1. bookTom 2 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Important Woody Species in Poodří Floodplains (Czech Republic)

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2009) - Zeszyt 1 (June 2009)
Zakres stron: 57 - 75
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Anderson, M., G., Walling, D.E., & Bates, P.D. (1996). Floodplain processes. John Willy & Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore.Search in Google Scholar

Baudoin, J. C., Spoelberch, de Ph., Meulder, van J. & Jacobs, R. (1992). Bomen in Belgie. Dendrologische inventaris 1987-1992. 511 pp, Stichting Spoelberch - artois.Search in Google Scholar

Baker, J.B. (1977). Tolerance of planted hardwoods to spring flooding. S. J. Appl. For. 1, 23-25.Search in Google Scholar

Bornette, G., Amoros, C. (1996). Disturbance regimes and vegetation dynamics: role of floods in riverine wetlands. Journal of Vegetation Science 7:615-622.Search in Google Scholar

Brzobohatý, J. (2000). Ekologicky významné segmenty krajiny pobřežní zóny nivy Dyje v oblasti Soutoku. Thesis. MZLU v Brně, Brno.Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina, J. (1999). Geobiocenologie II. MZLU v Brně.Search in Google Scholar

Buček, A. (2000). Geobiocenologické mapování příbřežního pásma vodních toků ve správě Povodí Odry. Text report + maps. MZLU v Brně, Brno.Search in Google Scholar

Buček, A. (2000). Geobiocenologické mapování příbřežního pásma vodních toků ve správě Povodí Odry, maps, Brno.Search in Google Scholar

Culek, M. (1996). Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp + 1 map.Search in Google Scholar

Dejčmar, V. (1969). Posouzení zdravotního stavu památných stromů na území LZ Břeclav a návrh opatření na jejich ochranu. Thesis. Fakulta lesnická, Vysoká škola zemědělská v Brně.Search in Google Scholar

Demek, J. (1987a). Obecná geomorfologie. Academia, Praha, 476 pp.Search in Google Scholar

Dreslerová, J. (2005). Krajinně-ekologické hodnocení významných dřevin v západní části CHKO Poodří a jejich management. Thesis. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Brno.Search in Google Scholar

Dreslerová, J. (2006). Významné dřeviny ve vybraných oblastech širokých údolních niv. In.: Měkotová, J., Štěrba, O. (Eds.): Sborník Říční krajina, PřF UP v Olomouci, Olomouc.Search in Google Scholar

Holobrádek, P. (1952). Mamutí stromy při ústí Dyje. Lidé a země, 1: 202-203. PrahaSearch in Google Scholar

Holobrádek, P. (1958). Mamutí stromy v revíru Pohansko na jižní Moravě. Zpr. Mus. a Vlastiv. Kroužku při Domu Osv. Břeclav 1958/(3): 10-11.Search in Google Scholar

Chadt, J.E. (1913). Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vlastním nákladem, Písek.Search in Google Scholar

Jongman, R.H.G., Kűlvik, M. & Kristiansen, I. (2004). European ecological networks and greenways. Landscape and Urban Planning 68: 305 - 319.10.1017/CBO9780511606762Search in Google Scholar

Kneblová-Vodičková in Opravil (1999). Z historie údolní nivy v CHKO Poodří a v přilehlém území. Poodří - Současné výsledky výzkumu v chráněné krajinné oblasti Poodří, Společnost přátel Poodří, Ostrava.Search in Google Scholar

Korpel, Š. (1989). Virgin forests of Slovakia (in Slovak). Veda, Bratislava, 328 pp.Search in Google Scholar

Larcher, W. (1995). Physiological plant ecology. 3rd Edn., Springer-Verlag, Berlin, 506 pp.10.1007/978-3-642-87851-0Search in Google Scholar

Lonsdale, D. (1999). Tree Hazard Assessment and Management. HUSO, London.Search in Google Scholar

Maděra, P. (2002). Mohutné dřeviny, krajinný ráz a biodiverzita. In.: Míchal, I. (Ed.): Tvář naší země - krajina domova, svazek 5. 125-130 pp. Ochrana krajiny. Sborník z konference "Tvář naší země - krajina domova" Praha, PrůhoniceSearch in Google Scholar

Maděra, P., Buček, A., Štykar, J., Čermák, P., Hrubý, Z., Klečka, J., Král, K. & Vojtek, M., (2000). Databank of important tree species in the Odra river watershed riparian zone of streams. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 49-2000/3:239-246.Search in Google Scholar

Maděra, P., Dreslerová, J., Rychtecká, P. & Suchyňová, G. (2003). Nivy a mohutné dřeviny. Veronica č. 2/2003, Regionální sdružení ČSOP Brno, pp 16-17.Search in Google Scholar

Maděra, P., Dreslerová, J. & Rychtecká, P. (2002). Významné dřeviny podél vodních toků v Poodří. Poodří - časopis obyvatel Horní Odry No. 1/2002, Společnost přátel Poodří, Ostrava. 14-18.Search in Google Scholar

Maděra, P., Dreslerová, J. & Rychtecká, P. (2002). Významné dřeviny příbřežního pásma vodních toků v povodí Odry. Sborník z konference Ekotrend, České Budějovice. C13-C17.Search in Google Scholar

Maděra, P., Pejchal, M., Dreslerová J., Krejčiřík, P., Klimánek, M., Mikita, T. & Lička, D. (2006). Remarkable trees. Dendrological guide to the Dolní Morava Biosphere Reserve. BR Dolní Morava, Břeclav, 51 p.Search in Google Scholar

Malanson, G.P. (1995). Riparian landscapes. - Cambridge Univ. PressSearch in Google Scholar

Mitchell, A. F., Hallet, V. E. & White, J. E. J. (1990). Champion trees in the British Isles. Forestry commission, Field book 10, 33 pp, London: HMSO, 3rd ed.Search in Google Scholar

Opravil, E. (1999). Z historie údolní nivy v CHKO Poodří a v přilehlém území. Poodří - Současné výsledky výzkumu v chráněné krajinné oblasti Poodří, Společnost přátel Poodří, Ostrava.Search in Google Scholar

Polehla, P. (2002). Mohutné dřeviny v Přírodní památce Obora při Náměšti nad Oslavou. Diplomová práce, Brno, ÚLBDT LDF MZLU v Brně.Search in Google Scholar

Polišenská, M. (2002). Solitérní strom v krajině. (Modelový objekt - Pohansko). Thesis. Zahradnická fakulta. MZLU v Brně, Lednice na Moravě.Search in Google Scholar

Read, H. (2000). Veteran Trees: A guide to good management. English Nature, Peterborough, 176 p.Search in Google Scholar

Reš, B. (1998). Památné stromy. AOPK ČR. 64 pp.Search in Google Scholar

Rychtecká, P. (2004). Krajině-ekologické hodnocení významných dřevin ve východní části CHKO Poodří a jejich management. Thesis. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Brno.Search in Google Scholar

Rychtecká, P. (2006). Výskyt mohutných dřevin v STG širokých údolních niv. In.: Měkotová, J., Štěrba, O. (Eds.), Sborník Říční krajina, PřF UP v Olomouci, Olomouc.Search in Google Scholar

SCHKO (1999). Plán péče. Depozitum in Správa chráněné krajinné oblasti Poodří.Search in Google Scholar

Suchyňová, G. (2002). Inventarizace významných dřevin Dyjskomoravské nivy a jejich management. Thesis. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Brno.Search in Google Scholar

Wenger, E.L., Zinke, A. & Gutzweiler, K.A. (1990). Present situation of the European floodplain forests. Forest Ecology and Management, 33-34, 5-12.10.1016/0378-1127(90)90180-JSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo