1. bookVolume 70 (2019): Issue 3 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

“Here’s to you, dear Janko, on your birthday...” On the ways of addressing people in Slovak (and something over and above that)

Published Online: 13 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 70 (2019) - Issue 3 (December 2019)
Page range: 627 - 651
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Ján Bosák’s passing away before reaching of his 80th birthday has given an impulse for a reflection on the ways of addressing people in Slovak, with special regard to vocative and non-vocative forms of the name Ján [Slovak equivalent of John]. The attention is partially also given to comparison with Czech – in contrast to standard Slovak where vocative forms have declined similarly as in the dialects of Central Slovakia, the vocative forms in standard Czech are still alive. Besides the use of nominative hypocoristic/diminutive forms Jano, Janko, Janík, Janíčko as common ways of addressing people, the study also mentions the use of a compound addressing with possessive pronoun in post-position (Jano môj, Janko/Janík/Janíčko môj) which represents a specific substitute for the vocative forms in Slovak. In addition, the study deals with the vitality of vocative case in Slovak dialects and in common communication. It also offers a few probes into “textual life” of the historic vocative form Jane, especially in ethnoculturally rare Slovak midsummer songs (e.g. Jane, Jane, Vajane) and in the spiritual poetry of Ján Hollý.

Keywords

Atlas slovenského jazyka II. Flexia. Časť prvá – mapy. Hl. red. J. Štolc. Bratislava: Veda 1981. 316 s.Search in Google Scholar

BALÁŽOVÁ, Ľubica: Osobné (depersonálne) deminutíva: špecifická polysémia a jej lexikografické spracovanie. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2010, s. 209 – 223.Search in Google Scholar

BARTKO, Ladislav: O vplyve uhorského kancelárskeho úzu na domácke podoby slovenských rodných mien a na ich fungovanie v komunikácii. In: Súradnice súčasnej onomastiky. Eds. M. Považaj – P. Žigo. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2007, s. 92 – 95.Search in Google Scholar

BAUKO, Ján: Rodné mená na Slovensku v 21. storočí. In: 19. slovenská onomastická konferencia. Ed. I. Valentová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, s. 143 – 152.Search in Google Scholar

BĚLIČOVÁ, Helena: Nástin porovnávací morfologie spisovných slovanských jazyků. Praha: Karolinum 1998. 224 s.Search in Google Scholar

BERNOLÁK, Anton: Grammatica Slavica. Ad Systema Scholarum Nationalium in Ditionibus Caesareo-regiis introductum accomodata. Posonii: Ioannis Michaelis Landerer 1790. 312 s.Search in Google Scholar

BODNÁROVÁ, Martina: Personálna a sociálna deixa v neinštitucionálnom dialógu dospelých východoslovenskej proveniencie. In: Varia XXV. Zborník príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2017, s. 48 – 65.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Vzťahy slovenčiny a češtiny a ich výskum v novej etape. In: Jazykovedný časopis, 1988, roč. 39, č. 1, s. 113 – 119.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Sociolingvistický pohľad na kodifikáciu Sama Cambla (1856 – 1909). In: Studia Academica Slovaca 22. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1993, s. 26 – 36.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Sociolingvistické aspekty jazykovej situácie na prelome 19. a 20. storočia. In: Slovensko na začiatku 20. storočia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Eds. M. Podrimavský – D. Kováč. Bratislava: Historický ústav SAV 1999, s. 216 – 222.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Samo Cambel v Slovenskej reči. In: Slovenská reč 1932 – 2002. Vedecká konferencia. Bibliografia. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2003, s. 81 – 84.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Pozdrav jubilantke Mirke Nábělkovej. In: Jazykovedný časopis, 2006, roč. 57, č. 1, s. 72.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Odraz dynamiky jazyka v sústave funkčných kvalifikátorov. In: Lexikografie v kontextu informační spoločnosti. Eds. A. Rangelova – J. Světlá – A. Jarošová. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. 2008a, s. 123 – 131.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Variantnosť v jazyku a jej odraz v slovníku. In: Wśpółczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie językow słowiańskich. Red. Z. Rudnik-Karwatowa. Warszawa: Instytut slawistyki Polskiej Akademii Nauk 2008b, s. 31 – 38.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Hodnotenie lexikálnych jednotiek v pripravovanom Slovníku súčasného slovenského jazyka. In: Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2009, s. 120 – 124.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Kodifikácie verzus varianty. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2010a, s. 172 – 179.Search in Google Scholar

BOSÁK, Ján: Jazykové varianty ako reálny výstup prirodzenej komunikácie. In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2010b, s. 29 – 34.Search in Google Scholar

BUFFA, F.: K charakteristike vlastných mien v Kukučínových drobných prózach. In: Jazykovedné štúdie V. K jazyku a dielu Martina Kukučína. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960, s. 29 – 39.Search in Google Scholar

CZAMBEL, Samo: Rukoväť spisovnej reči slovenskej. Turčiansky Sv. Martin: Vydanie Kníhkupecko-nakladateľského spolku 1902. 375 s.Search in Google Scholar

CZAMBEL, Samo: Slováci a ich reč. Budapešť: Nákladom vlastným 1903. 275 s.Search in Google Scholar

CZAMBEL, Samo: Rukoväť spisovnej reči slovenskej. 2. vyd. Turčiansky Sv. Martin: Nákladom Kníhtlačiarskeho účast. spolku 1915. 376 s.Search in Google Scholar

CZAMBEL, Samo: Maďarský vplyv na slovenčinu. In: Slovenská reč, 1936/1937, roč. 5, č. 4, s. 111 – 121.Search in Google Scholar

ČMEJRKOVÁ, Světla: Česká oslovení. In: ČMEJRKOVÁ, Světla – DANEŠ, František – KRAUS, Jiří – SVOBODOVÁ, Ivana: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia 1996. s. 41 – 44.Search in Google Scholar

DANIEĽ, Michail: Zvateľnosť kak diskursivnaja kategorija. Neskoľko gipotez. In: Issledovanija po teorii grammatiki 4. Eds. V. A. Plungian – A. Ju. Umrančieva. Moskva: Gnozis 2008.Search in Google Scholar

DANIEĽ, Michail: „Novyj“ russkij vokativ: istorija formy usečennogo obraščenija skvoz prizmu korpusa pismennych tekstov. In: Korpusnyje issledovanija po russkoj grammatike. Eds. K. L. Kiseleva – V. A. Plungian – E. V. Rakhilina – S. G. Tatevosov. Moskva: Probel 2009, s. 224 – 244.Search in Google Scholar

DANIEL, Michael: A review of: Vocative! Addressing between system and performance. Barbara Sonnenhauser and Patrizia Noel Aziz Hanna (eds.). De Gruyter Mouton, 2013, 323 p. Dostupné na: https://www.academia.edu/23552114/A_review_of_Vocative_Addressing_between_system_and_performance?auto=downloadSearch in Google Scholar

DOBŠINSKÝ, Pavol. Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Turč. Sv. Martin: Tlačou Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku. Nákladom vydavateľovým 1880, s. 7 – 8.Search in Google Scholar

DOKULIL, Miloš: Domácké podoby rodných a příbuzenských jmen na -i (y). In: Naše řeč, 1976, roč. 59, č. 1, s. 13 – 20.Search in Google Scholar

ĎUROVIČ, Ľubomír: O domáckych podobách našich krstných mien. In: OS, 2009, roč. 11[13], č. 4, s. 217 – 219.Search in Google Scholar

Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1 – 2. Ved. red. kolektívu J. Botík – P. Slavkovský. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1995. 484 s., 448 s.Search in Google Scholar

HATTALA, Martin: Krátka mluvnica slovenská. Prešporok: Tiskom predtým Schmidovym 1852. 61 s.Search in Google Scholar

HOLLÝ, Ján: Katolíckí Spewňík obsahující Pesňe na wšecki wíročité Slawnosťi a Swátki, gako též Pesňe o Swatích Božích, a w rozľičních Časoch a Potrebách od Gana Hollého. Buďín: Literami Král. Uher. Uniwers. Tlačárňe. 1846. V digitalizovanej podobe dostupné na stránkach: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/985/Holly_Katolicki-spevnik-I/1; https://zlatyfond.sme.sk/dielo/986/Holly_Katolicki-spevnik-II/1Search in Google Scholar

HORECKÝ, Ján – BUZÁSSYOVÁ, Klára – BOSÁK, Ján a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1989. 436 s.Search in Google Scholar

HRDLIČKA, Milan: Teta, kam jdete? In: Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Praha: Karolinum 2015, s. 32 – 34.Search in Google Scholar

HRUBANIČOVÁ, Ingrid: Sila piateho pádu. In: SME, 8. 2. 2013, roč. 21, s. 13.Search in Google Scholar

CHOMOVÁ, Alexandra: Synchrónno-diachrónne parametre posesívnosti v slovenčine. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2011. 278 s.Search in Google Scholar

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária: O príbuzenských názvoch v slovenčine a češtine. In: Slovenská reč, 1977, roč. 42, s. 356 – 365.Search in Google Scholar

JANDA, Laura Alexis: Name-calling: The Russian, new Vocative’ and its status. In: Perspectives on Language Structure and Language Change. Current issues in linguistic theory 345. Eds. L. Heltoft – I. Igartua – B. D. Joseph – K. Jeppesen Kragh – L. Schøsler. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 2019, s. 381 – 394.10.1075/cilt.345.18janSearch in Google Scholar

JANKŮ, Lucie: Vokativ v češtině. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita 2016. 118 s.Search in Google Scholar

KAČALA, Ján: Jestvuje v slovenčine vokatív? In: Kultúra slova, 1991, roč. 25, č. 4, s. 240–242.Search in Google Scholar

KARLÍK, Petr (2017): VOKATIV. In: CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češ-tiny. Eds. P. Karlík – M. Nekula – J. Pleskalová. Dostupné na: https://www.czechency.org/slovnik/VOKATIVSearch in Google Scholar

KNEŘOVÁ, Magdalena: Ke způsobům oslovování v mluvených projevech. In: Naše řeč, 1995, roč. 78, č. 1, s. 36 – 44.10.1111/an.1995.36.6.78Search in Google Scholar

KOLLÁR, Ján: Poznamenania a pogednánia k II. djlu Zpiewanek. In: Národnié zpiewanky čili pjsně swětské Slowáků w Uhrách: gak pospolitého lidu tak i wyššjch stawů. Djl druhý. Budjn: Král. Uniwersická tiskárna 1935. 571 s.Search in Google Scholar

KOLLÁR, Ján: Poznamenania a pojednania. In: Národnie spievanky. II. diel. Bratislava: SVKL 1953. 687 s. Dostupné na: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1097/Kollar_Narodnie-spievanky-Poznamenania-a-pojednaniaSearch in Google Scholar

KOPŘIVOVÁ, Marie: Jak se oslovujeme ve spontánní komunikaci. In: Linguistica Brunensia, 2018, roč. 66, č. 1, s. 31 – 39.10.5817/LB2018-1-3Search in Google Scholar

KRALČÁK, Ľubomír: Mechanizmy dynamiky jazyka. In: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Ed. M. Šimková. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2010, s. 460 – 466.Search in Google Scholar

KRŠKO, Jaromír: Frekvencia rodných mien na Slovensku. In: Slovenská reč, 2001, roč. 66, č. 1, s. 14 – 25.Search in Google Scholar

LETZ, Belo: Zjednodušenie vo vývine skloňovania našich substantív. In: Slovenská reč, 1935/36, roč. 4, č. 8, s. 203 – 210.Search in Google Scholar

MAJTÁN, Milan: Kontinuitný vývoj slovenčiny vo svetle vlastných mien. In: Slovenská reč, 1992, roč. 57, č. 2, s. 65 – 72.Search in Google Scholar

MARTINKOVÁ, Petra: Konkurence vokativu s nominativem aneb Oslovujeme, voláme v korpusu a v komunikaci. In: Od slova k modelu jazyka. Eds. B. Bednaříková – P. Hernandezová. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, s. 282 – 295.Search in Google Scholar

MATHESIUS, Vilém: Nominativ místo vokativu v hovorové češtině. In: Naše řeč, 1923, roč. 7, č. 5, s. 138 – 140.Search in Google Scholar

MIHÁL, Ján: Vokatív v slovenčine. In: Slovenská reč, 1932/33, roč. 1, č. 1, s. 7 – 10.Search in Google Scholar

MIKO, František: Niektoré typy nominatívu. In: Slovenská reč, 1960, roč. 25, č. 1, s. 25 – 38.Search in Google Scholar

MIKO, František: K otázke vokatívu v spisovnej slovenčine. In: Slovenská reč, 1961, roč. 26, č. 1, s. 32 – 40.Search in Google Scholar

MIKO, František: Rod, číslo a pád podstatných mien. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1962. 254 s.Search in Google Scholar

Morfológia slovenského jazyka. Ved. red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966. 896 s.Search in Google Scholar

MÚCSKOVÁ, Gabriela: Zánik ako typ jazykovej zmeny. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3. Ed. O. Orgoňová. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, s. 277 – 286.Search in Google Scholar

ODALOŠ, Pavol: Literáronymá v slovenskej literatúre. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela 2012. 162 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. 339 s.Search in Google Scholar

PALKOVIČ, Konštantín: Záhorácky slovník. Bratislava: Hevi 1997. 276 s.Search in Google Scholar

PARROTT, Lillian A.: Vocatives and other direct address forms: a contrastive study. In: Russian in Contrast. Eds. A. Grønn – I. Marijanovic. Oslo Studies in Language 2010, roč. 2, č. 1, s. 211 – 229.10.5617/osla.68Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Oslovenie „pane“. In: Slovo a tvar, 1949, roč. 3, s. 86 – 89.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Zánik vokatívu v slovenčine. In: Studia Slavica Academiae Hungaricae, 1966, roč. 12, s. 321 – 323.Search in Google Scholar

PAULINY, Eugen: Vývin slovenskej deklinácie. Na vydanie pripravil P. Žigo. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1990. 270 s.Search in Google Scholar

PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava: Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 2004. 208 s.Search in Google Scholar

RUŽIČKA, Jozef: Niektoré črty gramatickej stavby slovenčiny z hľadiska potrieb prekladateľov. In: Dialog, 1960, č. 3 – 4, s. 71 – 88.Search in Google Scholar

SABOLOVÁ, Oľga: Oslovovanie v slovenčine. In: Studia Academica Slovaca 33. Bratislava: Alfa 1983, s. 456 – 468.Search in Google Scholar

SHORT, David: Essays in Czech and Slovak Language and Literature. School of Slavonic and East European Studies, London: University of London 1996. 222 s.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Vokatív ako kontaktový jav. In: Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1995, s. 142 – 149.Search in Google Scholar

SLANČOVÁ, Daniela – SOKOLOVÁ, Miloslava: Jazykové prostriedky s vokatívnym exponentom v súčasnej slovenčine. In: Slovenská reč, 1998, roč. 63, č. 4, s. 210 – 220.Search in Google Scholar

Slovenský jazyk. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Ed. J. Bosák. Opole: Uniwersytet Opolski 1998. 180 s.Search in Google Scholar

SOCHÁŇ, Pavel: Svätojanské ohne na Slovensku. Bratislava: Družstvo na vydávanie kníh a časopisov 1924. 24 s.Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 338 s.Search in Google Scholar

SVOBODOVÁ, Jana: Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách. Spisy pedagogické fakulty v Ostravě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1987. 103 s.Search in Google Scholar

ŠIMANDL, Josef: Morfologická problematika v jazykové poradně (4. část – dokončení). In: Naše řeč, 2000, roč. 83, č. 5, s. 225 – 242.Search in Google Scholar

ŠOLTÉS, Peter: Vrátia sa ešte Ján s Jozefom? In: Impulz. Revue pre modernú katolícku kultúru, 2010, roč. 6, č. 4. Dostupné na: http://www.impulzrevue.sk/section.php?release-2010-04Search in Google Scholar

ŠTOLC, Jozef: Vokatív v slovenských nárečiach. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica. 1971 – 1972. roč. 23 – 24. Red. Š. Ondruš. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, s. 191 – 197.Search in Google Scholar

URBANCOVÁ, Hana: Jánske piesne na Slovensku, ich regionálne väzby a interetnické súvislosti. In: Piesňové žánre v tradičnej hudobnej kultúre. (Studia Ethnomusicologica I.) Ed. H. Urbancová. Bratislava: Ister Science; Ústav hudobnej vedy SAV 1999, s. 13 – 50.Search in Google Scholar

URBANCOVÁ, Hana: Jánske piesne na Slovensku: Štruktúra, funkcia, kontext. Bratislava: AEPress 2010. 220 s. [Príloha: CD]Search in Google Scholar

URBANCOVÁ, Hana: Piesne letného slnovratu na Slovensku ako súčasť slovanskej kultúrnej tradície. In: Musicologica Slovaca, 2013, roč. 4 (30), č. 1, s. 137 – 151.Search in Google Scholar

VAŇKO, Juraj: K dynamike v pádovej a predložkovej sústave súčasnej slovenčiny. In: Jazykovedný časopis, 2010, roč. 61, č. 1, s. 43 – 56.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo