Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 34 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)

Tom 33 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)

Tom 33 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)

Tom 32 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)

Tom 32 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)

Tom 31 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)

Tom 31 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)

Tom 30 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)

Tom 30 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)

Tom 29 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)

Tom 29 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)

Tom 28 (2016): Zeszyt 2 (December 2016)

Tom 28 (2016): Zeszyt 1 (June 2016)

Tom 27 (2015): Zeszyt 2 (December 2015)

Tom 27 (2015): Zeszyt 1 (June 2015)

Tom 26 (2014): Zeszyt 2 (December 2014)

Tom 26 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)

Tom 25 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)

Tom 25 (2013): Zeszyt 1 (June 2013)

Tom 24 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Tom 24 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)

Tom 23 (2011): Zeszyt 2 (December 2011)

Tom 23 (2011): Zeszyt 1 (June 2011)

Tom 22 (2010): Zeszyt 2 (December 2010)

Tom 22 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)

Tom 21 (2009): Zeszyt 2 (December 2009)

Tom 21 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)

Tom 20 (2008): Zeszyt 2 (December 2008)

Tom 20 (2008): Zeszyt 1 (June 2008)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 24 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

8 Artykułów
access type Otwarty dostęp

The effect of the kind of Fe chelate on yielding and quality of greenhouse tomato fruits

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 109 - 114

Abstrakt

Streszczenie W 2-letnim doświadczeniu badano wpływ czterech nawozów chelatowych, różniących się procentową zawartością żelaza oraz rodzajem ligandu jakim skompleksowano ten składnik: Fe 8 Forte (EDTA+HEEDTA), Fe 9 Premium (DTPA), Fe 13 Top (EDTA) i Librel Fe DP7 (DTPA) na plonowanie i jakość owoców pomidora szklarniowego odmiany ‘Merkury F1’ uprawianego w substracie torfowym. Każdy z badanych nawozów był stosowany w takiej ilości, aby osiągnąć zasobność podłoża w żelazo wynoszącą: 50, 75 i 100 mg Fe dm-3. Średnia zawartość tego składnika w kontroli wynosiła 17,9 mg Fe dm-3. Pomidory uprawiano od kwietnia do lipca z rozsady sadzonej na stołach. Najwyższy plon handlowy owoców pomidora uzyskano z roślin nawożonych nawozem Fe 9 Premium (DTPA), a najniższy po zastosowaniu chelatu Top 13 (EDTA). Obydwa te nawozy jako źródła żelaza dla roślin miały taki sam wpływ na wysokość plonu wczesnego pomidora, który był istotnie wyższy po ich zastosowaniu w porównaniu do pozostałych testowanych chelatów. Najlepsze efekty produkcyjne w plenności i wczesności plonowania uzyskano przy zasobności podłoża wynoszącej 50 mg Fe dm-3. Rodzaj nawozu chelatowego i dawka żelaza miały niewielki wpływ na skład chemiczny owoców. Wyjątkiem były zawartość witaminy C, która uległa istotnemu obniżeniu po zastosowaniu Fe 9 Premium oraz wzrost koncentracji sodu po zastosowaniu Fe 13 Top. Zwiększenie zawartości żelaza w podłożu do 75 i 100 mg Fe dm-3 ograniczało istotnie zawartość fosforu w owocach.

Keywords

 • early yield
 • fruit composition
 • iron fertilisation
 • marketable yield
access type Otwarty dostęp

Combining ability of carrot (Daucus carota L.) lines and heritability of yield and its quality components

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 115 - 122

Abstrakt

Streszczenie

Celem badań była ocena zdolności kombinacyjnej wykorzystywanej w procesie tworzenia nowych mieszańcowych odmian marchwi charakteryzujących się wysokim plonem i jakością korzeni. Materiał badawczy stanowiło 15 linii wsobnych, w oparciu o które wykonano krzyżowania dialleliczne w niepełnym układzie, co pozwoliło na uzyskanie nasion dla 34 mieszańców F1. Badano plon oraz cechy określające jakość korzeni spichrzowych. Stwierdzono, że zarówno ogólna (GCA), jak i specyficzna (SCA) zdolność kombinacyjna oraz efekty krzyżowań odwrotnych (RE) były statystycznie istotne dla wszystkich badanych cech, z wyjątkiem SCA dla cukrów. Wśród badanych linii, RFO miała najbardziej pozytywną GCA dla plonu, ale negatywną dla karotenów i suchej masy. W przypadku linii 2163, znaczącą GCA oszacowano dla wszystkich cech, oprócz cukrów prostych. Większość kombinacji F1, wykonanych w oparciu o linie RFO i 2163, odznaczało się wysokim plonem korzeni. Dodatkowo, mieszańce oparte na linii 2163 charakteryzowały się także wysokim poziomem składników odżywczych. Stosunek średnich kwadratów GCA:SCA sugeruje, że cechy jakościowe były kontrolowane głównie przez geny addytywne, podczas gdy cechy plenności warunkowane były w przeważającym stopniu przez geny nieaddytywne. Współczynnik odziedziczalności wskazywał na większy wpływ czynników środowiskowych na plenność niż na jakość korzeni marchwi.

Keywords

 • GCA
 • inheritance
 • quantitative traits
 • reciprocal effect
 • SCA
access type Otwarty dostęp

The effect of AgroHydroGel and irrigation on celeriac yield and quality

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 123 - 129

Abstrakt

Streszczenie Warunkiem uzyskania wysokich plonów dobrej jakości jest dostarczenie roślinom dostatecznej ilości wody w okresie wegetacji. Podstawowym źródłem uzupełniania wody w glebie są opady atmosferyczne. Niedobory opadów należy uzupełniać przez nawadnianie. Alternatywą dla instalowania kosztownych systemów nawadniających jest stosowanie hydrożeli, związków charakteryzujących się dużymi zdolnościami magazynowania wody. W doświadczeniu badano wpływ nawadniania (brak nawadniania, nawadnianie taśmą kroplującą) i różnych sposobów stosowania AgroHydroGelu (kontrola, AgroHydroGel zastosowany pod rozsadę, AgroHydroGel zastosowany pod roślinę w gruncie, połowa dawki AgroHydroGelu zastosowana pod rozsadę, połowa pod roślinę w gruncie) na wielkość i jakość plonu selera uprawianego w gruncie. Nawadnianie istotnie zwiększyło plonowanie oraz średnią masę korzenia handlowego selera, natomiast nie powodowało zmian w zawartości składników odżywczych. Najkorzystniej na plonowanie wpłynęło zastosowanie hydrożelu w całości pod roślinę w gruncie lub w dawce dzielonej. W obiektach bez nawadniania AgroHydroGel zastosowany w całości pod roślinę w gruncie lub w dawce dzielonej istotnie zwiększył plon handlowy korzeni. W obiektach nawadnianych największy plon uzyskano przy stosowaniu AgroHydroGelu pod roślinę w gruncie. Więcej suchej masy w porównaniu z obiektem kontrolnym zawierały korzenie z obiektów, w których AgroHydroGel zastosowano w dawce dzielonej. W obiektach bez nawadniania hydrożel zastosowany w całości pod roślinę w gruncie i w dawce dzielonej istotnie zwiększył zawartość kwasu askorbinowego w korzeniach. Jednoczesne nawadnianie i stosowanie hydrożelu w dawce dzielonej powodowało wzrost zawartości cukrów ogółem w porównaniu z obiektami, w których hydrożel stosowano w całości pod rozsadę.

Keywords

 • Apium graveolens L. var. rapaceum
 • drip tape
 • nutritive value
 • superabsorbent
 • yield
access type Otwarty dostęp

The effect of preliminary chilling of broccoli transplants on some antioxidative parameters

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 131 - 139

Abstrakt

Streszczenie

Prezentowana praca, realizowana w latach 2008-2010 stanowi część projektu ”Wpływ chłodzenia rozsady w różnym wieku na wysokość i jakość plonu brokułu (Brassica oleracea var. italica)”. Celem projektu było skrócenie cyklu uprawowego brokułu poprzez optymalizację wieku wysadzanej na miejsce stałe rozsady jednocześnie uzyskując wysoką wartość biologiczną plonu. Przechowanie 4- i 8-tygodniowej rozsady w chłodni przed wysadzeniem na miejsce stałe skraca cykl wegetacyjny, jednocześnie jednak może wpłynąć na skład chemiczny liści i róż. Wcześniejsze badania wykazały, że chłodzenie rozsady wpływa na zwiększenie plonu brokułu, jakkolwiek potrzebna była również ocena jakości otrzymanego plonu z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych tego warzywa.

W niniejszym doświadczeniu 4- i 8-tygodniowa rozsada została przetrzymana w temperaturze 2°C przez okres 1 lub 2 tygodni przed wysadzeniem na miejsce stałe. Aktywność katalazy (CAT) i peroksydazy (POD) oraz akumulacja związków fenolowych oznaczone zostały w liściach rozsady przed chłodzeniem i tuż po wyjęciu w chłodni. Te same parametry zbadano w liściach i różach brokułów w terminie zbioru. Wpływ wstępnego chłodzenia na CAT stwierdzono jedynie w fazie rozsady, natomiast zwiększenie aktywności POD spowodowane zastosowanym chłodzeniem utrzymało się w dalszych etapach wegetacji brokułu. Reakcja roślin na niską temperaturę może być związana z ich mechanizmem obronnym przeciw warunkom stresowym i może być on różny w przypadku tych dwóch enzymów. Wpływ chłodzenia na akumulację związków fenolowych (sumy fenoli, pochodnych kwasu cynamonowego i flawonoli) zaobserwowano tylko w fazie rozsady.

Różnice w aktywności enzymów oraz zawartości związków fenolowych zaobserwowane pomiędzy poszczególnymi latami były prawdopodobnie spowodowane różnicami w przebiegu warunków pogodowych.

Słowa kluczowe

 • broccoli
 • Brassica oleracea var. italica
 • chilling
 • catalase
 • peroxidase
 • phenolics
access type Otwarty dostęp

Study of individual plant responsiveness in anther cultures of selected pepper (Capsicum spp.) genotypes

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 141 - 146

Abstrakt

Streszczenie

Jednym z zasadniczych czynników decydujących o skuteczności androgenezy u papryki jest genotyp roślin donorowych. Materiał wyjściowy do indukcji zarodków stanowią najczęściej formy mieszańcowe, ponieważ im wyższy stopień heterozygotyczności, tym większe szanse uzyskania form o oryginalnym genotypie. Celem przeprowadzonych badań była ocena reakcji osobniczej na warunki indukowanej androgenezy w kulturach pylników mieszańca między uprawnymi liniami gatunku C. annuum (‘ATZ1’ × ‘TG’)F2, mieszańca międzygatunkowego (C. frutescens × C. chinense)F2 oraz linii DH AT6, wyprowadzonej z mieszańca (‘ATZ1’ × ‘TG’)F1. Dla wszystkich ocenianych genotypów oznaczono liczbę i procentowy udział otrzymanych zarodków w stosunku do całkowitej liczby wyłożonych pylników (efektywność androgenezy), indywidualnie dla każdej z roślin donorowych. W przypadku mieszańca (‘ATZ1’ × ‘TG’)F2 pylniki 19 z 20 ocenianych roślin wytwarzały zarodki z częstotliwością od 0,5 do 16,5%. Pylniki linii DH AT6 formowały znacznie mniej zarodków. Pozytywną reakcję odnotowano tutaj dla 13 z 20 roślin, przy czym efektywność androgenezy nie przekroczyła 3%. Najniższą odpowiedź androgeniczną odnotowano dla mieszańca (C. frutescens × C. chinense)F2, gdzie indukcję zarodków zaobserwowano jedynie dla 5 z 19 roślin, a efektywność androgenezy nie przekroczyła 2%. Analiza cytometryczna wykazała obecność roślin haploidalnych i diploidalnych wśród regenerantów wszystkich ocenianych genotypów.

Keywords

 • androgenesis
 • DH line
 • donor plant genotype
 • haploid
 • hybrid
access type Otwarty dostęp

The effect of different bioregulators on lateral shoot formation in maiden apple trees

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 147 - 152

Abstrakt

Streszczenie

Jednoroczne okulanty jabłoni (Malusdomestica Borkh.): ‘Boskoop’/M.9 oraz ‘Mutsu’/M.9 traktowano dolistnie różnymi mieszaninami BA + GA3 (w dawce 450 + 450 mg dm-3 lub 780 + 120 mg dm-3) oraz BA + GA4+7 (450 + 450 lub 330 + 570 mg dm-3). Obie z badanych odmian wykazały silną dominację wierzchołkową, w sposób naturalny nie tworząc pędów syleptycznych. Wszystkie zastosowane preparaty wpłynęły korzystnie na indukcję, liczbę oraz długość pędów bocznych. Pojedynczy zabieg rozkrzewiania okazał się wystarczający dla uzyskania właściwej architektury koronki okulanta. Czynniki środowiskowe, w tym klimatyczne, miały ogromny wpływ na formowanie pędów bocznych, zwłaszcza w przypadku odmiany ‘Boskoop’. W przypadku odmiany ‘Boskoop’, potwierdzono zależność pomiędzy zdolnością do tworzenia pędów syleptycznych a parametrami opisującymi wigor drzewka (wysokość okulanta, jego średnica). Dla odmiany ‘Mutsu’ nie stwierdzono takich zależności. Użyte regulatory wzrostu, stosowane w wysokich dawkach, koniecznych do przełamania dominacji wierzchołkowej nie wykazywały fitotoksyczności.

Keywords

 • branching
 • Malus domestica
 • nursery
 • plant growth regulators
 • tree quality
access type Otwarty dostęp

The effect of various light conditions and different nitrogen forms on nitrogen metabolism in pepper fruits

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 153 - 160

Abstrakt

Streszczenie

Paprykę słodką ‘Spartacus’ F1 uprawiano w latach 2006-2008 w tunelu foliowym na wełnie mineralnej z wykorzystaniem systemu do fertygacji roślin. Tunel był podzielony na dwie części: jedna część była pokryta folią przepuszczającą mniej światła niż druga część. W obu częściach tunelu rośliny podzielono na dwie grupy nawożone różnymi formami azotu. Jedna grupa dostawała azot wyłącznie w formie N-NO3, a druga grupa dostawała mieszaninę trzech form azotu (N-NO3: N-NH4:N-NH2 w stosunku 50:13:37). W doświadczeniu wydzielono zatem cztery obiekty zróżnicowane pod względem warunków świetlnych i formy azotu nawozowego. Z roślin zbierano owoce dojrzałe zielone i czerwone. W owocach oznaczono zawartość jonów azotanowych i amonowych oraz azotu ogółem, aktywność reduktazy azotanowej i azotynowej, zawartość suchej masy, wolnych aminokwasów i cukrów rozpuszczalnych. Lepsze warunki świetlne wpłynęły na podniesienie zawartości azotanów w owocach czerwonych papryki choć zależność ta nie zawsze była statystycznie istotna. Takiej zależności nie wykazano w przypadku owoców zielonych. W większości przypadków czerwone owoce papryki pod wpływem nawożenia trzema formami azotu akumulowały więcej azotanów niż podczas traktowania roślin wyłącznie N-NO3. Podobne obserwacje zanotowano w przypadku owoców zielonych. Średnia zawartość jonów amonowych w owocach zielonych i czerwonych nie była zależna od badanych czynników doświadczenia. Czerwone owoce zebrane z roślin rosnących w lepszych warunkach świetlnych charakteryzowały się wyższą średnią aktywnością reduktazy azotanowej. Średnia aktywność tego enzymu w owocach zielonych była na podobnym poziomie w każdym z czterech obiektów doświadczenia. Aktywność reduktazy azotynowej była na podobnym poziomie we wszystkich badanych obiektach. Dodatkowo zielone owoce charakteryzowały się wyższą aktywnością reduktazy azotanowej niż owoce czerwone. Podsumowując stwierdzono, że zarówno warunki świetlne, jak i forma azotu nawozowego modyfikowały metabolizm azotowy owoców papryki.

Keywords

 • ammonium
 • nitrates
 • nitrate/nitrite reductase
 • pepper
 • radiation
access type Otwarty dostęp

The effect of biodegradable nonwovens in butterhead lettuce cultivation for early harvest

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 161 - 166

Abstrakt

Streszczenie

Przeprowadzono doświadczenia z sałatą masłową odmiany ‘Melodion’, wykorzystując do okrywania bezpośredniego włókniny biodegradowalne typu ‘melt-blown’ wykonane przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz POLMATEX CENARO w Łodzi, Polska. Do zabiegu osłaniania zastosowano: włókniny biodegradowalne o barwie naturalnej: IBWCH 75 g m-2 i Bionolle 100 g m-2 oraz agrowłókninę polipropylenową 20 g m-2. Sałatę wysiano w obu latach na początku marca do skrzynek wysiewnych w szklarni i z początkiem kwietnia wysadzono w pole po 40 roślin na poletko, w czterech powtórzeniach. Osłony bezpośrednie z włóknin założono po sadzeniu, a zdjęto na kilka dni przed zbiorem. Jako kontrolę przyjęto poletka nieosłonięte. W ocenie jakości sałaty uwzględniono zawartość kwasu askorbinowego, suchej masy, cukrów rozpuszczalnych, azotanów, chlorofilu a, chlorofilu b i karetonoidów. Zabieg osłaniania roślin sałaty włókninami biodegradowalnymi wyraźnie wpłynął na wzrost plonu w porównaniu z kontrolą tylko w 2009 roku. W drugim roku doświadczeń nie stwierdzono wyraźnego wpływu zastosowania osłon na wysokość plonu sałaty. Zawartość suchej masy w obydwu latach doświadczeń była bardzo zróżnicowana. Włókniny biodegradowalne zastosowane jako osłony w 2009 roku wpłynęły istotnie na wzrost zawartości azotanów w główkach sałaty masłowej w porównaniu z kontrolą. W drugim roku najwięcej azotanów (przy ogólnie znacznie mniejszym poziomie) wykazały rośliny kontrolne. Należy zaznaczyć, że norma maksymalnej dopuszczalnej zawartości azotanów dla sałaty masłowej wynosząca 4000 mg kg-1 ś.m. nie została przekroczona. Zawartość chlorofilu a, chlorofilu b i karotenoidów w główkach sałaty masłowej wykazała brak jednoznacznej zależności od zastosowanych osłon.

Keywords

 • direct cover
 • Lactuca sativa var. capitata
 • soil temperature
 • yield
8 Artykułów
access type Otwarty dostęp

The effect of the kind of Fe chelate on yielding and quality of greenhouse tomato fruits

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 109 - 114

Abstrakt

Streszczenie W 2-letnim doświadczeniu badano wpływ czterech nawozów chelatowych, różniących się procentową zawartością żelaza oraz rodzajem ligandu jakim skompleksowano ten składnik: Fe 8 Forte (EDTA+HEEDTA), Fe 9 Premium (DTPA), Fe 13 Top (EDTA) i Librel Fe DP7 (DTPA) na plonowanie i jakość owoców pomidora szklarniowego odmiany ‘Merkury F1’ uprawianego w substracie torfowym. Każdy z badanych nawozów był stosowany w takiej ilości, aby osiągnąć zasobność podłoża w żelazo wynoszącą: 50, 75 i 100 mg Fe dm-3. Średnia zawartość tego składnika w kontroli wynosiła 17,9 mg Fe dm-3. Pomidory uprawiano od kwietnia do lipca z rozsady sadzonej na stołach. Najwyższy plon handlowy owoców pomidora uzyskano z roślin nawożonych nawozem Fe 9 Premium (DTPA), a najniższy po zastosowaniu chelatu Top 13 (EDTA). Obydwa te nawozy jako źródła żelaza dla roślin miały taki sam wpływ na wysokość plonu wczesnego pomidora, który był istotnie wyższy po ich zastosowaniu w porównaniu do pozostałych testowanych chelatów. Najlepsze efekty produkcyjne w plenności i wczesności plonowania uzyskano przy zasobności podłoża wynoszącej 50 mg Fe dm-3. Rodzaj nawozu chelatowego i dawka żelaza miały niewielki wpływ na skład chemiczny owoców. Wyjątkiem były zawartość witaminy C, która uległa istotnemu obniżeniu po zastosowaniu Fe 9 Premium oraz wzrost koncentracji sodu po zastosowaniu Fe 13 Top. Zwiększenie zawartości żelaza w podłożu do 75 i 100 mg Fe dm-3 ograniczało istotnie zawartość fosforu w owocach.

Keywords

 • early yield
 • fruit composition
 • iron fertilisation
 • marketable yield
access type Otwarty dostęp

Combining ability of carrot (Daucus carota L.) lines and heritability of yield and its quality components

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 115 - 122

Abstrakt

Streszczenie

Celem badań była ocena zdolności kombinacyjnej wykorzystywanej w procesie tworzenia nowych mieszańcowych odmian marchwi charakteryzujących się wysokim plonem i jakością korzeni. Materiał badawczy stanowiło 15 linii wsobnych, w oparciu o które wykonano krzyżowania dialleliczne w niepełnym układzie, co pozwoliło na uzyskanie nasion dla 34 mieszańców F1. Badano plon oraz cechy określające jakość korzeni spichrzowych. Stwierdzono, że zarówno ogólna (GCA), jak i specyficzna (SCA) zdolność kombinacyjna oraz efekty krzyżowań odwrotnych (RE) były statystycznie istotne dla wszystkich badanych cech, z wyjątkiem SCA dla cukrów. Wśród badanych linii, RFO miała najbardziej pozytywną GCA dla plonu, ale negatywną dla karotenów i suchej masy. W przypadku linii 2163, znaczącą GCA oszacowano dla wszystkich cech, oprócz cukrów prostych. Większość kombinacji F1, wykonanych w oparciu o linie RFO i 2163, odznaczało się wysokim plonem korzeni. Dodatkowo, mieszańce oparte na linii 2163 charakteryzowały się także wysokim poziomem składników odżywczych. Stosunek średnich kwadratów GCA:SCA sugeruje, że cechy jakościowe były kontrolowane głównie przez geny addytywne, podczas gdy cechy plenności warunkowane były w przeważającym stopniu przez geny nieaddytywne. Współczynnik odziedziczalności wskazywał na większy wpływ czynników środowiskowych na plenność niż na jakość korzeni marchwi.

Keywords

 • GCA
 • inheritance
 • quantitative traits
 • reciprocal effect
 • SCA
access type Otwarty dostęp

The effect of AgroHydroGel and irrigation on celeriac yield and quality

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 123 - 129

Abstrakt

Streszczenie Warunkiem uzyskania wysokich plonów dobrej jakości jest dostarczenie roślinom dostatecznej ilości wody w okresie wegetacji. Podstawowym źródłem uzupełniania wody w glebie są opady atmosferyczne. Niedobory opadów należy uzupełniać przez nawadnianie. Alternatywą dla instalowania kosztownych systemów nawadniających jest stosowanie hydrożeli, związków charakteryzujących się dużymi zdolnościami magazynowania wody. W doświadczeniu badano wpływ nawadniania (brak nawadniania, nawadnianie taśmą kroplującą) i różnych sposobów stosowania AgroHydroGelu (kontrola, AgroHydroGel zastosowany pod rozsadę, AgroHydroGel zastosowany pod roślinę w gruncie, połowa dawki AgroHydroGelu zastosowana pod rozsadę, połowa pod roślinę w gruncie) na wielkość i jakość plonu selera uprawianego w gruncie. Nawadnianie istotnie zwiększyło plonowanie oraz średnią masę korzenia handlowego selera, natomiast nie powodowało zmian w zawartości składników odżywczych. Najkorzystniej na plonowanie wpłynęło zastosowanie hydrożelu w całości pod roślinę w gruncie lub w dawce dzielonej. W obiektach bez nawadniania AgroHydroGel zastosowany w całości pod roślinę w gruncie lub w dawce dzielonej istotnie zwiększył plon handlowy korzeni. W obiektach nawadnianych największy plon uzyskano przy stosowaniu AgroHydroGelu pod roślinę w gruncie. Więcej suchej masy w porównaniu z obiektem kontrolnym zawierały korzenie z obiektów, w których AgroHydroGel zastosowano w dawce dzielonej. W obiektach bez nawadniania hydrożel zastosowany w całości pod roślinę w gruncie i w dawce dzielonej istotnie zwiększył zawartość kwasu askorbinowego w korzeniach. Jednoczesne nawadnianie i stosowanie hydrożelu w dawce dzielonej powodowało wzrost zawartości cukrów ogółem w porównaniu z obiektami, w których hydrożel stosowano w całości pod rozsadę.

Keywords

 • Apium graveolens L. var. rapaceum
 • drip tape
 • nutritive value
 • superabsorbent
 • yield
access type Otwarty dostęp

The effect of preliminary chilling of broccoli transplants on some antioxidative parameters

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 131 - 139

Abstrakt

Streszczenie

Prezentowana praca, realizowana w latach 2008-2010 stanowi część projektu ”Wpływ chłodzenia rozsady w różnym wieku na wysokość i jakość plonu brokułu (Brassica oleracea var. italica)”. Celem projektu było skrócenie cyklu uprawowego brokułu poprzez optymalizację wieku wysadzanej na miejsce stałe rozsady jednocześnie uzyskując wysoką wartość biologiczną plonu. Przechowanie 4- i 8-tygodniowej rozsady w chłodni przed wysadzeniem na miejsce stałe skraca cykl wegetacyjny, jednocześnie jednak może wpłynąć na skład chemiczny liści i róż. Wcześniejsze badania wykazały, że chłodzenie rozsady wpływa na zwiększenie plonu brokułu, jakkolwiek potrzebna była również ocena jakości otrzymanego plonu z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych tego warzywa.

W niniejszym doświadczeniu 4- i 8-tygodniowa rozsada została przetrzymana w temperaturze 2°C przez okres 1 lub 2 tygodni przed wysadzeniem na miejsce stałe. Aktywność katalazy (CAT) i peroksydazy (POD) oraz akumulacja związków fenolowych oznaczone zostały w liściach rozsady przed chłodzeniem i tuż po wyjęciu w chłodni. Te same parametry zbadano w liściach i różach brokułów w terminie zbioru. Wpływ wstępnego chłodzenia na CAT stwierdzono jedynie w fazie rozsady, natomiast zwiększenie aktywności POD spowodowane zastosowanym chłodzeniem utrzymało się w dalszych etapach wegetacji brokułu. Reakcja roślin na niską temperaturę może być związana z ich mechanizmem obronnym przeciw warunkom stresowym i może być on różny w przypadku tych dwóch enzymów. Wpływ chłodzenia na akumulację związków fenolowych (sumy fenoli, pochodnych kwasu cynamonowego i flawonoli) zaobserwowano tylko w fazie rozsady.

Różnice w aktywności enzymów oraz zawartości związków fenolowych zaobserwowane pomiędzy poszczególnymi latami były prawdopodobnie spowodowane różnicami w przebiegu warunków pogodowych.

Słowa kluczowe

 • broccoli
 • Brassica oleracea var. italica
 • chilling
 • catalase
 • peroxidase
 • phenolics
access type Otwarty dostęp

Study of individual plant responsiveness in anther cultures of selected pepper (Capsicum spp.) genotypes

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 141 - 146

Abstrakt

Streszczenie

Jednym z zasadniczych czynników decydujących o skuteczności androgenezy u papryki jest genotyp roślin donorowych. Materiał wyjściowy do indukcji zarodków stanowią najczęściej formy mieszańcowe, ponieważ im wyższy stopień heterozygotyczności, tym większe szanse uzyskania form o oryginalnym genotypie. Celem przeprowadzonych badań była ocena reakcji osobniczej na warunki indukowanej androgenezy w kulturach pylników mieszańca między uprawnymi liniami gatunku C. annuum (‘ATZ1’ × ‘TG’)F2, mieszańca międzygatunkowego (C. frutescens × C. chinense)F2 oraz linii DH AT6, wyprowadzonej z mieszańca (‘ATZ1’ × ‘TG’)F1. Dla wszystkich ocenianych genotypów oznaczono liczbę i procentowy udział otrzymanych zarodków w stosunku do całkowitej liczby wyłożonych pylników (efektywność androgenezy), indywidualnie dla każdej z roślin donorowych. W przypadku mieszańca (‘ATZ1’ × ‘TG’)F2 pylniki 19 z 20 ocenianych roślin wytwarzały zarodki z częstotliwością od 0,5 do 16,5%. Pylniki linii DH AT6 formowały znacznie mniej zarodków. Pozytywną reakcję odnotowano tutaj dla 13 z 20 roślin, przy czym efektywność androgenezy nie przekroczyła 3%. Najniższą odpowiedź androgeniczną odnotowano dla mieszańca (C. frutescens × C. chinense)F2, gdzie indukcję zarodków zaobserwowano jedynie dla 5 z 19 roślin, a efektywność androgenezy nie przekroczyła 2%. Analiza cytometryczna wykazała obecność roślin haploidalnych i diploidalnych wśród regenerantów wszystkich ocenianych genotypów.

Keywords

 • androgenesis
 • DH line
 • donor plant genotype
 • haploid
 • hybrid
access type Otwarty dostęp

The effect of different bioregulators on lateral shoot formation in maiden apple trees

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 147 - 152

Abstrakt

Streszczenie

Jednoroczne okulanty jabłoni (Malusdomestica Borkh.): ‘Boskoop’/M.9 oraz ‘Mutsu’/M.9 traktowano dolistnie różnymi mieszaninami BA + GA3 (w dawce 450 + 450 mg dm-3 lub 780 + 120 mg dm-3) oraz BA + GA4+7 (450 + 450 lub 330 + 570 mg dm-3). Obie z badanych odmian wykazały silną dominację wierzchołkową, w sposób naturalny nie tworząc pędów syleptycznych. Wszystkie zastosowane preparaty wpłynęły korzystnie na indukcję, liczbę oraz długość pędów bocznych. Pojedynczy zabieg rozkrzewiania okazał się wystarczający dla uzyskania właściwej architektury koronki okulanta. Czynniki środowiskowe, w tym klimatyczne, miały ogromny wpływ na formowanie pędów bocznych, zwłaszcza w przypadku odmiany ‘Boskoop’. W przypadku odmiany ‘Boskoop’, potwierdzono zależność pomiędzy zdolnością do tworzenia pędów syleptycznych a parametrami opisującymi wigor drzewka (wysokość okulanta, jego średnica). Dla odmiany ‘Mutsu’ nie stwierdzono takich zależności. Użyte regulatory wzrostu, stosowane w wysokich dawkach, koniecznych do przełamania dominacji wierzchołkowej nie wykazywały fitotoksyczności.

Keywords

 • branching
 • Malus domestica
 • nursery
 • plant growth regulators
 • tree quality
access type Otwarty dostęp

The effect of various light conditions and different nitrogen forms on nitrogen metabolism in pepper fruits

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 153 - 160

Abstrakt

Streszczenie

Paprykę słodką ‘Spartacus’ F1 uprawiano w latach 2006-2008 w tunelu foliowym na wełnie mineralnej z wykorzystaniem systemu do fertygacji roślin. Tunel był podzielony na dwie części: jedna część była pokryta folią przepuszczającą mniej światła niż druga część. W obu częściach tunelu rośliny podzielono na dwie grupy nawożone różnymi formami azotu. Jedna grupa dostawała azot wyłącznie w formie N-NO3, a druga grupa dostawała mieszaninę trzech form azotu (N-NO3: N-NH4:N-NH2 w stosunku 50:13:37). W doświadczeniu wydzielono zatem cztery obiekty zróżnicowane pod względem warunków świetlnych i formy azotu nawozowego. Z roślin zbierano owoce dojrzałe zielone i czerwone. W owocach oznaczono zawartość jonów azotanowych i amonowych oraz azotu ogółem, aktywność reduktazy azotanowej i azotynowej, zawartość suchej masy, wolnych aminokwasów i cukrów rozpuszczalnych. Lepsze warunki świetlne wpłynęły na podniesienie zawartości azotanów w owocach czerwonych papryki choć zależność ta nie zawsze była statystycznie istotna. Takiej zależności nie wykazano w przypadku owoców zielonych. W większości przypadków czerwone owoce papryki pod wpływem nawożenia trzema formami azotu akumulowały więcej azotanów niż podczas traktowania roślin wyłącznie N-NO3. Podobne obserwacje zanotowano w przypadku owoców zielonych. Średnia zawartość jonów amonowych w owocach zielonych i czerwonych nie była zależna od badanych czynników doświadczenia. Czerwone owoce zebrane z roślin rosnących w lepszych warunkach świetlnych charakteryzowały się wyższą średnią aktywnością reduktazy azotanowej. Średnia aktywność tego enzymu w owocach zielonych była na podobnym poziomie w każdym z czterech obiektów doświadczenia. Aktywność reduktazy azotynowej była na podobnym poziomie we wszystkich badanych obiektach. Dodatkowo zielone owoce charakteryzowały się wyższą aktywnością reduktazy azotanowej niż owoce czerwone. Podsumowując stwierdzono, że zarówno warunki świetlne, jak i forma azotu nawozowego modyfikowały metabolizm azotowy owoców papryki.

Keywords

 • ammonium
 • nitrates
 • nitrate/nitrite reductase
 • pepper
 • radiation
access type Otwarty dostęp

The effect of biodegradable nonwovens in butterhead lettuce cultivation for early harvest

Data publikacji: 17 Jan 2013
Zakres stron: 161 - 166

Abstrakt

Streszczenie

Przeprowadzono doświadczenia z sałatą masłową odmiany ‘Melodion’, wykorzystując do okrywania bezpośredniego włókniny biodegradowalne typu ‘melt-blown’ wykonane przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz POLMATEX CENARO w Łodzi, Polska. Do zabiegu osłaniania zastosowano: włókniny biodegradowalne o barwie naturalnej: IBWCH 75 g m-2 i Bionolle 100 g m-2 oraz agrowłókninę polipropylenową 20 g m-2. Sałatę wysiano w obu latach na początku marca do skrzynek wysiewnych w szklarni i z początkiem kwietnia wysadzono w pole po 40 roślin na poletko, w czterech powtórzeniach. Osłony bezpośrednie z włóknin założono po sadzeniu, a zdjęto na kilka dni przed zbiorem. Jako kontrolę przyjęto poletka nieosłonięte. W ocenie jakości sałaty uwzględniono zawartość kwasu askorbinowego, suchej masy, cukrów rozpuszczalnych, azotanów, chlorofilu a, chlorofilu b i karetonoidów. Zabieg osłaniania roślin sałaty włókninami biodegradowalnymi wyraźnie wpłynął na wzrost plonu w porównaniu z kontrolą tylko w 2009 roku. W drugim roku doświadczeń nie stwierdzono wyraźnego wpływu zastosowania osłon na wysokość plonu sałaty. Zawartość suchej masy w obydwu latach doświadczeń była bardzo zróżnicowana. Włókniny biodegradowalne zastosowane jako osłony w 2009 roku wpłynęły istotnie na wzrost zawartości azotanów w główkach sałaty masłowej w porównaniu z kontrolą. W drugim roku najwięcej azotanów (przy ogólnie znacznie mniejszym poziomie) wykazały rośliny kontrolne. Należy zaznaczyć, że norma maksymalnej dopuszczalnej zawartości azotanów dla sałaty masłowej wynosząca 4000 mg kg-1 ś.m. nie została przekroczona. Zawartość chlorofilu a, chlorofilu b i karotenoidów w główkach sałaty masłowej wykazała brak jednoznacznej zależności od zastosowanych osłon.

Keywords

 • direct cover
 • Lactuca sativa var. capitata
 • soil temperature
 • yield

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo