1. bookVolume 70 (2019): Issue 3 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Colloquiality and stylistics of online alternative news media

Published Online: 13 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 70 (2019) - Issue 3 (December 2019)
Page range: 591 - 606
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The main line of the study is bound to the conditions, demonstrations and effects of colloquiality (colloquialization) parameter that has been applied in the current electronic media communication sphere. Colloquiality as a non-verbal, structural and compositional attribute of a piece of communication is primarily present in the open, semi- and non-official communication contacts with direct, immediate involvement of their participants. In traditional print journalism built on the verified principles of printedness/ writtenness, colloquiality occurs as a secondary, accompanying attribute of the media communication pieces. Regardless of the genre affiliation of the newspaper products, it helps perform their, e.g., documentary, persuasive, captivating, characterizing, relieving or aesthetic functions. Apart from the parameter of printedness, both mainstream and alternative (complementary) online media generally calculate upon the advanced options of the visual code systems. Thus, language-based online newspapers are easily supplemented with simultaneous, additional, or substitutional means and procedures of cinematographic origin, e.g., a surprising choice, dynamic edition, purpose-made superposition of the text, audio and video sequences being applied through hyperlinking, audiovisual effects, etc. Besides, accompanying dialogization and consequent de-officialization of online newspapers are changing conventional characteristics of the journalistic style. The expanding zone of colloquiality loosens the standards of codified language in written/printed communication. Boundaries between the varieties in the framework of language stratification are already easily penetrable. The material base and argument platform of the study consist of author texts published in the Slovak online alternative news media.

Keywords

ATTON, Chris: Alternative Media. London: SAGE 2002. 172 s.10.4135/9781446220153Search in Google Scholar

BEDNÁŘ, Vojtěch: Internetová publicistika. Praha: Grada Publishing 2011. 216 s.Search in Google Scholar

BODNÁROVÁ, Martina: Terminologická reflexia komunikácie v súkromnej sfére vo vzťahu k hovorovému štýlu a jemu blízkym javom – niekoľko úvah a poznámok. In: Slovenská reč, 2013, roč. 78, č. 3 – 4, s. 174 – 186.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Razgovornosť kak dinamičeskij faktor. In: Novoje v zarubežnoj lingvistike. 20. Teorija literaturnogo jazyka v rabotach učonych ČSSR. Ved. red. N. A. Kondrašov. Moskva: Progress 1988, s. 243 – 252.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Poznámky o funkčných štýloch, komunikačných sférach a niektorých štylistických problémoch. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. 1. diel. Eds. P. Odaloš – V. Patráš. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta 1991, s. 69 – 77.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Sociolingvistická stratégia výskumu slovenčiny. In: Sociolinguistica Slovaca 1. Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Eds. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1995, s. 17 – 42.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Prestratifikovaná slovenčina alebo hľadanie hraníc spisovnosti. In: Sociolinguistica Slovaca 3. Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1997, s. 45 – 53.Search in Google Scholar

ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia 2011. 491 s.Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Reálna spisovná slovenčina. In: Studia Academica Slovaca 30. Prednášky XXXVII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul 2001, s. 88 – 95.Search in Google Scholar

FINDRA, Ján: Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin: Osveta 2013. 319 s.Search in Google Scholar

FOUST, James C.: Online Journalism. Principles and practices of news for the web. Third edition. London: Routledge 2017. 320 s.10.4324/9781315212555Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana – HOMOLÁČ, Jiří – CHVALOVSKÁ, Eliška – JÍLKOVÁ, Lucie – KADERKA, Petr – MAREŠ, Petr – MRÁZKOVÁ, Kamila: Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia 2016. 512 s.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján: Vymedzenie štandardnej formy slovenčiny. In: Slovenská reč, 1979, roč. 44, č. 4, s. 221 – 227.Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján – BUZÁSSYOVÁ, Klára – BOSÁK, Ján a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda 1989. 436 s.Search in Google Scholar

KALENDR, Alla A.: Medijnyj diskurs kak preobrazovanie informacii. In: Mir nauki, kuľtury, obrazovanija, 2016, roč. 60, č. 6, s. 326 – 329.Search in Google Scholar

KRALČÁK, Ľubomír: K problematike stratifikácie súčasnej slovenčiny. In: Veda – vzdelávanie – prax. 3. diel. Eds. R. Szóradová – J. Polák. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2007, s. 236 – 242.Search in Google Scholar

KRALČÁK, Ľubomír: K aktuálnej stratifikácii slovenského národného jazyka a jej dynamike. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Eds. S. Mislovičová. Bratislava: Veda 2008, s. 278 – 287.Search in Google Scholar

LYSAKOVA, Irina P.: Sociolingvističeskoje issledovanie sovetskoj pressy: teoria i praktika. Sankt-Peterburg: Izdateľstvo RGPU im. A. I. Gercena 2019. 335 s.Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír: E-ziny: hra, či e-štýl? In: Komunikace – styl – text. Ed. A. Jaklová. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky 2006, s. 41 – 48.Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír: Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie / Sociolinguistic aspects of electronically determined communication. Studia Oeconomica. Vědecké monografie / Scientific monographs. Karviná: Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2009, s. 149 – 155.Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír: Sociolingvistické výskumy bezprostrednej komunikácie a dynamika pojmu ústnosť. In: Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym. Prace przygotowane na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk 2013. Biblioteka „LingVariów”, T. 15. Ed. H. Kurek. Kraków: Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki 2012, s. 171 – 182.Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír: Theoretical and Applicative Insights into the Dynamics of Spoken Communication. / Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a aplikačných náhľadoch. Banská Bystrica: Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2016, s. 184 – 172.Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír: Názvy živlov a ich pragmaticko-komunikačné roly pri medializovaní ozbrojeného konfliktu. In: Żywioły w poznaniu. Tom 1. Metodologie badań z perspektywy językoznawczej i literaturoznawczej. Ed. E. Pawlikowska-Asendrych. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2017, s. 155–175.Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír: K dynamike štylistiky slovnej zásoby v súčasnej online mediálnej produkcii názorového typu. In: Jazykovedný časopis, 2018, roč. 69, č. 3, s. 446 – 461.10.2478/jazcas-2019-0022Search in Google Scholar

RIPKA, Ivor: Miesto dialektov v súbore útvarov národného jazyka. In: Jazykovedné štúdie 15. Bratislava: Veda 1980, s. 227 – 231.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Variety hovorenej podoby slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca 23. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania 1994, s. 225 – 240.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo