Magazine et Edition

Volume 70 (2022): Edition 3 (September 2022)

Volume 70 (2022): Edition 2 (June 2022)

Volume 70 (2022): Edition 1 (March 2022)

Volume 69 (2021): Edition 4 (December 2021)

Volume 69 (2021): Edition 3 (September 2021)

Volume 69 (2021): Edition 2 (June 2021)

Volume 69 (2021): Edition 1 (March 2021)

Volume 68 (2020): Edition 4 (December 2020)

Volume 68 (2020): Edition 3 (September 2020)

Volume 68 (2020): Edition 2 (June 2020)

Volume 68 (2020): Edition 1 (March 2020)

Volume 67 (2019): Edition 4 (December 2019)

Volume 67 (2019): Edition 3 (September 2019)

Volume 67 (2019): Edition 2 (June 2019)

Volume 67 (2019): Edition 1 (March 2019)

Volume 66 (2018): Edition 4 (December 2018)

Volume 66 (2018): Edition 3 (September 2018)

Volume 66 (2018): Edition 2 (June 2018)

Volume 66 (2018): Edition 1 (March 2018)

Volume 65 (2017): Edition 4 (December 2017)

Volume 65 (2017): Edition 3 (September 2017)

Volume 65 (2017): Edition 2 (June 2017)

Volume 65 (2017): Edition 1 (March 2017)

Volume 64 (2016): Edition 4 (December 2016)

Volume 64 (2016): Edition 3 (September 2016)

Volume 64 (2016): Edition 2 (June 2016)

Volume 64 (2016): Edition 1 (March 2016)

Volume 63 (2015): Edition 4 (December 2015)

Volume 63 (2015): Edition 3 (September 2015)

Volume 63 (2015): Edition 2 (June 2015)

Volume 63 (2015): Edition 1 (March 2015)

Volume 62 (2014): Edition 4 (December 2014)

Volume 62 (2014): Edition 3 (September 2014)

Volume 62 (2014): Edition 2 (June 2014)

Volume 62 (2014): Edition 1 (March 2014)

Volume 61 (2013): Edition 4 (December 2013)

Volume 61 (2013): Edition 3 (September 2013)

Volume 61 (2013): Edition 2 (June 2013)

Volume 61 (2013): Edition 1 (March 2013)

Volume 60 (2012): Edition 4 (December 2012)

Volume 60 (2012): Edition 3 (September 2012)

Volume 60 (2012): Edition 2 (June 2012)

Volume 60 (2012): Edition 1 (March 2012)

Volume 59 (2011): Edition 4 (December 2011)

Volume 59 (2011): Edition 3 (September 2011)

Volume 59 (2011): Edition 2 (June 2011)

Volume 59 (2011): Edition 1 (March 2011)

Volume 58 (2010): Edition 4 (December 2010)

Volume 58 (2010): Edition 3 (September 2010)

Volume 58 (2010): Edition 2 (June 2010)

Volume 58 (2010): Edition 1 (March 2010)

Volume 57 (2009): Edition 4 (December 2009)

Volume 57 (2009): Edition 3 (September 2009)

Volume 57 (2009): Edition 2 (June 2009)

Volume 57 (2009): Edition 1 (March 2009)

Détails du magazine
Format
Magazine
eISSN
1338-4333
ISSN
0042-790X
Première publication
28 Mar 2009
Période de publication
4 fois par an
Langues
Anglais

Chercher

Volume 60 (2012): Edition 4 (December 2012)

Détails du magazine
Format
Magazine
eISSN
1338-4333
ISSN
0042-790X
Première publication
28 Mar 2009
Période de publication
4 fois par an
Langues
Anglais

Chercher

11 Articles
access type Accès libre

Implementation of conceptual linear storage model of runoff with diurnal fluctuation in rainless periods / Aplikace konceptuálního lineárního modelu základního odtoku s denní variabilitou v bezesrážkovém období, Česká republika. J. Hydrol. Hydromech., 60, 2012, 4; 27 lit., 8 obr., 3 tab.

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 217 - 226

Résumé

KEYWORDS

 • Linear Runoff Model
 • Most Upper Soil Layer
 • Unsaturated and Saturated Zone
 • Hot and Dry Rainless Period
 • Transpiration of Riparian Vegetation.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • lineární odtokový model
 • vrchní hypodermická půdní vrstva
 • nenasycená a nasycená zóna
 • denní variabilita odtoku
 • horké a suché bezdešťové období
 • transpirace břehových porostů.
access type Accès libre

Automating the creation of channel cross section data from aerial laser scanning and hydrological surveying for modeling flood events / Automatická tvorba geometrie vodních toků na základě syntézy dat z leteckého laserového skenování a hydrologického měření pro modelování povodňových událostí. j. hydrol., hydromech., 60, 2012, 4; 25 lit., 8 obr., 5 tab.

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 227 - 241

Résumé

KEYWORDS

 • Aerial Laser Scanning
 • Cross Section
 • Flow Rate
 • GIS
 • Hydrodynamic Model.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • letecké laserové skenování
 • příčný profil
 • průtok
 • GIS
 • hydrodynamický model.
access type Accès libre

Influence of model structure on base flow estimation using Bilan, frier and HBV-light models / Vplyv štruktúry modelu na stanovenie veľkosti podzemného odtoku využitím modelov bilan, frier a hbv-light. j. hydrol. hydromech., 60, 2012, 4; 29 lit., 7 obr., 1 tab.

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 242 - 251

Résumé

KEY WORDS

 • Model Structure Differences
 • BILAN
 • FRIER and HBV-light Models
 • Total Runoff
 • Base Flow Simulation
 • Nitra Catchment at Nedožery Profile.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • rozdiely v štruktúre modelu
 • modely BILAN
 • FRIER a HBV-light
 • celkový odtok
 • simulácia podzemného odtoku
 • povodie Nitry v profile Nedožery.
access type Accès libre

Stakeholder group consensus based on multi-aspect hydrology decision making / Skupinový konsensus zainteresovaných subjektů založený na multikriteriální metodě rozhodování. j. hydrol. hydromech., 60, 2012, 4; 22 lit, 6 obr., 8 tab.

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 252 - 264

Résumé

KEY WORDS

 • Ungauged Catchment
 • Biotechnical Measures
 • KINFIL Model
 • Group Decision Making
 • Fuzzy Ambiguity
 • Expert Evaluation
 • Consensus.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • nepozorované povodí
 • biotechnická opatření
 • model KINFIL
 • skupinové rozhodování
 • fuzzy neurčitost
 • expertní hodnocení
 • shoda.
access type Accès libre

Isotopes of oxygen-18 and deuterium in precipitation in Slovakia / Izotopy kyslíka-18 A deutéria v zrážkach na Slovensku

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 265 - 276

Résumé

KEY WORDS

 • Isotopes of Oxygen-18 and Deuterium in Precipitation
 • δ<sup>18</sup>O
 • Altitude and Air Temperature Gradients
 • Local Meteoric Water Line
 • Western Carpathians.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • izotopy kyslíka-18 a deutéria v zrážkach
 • δ18O
 • výškový a teplotný gradient
 • lokálna meteorická čiara
 • Západné Karpaty.
access type Accès libre

Basset force in numerical models of saltation / Bassetova síla v numerických modelech saltace částic

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 277 - 287

Résumé

KEYWORDS

 • Basset Force
 • Bed Load Transport
 • Numerical Model
 • Particle-Bed Collision.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • Bassetova historická síla
 • pohyb splavenin
 • numerický model
 • kolise částice se dnem.
access type Accès libre

Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir / Oblast odtržení proudu na návodní hraně pravoúhlého přelivu se širokou korunou

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 288 - 298

Résumé

KEYWORDS

 • Rectangular Broad-Crested Weir
 • Separation Zone
 • Separated Flow.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • pravoúhlý přeliv se širokou korunou
 • oblast odtržení
 • odtržený proud.
access type Accès libre

River sediment transport and coastal erosion in the southeastern Black Sea rivers / Transport riečnych sedimentov a erózia pobrežia riek krajiny v juhovýchodnej časti čierneho mora

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 299 - 308

Résumé

KEYWORDS

 • Black Sea
 • Coruh River
 • Sediment Load
 • Dams
 • Coastal Erosion.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • Čierne more
 • rieka Coruh
 • sedimenty
 • erózia pobrežia.
access type Accès libre

Plants and biological soil crust influence the hydrophysical parameters and water flow in an aeolian sandy soil / Vplyv rastlín a biologického pôdneho pokryvu na hydrofyzikálne parametre a prúdenie vody v piesočnatej pôde

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 309 - 318

Résumé

KEYWORDS

 • Sandy Soil
 • Vegetation
 • Water Repellency
 • Hydrophysical Parameters
 • Water Flow.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • piesočnatá pôda
 • vegetácia
 • vodoodpudivosť
 • hydrofyzikálne parametre
 • prúdenie vody.
access type Accès libre

Hydrological effects of Norway spruce and European beech on snow cover in a mid-mountain region of the Polana mts., Slovakia / Hydrologický vplyv smreka obyčajného a buka lesného na snehovú pokrývku v stredohorských polohách pohoria poľana na slovensku

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 319 - 332

Résumé

KEYWORDS

 • Forest-Snow Interaction
 • Snow Water Content
 • Snow Density
 • Snow Depth
 • Snow Hydrological Efficiency
 • Beech and Spruce Forest.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • interakcia les-sneh
 • vodná hodnota snehu
 • hustota snehu
 • výška snehu
 • hydrologická účinnosť snehu
 • bukový a smrekový porast.
access type Accès libre

Improved horizontal installation of large soil moisture content sensors and interpretation of their readings in terms of preferential flow / Zlepšená vodorovná instalace velkých čidel půdní vlhkosti a interpretace jejich čtení ve smyslu preferenčního proudění

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 333 - 338

Résumé

KEYWORDS

 • Time-Domain Reflectometry (TDR)
 • Bias Reduction
 • Macropores
 • Rain
 • Snowmelt
 • Irrigation.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • reflektometrie v časové oblasti (TDR)
 • redukce systematické chyby
 • makropóry
 • déšť
 • tání sněhu
 • závlaha.
11 Articles
access type Accès libre

Implementation of conceptual linear storage model of runoff with diurnal fluctuation in rainless periods / Aplikace konceptuálního lineárního modelu základního odtoku s denní variabilitou v bezesrážkovém období, Česká republika. J. Hydrol. Hydromech., 60, 2012, 4; 27 lit., 8 obr., 3 tab.

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 217 - 226

Résumé

KEYWORDS

 • Linear Runoff Model
 • Most Upper Soil Layer
 • Unsaturated and Saturated Zone
 • Hot and Dry Rainless Period
 • Transpiration of Riparian Vegetation.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • lineární odtokový model
 • vrchní hypodermická půdní vrstva
 • nenasycená a nasycená zóna
 • denní variabilita odtoku
 • horké a suché bezdešťové období
 • transpirace břehových porostů.
access type Accès libre

Automating the creation of channel cross section data from aerial laser scanning and hydrological surveying for modeling flood events / Automatická tvorba geometrie vodních toků na základě syntézy dat z leteckého laserového skenování a hydrologického měření pro modelování povodňových událostí. j. hydrol., hydromech., 60, 2012, 4; 25 lit., 8 obr., 5 tab.

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 227 - 241

Résumé

KEYWORDS

 • Aerial Laser Scanning
 • Cross Section
 • Flow Rate
 • GIS
 • Hydrodynamic Model.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • letecké laserové skenování
 • příčný profil
 • průtok
 • GIS
 • hydrodynamický model.
access type Accès libre

Influence of model structure on base flow estimation using Bilan, frier and HBV-light models / Vplyv štruktúry modelu na stanovenie veľkosti podzemného odtoku využitím modelov bilan, frier a hbv-light. j. hydrol. hydromech., 60, 2012, 4; 29 lit., 7 obr., 1 tab.

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 242 - 251

Résumé

KEY WORDS

 • Model Structure Differences
 • BILAN
 • FRIER and HBV-light Models
 • Total Runoff
 • Base Flow Simulation
 • Nitra Catchment at Nedožery Profile.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • rozdiely v štruktúre modelu
 • modely BILAN
 • FRIER a HBV-light
 • celkový odtok
 • simulácia podzemného odtoku
 • povodie Nitry v profile Nedožery.
access type Accès libre

Stakeholder group consensus based on multi-aspect hydrology decision making / Skupinový konsensus zainteresovaných subjektů založený na multikriteriální metodě rozhodování. j. hydrol. hydromech., 60, 2012, 4; 22 lit, 6 obr., 8 tab.

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 252 - 264

Résumé

KEY WORDS

 • Ungauged Catchment
 • Biotechnical Measures
 • KINFIL Model
 • Group Decision Making
 • Fuzzy Ambiguity
 • Expert Evaluation
 • Consensus.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • nepozorované povodí
 • biotechnická opatření
 • model KINFIL
 • skupinové rozhodování
 • fuzzy neurčitost
 • expertní hodnocení
 • shoda.
access type Accès libre

Isotopes of oxygen-18 and deuterium in precipitation in Slovakia / Izotopy kyslíka-18 A deutéria v zrážkach na Slovensku

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 265 - 276

Résumé

KEY WORDS

 • Isotopes of Oxygen-18 and Deuterium in Precipitation
 • δ<sup>18</sup>O
 • Altitude and Air Temperature Gradients
 • Local Meteoric Water Line
 • Western Carpathians.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • izotopy kyslíka-18 a deutéria v zrážkach
 • δ18O
 • výškový a teplotný gradient
 • lokálna meteorická čiara
 • Západné Karpaty.
access type Accès libre

Basset force in numerical models of saltation / Bassetova síla v numerických modelech saltace částic

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 277 - 287

Résumé

KEYWORDS

 • Basset Force
 • Bed Load Transport
 • Numerical Model
 • Particle-Bed Collision.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • Bassetova historická síla
 • pohyb splavenin
 • numerický model
 • kolise částice se dnem.
access type Accès libre

Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir / Oblast odtržení proudu na návodní hraně pravoúhlého přelivu se širokou korunou

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 288 - 298

Résumé

KEYWORDS

 • Rectangular Broad-Crested Weir
 • Separation Zone
 • Separated Flow.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • pravoúhlý přeliv se širokou korunou
 • oblast odtržení
 • odtržený proud.
access type Accès libre

River sediment transport and coastal erosion in the southeastern Black Sea rivers / Transport riečnych sedimentov a erózia pobrežia riek krajiny v juhovýchodnej časti čierneho mora

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 299 - 308

Résumé

KEYWORDS

 • Black Sea
 • Coruh River
 • Sediment Load
 • Dams
 • Coastal Erosion.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • Čierne more
 • rieka Coruh
 • sedimenty
 • erózia pobrežia.
access type Accès libre

Plants and biological soil crust influence the hydrophysical parameters and water flow in an aeolian sandy soil / Vplyv rastlín a biologického pôdneho pokryvu na hydrofyzikálne parametre a prúdenie vody v piesočnatej pôde

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 309 - 318

Résumé

KEYWORDS

 • Sandy Soil
 • Vegetation
 • Water Repellency
 • Hydrophysical Parameters
 • Water Flow.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • piesočnatá pôda
 • vegetácia
 • vodoodpudivosť
 • hydrofyzikálne parametre
 • prúdenie vody.
access type Accès libre

Hydrological effects of Norway spruce and European beech on snow cover in a mid-mountain region of the Polana mts., Slovakia / Hydrologický vplyv smreka obyčajného a buka lesného na snehovú pokrývku v stredohorských polohách pohoria poľana na slovensku

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 319 - 332

Résumé

KEYWORDS

 • Forest-Snow Interaction
 • Snow Water Content
 • Snow Density
 • Snow Depth
 • Snow Hydrological Efficiency
 • Beech and Spruce Forest.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

 • interakcia les-sneh
 • vodná hodnota snehu
 • hustota snehu
 • výška snehu
 • hydrologická účinnosť snehu
 • bukový a smrekový porast.
access type Accès libre

Improved horizontal installation of large soil moisture content sensors and interpretation of their readings in terms of preferential flow / Zlepšená vodorovná instalace velkých čidel půdní vlhkosti a interpretace jejich čtení ve smyslu preferenčního proudění

Publié en ligne: 14 Dec 2012
Pages: 333 - 338

Résumé

KEYWORDS

 • Time-Domain Reflectometry (TDR)
 • Bias Reduction
 • Macropores
 • Rain
 • Snowmelt
 • Irrigation.

KLÍČOVÁ SLOVA

 • reflektometrie v časové oblasti (TDR)
 • redukce systematické chyby
 • makropóry
 • déšť
 • tání sněhu
 • závlaha.

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo