Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 34 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)

Tom 33 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)

Tom 33 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)

Tom 32 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)

Tom 32 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)

Tom 31 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)

Tom 31 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)

Tom 30 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)

Tom 30 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)

Tom 29 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)

Tom 29 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)

Tom 28 (2016): Zeszyt 2 (December 2016)

Tom 28 (2016): Zeszyt 1 (June 2016)

Tom 27 (2015): Zeszyt 2 (December 2015)

Tom 27 (2015): Zeszyt 1 (June 2015)

Tom 26 (2014): Zeszyt 2 (December 2014)

Tom 26 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)

Tom 25 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)

Tom 25 (2013): Zeszyt 1 (June 2013)

Tom 24 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Tom 24 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)

Tom 23 (2011): Zeszyt 2 (December 2011)

Tom 23 (2011): Zeszyt 1 (June 2011)

Tom 22 (2010): Zeszyt 2 (December 2010)

Tom 22 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)

Tom 21 (2009): Zeszyt 2 (December 2009)

Tom 21 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)

Tom 20 (2008): Zeszyt 2 (December 2008)

Tom 20 (2008): Zeszyt 1 (June 2008)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 22 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

9 Artykułów
Otwarty dostęp

Effect of organic fertilization on growth and yield of pepper plants (Capsicum annuum L.)

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 3 - 7

Abstrakt

Streszczenie

Celem doświadczenia było zbadanie wpływu nawożenia nawozem organicznym Lumbrical na wzrost i plon oraz niektóre parametry fizjologiczne papryki (‛Buketen 50’). Badania przeprowadzono na polu doświadczalnym Centrum Agroekologicznego przy Uniwersytecie Rolniczym w Płowdiw (Bułgaria), posiadającym certifikat gospodarstwa ekologicznego. Nawóz Lumbrical jest produkowany przy wykorzystaniu dżdżownicy kalifornijskiej (Lumbricus rubellus). Bezpośrednio przed sadzeniem roślin zastosowano dwa poziomy nawożenia nawozem Lumbrical, tj. 50 i 100 ml na roślinę. 30 dni po sadzeniu roślin część z nich dodatkowo zasilono roztworem Lumbricalu (200 ml na roślinę). W okresie wegetacji zbadano wybrane wskaźniki charakteryzujące wzrost roślin. Określono zawartość pigmentów i wymianę gazową liści oraz płodność pyłku. W wysuszonych owocach ustalono zawartość barwników.

Słowa kluczowe

 • Lumbricus rubellus
 • photosynthesis
 • pollen fertility
 • productivity
Otwarty dostęp

Correlation between selected parameters of planting material and strawberry yield

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 9 - 12

Abstrakt

Streszczenie

Celem badań była ocena zależności między niektórymi cechami sadzonek a wielkością plonu truskawki. Uwzględniono świeżą i suchą masę całej sadzonki, liczbę i długość korzeni, a także liczbę koron trzech rodzajów sadzonek frigo (zagonowe, doniczkowe i A+). Badania prowadzono na dwóch odmianach ‘Honeoye’ i ‘Elsanta’ uprawianych w workach polipropylenowych na wiosenny i jesienny zbiór w nieogrzewanej szklarni w latach 2002-2005. Dla oceny zależności pomiędzy cechami sadzonek i wielkością plonu wyliczono współczynniki korelacji. Dla najbardziej istotnie skorelowanych cech wykonano analizę regresji. Stwierdzono, że świeża i sucha masa sadzonek, liczba koron i długość korzeni były pozytywnie skorelowane z wielkością plonu. Największe współczynniki korelacji znaleziono dla świeżej masy sadzonek a najmniejsze dla liczby korzeni. Im większa była świeża masa sadzonek, tym większy uzyskano plon.

Słowa kluczowe

 • crowns
 • Fragaria × ananassa
 • dry weight
 • fresh weight
 • roots
Otwarty dostęp

Influence of lipoxygenase activity and calcium and potassium contents on bitter pit occurrence in commercial apple cultivars

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 13 - 17

Abstrakt

Abstract

The content of calcium and potassium and lipoxygenase (LOX) activity as well as the expression of LOX encoding gene in the fruit of apple cultivars that are both susceptible and resistant to bitter pit were evaluated. Fruits were collected and analyzed after harvest in the 2004 growing season and again after four months of common cold storage. The main reason was the explanation of relationship between those LOX activity and K:Ca ratio on bitter pit occurrence during storage. The biggest differences between the tested cultivars were noted in LOX activity and Ca content, followed by K:Ca ratio and the lowest potassium content. The cultivars that were resistant and susceptible but without symptoms of bitter pit exhibited higher calcium content compared to cultivars with signs of bitter pit, and with a drop in LOX activity after storage. A negative correlation was found between LOX activity and Ca content and a positive correlation was found between K:Ca ratio and LOX activity.

Słowa kluczowe

 • Malus domestica Borkh.
 • calcium
 • K:Ca ratio
 • lipoxygenase activity
Otwarty dostęp

Phenolic compounds as the major antioxidants in red cabbage

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 19 - 24

Abstrakt

Streszczenie

Oznaczono zawartość związków fenolowych (sumy fenoli, fenylopropanoidów, flawonoli i antocyjanów) oraz aktywność antyoksydacyjną w kapuście głowiastej czerwonej. Materiałem były cztery odmiany i dwie linie DH (jedna otrzymana z kapusty głowiastej białej, a druga z kapusty głowiastej czerwonej) oraz odmiana kapusty głowiastej białej ‘Lennox F1’ (zastosowana jako wzorzec).

Poziom fenoli oraz aktywność antyoksydacyjna były znacznie wyższe w tkance kapusty czerwonej niż białej. Obserwowano zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi obiektami kapusty czerwonej. W przypadku kapusty czerwonej po czteromiesięcznym przechowywaniu główek zaobserwowano istotny spadek zawartości związków fenolowych, czego nie odnotowano w kapuście białej.

Aktywność antyrodnikowa nie zmieniła się istotnie po przechowywaniu z wyjątkiem sezonu 2005/06, w którym nastąpił spadek aktywności (mierzonej przy użyciu DPPH*). Wartości aktywności antyrodnikowej oznaczane za pomocą metody ABTS były wyższe niż przy użyciu DPPH*.

Słowa kluczowe

 • antiradical activity
 • Brassica oleracea var. capitata f. rubra
 • phenolics
Otwarty dostęp

Heterogeneity of carrot seeds depending on their position on the mother plant

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 25 - 30

Abstrakt

Streszczenie

Okres kwitnienia marchwi jest zwykle długi, a baldachy formują się stopniowo na rozgałęzionym pędzie kwiatostanowym, co prowadzi to do uzyskania nasion o zróżnicowanej jakości. Heterogeniczność jest typu matecznego i zależy od pozycji baldachu na roślinie macierzystej. Celem prezentowanych badań była ocena różnic w jakości nasion marchwi pozyskanych z baldachów pochodzących z różnych części pędu kwiatostanowego. Pędy nasienne typowej bułgarskiej odmiany ‘Nantski’ pozyskano z plantacji nasiennej, na której stosowano konwencjonalną technologię uprawy. Dojrzałe nasiona zebrano oddzielnie z baldachów pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Określono plon nasion z baldachu, suchą masę nasion, długość, szerokość i średnicę nasiona, masę jednego nasienia, masę tysiąca nasion, wigor, energię i zdolność kiełkowania, średni czas kiełkowania, równoczesność kiełkowania, świeżą masę siewek oraz długość korzonka zarodkowego i hypokotylu. Określono również zawartość, białka, cukrów i lipidów oraz podstawową wartość kaloryczną nasion. Parametry kiełkowania były największe dla nasion pochodzących z baldachów pierwszego rzędu, następnie drugiego rzędu, a najmniejsze − trzeciego rzędu. Różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością wyniosła 6,30%. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że najlepiej pozyskiwać nasiona oddzielnie z baldachów poszczególnych rzędów i dzielić je na partie o zróżnicowanej jakości

Słowa kluczowe

 • calorific values
 • Daucus carota L.
 • germination
 • seed
 • seedling
 • vigour
 • yield
Otwarty dostęp

Cultivar and seasonal variation in bioactive compounds of highbush blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.)

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 31 - 35

Abstrakt

Streszczenie

Oceniano zmienność sezonową i odmianową w zawartości związków fenolowych i tiolowych, askorbinianu oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych u 6 odmian borówki wysokiej. Owoce odmian ‘Earlyblue’, ‘Patriot’, ‘Bluecrop’, ‘Duke’, ‘Darrow’ i ‘Lateblue’ analizowano w 2 sezonach wegetacyjnych, 2005 i 2006. Najmniejsze różnice między kolejnymi sezonami wegetacyjnymi uzyskano w przypadku stężenia kwasu chlorogenowego oraz (-)-epikatechin należących do związków fenolowych, askorbinianu oraz aktywności katalazy. Warunki wegetacji w największym stopniu wpłynęły na aktywność reduktazy glutationowej oraz zawartość L-cysteiny i glutationu. Wydaje się, że związki te odgrywają istotną rolę w reakcji borówki wysokiej na stres środowiskowy. Spośród ocenianych odmian ‘Earlyblue’ charakteryzowała się największą zawartością związków biologicznie aktywnych a jednocześnie zmienność ich stężenia w kolejnych latach była najmniejsza. Drugą pod względem stabilności antyoksydantów była odmiana ‘Duke’, charakteryzująca się ich przeciętną zawartością

Słowa kluczowe

 • antioxidant
 • ascorbate
 • chlorogenic acid
 • glutathione reductase
 • thiols
Otwarty dostęp

Effects of polyethylene film covering the greenhouse, nitrogen fertiliser form, and foliar nutrition on the yield and quality of lettuce

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 37 - 44

Abstrakt

Streszczenie

W doświadczeniu badano wpływ rodzaju folii pokrywającej tunel, formy azotu nawozowego (100% N-NO3 i 57% N-NO3+43% N-NH4) oraz dokarmiania dolistnego na plon oraz jakość sałaty uprawianej w sezonie wiosennym i letnio-jesiennym. Sałatę uprawiano na wełnie mineralnej, w tunelu foliowym podzielonym na dwie części pokryte folią różniącą się stopniem przepuszczalności promieniowania PAR. Rośliny 3-krotnie dokarmiano dolistnie roztworami zawierającymi: Mo lub benzyloadeninę lub mocznik i Mo lub mocznik i benzyloadeninę oraz roztworem zawierającym wszystkie trzy substancje, tj. mocznik, benzyloadeninę i Mo. W uzyskanym plonie oznaczano zawartość suchej masy, azotanów, formy amonowej azotu, azotu białkowego, cukrów rozpuszczalnych oraz P, K, Ca i Mg. W obydwu sezonach wegetacyjnych sałata uprawiana w tunelu pokrytym folią o większej przepuszczalności światła PAR zawiązywała główki o większej masie. Ponadto rośliny te charakteryzowały się istotnie niższą zawartością azotanów, NH4+, azotu ogólnego oraz P i Mg. Wpływ rodzaju folii pokrywającej tunel na zawartość witaminy C zależał od sezonu uprawy. Forma azotu nawozowego miała wpływ na zawartość suchej masy, wit. C, azotu białkowego, P i Mg oraz dodatkowo w sezonie letnio-jesiennym na masę główki sałaty. Większą masę wytworzyły rośliny uprawiane na pożywce azotanowej. Forma azotanowa wpłynęła na zgromadzenie przez rośliny istotnie większej ilości azotanów w porównaniu do roślin uprawianych na pożywce azotanowo-amonowej. W żadnym sezonie uprawy nie wykazano wpływu dokarmiania dolistnego roztworami soli na plon i jakość sałaty.

Słowa kluczowe

 • biological value
 • light intensity
 • nitrates
 • soilless culture
Otwarty dostęp

Evaluation of the yield and some components in the fruit of blue honeysuckle (Lonicera caerulea var. edulis Turcz. Freyn.)

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 45 - 50

Abstrakt

Streszczenie

Doświadczenie prowadzono w latach 2005-2008 w Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w Garlicy Murowanej. Oceniano plon, masę 100 jagód oraz zawartość w owocach kwasu askorbinowego, ekstraktu, antocyjanów, a także pH oraz kwasowość ogólną soku owoców. Wykazano, że odmiana ‘Atut’ wcześniej rozpoczynała wegetację, kwitnienie i owocowanie w porównaniu z odmianą ‘Duet’. Odmiana ‘Duet’ odznaczała się większym plonem handlowym i masą 100 jagód. W owocach odmiany ‘Atut’ wykazano większą zawartość antocyjanów, natomiast nie stwierdzono różnic w zawartości ekstraktu oraz witaminy C w owocach obu odmian.

Słowa kluczowe

 • mass of berries
 • anthocyanins
 • vitamin C
Otwarty dostęp

Evaluation of the suitability of Festuca rubra L. and F. nigrescens Lam. ecotypes as a material for lawn grass breeding

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 51 - 56

Abstrakt

Streszczenie

W latach 2004-2006 przeprowadzono ocenę 37 ekotypów F. rubra L. i 35 ekotypów F. nigrescens Lam. pod względem najważniejszych cech trawnikowych: ogólnego aspektu rośliny, odrastania, przezimowania, zimozieloności, doskonałości liścia i zdrowotności. Cechy trawnikowe ekotypów oceniano według metodyki IHAR, stosując 9-stopniową skalę bonitacyjną. Badane osobniki porównywano do odmian wzorcowych: F. rubra ‘Areta’, F. nigrescens ‘Nimba’. Ekotypy pochodziły z naturalnych stanowisk Lubelszczyzny. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków, w trzech powtórzeniach. W jednym powtórzeniu znajdowało się 6 roślin jednego ekotypu w rozstawie 75 × 30 cm. Celem pracy była analiza zmienności cech trawnikowych badanych ekotypów kostrzewy czerwonej i czarniawej oraz ocena przydatności wyselekcjonowanego materiału do hodowli nowych odmian trawnikowych. Na podstawie analizy wykazano, że większość ekotypów pochodzących z naturalnych siedlisk Lubelszczyzny posiadało pożądane cechy trawnikowe wysoko punktowane. Świadczy to o dużej przydatności dziko rosnących roślin do dalszych prac hodowlanych. Ekotypy obu gatunków Festuca ocenione zostały wysoko, podobnie jak odmiany wzorcowe, za zdrowotność, przezimowanie, doskonałość liści, zimozieloność, następnie za ogólny aspekt i odrastanie

Słowa kluczowe

 • general aspect
 • leaf fineness
 • overwintering
 • resistance of disease
 • slow re-growth
 • winter greenness
9 Artykułów
Otwarty dostęp

Effect of organic fertilization on growth and yield of pepper plants (Capsicum annuum L.)

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 3 - 7

Abstrakt

Streszczenie

Celem doświadczenia było zbadanie wpływu nawożenia nawozem organicznym Lumbrical na wzrost i plon oraz niektóre parametry fizjologiczne papryki (‛Buketen 50’). Badania przeprowadzono na polu doświadczalnym Centrum Agroekologicznego przy Uniwersytecie Rolniczym w Płowdiw (Bułgaria), posiadającym certifikat gospodarstwa ekologicznego. Nawóz Lumbrical jest produkowany przy wykorzystaniu dżdżownicy kalifornijskiej (Lumbricus rubellus). Bezpośrednio przed sadzeniem roślin zastosowano dwa poziomy nawożenia nawozem Lumbrical, tj. 50 i 100 ml na roślinę. 30 dni po sadzeniu roślin część z nich dodatkowo zasilono roztworem Lumbricalu (200 ml na roślinę). W okresie wegetacji zbadano wybrane wskaźniki charakteryzujące wzrost roślin. Określono zawartość pigmentów i wymianę gazową liści oraz płodność pyłku. W wysuszonych owocach ustalono zawartość barwników.

Słowa kluczowe

 • Lumbricus rubellus
 • photosynthesis
 • pollen fertility
 • productivity
Otwarty dostęp

Correlation between selected parameters of planting material and strawberry yield

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 9 - 12

Abstrakt

Streszczenie

Celem badań była ocena zależności między niektórymi cechami sadzonek a wielkością plonu truskawki. Uwzględniono świeżą i suchą masę całej sadzonki, liczbę i długość korzeni, a także liczbę koron trzech rodzajów sadzonek frigo (zagonowe, doniczkowe i A+). Badania prowadzono na dwóch odmianach ‘Honeoye’ i ‘Elsanta’ uprawianych w workach polipropylenowych na wiosenny i jesienny zbiór w nieogrzewanej szklarni w latach 2002-2005. Dla oceny zależności pomiędzy cechami sadzonek i wielkością plonu wyliczono współczynniki korelacji. Dla najbardziej istotnie skorelowanych cech wykonano analizę regresji. Stwierdzono, że świeża i sucha masa sadzonek, liczba koron i długość korzeni były pozytywnie skorelowane z wielkością plonu. Największe współczynniki korelacji znaleziono dla świeżej masy sadzonek a najmniejsze dla liczby korzeni. Im większa była świeża masa sadzonek, tym większy uzyskano plon.

Słowa kluczowe

 • crowns
 • Fragaria × ananassa
 • dry weight
 • fresh weight
 • roots
Otwarty dostęp

Influence of lipoxygenase activity and calcium and potassium contents on bitter pit occurrence in commercial apple cultivars

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 13 - 17

Abstrakt

Abstract

The content of calcium and potassium and lipoxygenase (LOX) activity as well as the expression of LOX encoding gene in the fruit of apple cultivars that are both susceptible and resistant to bitter pit were evaluated. Fruits were collected and analyzed after harvest in the 2004 growing season and again after four months of common cold storage. The main reason was the explanation of relationship between those LOX activity and K:Ca ratio on bitter pit occurrence during storage. The biggest differences between the tested cultivars were noted in LOX activity and Ca content, followed by K:Ca ratio and the lowest potassium content. The cultivars that were resistant and susceptible but without symptoms of bitter pit exhibited higher calcium content compared to cultivars with signs of bitter pit, and with a drop in LOX activity after storage. A negative correlation was found between LOX activity and Ca content and a positive correlation was found between K:Ca ratio and LOX activity.

Słowa kluczowe

 • Malus domestica Borkh.
 • calcium
 • K:Ca ratio
 • lipoxygenase activity
Otwarty dostęp

Phenolic compounds as the major antioxidants in red cabbage

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 19 - 24

Abstrakt

Streszczenie

Oznaczono zawartość związków fenolowych (sumy fenoli, fenylopropanoidów, flawonoli i antocyjanów) oraz aktywność antyoksydacyjną w kapuście głowiastej czerwonej. Materiałem były cztery odmiany i dwie linie DH (jedna otrzymana z kapusty głowiastej białej, a druga z kapusty głowiastej czerwonej) oraz odmiana kapusty głowiastej białej ‘Lennox F1’ (zastosowana jako wzorzec).

Poziom fenoli oraz aktywność antyoksydacyjna były znacznie wyższe w tkance kapusty czerwonej niż białej. Obserwowano zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi obiektami kapusty czerwonej. W przypadku kapusty czerwonej po czteromiesięcznym przechowywaniu główek zaobserwowano istotny spadek zawartości związków fenolowych, czego nie odnotowano w kapuście białej.

Aktywność antyrodnikowa nie zmieniła się istotnie po przechowywaniu z wyjątkiem sezonu 2005/06, w którym nastąpił spadek aktywności (mierzonej przy użyciu DPPH*). Wartości aktywności antyrodnikowej oznaczane za pomocą metody ABTS były wyższe niż przy użyciu DPPH*.

Słowa kluczowe

 • antiradical activity
 • Brassica oleracea var. capitata f. rubra
 • phenolics
Otwarty dostęp

Heterogeneity of carrot seeds depending on their position on the mother plant

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 25 - 30

Abstrakt

Streszczenie

Okres kwitnienia marchwi jest zwykle długi, a baldachy formują się stopniowo na rozgałęzionym pędzie kwiatostanowym, co prowadzi to do uzyskania nasion o zróżnicowanej jakości. Heterogeniczność jest typu matecznego i zależy od pozycji baldachu na roślinie macierzystej. Celem prezentowanych badań była ocena różnic w jakości nasion marchwi pozyskanych z baldachów pochodzących z różnych części pędu kwiatostanowego. Pędy nasienne typowej bułgarskiej odmiany ‘Nantski’ pozyskano z plantacji nasiennej, na której stosowano konwencjonalną technologię uprawy. Dojrzałe nasiona zebrano oddzielnie z baldachów pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Określono plon nasion z baldachu, suchą masę nasion, długość, szerokość i średnicę nasiona, masę jednego nasienia, masę tysiąca nasion, wigor, energię i zdolność kiełkowania, średni czas kiełkowania, równoczesność kiełkowania, świeżą masę siewek oraz długość korzonka zarodkowego i hypokotylu. Określono również zawartość, białka, cukrów i lipidów oraz podstawową wartość kaloryczną nasion. Parametry kiełkowania były największe dla nasion pochodzących z baldachów pierwszego rzędu, następnie drugiego rzędu, a najmniejsze − trzeciego rzędu. Różnica pomiędzy największą i najmniejszą wartością wyniosła 6,30%. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że najlepiej pozyskiwać nasiona oddzielnie z baldachów poszczególnych rzędów i dzielić je na partie o zróżnicowanej jakości

Słowa kluczowe

 • calorific values
 • Daucus carota L.
 • germination
 • seed
 • seedling
 • vigour
 • yield
Otwarty dostęp

Cultivar and seasonal variation in bioactive compounds of highbush blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.)

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 31 - 35

Abstrakt

Streszczenie

Oceniano zmienność sezonową i odmianową w zawartości związków fenolowych i tiolowych, askorbinianu oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych u 6 odmian borówki wysokiej. Owoce odmian ‘Earlyblue’, ‘Patriot’, ‘Bluecrop’, ‘Duke’, ‘Darrow’ i ‘Lateblue’ analizowano w 2 sezonach wegetacyjnych, 2005 i 2006. Najmniejsze różnice między kolejnymi sezonami wegetacyjnymi uzyskano w przypadku stężenia kwasu chlorogenowego oraz (-)-epikatechin należących do związków fenolowych, askorbinianu oraz aktywności katalazy. Warunki wegetacji w największym stopniu wpłynęły na aktywność reduktazy glutationowej oraz zawartość L-cysteiny i glutationu. Wydaje się, że związki te odgrywają istotną rolę w reakcji borówki wysokiej na stres środowiskowy. Spośród ocenianych odmian ‘Earlyblue’ charakteryzowała się największą zawartością związków biologicznie aktywnych a jednocześnie zmienność ich stężenia w kolejnych latach była najmniejsza. Drugą pod względem stabilności antyoksydantów była odmiana ‘Duke’, charakteryzująca się ich przeciętną zawartością

Słowa kluczowe

 • antioxidant
 • ascorbate
 • chlorogenic acid
 • glutathione reductase
 • thiols
Otwarty dostęp

Effects of polyethylene film covering the greenhouse, nitrogen fertiliser form, and foliar nutrition on the yield and quality of lettuce

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 37 - 44

Abstrakt

Streszczenie

W doświadczeniu badano wpływ rodzaju folii pokrywającej tunel, formy azotu nawozowego (100% N-NO3 i 57% N-NO3+43% N-NH4) oraz dokarmiania dolistnego na plon oraz jakość sałaty uprawianej w sezonie wiosennym i letnio-jesiennym. Sałatę uprawiano na wełnie mineralnej, w tunelu foliowym podzielonym na dwie części pokryte folią różniącą się stopniem przepuszczalności promieniowania PAR. Rośliny 3-krotnie dokarmiano dolistnie roztworami zawierającymi: Mo lub benzyloadeninę lub mocznik i Mo lub mocznik i benzyloadeninę oraz roztworem zawierającym wszystkie trzy substancje, tj. mocznik, benzyloadeninę i Mo. W uzyskanym plonie oznaczano zawartość suchej masy, azotanów, formy amonowej azotu, azotu białkowego, cukrów rozpuszczalnych oraz P, K, Ca i Mg. W obydwu sezonach wegetacyjnych sałata uprawiana w tunelu pokrytym folią o większej przepuszczalności światła PAR zawiązywała główki o większej masie. Ponadto rośliny te charakteryzowały się istotnie niższą zawartością azotanów, NH4+, azotu ogólnego oraz P i Mg. Wpływ rodzaju folii pokrywającej tunel na zawartość witaminy C zależał od sezonu uprawy. Forma azotu nawozowego miała wpływ na zawartość suchej masy, wit. C, azotu białkowego, P i Mg oraz dodatkowo w sezonie letnio-jesiennym na masę główki sałaty. Większą masę wytworzyły rośliny uprawiane na pożywce azotanowej. Forma azotanowa wpłynęła na zgromadzenie przez rośliny istotnie większej ilości azotanów w porównaniu do roślin uprawianych na pożywce azotanowo-amonowej. W żadnym sezonie uprawy nie wykazano wpływu dokarmiania dolistnego roztworami soli na plon i jakość sałaty.

Słowa kluczowe

 • biological value
 • light intensity
 • nitrates
 • soilless culture
Otwarty dostęp

Evaluation of the yield and some components in the fruit of blue honeysuckle (Lonicera caerulea var. edulis Turcz. Freyn.)

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 45 - 50

Abstrakt

Streszczenie

Doświadczenie prowadzono w latach 2005-2008 w Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w Garlicy Murowanej. Oceniano plon, masę 100 jagód oraz zawartość w owocach kwasu askorbinowego, ekstraktu, antocyjanów, a także pH oraz kwasowość ogólną soku owoców. Wykazano, że odmiana ‘Atut’ wcześniej rozpoczynała wegetację, kwitnienie i owocowanie w porównaniu z odmianą ‘Duet’. Odmiana ‘Duet’ odznaczała się większym plonem handlowym i masą 100 jagód. W owocach odmiany ‘Atut’ wykazano większą zawartość antocyjanów, natomiast nie stwierdzono różnic w zawartości ekstraktu oraz witaminy C w owocach obu odmian.

Słowa kluczowe

 • mass of berries
 • anthocyanins
 • vitamin C
Otwarty dostęp

Evaluation of the suitability of Festuca rubra L. and F. nigrescens Lam. ecotypes as a material for lawn grass breeding

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 51 - 56

Abstrakt

Streszczenie

W latach 2004-2006 przeprowadzono ocenę 37 ekotypów F. rubra L. i 35 ekotypów F. nigrescens Lam. pod względem najważniejszych cech trawnikowych: ogólnego aspektu rośliny, odrastania, przezimowania, zimozieloności, doskonałości liścia i zdrowotności. Cechy trawnikowe ekotypów oceniano według metodyki IHAR, stosując 9-stopniową skalę bonitacyjną. Badane osobniki porównywano do odmian wzorcowych: F. rubra ‘Areta’, F. nigrescens ‘Nimba’. Ekotypy pochodziły z naturalnych stanowisk Lubelszczyzny. Doświadczenie założono metodą losowanych bloków, w trzech powtórzeniach. W jednym powtórzeniu znajdowało się 6 roślin jednego ekotypu w rozstawie 75 × 30 cm. Celem pracy była analiza zmienności cech trawnikowych badanych ekotypów kostrzewy czerwonej i czarniawej oraz ocena przydatności wyselekcjonowanego materiału do hodowli nowych odmian trawnikowych. Na podstawie analizy wykazano, że większość ekotypów pochodzących z naturalnych siedlisk Lubelszczyzny posiadało pożądane cechy trawnikowe wysoko punktowane. Świadczy to o dużej przydatności dziko rosnących roślin do dalszych prac hodowlanych. Ekotypy obu gatunków Festuca ocenione zostały wysoko, podobnie jak odmiany wzorcowe, za zdrowotność, przezimowanie, doskonałość liści, zimozieloność, następnie za ogólny aspekt i odrastanie

Słowa kluczowe

 • general aspect
 • leaf fineness
 • overwintering
 • resistance of disease
 • slow re-growth
 • winter greenness

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo