganisms
 • biodegradation
 • bioremediation

Słowa kluczowe

 • nitrozwiązki aromatyczne
 • środowisko naturalne
 • mikroorganizmy
 • biodegradacja
 • bioremediacja
Otwarty dostęp

Bacterial chitinases and their application in biotechnology

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 306 - 315

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Źródła chityny i jej struktura. 3. Chitynazy – budowa i działanie. 4. Bakterie produkujące chitynazy. 5. Rola chitynaz bakteryjnych w biotechnologii zielonej. 6. Wykorzystanie chitynaz w biotechnologii białej. 7. Wykorzystanie chitynaz w biotechnologii czerwonej. 8. Podsumowanie

Key words

 • -acetylglucosamine
 • chitinolytic bacterial
 • biofungicides
 • bioinsecticides
 • chitin
 • chitinases
 • biological control

Słowa kluczowe

 • -acetyloglukozamina
 • bakterie chitynolityczne
 • biofungicydy
 • bioinsektycydy
 • chityna
 • chitynazy
 • zwalczanie biologiczne
Otwarty dostęp

Secretion of outer membrane vesicles as a mechanism promoting H. pylori infections

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 316 - 325

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Sekrecja pęcherzyków błonowych u H. pylori. 3. Proteom pęcherzyków błonowych H. pylori. 4. Transport czynników wirulencji poprzez OMV. 4.1. Toksyna VacA. 4.2. Onkoproteina CagA. 4.3. Inne substancje. 5. Udział OMV w formowaniu biofilmu. 5.1. Funkcje biofilmu. 5.2. Zaangażowanie OMV w tworzenie biofilmu u bakterii. 5.3. Zaangażowanie OMV w tworzenie biofilmu u H. pylori.5.4. Funkcja strukturalna zewnątrzkomórkowego DNA H. pylori. 6. Zewnątrzkomórkowe DNA jako nośnik informacji. 6.1. Wpływ na wirulencję. 6.2. Transformacja. 6.3. Naturalna kompetencja H. pylori. 7. Podsumowanie

Key words

 • biofilm
 • outer membrane vesicles
 • transformation
 • virulence factors

Słowa kluczowe

 • biofilm
 • czynniki wirulencji
 • pęcherzyki błonowe
 • transformacja
Otwarty dostęp

Strategies for the analysis of thioloxidorductases

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 326 - 334

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Analizy funkcjonowania białek Dsb in vivo. 2.1. Wyznaczanie stanu redoks białek. 2.2. Analiza fenotypowa zmutowanych szczepów. 3. Analizy funkcjonalne białek Dsb in vitro. 3.1. Test redukcji insuliny. 3.2 Określanie potencjału redoks. 3.3. Analiza aktywności oksydacyjnej i izomeryzacyjnej. 3.4. Określanie wartości pKa nukleofilowej cysteiny motywu CXXC. 3.5. Analizy oddziaływań pomiędzy DsbA a DsbB. 3.6. Struktury białek. 3.7. Identyfikacja substratów białek Dsb. 4. Podsumowanie

Key words

 • Dsb proteins
 • EcDsbA
 • disulfide bonds
 • protein structure
 • biochemical attributes

Słowa kluczowe

 • białka Dsb
 • cechy biochemiczne
 • EcDsbA
 • mostki disiarczkowe
 • struktura
Otwarty dostęp

Susceptibility of spirochetes Borreliaburgdorferisensulato to antibiotics in vitro

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 335 - 339

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Hodowla i wzrostBorreliaburgdorferisensulato w warunkachin vitro. 3. WrażliwośćnaantybiotykiBorreliaburgdorferi in vitro. 4. Podsumowanie

Key words

 • antibiotics

Słowa kluczowe

 • antybiotyki
Otwarty dostęp

Genetic differentiation methods of microorganisms in the soil – plant system

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 341 - 352

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Elektroforeza w gradiencie czynnika denaturującego DGGE, elektroforeza w gradiencie temperatury TGGE. 3. Polimorfizm konformacji pojedynczej nici DNA SSCP. 4. Łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym (Real Time PCR). 5. Podsumowanie

Key words

 • biodiversity
 • Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
 • single strand conformation polymorphism
 • Real Time PCR

Słowa kluczowe

 • bioróżnorodność
 • elektroforeza w gradiencie czynnika denaturującego
 • polimorfizm nici DNA
 • Real Time PCR
Otwarty dostęp

The application of genotyping and phenotyping techniques for epidemiological analysis of microorganisms

Data publikacji: 01 Jan 2022
Zakres stron: 353 - 366

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Metody fenotypowe. 2.1. Biotypowanie. 2.2. Typowanie fagowe. 2.3. Analiza profili lekowrażliwości. 2.4. Metody analizy białek. 2.5. Spektroskopia mas. 3. Metody genotypowe. 3.1. Genotypowanie bez wykorzystania sekwencjonowania. 3.1.1. REA-PFGE. 3.1.2. RFLP i PCR-RFLP. 3.1.3. AFLP. 3.1.4. RAPD. 3.1.5. Mikromacierze (CHIP DNA). 3.1.6. MLVA. 3.2. Metody genotypowe wykorzystujące sekwencjonowanie. 3.2.1. Technologie sekwencjonowania. 3.2.2. MLST i SLST. 3.2.3. WGS – wgSNP, cgMLST, wgMLST. 3.2.4. Zalety i wady WGS. 4. Popularność metod typowania bakterii w badaniach biomedycznych na podstawie analizy bazy PubMed. 5. Podsumowanie

Key words

 • bacterial strain typing
 • epidemiological surveillance
 • genotyping methods
 • phenotyping methods
 • sequencing

Słowa kluczowe

 • dochodzenie epidemiologiczne
 • metody fenotypowe
 • metody genotypowe
 • typowanie drobnoustrojów
 • sekwencjonowanie
0 Artykułów
Otwarty dostęp

Pathogenicity of environmental chlamydiae for humans and animals

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 265 - 274

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Chlamydie środowiskowe chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. 2.1. Chorobotwórczość rodziny Parachlamydiaceae. 2.2. Chorobotwórczość rodziny Simkaniaceae. 2.3. Chorobotwórczość rodziny Rhabdochlamydiaceae. 2.4. Chorobotwórczość rodziny Waddliaceae. 2.5. Chorobotwórczość innych chlamydii. 3. Diagnostyka chlamydii środowiskowych 4. Podsumowanie

Key words

 • diagnostics
 • environmental chlamydiae
 • pathogenicity

Słowa kluczowe

 • chlamydie środowiskowe
 • chorobotwórczość
 • diagnostyka
Otwarty dostęp

Underground communication – the new elements of signalling pathways of arbuscular mycorrhizal symbiosis

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 275 - 281

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Symbiotyczna natura grzybów arbuskularnych. 3. Wczesne etapy nawiązywania mykoryzy arbuskularnej. 4. Wymiana cząsteczek sygnałowych podczas formowania się mykoryzy arbuskularnej. 5. Kwas mewalonowy – wtórny przekaźnik cząsteczek sygnałowych w mykoryzie arbuskularnej. 6. Kinaza białkowa CCaMK jako kluczowy element w ustanowieniu mykoryzy arbuskularnej. 7. Podsumowanie

Key words

 • mevalonic acid
 • mycorrhiza
 • reductase 1 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A
 • strigolactones
 • signaling pathway

Słowa kluczowe

 • kwas mewalonowy
 • mikoryza
 • reduktaza 1 3 hydroksy-3-metyloglutarylo koenzymu A
 • strigolaktony
 • szlak sygnałowy
Otwarty dostęp

Candida auris– emerging fungal pathogen

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 282 - 288

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Zakażenia Candida spp. 3. Nowy patogen grzybiczy –Candida auris. 3.1. Epidemiologia i chorobotwórczość. 3.2. Problemy identyfikacyjne. 3.3. Czynniki chorobotwórczości. 3.4. Lekooporność szczepów C. auris. 4. Działania prewencyjne. 5. Podsumowanie

Key words

 • fungemia
 • candidiasis

Słowa kluczowe

 • grzybice
 • kandydozy
Otwarty dostęp

Nitroaromatic compounds – characteristics and methods of biodegradation

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 289 - 305

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. 2. Charakterystyka nitrozwiązków aromatycznych. 2.1. Właściwości chemiczne i synteza nitroarenów. 2.2. Syntetyczne nitrozwiązki aromatyczne. 3. Nitrozwiązki aromatyczne w środowisku. 4. Zagrożenia związane z nitrozwiązkami aromatycznymi. 5. Biodegradacja nitrozwiązków aromatycznych. 5.1.Mikrobiologiczna degradacja związków aromatycznych. 5.1.1. Degradacja tlenowa (aerobowa). 5.1.2. Redukcyjny rozkład nitroarenów. 5.1.2.1. Rozkład beztlenowy (anaerobowy). 5.1.3 Degradacja nitrobenzenu – przykład alternatywnych ścieżek rozkładu. 6. Bioremediacja. 6.1 Bioremediacja związków nitroaromatycznych – przykłady realizacji. 6.1.1. Bioremediacja inżynieryjna in situ. 6.1.2. Bioremediacja inżynieryjna ex situ. 6.2. Ograniczenia procesu bioremediacji i strategie ich przezwyciężania. 7. Podsumowanie

Key words

 • aromatic nitrocompounds
 • the natural environment
 • microorganisms
 • biodegradation
 • bioremediation

Słowa kluczowe

 • nitrozwiązki aromatyczne
 • środowisko naturalne
 • mikroorganizmy
 • biodegradacja
 • bioremediacja
Otwarty dostęp

Bacterial chitinases and their application in biotechnology

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 306 - 315

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Źródła chityny i jej struktura. 3. Chitynazy – budowa i działanie. 4. Bakterie produkujące chitynazy. 5. Rola chitynaz bakteryjnych w biotechnologii zielonej. 6. Wykorzystanie chitynaz w biotechnologii białej. 7. Wykorzystanie chitynaz w biotechnologii czerwonej. 8. Podsumowanie

Key words

 • -acetylglucosamine
 • chitinolytic bacterial
 • biofungicides
 • bioinsecticides
 • chitin
 • chitinases
 • biological control

Słowa kluczowe

 • -acetyloglukozamina
 • bakterie chitynolityczne
 • biofungicydy
 • bioinsektycydy
 • chityna
 • chitynazy
 • zwalczanie biologiczne
Otwarty dostęp

Secretion of outer membrane vesicles as a mechanism promoting H. pylori infections

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 316 - 325

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Sekrecja pęcherzyków błonowych u H. pylori. 3. Proteom pęcherzyków błonowych H. pylori. 4. Transport czynników wirulencji poprzez OMV. 4.1. Toksyna VacA. 4.2. Onkoproteina CagA. 4.3. Inne substancje. 5. Udział OMV w formowaniu biofilmu. 5.1. Funkcje biofilmu. 5.2. Zaangażowanie OMV w tworzenie biofilmu u bakterii. 5.3. Zaangażowanie OMV w tworzenie biofilmu u H. pylori.5.4. Funkcja strukturalna zewnątrzkomórkowego DNA H. pylori. 6. Zewnątrzkomórkowe DNA jako nośnik informacji. 6.1. Wpływ na wirulencję. 6.2. Transformacja. 6.3. Naturalna kompetencja H. pylori. 7. Podsumowanie

Key words

 • biofilm
 • outer membrane vesicles
 • transformation
 • virulence factors

Słowa kluczowe

 • biofilm
 • czynniki wirulencji
 • pęcherzyki błonowe
 • transformacja
Otwarty dostęp

Strategies for the analysis of thioloxidorductases

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 326 - 334

Abstrakt

Wprowadzenie

1. Wprowadzenie. 2. Analizy funkcjonowania białek Dsb in vivo. 2.1. Wyznaczanie stanu redoks białek. 2.2. Analiza fenotypowa zmutowanych szczepów. 3. Analizy funkcjonalne białek Dsb in vitro. 3.1. Test redukcji insuliny. 3.2 Określanie potencjału redoks. 3.3. Analiza aktywności oksydacyjnej i izomeryzacyjnej. 3.4. Określanie wartości pKa nukleofilowej cysteiny motywu CXXC. 3.5. Analizy oddziaływań pomiędzy DsbA a DsbB. 3.6. Struktury białek. 3.7. Identyfikacja substratów białek Dsb. 4. Podsumowanie

Key words

 • Dsb proteins
 • EcDsbA
 • disulfide bonds
 • protein structure
 • biochemical attributes

Słowa kluczowe

 • białka Dsb
 • cechy biochemiczne
 • EcDsbA
 • mostki disiarczkowe
 • struktura
Otwarty dostęp

Susceptibility of spirochetes Borreliaburgdorferisensulato to antibiotics in vitro

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 335 - 339

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Hodowla i wzrostBorreliaburgdorferisensulato w warunkachin vitro. 3. WrażliwośćnaantybiotykiBorreliaburgdorferi in vitro. 4. Podsumowanie

Key words

 • antibiotics

Słowa kluczowe

 • antybiotyki
Otwarty dostęp

Genetic differentiation methods of microorganisms in the soil – plant system

Data publikacji: 22 May 2019
Zakres stron: 341 - 352

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Elektroforeza w gradiencie czynnika denaturującego DGGE, elektroforeza w gradiencie temperatury TGGE. 3. Polimorfizm konformacji pojedynczej nici DNA SSCP. 4. Łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym (Real Time PCR). 5. Podsumowanie

Key words

 • biodiversity
 • Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
 • single strand conformation polymorphism
 • Real Time PCR

Słowa kluczowe

 • bioróżnorodność
 • elektroforeza w gradiencie czynnika denaturującego
 • polimorfizm nici DNA
 • Real Time PCR
Otwarty dostęp

The application of genotyping and phenotyping techniques for epidemiological analysis of microorganisms

Data publikacji: 01 Jan 2022
Zakres stron: 353 - 366

Abstrakt

Wstęp

1. Wstęp. 2. Metody fenotypowe. 2.1. Biotypowanie. 2.2. Typowanie fagowe. 2.3. Analiza profili lekowrażliwości. 2.4. Metody analizy białek. 2.5. Spektroskopia mas. 3. Metody genotypowe. 3.1. Genotypowanie bez wykorzystania sekwencjonowania. 3.1.1. REA-PFGE. 3.1.2. RFLP i PCR-RFLP. 3.1.3. AFLP. 3.1.4. RAPD. 3.1.5. Mikromacierze (CHIP DNA). 3.1.6. MLVA. 3.2. Metody genotypowe wykorzystujące sekwencjonowanie. 3.2.1. Technologie sekwencjonowania. 3.2.2. MLST i SLST. 3.2.3. WGS – wgSNP, cgMLST, wgMLST. 3.2.4. Zalety i wady WGS. 4. Popularność metod typowania bakterii w badaniach biomedycznych na podstawie analizy bazy PubMed. 5. Podsumowanie

Key words

 • bacterial strain typing
 • epidemiological surveillance
 • genotyping methods
 • phenotyping methods
 • sequencing

Słowa kluczowe

 • dochodzenie epidemiologiczne
 • metody fenotypowe
 • metody genotypowe
 • typowanie drobnoustrojów
 • sekwencjonowanie