1. bookTom 60 (2011): Zeszyt 2 (June 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Lichen biota of tree fall disturbances in the Polish part of the Karkonosze Mts (West Sudety Mts)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2011) - Zeszyt 2 (June 2011)
Zakres stron: 139 - 146
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Cieśliński S. (2003): Atlas rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce północno-wschodniej. - Phytocoenosis 15(N.S.), Supplementum Cartographiae Geobotanicae 15, Warszawa-Białowieża, 30 pp.Search in Google Scholar

Cieśliński S., Czyżewska K. & Glanc K. (1995): Lichenes. - In Faliński J.B. & Mułenko W. (eds): Cryptogamous Plants in the Forest Communites of Białowieża National Park. - Phytocoenosis 7 (N.S.). Archivum Geobotanicum, 4: 75-86.Search in Google Scholar

Cieśliński S., Czyżewska K. & Fabiszewski J. (2006): Red list of the lichens in Poland. - In Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W. & Szeląg Z. (eds): Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, pp. 71-91.Search in Google Scholar

Diederich P., Ertz D., Stapper N., Sérusiaux E., Van den Broeck D., van den Boom P. & Ries. C. (2011): The lichens and lichenicolous fungi of Belgium, Luxembourg and northern France. http://www.lichenology.infoSearch in Google Scholar

Dimos-Zych M. & Czarnota P. (2007): Porosty Doliny Łomniczki i Kotła Łomniczki we wschodniej części Karkonoszy. - In Štursa J. & Knapik R. (eds): Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník Mezinárodní Vědecké Konference, řijen 2006, Svoboda n. Úpou. - Opera Corcontica, 44(1): 289-304.Search in Google Scholar

Dz. U. Nr 168, poz. 1765, 9 lipiec 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną.Search in Google Scholar

Eitner E. (1896): Nachträge zur Flechtenflora Schlesiens. - Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 73: 2-26.Search in Google Scholar

Eitner E. (1901): II Nachtrag zur Schlesischen Flechtenflora. - Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 78: 5-27.Search in Google Scholar

Eitner E. (1911): Dritten Nachtrag zur Schlesischen Flechtenflora. - Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 88(1): 20-60.Search in Google Scholar

Fabiszewski J. (1978): Boulder fields on Wielki Szyszak. - In Wojterski T. (ed.): Guide to the Polish International Excursion 1978, Adam Mickiewicz University Poznań, Ser. Biologia, 11: 186.Search in Google Scholar

Faliński J.B. (1976): Windwüre als Faktor der Differenzierung und der Veränderung des Urwaldbiotopes im Licht der Forschungen auf Dauerflächen. - Phytocenosis, Biuletyn Fitosocjologiczny, 5 (2): 85-108.Search in Google Scholar

Faliński J.B. (1978): Uprooted trees, their distribution and influence in the primeval forest biotope. - Vegetatio, 38: 175-183.10.1007/BF00123268Search in Google Scholar

Faliński J.B., Mułenko W., Żarnowiec J., Klama H., Głowacki Z. & Załuski T. (1996): The colonisation of fallen tree sites by green plants and fungi. - In Faliński J.B. & Mułenko W. (eds): Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. - Phytocoenosis, 8 (N.S.). Archivum Geobotanicum 6: 147-150.Search in Google Scholar

Fałtynowicz W. (2003): Lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist. - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 435 pp.Search in Google Scholar

Flotow J. (1849): Lichenes Florae Silesiae I. - Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 27: 98-135.Search in Google Scholar

Flotow J. (1850): Lichenes Florae Silesiae II. - Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 28: 115-143.Search in Google Scholar

Gutowski J. M. (ed.), Bobiec A., Pawlaczyk P. & Zub K. (2004): Drugie życie drzewa. WWF Polska. Warszawa - Hajnówka, 245 pp.Search in Google Scholar

Holeksa J. (1998): Rozpad drzewostanu i odnowienia świerka a struktura i dynamika karpackiego boru górnoreglowego. - Monographiae Botanicae, 82: 1-208.10.5586/mb.1998.001Search in Google Scholar

Jonsson B.G. (1990): Treefall disturbance - a factor structuring vegetation in boreal spruce forests. - In Krahulec F., Agnew A.D.Q., Agnew S. & Willems J.H. (eds): Spatial processes in plant communities. p. 89-98. SBP Academic Publisher. The Hague.Search in Google Scholar

Jonsson B.G. & Essen P.-A. (1990): Treefall disturbance maintains high bryophyte diversity in boreal spruce forest. - Journal of Ecology, 78: 924-93.10.2307/2260943Search in Google Scholar

Jonsson B.G. & Dynesius M. (1993): Uprooting in boreal spruce forests: long-term variation in disturbance rate. - Canadian Journal of Forest Research, 23: 2383-2388.10.1139/x93-294Search in Google Scholar

Klama H. (1995): Hepaticopsida. - In Faliński J.B. & Mułenko W. (eds): Cryptogamous Plants in the Forest Communites of Białowieża National Park. - Phytocoenosis 7 (N.S.). Archivum Geobotanicum, 4: 63-74.Search in Google Scholar

Klama H. (2002): Distribution patterns of liverworts (Marchantiopsida) in natural forest communities (Białowieża Primeval Forest, NE Poland). University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, pp. XIV+278.Search in Google Scholar

Körber G. W. (1855): Systema lichenum Germaniae (I-XXXIV). Die Flechten Deutschlands mikroskopisch geprüft, kritisch gesichtet, charakteristisch beschreiben und systematisch geordnet. - Verlag von Trewendt und Granier, Breslau.10.5962/bhl.title.82251Search in Google Scholar

Körber G. W. (1865): Parerga lichenologica. Erganzungen zum Systema Lichenum Germaniae. - Verlag E. Trewendt, Breslau.10.5962/bhl.title.87905Search in Google Scholar

Kossowska M. (2002): Ostoja rzadkich porostów epifitycznych na jodłach w Wąwozie Szklarki (Karkonoski Park Narodowy). - Przyroda Sudetów Záchodních, 5: 85-92.Search in Google Scholar

Kossowska M. (2003): Lichens growing on silver fir (Abies alba) in the Karkonosze National Park (SW Poland) - the result of the first stage of the conservation programme. - Botanica Lithuanica, 9: 65-70.Search in Google Scholar

Kossowska M. (2006): Checklist of lichens and allied fungi of the Polish Karkonosze Mts. - Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 131 pp.Search in Google Scholar

Kossowska M. (2008): New and interesting lichenicolous fungi of the Karkonosze Mountains, SW Poland. - Herzogia, 21: 229-232.Search in Google Scholar

Kossowska M. (2009): Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. I. Grunty strukturalne Czarnego Grzbietu. - Acta Botanica Silesiaca, 4: 161-169.Search in Google Scholar

Kossowska M. (2010): Materiały do rozmieszczenia porostów naskalnych w Karkonoszach. II. Skałki rejonu Szrenicy. - Acta Botanica Silesiaca, 5: 157-166.Search in Google Scholar

Kossowska M., Szczepańska K., Fałtynowicz W., Jando K., Kowalewska A. & Dimos M. (2007): Różnorodność gatunkowa porostów epifitycznych na stałych powierzchniach monitoringowych w Karkonoskim Parku Narodowym. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 26(1): 3-16.Search in Google Scholar

Kuták V. (1926): Přispěvek k lichenologii Krkonoš. - Preslia, 4: 20-29.Search in Google Scholar

Lipnicki L. (1998): Kształtowanie się flor porostów na podłożach o cechach pionierskich. - Monographiae Botanicae, 84: 1-21.Search in Google Scholar

Lõhmus P., Turja K. & Lõhmus A. (2010): Lichen communities on treefall mounds depend more on root-plate than stand characteristics. - Forest Ecology and Management, 260: 1754-1761.10.1016/j.foreco.2010.07.056Search in Google Scholar

Masalska A. (1994): Na straży puszczańskich ostępów … - Parki Narodowe, 3: 3-5.Search in Google Scholar

Miądlikowska J. (1993): Porosty epifityczne jako wskaźniki degradacji środowiska w Karkonoskim Parku Narodowym. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 12(1): 27-38.Search in Google Scholar

Orange A., James P. W. & White F. J. (2001): Microchemical methods for the identification of lichens. - British Lichen Society, London.Search in Google Scholar

Pawlik Ł. (2009): Znaczenie saltacji wykrotowej w kształtowaniu rzeźby stoku. - Czasopismo Geograficzne, 80(3): 130-146.Search in Google Scholar

Pietrzykowska K. & Kossowska M. (2010): Porosty antropogenicznych podłoży wapiennych wokół schronisk górskich w polskiej części Karkonoszy. - Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica, 17(1): 141-147.Search in Google Scholar

Schaetzl R.J., Burns S.F., Johnson D.L. & Small T.W. (1989a): Tree uprooting: review of impact on forest ecology. - Vegetatio, 79: 165-176.10.1007/BF00044908Search in Google Scholar

Schaetzl R.J., Johnson D.L., Burns S.F. & Small T.W. (1989b): Tree uprooting: review of terminology, process, and environmental implications. - Canadian Journal of Forest Research, 19: 1-11.10.1139/x89-001Search in Google Scholar

Schaetzl R.J., Burns S.F., Small T.W. & Johnson D.L. (1990): Tree uprooting: review of types and patterns of soil disturbance. - Physical Geography, 11(3): 277-291.10.1080/02723646.1990.10642407Search in Google Scholar

Smith C.W., Aptroot A., Coppins B.J., Fletcher A., Gilbert O.L., James P.W. & Wolseley P.A. (2009): The lichen of Great Britain and Ireland. British Lichen Society, London, 1046 pp.Search in Google Scholar

Staniaszek-Kik M. (2008): Wzorce rozmieszczenia wybranych grup fototrofów na murszejącym drewnie i wykrociskach w zbiorowiskach leśnych Karkonoszy. - Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej, Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Ph.D. thesis, 449 pp.Search in Google Scholar

Stein B. (1879): Flechten. In Cohn's Kryptogamenflora von Schlesiens. - Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 2(2): 1-400.Search in Google Scholar

Stein B. (1889): Nachträge zur Flechtenflora Schlesien. - Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, 66: 142-149.Search in Google Scholar

Suza J. (1928): Nové lišejniky Krkonoš. - Věda Přírodní, 9: 305-309.Search in Google Scholar

Suza J. (1929): Srovnávací a poznámky k zeměpisnému rozšíření lišejníků na Sudetách, zvláště východních. I. - Sborník Klubu Přirod., Brno, 11: 128-155.Search in Google Scholar

Szczepańska K. & Szczepański A. (2006): Porosty z rodzaju Bryoria w Karkonoszach. - Fragmenta Floristica et Geobotanica - Series Polonica, 13(1): 191-195.Search in Google Scholar

Tobolewski Z. (1954): Lichenotheca Polonica. Fasc. V. Lichenes Sudetici (Karkonosze). - Wydawnictwo PAN, Poznań.Search in Google Scholar

Ulanova N.G. (2000): The effects of windthrow on forests at different spatial scales: a review. - Forest Ecology and Management, 135: 155-167.10.1016/S0378-1127(00)00307-8Search in Google Scholar

von Oheimb G., Friedel A., Bertsch A. & Härdtle W. (2007): The effects of windthrow on plant species richness in a Central European beech forest. - Plant Ecology, 191: 47-65.10.1007/s11258-006-9213-5Search in Google Scholar

Wawrecka K., Kossowska M. (2006): Porosty epifityczne, epigeiczne i epiksyliczne Sowiej Doliny we wschodniej części Karkonoszy. - Przyroda Sudetów, 9: 71-80.Search in Google Scholar

Zubel R. (2008): Habitat offer for bryophytes in the natural fir forest, Abietetum polonicum (Roztocze National Park, SE Poland): preliminary quantitative analysis, pp. 205-209. In Kočárek P., Plášek V, Malachová K. & Cimalová Š. (eds): Environmental changes and Biological Assessment IV. Scripta Facultatis Naturalium Universitatis Ostraviensis 186, Ostrava, 391 pp.Search in Google Scholar

Żarnowiec J. (1995a): Mchy wykrotów w lasach naturalnych niżowej Polski. - In Mirek Z. & Wójcicki J.J. (eds), Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Kraków 26.06-01.07.1995, Kraków, p. 487.Search in Google Scholar

Żarnowiec J. (1995b): Bryopsida. - In Faliński J.B. & Mułenko W. (eds): Cryptogamous Plants in the Forest Communities of Białowieża National Park. - Phytocoenosis 7 (N.S.). Archivum Geobotanicum, 4: 47-61.Search in Google Scholar

Żarnowiec J. & Staniaszek-Kik M. (2008): Distribution patterns of bryophyte and lichen species richness and diversity in subalpine Norway spruce forests in the Karkonosze Mts (Sudeten, SW Poland), pp. 21-217. In Kočárek P., Plášek V, Malachová K. & Cimalová Š. (eds): Environmental changes and Biological Assessment IV. Scripta Facultatis Naturalium Universitatis Ostraviensis 186, Ostrava, 391 pp.Search in Google Scholar

Żarnowiec J. & Staniaszek-Kik M. (2009a): Wzorce rozmieszczenia bogactwa oraz różnorodności gatunkowej porostów i mszaków w Dentario enneaphyllidis-Fagetum na górze Chojnik (Karkonoski Park Narodowy). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 38: 407-416.Search in Google Scholar

Żarnowiec J. & Staniaszek-Kik M. (2009b): Lichens and plants inhabiting snags in mountain forests of the Karkonosze National Park (Sudetes Mts, SW Poland). - Nowellia bryologica 2009 numéro spécial: 78-90.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo