1. bookVolume 70 (2019): Issue 3 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Sociostylistics as a part of interactive stylistics – getting back and perspectives

Published Online: 13 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 70 (2019) - Issue 3 (December 2019)
Page range: 607 - 625
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The article deals with the concept of interactive stylistics and sociostylistics as one of its subdisciplines. The interactive stylistics is explained as a transdisciplinary field of knowledge. In a way, the article is also a reaction to the stylistic views of Ján Bosák from the 1990s. The concept of interactive stylistics is incorporated in the trends of the Slovak stylistics in the 21st century. The article explains the crucial terms: interaction, communication, style, stylistic/style quality, styleme, axiological competence, principles that conduct, coordinate and control the process of stylization. Style is defined as the mode of verbal interaction which in a specific communication act acquires the qualitative value. It has a processual character. Styleme is a cognitive-pragmatic unit of the stylistic/style quality defined by its content, the inner and outer form and function. The paper presents a division of the theoretical stylistics into its subdisciplines and their research fields. Sociostylistics is divided into macro- and microsociostylistics. The concepts of macrosocial and microsocial communication registers and stratification of Slovak language are explained as the key concepts, which, stylistically understood, are the main areas of interest of sociostylistics.

Keywords

BOHUNICKÁ, Alena: Interaktívna štylistika v kontinuite s výrazovou koncepciou štýlu Františka Mika. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Eds. O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017, s. 128 – 136.Search in Google Scholar

BOHUNICKÁ, Alena: Dialogická kompetencia ako štylistická kategória. In: Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 1, s. 101 – 110.10.2478/jazcas-2018-0015Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Skúmanie jazyka ako sociálno-komunikačného systému. In: Dynamické tendencie v jazykovej komunikácii. Ed. J. Bosák. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 75 – 84.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Poznámky o funkčných štýloch, komunikačných sférach a niektorých štylistických problémoch. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 1. diel. Ed. J. Findra. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta 1991, s. 69 – 77.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Sociolingvistická stratégia výskumu slovenčiny. In: Sociolinguistica Slovaca 1. Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Eds. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1995, s. 17 – 42.Search in Google Scholar

BURKE, Michael: Introduction. Stylistics: From classical rhetoric to cognitive neuroscience. In: The Routledge Handbook of Stylistics. Ed. M. Burke. New York: Routledge 2014, s. 1 – 7.Search in Google Scholar

CLARK, Billy: Stylistics and relevance theory. In: The Routledge Handbook of Stylistics. Ed. M. Burke. New York: Routledge 2014, s. 155 – 174.Search in Google Scholar

CRYSTAL, David: How Language Works. London: Penguin Books 2007. 500 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Jazyk a hodnotenie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Filologická fakulta 1999a. 240 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Základy lingvistiky. Bratislava: Stimul 1999b. 228 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2009. 376 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Textová lingvistika. Bratislava: Stimul 1998. 134 s.Search in Google Scholar

FERENČÍK, Milan – BEDNÁROVÁ GIBOVÁ, Klaudia (eds.): Discourse and Ideology: Studies in Critical Stylistics. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2016. 140 s.Search in Google Scholar

FINDRA, Ján: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta 2004. 232 s.Search in Google Scholar

FINDRA, Ján: Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin: Osveta 2013. 319 s.Search in Google Scholar

FREEMAN, Margaret H.: Cognitive poetics. In: The Routledge Handbook of Stylistics. Ed. M. Burke. New York: Routledge 2014, s. 313 – 328.Search in Google Scholar

GIDDENS, Anthony: Sociologie. Praha: Argo 1999. 595 s.Search in Google Scholar

HIRSCHOVÁ, Milada: Teorie relevance. In: Nový encyklopedický slovník češtiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová. Dostupný na: https://www.czechency.org/slovnik/ TEORIE RELEVANCE [cit. 14-12-2019].Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana: Stylistika a... současná situace stylistiky. Praha: Trizonia 1997. 200 s.Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana – HOMOLÁČ, Jiří – CHVALKOVSKÁ, Eliška – JÍLKOVÁ, Lucie – KADERKA, Petr – MAREŠ, Petr – MRÁZKOVÁ, Kamila: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016. 510 s.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Systém verbálneho správania. In: Slovo a slovesnost, 1985, roč. 46, č. 2, s. 101 – 108.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Jazykové vedomie. In: Človek a jeho jazyk 2. Jazyk ako pamäť kultúry. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2001a, s. 109 – 116.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Hodnotové pole jazykového vedomia. In: Človek a jeho jazyk 2. Jazyk ako pamäť kultúry. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2001b, s. 117 – 123.Search in Google Scholar

HORVÁTH, Miloš: Štylistika súčasného slovenského jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2016. 206 s.Search in Google Scholar

JANOUŠEK, Jaromír: Sociální psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1988. 185 s.Search in Google Scholar

KELLER, Jan: Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství 1991. 186 s.Search in Google Scholar

KLIMOVIČ, Martin: Tvorivé písanie v primárnej škole. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 2009. 152 s.Search in Google Scholar

KLINGOVÁ, Jana: Emócie a emocionálnosť v mediálnej interakcii (so zameraním na jazyk mediálneho športu). In: Jazykovedný časopis, 2018a, roč. 69, č. 2, s. 141 – 174.10.2478/jazcas-2019-0002Search in Google Scholar

KLINGOVÁ, Jana: Emocionalita v jazyku súčasných slovenských médií. Dizertačná práca. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2018b. 266 s.Search in Google Scholar

KLINGOVÁ, Jana: Pomenovanie žena v editoriáli mesačníka Evita (so zameraním na výrazovú kategóriu emocionálnosť). In: Jazyk a kultúra, 2019, roč. 9, č. 39 – 40, s. 57 – 73. Dostupný na: file:///D:/Users/Admin/Downloads/Jana_Klingova_studia(2).pdf [cit. 23-12-2019].Search in Google Scholar

KOŘENSKÝ, Jan – HOFFMANNOVÁ, Jana – MÜLLEROVÁ, Olga: Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2013. 44 s.Search in Google Scholar

KRÁĽOVÁ, Ľuba: Sociálne inštitúcie. Politika. Náboženstvo. Rodina. Prešov: KM – Systém, s. r. o. 2007. 255 s.Search in Google Scholar

LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Jazyk ako nástroj stimulovania kognitívnych procesov dieťaťa mladšieho školského veku. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Eds. O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017, s. 501 – 512.Search in Google Scholar

MACUROVÁ, Alena: Jazyk, styl, smysl, text – a stylistika. In: Slovo a slovesnost, 1993, roč. 54, 1993, č. 4, s. 279 – 286.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: Nová slovenská štylistika. In: Kultúra slova, 2004, roč. 38, č. 5, s. 300 – 307.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: Štylistika slovenčiny – trendy jej vývinu v súčasnosti. In: Sedemkrát o štýle a štylistike. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta 200, s. 8 – 26.Search in Google Scholar

MIKO, František: Cesta k výrazovej koncepcii štýlu. In: Slavica Pragensia. XXVI. Problémy stylistiky. Praha: Univerzita Karlova 1987, s. 23 – 27.Search in Google Scholar

MIKO, František – POPOVIČ, Anton: Tvorba a recepcia. Bratislava: Tatran 1978. 390 s.Search in Google Scholar

NEBESKÁ, Iva: Úvod do psycholingvistiky. Praha: H&H 1992. 127 s.Search in Google Scholar

NEBESKÁ, Iva: Jazyk. Norma. Spisovnost. Praha: Univerzita Karlova 1996. 159 s.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga: Interaktívna štylistika v optike dialogickosti. In: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Eds. O. Orgoňová – A. Bohunická – G. Múcsková – K. Muziková – Z. Popovičová Sedláčková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2017, s. 117 – 127.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga: Komunikačno-pragmatické východiská slovenskej interakčnej štylistiky. In: Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 1, s. 91 – 100.10.2478/jazcas-2018-0014Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga: Aspects of contemporary trends in linguostylistics and in Slovak linguostylistics. In: SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 2019, roč. 16, č. 3, s. 80 – 89.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Kognitívna štylistika: interpretácia meta-for zániku Česko-Slovenska. In: Studia Academica Slovaca 42. Prednášky XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Eds. J. Pekarovičová – M. Vojtech. Bratislava: Univerzita Komenského 2013, s. 181 – 195.Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Osobitosti rečníckej kultúry na Slovensku. Sondy do prezidentskej kampane. In: Stylistyka, 2015, roč. 24, s. 75 – 86.10.25167/Stylistyka.24.2015.5Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena: Interakčná štylistika. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2018. 207 s.Search in Google Scholar

PAVLOVIČ, Jozef: Prednášky zo štylistiky slovenčiny. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 2011. 188 s.Search in Google Scholar

PETRÁČKOVÁ, Věra – KRAUS, Jiří (eds.): Slovník cudzích slov. 2. doplnené a prepracované vydanie. Preklad Ľ. Balážová – J. Bosák – J. Genzor – I. Ripka – J. Skladaná. Bratislava: SPN – Mladé letá 2005. 991 s.Search in Google Scholar

PLESNÍK, Ľubomír et al.: Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2008 (1. vyd.), 2011 (2. vyd.). 472 s.Search in Google Scholar

RUŠČÁK, František: Kognitívne aspekty štylistiky. In: Slovenská reč, 2012, roč. 77, č. 3 – 4, s. 179 – 183.Search in Google Scholar

SEMINO, Elena – CULPERER, Jonathan (eds.): Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Amsterdam: John Benjamins, 2002. 333 s.10.1075/lal.1Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Dana: Praktická štylistika (Štylistická príručka). Prešov: Slovacontact 1994 (1. vyd.), 1996 (2.vyd.). 178 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Východiská interaktívnej štylistiky. Od eklektizmu k integrácii. In: Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 4, s. 207 – 220.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Štyléma – mistríkovské (a iné) inšpirácie. In: Slovenská reč, 2010, roč. 76, č. 5 – 6, s. 300 – 310.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Štylistické, sociolingvistické a psycholingvistické výskumy. In: Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Eds. D. Slančová – M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 2014, s. 117 – 157.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Normy v jazykovej komunikácii. In: Aktuálne otázky slovenského jazyka. Ed. J. Wachtarczyková. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2017a, s. 39 – 49.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela: Športová komunikácia v prieniku sociolingvistických perspektív. In: Jazyk a kultúra, 2017b, roč. 8, č. 31 – 32, s. 153 – 160. Dostupné na: www.ff.unipo.sk/jak/31-32_2017/Daniela_Slancova_studia.pdf [cit. 14-12-2019].Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SLANČOVÁ, Terézia: Komunikačný register ako alternatíva funkčného štýlu (na pozadí komunikácie v športe). In: Stil, 2012, roč. 11, s. 177 – 187. Dostupný na: https://www.rastko.rs/filologija/stil/2012/13Slancova.pdf [cit. 14-12-2019].Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SLANČOVÁ, Terézia: Reč pohybu, autority a súdržnosti. Pragmatická analýza trénerského komunikačného registra v komunikácii s hráčmi kolektívnych loptových hier staršieho školského veku. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu 2014. 282 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Návrat k varietám hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku po pätnástich rokoch. In: Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. Eds. M. Ološtiak – M. Ivanová – D. Slančová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011, s. 341 – 357.Search in Google Scholar

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2011. 1088 s.Search in Google Scholar

SPÁČILOVÁ, Stanislava: Reč matky a reč otca orientovaná na dieťa (komparatívna štúdia). In: Desať štúdií o detskej reči. Ed. D. Slančová. Bratislava, Prešov: Veda, vydavateľ-stvo SAV, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018, s. 342 – 396.Search in Google Scholar

VERDONK, Peter: Style. In: Encyklopedia of Language and Linguistics. Volume 12. 2nd. edition. Ed. K. Brown. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo: Elsevier 2005, s. 196 – 210.Search in Google Scholar

WILSON, Deidre – SPERBER, Dan: Relevance Theory. In: The Handbook of Pragmatics. Eds. L. R. Horn – G. Ward. Blackwell Publishing 2005, s. 607 – 632. Dostupný na: file:///D:/Users/Admin/Downloads/wilson_sperber(1)(2).pdf [cit. 14-12-2019].Search in Google Scholar

ZAJACOVÁ, Stanislava: Registrové markery autority ako znaky disproporčnej komunikácie. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Eds. P. Mitter – K. Tošková. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2009, s. 173 – 177.Search in Google Scholar

ZAJACOVÁ, Stanislava: K niektorým znakom disproporčnej komunikácie v trénerskom komunikačnom registri. In: Registre jazyka a jazykovedy I. Na počesť Daniely Slančovej. Eds. J. Kesselová – M. Imrichová – M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2014, s. 146 – 151.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo