Zeszyty czasopisma

AHEAD OF PRINT

Tom 34 (2022): Zeszyt 1 (June 2022)

Tom 33 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)

Tom 33 (2021): Zeszyt 1 (June 2021)

Tom 32 (2020): Zeszyt 2 (December 2020)

Tom 32 (2020): Zeszyt 1 (June 2020)

Tom 31 (2019): Zeszyt 2 (December 2019)

Tom 31 (2019): Zeszyt 1 (June 2019)

Tom 30 (2018): Zeszyt 2 (December 2018)

Tom 30 (2018): Zeszyt 1 (June 2018)

Tom 29 (2017): Zeszyt 2 (December 2017)

Tom 29 (2017): Zeszyt 1 (June 2017)

Tom 28 (2016): Zeszyt 2 (December 2016)

Tom 28 (2016): Zeszyt 1 (June 2016)

Tom 27 (2015): Zeszyt 2 (December 2015)

Tom 27 (2015): Zeszyt 1 (June 2015)

Tom 26 (2014): Zeszyt 2 (December 2014)

Tom 26 (2014): Zeszyt 1 (June 2014)

Tom 25 (2013): Zeszyt 2 (December 2013)

Tom 25 (2013): Zeszyt 1 (June 2013)

Tom 24 (2012): Zeszyt 2 (December 2012)

Tom 24 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)

Tom 23 (2011): Zeszyt 2 (December 2011)

Tom 23 (2011): Zeszyt 1 (June 2011)

Tom 22 (2010): Zeszyt 2 (December 2010)

Tom 22 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)

Tom 21 (2009): Zeszyt 2 (December 2009)

Tom 21 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)

Tom 20 (2008): Zeszyt 2 (December 2008)

Tom 20 (2008): Zeszyt 1 (June 2008)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 21 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2083-5965
Pierwsze wydanie
01 Jan 1989
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

12 Artykułów
access type Otwarty dostęp

The effect of nitrogen fertilizer form and foliar application on the concentrations of twenty-five elements in carrot

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 3 - 16

Abstrakt

Streszczenie

Spośród uwzględnionych w badaniach pierwiastków (Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Co, Cr, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti oraz V) stwierdzono istotny wpływ interakcji dokarmiania dolistnego z nawożeniem azotem jedynie w odniesieniu do zawartości Na w marchwi ‘Kazan F1’. W przypadku roślin nawożonych Ca(NO3)2 dokarmianie dolistne powodowało istotne zwiększenie zawartości Na w korzeniach spichrzowych. W porównaniu do kontroli zastosowane nawozy azotowe (wyniki analizowane niezależnie od czynnika dokarmiania dolistnego) powodowały zwiększenie zawartości Mg i Se w marchwi. Nawożenie (NH4)2SO4 powodowało istotne zmniejszenie zawartości Ba i Mo oraz zwiększenie zawartości Mn, a nawożenie Ca(NO3)2 powodowało istotne zwiększenie zawartości Sr i Be w marchwi. Dokarmianie dolistne (analizowane niezależnie od nawożenia azotem) w istotny sposób zwiększyło zawartość Bi i Be w marchwi, nie miało natomiast wpływu na zawartość pozostałych pierwiastków w korzeniach spichrzowych.

Keywords

 • fertilization
 • foliar nutrition
 • heavy metals
 • macroelements
 • microelements
 • trace elements
access type Otwarty dostęp

Influence of varied potassium fertilization on eggplant yield and fruit quality in plastic tunnel

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 17 - 26

Abstrakt

Streszczenie

Badania z oberżną odmiany ‘Epic F1’ wykonano w latach 2004 - 2005 w nieogrzewanym tunelu foliowym. Oberżynę uprawiano w cylindrach z folii sztywnej o pojemności 10 dm3, w torfie ogrodniczym w rozstawie 0,6 × 0,5 m. Doświadczenie przeprowadzono jako dwuczynnikowe w układzie kompletnej randomizacji. Badano wpływ czynników: 1 − nawozów potasowych (KCl, K2SO4, KNO3); 2 − dawek potasu (8, 16, 24 g K na roślinę). Próby owoców do badań laboratoryjnych pobrano w 2 dekadzie sierpnia, w połowie okresu owocowania. Owoce zbierano sukcesywnie, co 7-10 dni, w fazie dojrzałości użytkowej. Określono plon ogółem i handlowy oraz liczbę owoców z 1 m2. W świeżych owocach oznaczono zawartość suchej masy metodą suszarkową, witaminę C wg Tillmansa, cukry wg Schoorl-Rogenbogen. Uzyskane wyniki poddano analizie wariancji. Zróżnicowane nawozy potasowe nie miały istotnego wpływu na wielkość i strukturę plonu oraz liczbę owoców oberżyny. Największy plon owoców uzyskano z roślin nawożonych chlorkiem potasu w dawce 24 g K na roślinę. Nie stwierdzono natomiast wpływu dawki potasu w postaci siarczanu potasu oraz saletry potasowej na plon oberżyny. Wykazano istotny wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wartość biologiczną owoców. Największą zawartość suchej masy i witaminy C wykazano po nawożeniu potasem w postaci saletry potasowej w dawce 8 g K na roślinę.

Keywords

 • dry matter
 • eggplant
 • fertilizer kind
 • potassium dose
 • sugars
 • vitamin C
 • yield
access type Otwarty dostęp

Effect of bulb size on selected morphological characteristics of seed stalks, seed yield and quality of onion (Allium cepa L.) seeds

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 27 - 38

Abstrakt

Streszczenie

W latach 2002 − 2004 przeprowadzono badania nad wpływem wielkości wysadek cebuli (Allium cepa L.) odmiany ‘Wolska’ na wybrane cechy morfologiczne wyrosłych z nich pędów nasiennych. Cebule handlowe (zjaryzowane, jednoroczne wysadki) podzielono na 3 grupy: duże, średnie i małe, o średnicach odpowiednio: 4,2-5,3 cm, 5,4-6,3 cm oraz 6,4-8,5 cm. Cebule każdej z tych grup wysadzono w pole i uprawiono rutynowo z przeznaczeniem na nasiona. Zmierzono i oceniono następujące cechy: liczbę i wysokość pędów nasiennych wyrosłych z jednej cebuli, średnicę kwiatostanu, plon nasion z pojedynczego pędu i całej rośliny, masę 1000 nasion, liczbę nasion w 1 g, długość i szerokość nasion, długość i szerokość zarodka oraz energię i zdolność kiełkowania nasion. Stwierdzono, że z dużych cebul wyrosło więcej pędów nasiennych niż z cebul średnich i małych. Z małych cebul wyrosły pędy nasienne o mniejszej średnicy baldachu niż z cebul średnich i dużych. Wielkość cebul nie miała wpływu na wysokość pędów nasiennych oraz ich średnicę mierzoną na wysokości 10 cm od ziemi. Nie wpłynęła także na masę nasion uzyskanych z jednego pędu nasiennego. Z cebul dużych, w przeliczeniu na jedną roślinę, otrzymano większy plon nasion niż z cebul małych. Wielkość cebul nie wpłynęła natomiast na masę 1000 nasion, liczbę nasion w 1 g, długość i szerokość nasion, długość i szerokość zarodka oraz energię i zdolność kiełkowania nasion.

Keywords

 • 1000 seeds weight
 • onion inflorescence
 • seed germination
 • vegetable seeds
access type Otwarty dostęp

The effects of triacontanol ‘TRIA’ and Asahi SL on the development and metabolic activity of sweet basil (Ocimum basilicum L.) plants treated with chilling

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 39 - 48

Abstrakt

Streszczenie

W doświadczeniach wazonowych badano wpływ dolistnej aplikacji triakontanolu (TRIA) w stężeniach 0,01; 0,10; 1,00 mg dm-3 i Asahi SL w stężeniach 0,1; 0,2; 0,3% na wzrost i plonowanie roślin, wypływ elektrolitów, deficyt wody, zawartość proliny i chlorofilu a + b w liściach, a także maksymalną wydajność kwantową chlorofilu (Fv/Fm) i przebieg wymiany gazowej w roślinach poddanych 5-dniowemu działaniu temperatury 15/7°C (dzień/noc).

Uzyskane wyniki wykazały, że okresowy chłód w istotnym stopniu zmniejszył wartość wszystkich analizowanych cech z wyjątkiem wypływu elektrolitów, deficytu wody i zawartości proliny, których wartość w tych warunkach uległa zwiększeniu. Triakontanol i Asahi SL wpływały korzystnie na rośliny traktowane i nie traktowane okresowym chłodem, przy czym wpływ biostymulatorów na rośliny poddane działaniu stresu był wyraźnie większy. Najkorzystniej na ogół, negatywny wpływ chłodu na rośliny Ocimum basilicum L. łagodził TRIA w stężeniu 0,10 mg dm-3, a Asahi SL w stężeniu 0,2 i 0,3%.

Keywords

 • chlorophyll
 • electrolyte leakage
 • fluorescence
 • growth
 • proline
 • transpiration
 • water deficit
access type Otwarty dostęp

The effect of temperature and crown size on asparagus yielding

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 49 - 59

Abstrakt

Streszczenie

W celu określenia wpływu temperatury na plonowanie szparaga, z uwzględnieniem wielkości karp, rośliny szparaga uprawiane były metodą aeroponiczną w układzie zamkniętym z recyrkulacją pożywki. Wykazano, że plon szparaga zależał od temperatury powietrza i wielkości karpy, jednak wpływ wielkości karpy na plon był wyraźniejszy. Również średnica i masa wypustek były zależne od wielkości karpy. Wyższą zawartość suchej masy, ekstraktu, fruktanów oraz cukrów ogółem przed i po zbiorach stwierdzono w korzeniach roślin o większych karpach. Wykazano również, że rośliny o dużych karpach tworzyły grubsze i wyższe pędy asymilacyjne.

Keywords

 • carbohydrates
 • ferns
 • spear diameter
 • spear weight
access type Otwarty dostęp

The effect of placement and light conditions during foliar application of Insol U fertilizer on gas exchange, yield and the quality of spinach (Spinacia oleracea L.)

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 61 - 71

Abstrakt

Streszczenie

W doświadczeniach wazonowych prowadzonych w fitotronie badano efektywność nawożenia dolistnego szpinaku (Spinacia oleracea L.) makroi mikroelementami w postaci 1% roztworu wodnego „Insol U” aplikowanego przy świetle fluorescencyjnym o intensywności w zakresie PAR 200 μmoli m-2 s-1 i świetle dziennym rozproszonym o intensywności 600 μmoli m-2 s-1. „Insol U” zastosowano 3-krotnie podając go na górną, dolną lub obie strony blaszek liściowych. Kontrolę stanowiły rośliny opryskane wodą destylowaną. Uzyskane wyniki wykazały, że nawożenie dolistne szpinaku „Insolem U” istotnie zwiększyło przebieg wymiany gazowej w liściach roślin, plon oraz zawartość witaminy C, chlorofilu, karotenoidów, a także potasu i fosforu. Najkorzystniej na analizowane parametry liści wpływała jednoczesna aplikacja nawozu na górną i dolną stronę blaszki liścia. Silniejszy wpływ nawożenia na wszystkie badane parametry obserwowano dla większego natężenia światła.

Keywords

 • carotenoids
 • chlorophyll
 • leaf mass
 • photosynthesis
 • stomatal conductance
 • transpiration
 • vitamin C
access type Otwarty dostęp

Growth and cropping of two cultivars of peach and nectarine in the conditions of the Sandomierska Plateau

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 73 - 80

Abstrakt

Streszczenie

Oceniane odmiany brzoskwini i nektaryny różniły się siłą wzrostu. Wśród brzoskwiń drzewa odmiany ‘Inka’ rosły słabiej niż odmiana ‘Harbinger’. Nektaryna ‘John Rivers’ charakteryzowała się silniejszym wzrostem niż ‘Harko’. Plonowanie drzew zależało od odmiany i warunków meteorologicznych w okresie zimy i wiosny. Wyższe plony i bardziej okazałe owoce tworzyła odmiana ‘Inka’ niż ‘Harbinger’. Tylko w 2006 roku odmiana ‘Harko’ dała istotnie wyższy plon niż ‘John Rivers’. Produkcja owoców brzoskwini i nektaryny na Wyżynie Sandomierskiej w latach 2004 − 2007 była bardzo ryzykowna. W 2006 roku uszkodzenia pąków kwiatowych w okresie zimy spowodowały brak owocowania młodych drzew brzoskwini i starszych odmiany ‘Harbinger’. U nektaryn zanotowano mniejszą reakcję na spadek temperatury do -26,8°C. W 2007 roku przymrozki wiosenne uszkodziły słupki w kwiatach i spowodowały brak plonowania wszystkich odmian.

Keywords

 • efficiercy
 • flowering
 • spring frost
 • trees
 • yielding
access type Otwarty dostęp

Seasonal changes in the nutritional status and yielding of Anthurium cultorum Birdsey. Part I. Macroelements

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 81 - 93

Abstrakt

Streszczenie

Celem badań (lata 2002 − 2004) było określenie naturalnych tendencji stanu odżywienia makroelementami oraz plonowania standardowych odmian Anthurium cultorum Birdsey (‘Baron’, ‘Choco’, ’Midori’, ‘Pistache’, ‘President’, ‘Tropical’ firmy Anthura B.V., Holandia) w sezonie jesienno- -zimowym i wiosenno-letnim. Anturium uprawiano w keramzycie z zastosowaniem fertygacji kroplowej pożywką standardową. Wraz z poprawą warunków świetlnych stwierdzono istotny wzrost plonowania roślin. W trakcie 3 lat badań wykazano istotny wpływ warunków okresu uprawy na stan odżywienia roślin fosforem i potasem. W okresie wiosenno-letnim stwierdzono istotne obniżenia zawartości fosforu, przy wzroście zawartości potasu w liściach roślin. Stan odżywienia roślin fosforem i wapniem w okresie wiosenno-letnim, a fosforem, potasem i wapniem w okresie jesienno-zimowym zależał istotnie od wieku roślin. W okresie wiosenno-letnim stwierdzono na ogół spadek zawartości wapnia, azotu i magnezu, a wzrost zawartości siarki. Uzyskane wyniki mogą być wartościowym narzędziem w interpretacji wyników analizy części wskaźnikowych roślin w celach diagnostycznych.

Keywords

 • anthurium
 • indicator parts
 • plant analyses
 • vegetation period
access type Otwarty dostęp

Effect of intercropping white cabbage with French Marigold (Tagetes patula nana L.) and Pot Marigold (Calendula officinalis L.) on the colonization of plants by pest insects

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 95 - 103

Abstrakt

Streszczenie

W latach 2003 - 2005 oceniano wpływ współrzędnej uprawy kapusty białej (‘Bently F1’) z aksamitką niską pełną Tagetes patula nana ‘Kolombina’ i nagietkiem lekarskim Calendula officinalis ‘Promyk’ na występowanie szkodliwej entomofauny. Na kapuście uprawianej współrzędnie z aksamitką i nagietkiem obserwowano istotnie mniej mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae L. i chrząszczy pchełek ziemnych Phyllotreta w porównaniu z uprawą jednorodną. Uprawa współrzędna wpływała także na składanie jaj przez motyle. Obserwowano tam mniej jaj bielinka rzepnika Pieris rapae L., bielinka kapustnika P. brassicae L., piętnówki kapustnicy Mamestra brassicae L. oraz gąsienic i poczwarek tantnisia krzyżowiaczka Plutella xylostella L. Najskuteczniej liczebność fitofagów na kapuście ograniczała uprawa współrzędnie z nagietkiem.

Keywords

 • Lepidoptera cabbage pests
 • Brevicoryne brassicae L.
 • Phyllotreta
access type Otwarty dostęp

The effect of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special on the growth and flowering of Helleborus lividus Aiton

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 105 - 117

Abstrakt

Streszczenie

Rozsadę i młode rośliny ciemiernika błękitnawego (Helleborus lividus Aiton.) uprawiano przez dwa lata (2006 − 2007) w pojemnikach, w podłożu torfowym, które odkwaszono węglanem wapnia w dawkach: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 g dm-3. W obrębie każdej dawki CaCO3 podzielono rośliny na 2 grupy, jedną nawożono roztworem o niższym (0,1%) a drugą o wyższym (0,3%) stężeniu nawozu Peters Professional PL Special (15:11:29). Wzrost ciemiernika błękitnawego w pierwszym roku uprawy zależał od dawki węglanu wapnia. Wyższe rośliny, z większą liczbą liści uzyskano stosując węglan wapnia w dawkach CaCO3 - 2,5-5,0 g dm-3. W drugim roku uprawy rośliny dobrej jakości - wyższe, z większą liczbą liści i pędów otrzymano przy uprawie w podłożu z dawkami CaCO3 - 2,5-7,5 g dm-3. Zastosowanie w nawożeniu pogłównym roztworów o różnym stężeniu nie miało wpływu na wzrost ciemiernika błękitnawego w pierwszym roku uprawy, a w drugim wyższe rośliny, z większą liczbą liści, a także obficiej kwitnące uzyskano po zastosowaniu roztworu nawozu o stężeniu 0,3%.

Keywords

 • CaCO3 dose
 • fertilization
 • flower
 • pot cultivation
access type Otwarty dostęp

Parasitic wasps of the Pimplinae, Poemeniinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) subfamilies at Kórnik Arboretum

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 119 - 127

Abstrakt

Streszczenie

Badania prowadzono w latach 2005 − 2007 na terenie Arboretum Kórnickiego. Badaniami objęto parazytoidy z podrodzin Pimplinae, Poemeniinae i Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae), regulujące liczebność gatunków fitofagicznych, uszkadzających rośliny. Określono skład ilościowy i jakościowy parazytoidów, dokonano charakterystyki zgrupowań Pimplinae w oparciu o następujące wskaźniki biocenotyczne: wskaźnik ogólnej różnorodności gatunkowej Shannona H’, wskaźnik równomierności rozkładu częstości Pielou J’ i wskaźnik bogactwa gatunkowego Simpsona d. Porównano zgrupowania Pimplinae w kategoriach jakościowych wskaźnikiem Marczewskiego-Steinhausa MS. Stwierdzono 31 gatunków Pimplinae, które stanowią 23,3% fauny krajowej i 43,0% gatunków wykazanych z Wielkopolski., 3 gatunki Poemeniinae i 1 gatunek Diacritinae. Wśród Pimplinae dominowały gatunki obniżające liczebność szkodników zaliczanych do egzo- i endofitofagów Microi Macrolepidoptera. Dominatami były: Pimpla contemplator (Muelle.) - 24,9%, Pimpla flavicoxis Thoms. - 12,3%, Pimpla insignatoria (Grav.) - 9,1%, Itoplectis maculator (F.) - 6,3% i I. alternans (Grav.) - 5,9%. Do Poemeniinae należały Poemenia brachyura Holmgr. i P. herctica (Grav.), zaliczane do parazytoidów ksylofagów. Przedstawicielem Diacritinae był Diacritus aciculatus (Voll.), którego powiązania troficzne są jeszcze nie znane.

Keywords

 • Ichneumonidae
 • ornament plant
 • parasitoid
 • Wielkopolska
access type Otwarty dostęp

Evaluation of the infectivity of selected turnip mosaic virus isolates towards white cabbage cultivars

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 129 - 138

Abstrakt

Streszczenie

Przeprowadzono doświadczalną inokulację mechaniczną izolatami wirusa mozaiki rzepy z zamiarem oceny podatności odmian uprawnych kapusty głowiastej białej B. oleracea subsp. capitata f. alba ‘Amager’ oraz ‘Langedijker’. Jednocześnie prowadzono ocenę patogeniczności izolatów TuMV-CAR37A i TuMV-CAR39 w stosunku do odmian mających posłużyć do uzyskania linii transgenicznych wykazujących podwyższony stopień odporności na TuMV. Izolaty TuMVCAR37A i TuMV-CAR39 otrzymane z roślin chrzanu w początkowym okresie wzrostu wegetatywnego infekowały badane odmiany, wywołując objawy chorobowe na porażonych roślinach bądź bezobjawowo. Przy użyciu testu DAS-ELISA wykazano porażenie jedynie części materiału, przy czym wartości absorbancji nie były skorelowane z intensywnością występowania objawów chorobowych ocenianej populacji.

Keywords

 • Brassica oleracea
 • serology
 • symptom expression
 • TuMV isolates
 • viral diseases
12 Artykułów
access type Otwarty dostęp

The effect of nitrogen fertilizer form and foliar application on the concentrations of twenty-five elements in carrot

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 3 - 16

Abstrakt

Streszczenie

Spośród uwzględnionych w badaniach pierwiastków (Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Co, Cr, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti oraz V) stwierdzono istotny wpływ interakcji dokarmiania dolistnego z nawożeniem azotem jedynie w odniesieniu do zawartości Na w marchwi ‘Kazan F1’. W przypadku roślin nawożonych Ca(NO3)2 dokarmianie dolistne powodowało istotne zwiększenie zawartości Na w korzeniach spichrzowych. W porównaniu do kontroli zastosowane nawozy azotowe (wyniki analizowane niezależnie od czynnika dokarmiania dolistnego) powodowały zwiększenie zawartości Mg i Se w marchwi. Nawożenie (NH4)2SO4 powodowało istotne zmniejszenie zawartości Ba i Mo oraz zwiększenie zawartości Mn, a nawożenie Ca(NO3)2 powodowało istotne zwiększenie zawartości Sr i Be w marchwi. Dokarmianie dolistne (analizowane niezależnie od nawożenia azotem) w istotny sposób zwiększyło zawartość Bi i Be w marchwi, nie miało natomiast wpływu na zawartość pozostałych pierwiastków w korzeniach spichrzowych.

Keywords

 • fertilization
 • foliar nutrition
 • heavy metals
 • macroelements
 • microelements
 • trace elements
access type Otwarty dostęp

Influence of varied potassium fertilization on eggplant yield and fruit quality in plastic tunnel

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 17 - 26

Abstrakt

Streszczenie

Badania z oberżną odmiany ‘Epic F1’ wykonano w latach 2004 - 2005 w nieogrzewanym tunelu foliowym. Oberżynę uprawiano w cylindrach z folii sztywnej o pojemności 10 dm3, w torfie ogrodniczym w rozstawie 0,6 × 0,5 m. Doświadczenie przeprowadzono jako dwuczynnikowe w układzie kompletnej randomizacji. Badano wpływ czynników: 1 − nawozów potasowych (KCl, K2SO4, KNO3); 2 − dawek potasu (8, 16, 24 g K na roślinę). Próby owoców do badań laboratoryjnych pobrano w 2 dekadzie sierpnia, w połowie okresu owocowania. Owoce zbierano sukcesywnie, co 7-10 dni, w fazie dojrzałości użytkowej. Określono plon ogółem i handlowy oraz liczbę owoców z 1 m2. W świeżych owocach oznaczono zawartość suchej masy metodą suszarkową, witaminę C wg Tillmansa, cukry wg Schoorl-Rogenbogen. Uzyskane wyniki poddano analizie wariancji. Zróżnicowane nawozy potasowe nie miały istotnego wpływu na wielkość i strukturę plonu oraz liczbę owoców oberżyny. Największy plon owoców uzyskano z roślin nawożonych chlorkiem potasu w dawce 24 g K na roślinę. Nie stwierdzono natomiast wpływu dawki potasu w postaci siarczanu potasu oraz saletry potasowej na plon oberżyny. Wykazano istotny wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wartość biologiczną owoców. Największą zawartość suchej masy i witaminy C wykazano po nawożeniu potasem w postaci saletry potasowej w dawce 8 g K na roślinę.

Keywords

 • dry matter
 • eggplant
 • fertilizer kind
 • potassium dose
 • sugars
 • vitamin C
 • yield
access type Otwarty dostęp

Effect of bulb size on selected morphological characteristics of seed stalks, seed yield and quality of onion (Allium cepa L.) seeds

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 27 - 38

Abstrakt

Streszczenie

W latach 2002 − 2004 przeprowadzono badania nad wpływem wielkości wysadek cebuli (Allium cepa L.) odmiany ‘Wolska’ na wybrane cechy morfologiczne wyrosłych z nich pędów nasiennych. Cebule handlowe (zjaryzowane, jednoroczne wysadki) podzielono na 3 grupy: duże, średnie i małe, o średnicach odpowiednio: 4,2-5,3 cm, 5,4-6,3 cm oraz 6,4-8,5 cm. Cebule każdej z tych grup wysadzono w pole i uprawiono rutynowo z przeznaczeniem na nasiona. Zmierzono i oceniono następujące cechy: liczbę i wysokość pędów nasiennych wyrosłych z jednej cebuli, średnicę kwiatostanu, plon nasion z pojedynczego pędu i całej rośliny, masę 1000 nasion, liczbę nasion w 1 g, długość i szerokość nasion, długość i szerokość zarodka oraz energię i zdolność kiełkowania nasion. Stwierdzono, że z dużych cebul wyrosło więcej pędów nasiennych niż z cebul średnich i małych. Z małych cebul wyrosły pędy nasienne o mniejszej średnicy baldachu niż z cebul średnich i dużych. Wielkość cebul nie miała wpływu na wysokość pędów nasiennych oraz ich średnicę mierzoną na wysokości 10 cm od ziemi. Nie wpłynęła także na masę nasion uzyskanych z jednego pędu nasiennego. Z cebul dużych, w przeliczeniu na jedną roślinę, otrzymano większy plon nasion niż z cebul małych. Wielkość cebul nie wpłynęła natomiast na masę 1000 nasion, liczbę nasion w 1 g, długość i szerokość nasion, długość i szerokość zarodka oraz energię i zdolność kiełkowania nasion.

Keywords

 • 1000 seeds weight
 • onion inflorescence
 • seed germination
 • vegetable seeds
access type Otwarty dostęp

The effects of triacontanol ‘TRIA’ and Asahi SL on the development and metabolic activity of sweet basil (Ocimum basilicum L.) plants treated with chilling

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 39 - 48

Abstrakt

Streszczenie

W doświadczeniach wazonowych badano wpływ dolistnej aplikacji triakontanolu (TRIA) w stężeniach 0,01; 0,10; 1,00 mg dm-3 i Asahi SL w stężeniach 0,1; 0,2; 0,3% na wzrost i plonowanie roślin, wypływ elektrolitów, deficyt wody, zawartość proliny i chlorofilu a + b w liściach, a także maksymalną wydajność kwantową chlorofilu (Fv/Fm) i przebieg wymiany gazowej w roślinach poddanych 5-dniowemu działaniu temperatury 15/7°C (dzień/noc).

Uzyskane wyniki wykazały, że okresowy chłód w istotnym stopniu zmniejszył wartość wszystkich analizowanych cech z wyjątkiem wypływu elektrolitów, deficytu wody i zawartości proliny, których wartość w tych warunkach uległa zwiększeniu. Triakontanol i Asahi SL wpływały korzystnie na rośliny traktowane i nie traktowane okresowym chłodem, przy czym wpływ biostymulatorów na rośliny poddane działaniu stresu był wyraźnie większy. Najkorzystniej na ogół, negatywny wpływ chłodu na rośliny Ocimum basilicum L. łagodził TRIA w stężeniu 0,10 mg dm-3, a Asahi SL w stężeniu 0,2 i 0,3%.

Keywords

 • chlorophyll
 • electrolyte leakage
 • fluorescence
 • growth
 • proline
 • transpiration
 • water deficit
access type Otwarty dostęp

The effect of temperature and crown size on asparagus yielding

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 49 - 59

Abstrakt

Streszczenie

W celu określenia wpływu temperatury na plonowanie szparaga, z uwzględnieniem wielkości karp, rośliny szparaga uprawiane były metodą aeroponiczną w układzie zamkniętym z recyrkulacją pożywki. Wykazano, że plon szparaga zależał od temperatury powietrza i wielkości karpy, jednak wpływ wielkości karpy na plon był wyraźniejszy. Również średnica i masa wypustek były zależne od wielkości karpy. Wyższą zawartość suchej masy, ekstraktu, fruktanów oraz cukrów ogółem przed i po zbiorach stwierdzono w korzeniach roślin o większych karpach. Wykazano również, że rośliny o dużych karpach tworzyły grubsze i wyższe pędy asymilacyjne.

Keywords

 • carbohydrates
 • ferns
 • spear diameter
 • spear weight
access type Otwarty dostęp

The effect of placement and light conditions during foliar application of Insol U fertilizer on gas exchange, yield and the quality of spinach (Spinacia oleracea L.)

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 61 - 71

Abstrakt

Streszczenie

W doświadczeniach wazonowych prowadzonych w fitotronie badano efektywność nawożenia dolistnego szpinaku (Spinacia oleracea L.) makroi mikroelementami w postaci 1% roztworu wodnego „Insol U” aplikowanego przy świetle fluorescencyjnym o intensywności w zakresie PAR 200 μmoli m-2 s-1 i świetle dziennym rozproszonym o intensywności 600 μmoli m-2 s-1. „Insol U” zastosowano 3-krotnie podając go na górną, dolną lub obie strony blaszek liściowych. Kontrolę stanowiły rośliny opryskane wodą destylowaną. Uzyskane wyniki wykazały, że nawożenie dolistne szpinaku „Insolem U” istotnie zwiększyło przebieg wymiany gazowej w liściach roślin, plon oraz zawartość witaminy C, chlorofilu, karotenoidów, a także potasu i fosforu. Najkorzystniej na analizowane parametry liści wpływała jednoczesna aplikacja nawozu na górną i dolną stronę blaszki liścia. Silniejszy wpływ nawożenia na wszystkie badane parametry obserwowano dla większego natężenia światła.

Keywords

 • carotenoids
 • chlorophyll
 • leaf mass
 • photosynthesis
 • stomatal conductance
 • transpiration
 • vitamin C
access type Otwarty dostęp

Growth and cropping of two cultivars of peach and nectarine in the conditions of the Sandomierska Plateau

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 73 - 80

Abstrakt

Streszczenie

Oceniane odmiany brzoskwini i nektaryny różniły się siłą wzrostu. Wśród brzoskwiń drzewa odmiany ‘Inka’ rosły słabiej niż odmiana ‘Harbinger’. Nektaryna ‘John Rivers’ charakteryzowała się silniejszym wzrostem niż ‘Harko’. Plonowanie drzew zależało od odmiany i warunków meteorologicznych w okresie zimy i wiosny. Wyższe plony i bardziej okazałe owoce tworzyła odmiana ‘Inka’ niż ‘Harbinger’. Tylko w 2006 roku odmiana ‘Harko’ dała istotnie wyższy plon niż ‘John Rivers’. Produkcja owoców brzoskwini i nektaryny na Wyżynie Sandomierskiej w latach 2004 − 2007 była bardzo ryzykowna. W 2006 roku uszkodzenia pąków kwiatowych w okresie zimy spowodowały brak owocowania młodych drzew brzoskwini i starszych odmiany ‘Harbinger’. U nektaryn zanotowano mniejszą reakcję na spadek temperatury do -26,8°C. W 2007 roku przymrozki wiosenne uszkodziły słupki w kwiatach i spowodowały brak plonowania wszystkich odmian.

Keywords

 • efficiercy
 • flowering
 • spring frost
 • trees
 • yielding
access type Otwarty dostęp

Seasonal changes in the nutritional status and yielding of Anthurium cultorum Birdsey. Part I. Macroelements

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 81 - 93

Abstrakt

Streszczenie

Celem badań (lata 2002 − 2004) było określenie naturalnych tendencji stanu odżywienia makroelementami oraz plonowania standardowych odmian Anthurium cultorum Birdsey (‘Baron’, ‘Choco’, ’Midori’, ‘Pistache’, ‘President’, ‘Tropical’ firmy Anthura B.V., Holandia) w sezonie jesienno- -zimowym i wiosenno-letnim. Anturium uprawiano w keramzycie z zastosowaniem fertygacji kroplowej pożywką standardową. Wraz z poprawą warunków świetlnych stwierdzono istotny wzrost plonowania roślin. W trakcie 3 lat badań wykazano istotny wpływ warunków okresu uprawy na stan odżywienia roślin fosforem i potasem. W okresie wiosenno-letnim stwierdzono istotne obniżenia zawartości fosforu, przy wzroście zawartości potasu w liściach roślin. Stan odżywienia roślin fosforem i wapniem w okresie wiosenno-letnim, a fosforem, potasem i wapniem w okresie jesienno-zimowym zależał istotnie od wieku roślin. W okresie wiosenno-letnim stwierdzono na ogół spadek zawartości wapnia, azotu i magnezu, a wzrost zawartości siarki. Uzyskane wyniki mogą być wartościowym narzędziem w interpretacji wyników analizy części wskaźnikowych roślin w celach diagnostycznych.

Keywords

 • anthurium
 • indicator parts
 • plant analyses
 • vegetation period
access type Otwarty dostęp

Effect of intercropping white cabbage with French Marigold (Tagetes patula nana L.) and Pot Marigold (Calendula officinalis L.) on the colonization of plants by pest insects

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 95 - 103

Abstrakt

Streszczenie

W latach 2003 - 2005 oceniano wpływ współrzędnej uprawy kapusty białej (‘Bently F1’) z aksamitką niską pełną Tagetes patula nana ‘Kolombina’ i nagietkiem lekarskim Calendula officinalis ‘Promyk’ na występowanie szkodliwej entomofauny. Na kapuście uprawianej współrzędnie z aksamitką i nagietkiem obserwowano istotnie mniej mszycy kapuścianej Brevicoryne brassicae L. i chrząszczy pchełek ziemnych Phyllotreta w porównaniu z uprawą jednorodną. Uprawa współrzędna wpływała także na składanie jaj przez motyle. Obserwowano tam mniej jaj bielinka rzepnika Pieris rapae L., bielinka kapustnika P. brassicae L., piętnówki kapustnicy Mamestra brassicae L. oraz gąsienic i poczwarek tantnisia krzyżowiaczka Plutella xylostella L. Najskuteczniej liczebność fitofagów na kapuście ograniczała uprawa współrzędnie z nagietkiem.

Keywords

 • Lepidoptera cabbage pests
 • Brevicoryne brassicae L.
 • Phyllotreta
access type Otwarty dostęp

The effect of calcium carbonate and top dressing with Peters Professional Special on the growth and flowering of Helleborus lividus Aiton

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 105 - 117

Abstrakt

Streszczenie

Rozsadę i młode rośliny ciemiernika błękitnawego (Helleborus lividus Aiton.) uprawiano przez dwa lata (2006 − 2007) w pojemnikach, w podłożu torfowym, które odkwaszono węglanem wapnia w dawkach: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 g dm-3. W obrębie każdej dawki CaCO3 podzielono rośliny na 2 grupy, jedną nawożono roztworem o niższym (0,1%) a drugą o wyższym (0,3%) stężeniu nawozu Peters Professional PL Special (15:11:29). Wzrost ciemiernika błękitnawego w pierwszym roku uprawy zależał od dawki węglanu wapnia. Wyższe rośliny, z większą liczbą liści uzyskano stosując węglan wapnia w dawkach CaCO3 - 2,5-5,0 g dm-3. W drugim roku uprawy rośliny dobrej jakości - wyższe, z większą liczbą liści i pędów otrzymano przy uprawie w podłożu z dawkami CaCO3 - 2,5-7,5 g dm-3. Zastosowanie w nawożeniu pogłównym roztworów o różnym stężeniu nie miało wpływu na wzrost ciemiernika błękitnawego w pierwszym roku uprawy, a w drugim wyższe rośliny, z większą liczbą liści, a także obficiej kwitnące uzyskano po zastosowaniu roztworu nawozu o stężeniu 0,3%.

Keywords

 • CaCO3 dose
 • fertilization
 • flower
 • pot cultivation
access type Otwarty dostęp

Parasitic wasps of the Pimplinae, Poemeniinae and Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae) subfamilies at Kórnik Arboretum

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 119 - 127

Abstrakt

Streszczenie

Badania prowadzono w latach 2005 − 2007 na terenie Arboretum Kórnickiego. Badaniami objęto parazytoidy z podrodzin Pimplinae, Poemeniinae i Diacritinae (Hymenoptera, Ichneumonidae), regulujące liczebność gatunków fitofagicznych, uszkadzających rośliny. Określono skład ilościowy i jakościowy parazytoidów, dokonano charakterystyki zgrupowań Pimplinae w oparciu o następujące wskaźniki biocenotyczne: wskaźnik ogólnej różnorodności gatunkowej Shannona H’, wskaźnik równomierności rozkładu częstości Pielou J’ i wskaźnik bogactwa gatunkowego Simpsona d. Porównano zgrupowania Pimplinae w kategoriach jakościowych wskaźnikiem Marczewskiego-Steinhausa MS. Stwierdzono 31 gatunków Pimplinae, które stanowią 23,3% fauny krajowej i 43,0% gatunków wykazanych z Wielkopolski., 3 gatunki Poemeniinae i 1 gatunek Diacritinae. Wśród Pimplinae dominowały gatunki obniżające liczebność szkodników zaliczanych do egzo- i endofitofagów Microi Macrolepidoptera. Dominatami były: Pimpla contemplator (Muelle.) - 24,9%, Pimpla flavicoxis Thoms. - 12,3%, Pimpla insignatoria (Grav.) - 9,1%, Itoplectis maculator (F.) - 6,3% i I. alternans (Grav.) - 5,9%. Do Poemeniinae należały Poemenia brachyura Holmgr. i P. herctica (Grav.), zaliczane do parazytoidów ksylofagów. Przedstawicielem Diacritinae był Diacritus aciculatus (Voll.), którego powiązania troficzne są jeszcze nie znane.

Keywords

 • Ichneumonidae
 • ornament plant
 • parasitoid
 • Wielkopolska
access type Otwarty dostęp

Evaluation of the infectivity of selected turnip mosaic virus isolates towards white cabbage cultivars

Data publikacji: 01 Aug 2013
Zakres stron: 129 - 138

Abstrakt

Streszczenie

Przeprowadzono doświadczalną inokulację mechaniczną izolatami wirusa mozaiki rzepy z zamiarem oceny podatności odmian uprawnych kapusty głowiastej białej B. oleracea subsp. capitata f. alba ‘Amager’ oraz ‘Langedijker’. Jednocześnie prowadzono ocenę patogeniczności izolatów TuMV-CAR37A i TuMV-CAR39 w stosunku do odmian mających posłużyć do uzyskania linii transgenicznych wykazujących podwyższony stopień odporności na TuMV. Izolaty TuMVCAR37A i TuMV-CAR39 otrzymane z roślin chrzanu w początkowym okresie wzrostu wegetatywnego infekowały badane odmiany, wywołując objawy chorobowe na porażonych roślinach bądź bezobjawowo. Przy użyciu testu DAS-ELISA wykazano porażenie jedynie części materiału, przy czym wartości absorbancji nie były skorelowane z intensywnością występowania objawów chorobowych ocenianej populacji.

Keywords

 • Brassica oleracea
 • serology
 • symptom expression
 • TuMV isolates
 • viral diseases

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo