1. bookTom 2 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Changes of Grassland Vegetation in Surroundings of New Railway Flyover (Eastern Bohemia, Czech Republic). Part I: Plant Communities and Permanent Habitat Plots

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2009) - Zeszyt 1 (June 2009)
Zakres stron: 35 - 56
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Balátová-Tuláčková, E. (1972). Flachmoorwiesen im mittleren und unteren Opava-Tal (Schleisen). Vegetace ČSSR, A4, Academia, Praha, 201 p.Search in Google Scholar

Balátová-Tuláčková, E. (1976). Rieder- und Sumpfweisen der Ordnung Magnocaricetalia in der Záhorie-Tiefebene und dem nördlich angrenzenden Gebiete (Synökologische Studie der Magnocaricetalia-Gesellschaften). Vegetácia ČSSR, B3, Veda, Bratislava, 258 p.Search in Google Scholar

Balátová-Tuláčková, E. (1981). Phytozönologische und synökologische Charakteristik der Feuchtwiesen NW-Böhmens. Rozpravy ČSAV, Řada matematických a přírodních věd, 91(2), Academia, Praha, 91 p.Search in Google Scholar

Blažková, D. (1973). Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der Südböhmischen Becken. Studie ČSAV č. 10, Academia, Praha, 170 p.Search in Google Scholar

Botta-Dukát, Z., Chytrý, M., Hájková, P. & Havlová, M. (2005). Vegetation of lowland wet meadows along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia 77: 89-111. Praha.Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J. (1928). Pflanzensociologie. Grundzuge die Vegetationskunde. Springer Verlag, Berlin, 330 p.Search in Google Scholar

Chytrý, M. (2000). Formalizované přístupy k fytocenologické klasifikaci vegetace. Preslia, 72(1), 1-29.10.23855/preslia.2021.001Search in Google Scholar

Chytrý, M. (2007). Vegetace České republiky: 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Diethart, M. (2004). Population size and the risk of local extinction: empirical evidence from rare plants. Oikos, 105, p. 481-488.Search in Google Scholar

Domin, K. (1942a). První příspěvek k poznání květeny povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u České Třebové a na Litomyšlsku. Věstník Král. Čes. Spol. Nauk., Tř. 2, (1), 1-59. PrahaSearch in Google Scholar

Domin, K. (1942b). Druhý příspěvek k poznání květeny povodí Tiché Orlice u Ústí nad Orlicí, v údolí Třebovky u České Třebové a na Litomyšlsku. Věstník Král. Čes. Spol. Nauk., Tř. 2, (7), 1-54. PrahaSearch in Google Scholar

Faltysová, H., Bárta, F. (2002). Chráněná území ČR, svazek IV, Volume IV: Pardubicko, Agency of nature and landscape protection, Eko Centrum Brno, PrahaSearch in Google Scholar

Hejný, S., Slavík, B. (1988). Květena České republiky. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Hennekens, S. M. (1995). TURBO(VEG). Software package for input, processing and presentation of phytosociological data. User's guide. Institut voor Bos en Natuur, Wageningen and Unit of Vegetation Science, University of Lancaster, Lancaster.Search in Google Scholar

Hennekens, S. M., Schaminée, J.H.J. (2001). TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. J. Veg. Sci., 12, p. 589-591.10.2307/3237010Search in Google Scholar

Herben, T., Münzbergová, Z. (2003). Zpracování geobotanických dat v příkladech, část I. Data o druhovém složení, skriptum PřF UK,. Scriptum, Charles University in Prague, Faculty of Science. Praha.Search in Google Scholar

Hill, M.O. (1979). Twinspan. A Fortran program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of the individuals and attributes, Cornell University, Ithaca.Search in Google Scholar

Hooftman, D.A.P. (2003). Genetic effects of habitat fragmentation on common species of Swiss fen meadows. Conservation Biology, 18(4), p. 1043-1051.Search in Google Scholar

Jandová L. (2007). Změny travinných ekosystémů v prostoru železniční stavby. Krajinně-ekologická případová studie: Estakáda u Dlouhé Třebové, Eastern Bohemia, Czech Republic.-Ms. [Dipl. Pr., Depon. in Knih. ÚŽP PřF UK v Praze]Search in Google Scholar

Jersáková, J., Kindlmann, P. (2004). Zásady péče o orchidejová stanoviště, Kopp České Budějovice, 119 p.Search in Google Scholar

Kovář, P. (1972). Krátký floristický příspěvek ke květeně České Třebové a okolí, Eastern Bohemia, Czech Republic. Zprávy ČBS, 7, p. 157-158.Search in Google Scholar

Kovář, P. (1978). Příspěvek k fytogeografii Českomoravského mezihoří (s doplňky k flóře za léta 1977-1981), Zprávy ČBS, 18, p. 49-60.Search in Google Scholar

Kovář, P. (1981). The grassland communities of the southeastern basin of the Labe river. 1. Syntaxonomy. Folia Geobot. Phytotax., 16, p. 1-43.Search in Google Scholar

Kovář, P. (2001). Geobotanika (Úvod do ekologické botaniky), skripta PřF UK v Praze, nakladatelství Karolinum, Praha.Search in Google Scholar

Kovář, P. (2003). Železniční koridor versus poslední louky (střet za peníze EU), Živa, 51(6): 244-245.Search in Google Scholar

Kovář P., Lepš, J. (1986). Ruderal communities of the railway station Česká Třebová (Eastern Bohemia, Czechoslovakia) - remarks on the application of classical and numerical methods of classification. Preslia, 58, 151-163.Search in Google Scholar

Kovář, P., Jirásek, J. & Grundová, H. (1996). Floristické kurzy ve Svitavách (1965) a Lanškrouně (1970): July 11-17, 1965, and in Lanškroun: July 2-10, 1970 (Eastern Bohemia, Czech Republic). Zprávy ČBS - Materiály 1996/2. 74 p.Search in Google Scholar

Kubát, K. (2002). Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 927 p.Search in Google Scholar

Kubíková, J. (1971). Geobotanické praktikum, skripta PřF UK v Praze, nakladatelství Karolinum,. Praha.Search in Google Scholar

Lepš, J., Šmilauer, P. (2000). Mnohorozměrná analýza ekologických dat. Scriptum. Biological Faculty, South-Bohemian University, České Budějovice, 102 p.Search in Google Scholar

Málková, J. (2006). Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. Východočeskou přírodou - Práce a studie, Pardubice, 13, p. 33-64.Search in Google Scholar

Moravec, J. (1994). Fytocenologie, Academia, Praha, 403 p.Search in Google Scholar

Moravec, J. (1995). Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Append. 1995, Severočeskou přírodou, příloha 1995, 2nd Edition, [2. vydání,] Litoměřice.Search in Google Scholar

Neuhäuslová, Z. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Academia, Praha, 341 p.Search in Google Scholar

Neuhäusl, R., Neuhäuslová, Z. (1989). Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor, Studie ČSAV, 21-89, Academia, Praha, 200 p.Search in Google Scholar

Prach, K. (1994). Monitorování změn vegetace, metody a principy. Czech Institute for Nature Conservation, Praha, 69 p.Search in Google Scholar

Prach, K. (1996). Úvod do vegetační ekologie, Jihočeská univerzita České Budějovice. Scriptum. Biological Faculty, South-Bohemian University. Ministry of the Environment of the Czech Republic, and PHARE, Praha, 95 p.Search in Google Scholar

Prausová, R. (2002). Fytocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). Východočeskou přírodou - Práce a studie, Pardubice, 10, p. 107-203.Search in Google Scholar

Quitt, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16, Inst. Geography, Cs. Acad. Sci., Brno.Search in Google Scholar

Rybníček, K., Balátová-Tuláčková, E. & Neuhäusl, R. (1984). Přehled rostlinných společenstev rašelinišť a mokřadních luk Československa. Studie ČSAV, 8-84, Academia, Praha, 123 p.Search in Google Scholar

Rychnovská, M., Balátová-Tuláčková, E., Úlehlová, B. & Pelikán, J. (1985). Ekologie lučních porostů. Academia, Praha, 292 p.Search in Google Scholar

Sádlo, J. (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. PLANETA XII, 3/2004 - Part 2, Ministry of the Environment of the Czech Republic [druhá část. Ministerstvo životního prostředí, ČR] Praha.Search in Google Scholar

Schrautzer, J. (1996). Restoration strategies for wet grasslands in Northern Germany. Ecological Engineering, 7: 255-278.Search in Google Scholar

Slavík, B. (1997). Květena České republiky Volume 4. [in Czech]. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Suchara, I. (2007). Praktikum vybraných ekologických metod. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Karolinum Praha.Search in Google Scholar

Šmilauer, P. (1992). Cano Draw User's Guide v. 3.0, Microcomputer Power, Ithaca.Search in Google Scholar

Tallowin, J.R.B., Smith, R.E.N. (2001). Restoration of a Cirsio-Molinietum fen meadow on an agriculturally improved pasture. Restoration ecology, 9(2), p. 167-178.10.1046/j.1526-100x.2001.009002167.xSearch in Google Scholar

Ter Braak, C.J.F., Šmilauer, P. (1998). CANOCO Reference manual. Microcomputer Power. Ithaca.Search in Google Scholar

Tichý, L. (2002). JUICE, Software for vegetation classification. J. Veg. Sci., 13, p. 451-453.10.1111/j.1654-1103.2002.tb02069.xSearch in Google Scholar

Tichý, L., Holt, J. (2006). JUICE, Program for management, analysis and classification of ecological data, Program Manual. 97 p., Vegetation Science Group, Masaryk University, Brno.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo