1. bookTom 60 (2011): Zeszyt 2 (June 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Interesting records of bryophytes from Silesia Province (Poland)

Data publikacji: 16 Nov 2011
Tom & Zeszyt: Tom 60 (2011) - Zeszyt 2 (June 2011)
Zakres stron: 135 - 138
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Fojcik B. (1999): Mosses of the Wieluń Upland (Southern Poland). - Fragm. Flor. et Geobot., 44(1): 77-128.Search in Google Scholar

Fojcik B. (2010): Mchy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w obliczu antropogenicznych przemian szaty roślinnej. pp. 234. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Search in Google Scholar

Fojcik B. & Stebel A. (2001): Struktura ekologiczna i przestrzenna brioflory miasta Katowice. - Materiały Opracowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach 5: 1-128.Search in Google Scholar

Jędrzejko K. (1990): Mchy (Bryopsida) Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Leśnego Pasa Ochronnego wobec antropopresji. - Prace i Studia 39: 1-264.Search in Google Scholar

Klama H. (1996): Wątrobowce Hepaticae Beskidu Żywiecko-Orawskiego (Karpaty Zachodnie). - Monogr. Bot. 79: 1-144.Search in Google Scholar

Klama H. (2006a): Systematic catalogue of Polish liverwort and hornwort taxa. In: J. Szweykowski, An annotated checklist of Polish liverworts and hornworts. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków: ss. 83-100.Search in Google Scholar

Klama H. (2006b): Red list of the liverworts and hornworts in Poland. In: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda & Z. Szeląg (eds.), Red list of plant and fungi in Poland. pp. 23-33. Instytut Botaniki PAN, Kraków.Search in Google Scholar

Nejfeld P. & Stebel A. (2007): Szata roślinna wapiennych wzniesień Matyska i Kopa (Kotlina Żywiecka, Karpaty Zachodnie) oraz propozycje jej ochrony. Część I. Flora roślin naczyniowych i mszaków. - Natura Silesiae Superioris 10: 19-36.Search in Google Scholar

Ochyra R., Rusińska A. & Szmajda P. (1985): M. 626. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. In: Z. Tobolewski & T. Wojterski (eds), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 2, pp. 29-33 + 1 map. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.Search in Google Scholar

Ochyra R., Szmajda P., Bednarek H. & Bocheński W. (1988): M. 484. Helodium blandowii (Web. & Mohr) Warnst. In: Z. Tobolewski & T. Wojterski (eds), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 3, pp. 27- 33 + 1 map. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.Search in Google Scholar

Ochyra R., Żarnowiec J. & Bednarek-Ochyra H. (2003): Census Catalogue of Polish Mosses. Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, pp. 372, Kraków.Search in Google Scholar

Plášek V. & Stebel A. (2002): Bryophytes of the Čantoryjský hřbet range (Czantoria range) and its foothills (Western Carpathians - Czech Republic, Poland). - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51: 1-87Search in Google Scholar

Schumacker R., Martiny P. /in collaboration with R. Düll, T. Hallingbäck, N. Hodgetts, C. Sérgio, N. Stewart, E. Urmi i J. Váňa/ (1995): Threatened bryophytes in Europe including Macaronesia. In: Red Data Book of European bryophytes. Part 2. The European Committee for Conservation of Bryophytes, Trondheim: 29-193.Search in Google Scholar

Stebel A. (1997): Mszaki Rybnickiego Okręgu Węglowego. - Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 4: 121-233.Search in Google Scholar

Stebel A. (2002): Musci macroregioni meridionali Poloniae exsiccati. Fasciculus XXXIII (No. 901-950). Medical University of Silesia in Katowice, Katowice: 14 pp.Search in Google Scholar

Stebel A. (2006): The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. ss. 347. Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydawnictwo Sorus, Katowice-Poznań.Search in Google Scholar

Stebel A. (2008): Mosses of the Kotlina Żywiecka Basin (Western Carpathians). In: A. Stebel & R. Ochyra (eds), Bryophytes of the Polish Carpathians. Sorus, Poznań, pp. 11-74.Search in Google Scholar

Stebel A. (2009a): Mech pędzliczek szerokolistny Syntrichia latifolia (Hartm.) Huebener w Karpatach Polskich i problemy jego ochrony. - Chrońmy Przyr. Ojczystą 65(4): 293-298.Search in Google Scholar

Stebel A. (2009b). Flora mszaków rezerwatu przyrody "Ochojec" na Wyżynie Śląskiej oraz jej przemiany w ciągu ostatnich 10 lat. In: J. B. Parusel (red.) Monografia naukowo-dydaktyczna. pp. 110-120. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Rezerwat przyrody "Ochojec" w Katowicach (Górny Śląsk).Search in Google Scholar

Stebel A. (2010): Mosses of the Beskid Mały Range (Western Carpathians). - Materiały Opracowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach 11: 1-142.Search in Google Scholar

Stebel A., Fojcik B., Klama H. & Żarnowiec J. (2011): Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - Red-list of threatened bryophytes of Silesia Province. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowiceach (in press).Search in Google Scholar

Stebel A. & Stebel A.M. (1998): Materiały do brioflory Beskidu Małego i północnej części Kotliny Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). - Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica, 5: 217-236.Search in Google Scholar

Stebel A. & Wilczek Z. (2000): Szata roślinna rezerwatu przyrody "Grapa" w Kotlinia Żywieckiej (Karpaty Zachodnie). - Ochr. Przyr. 57: 59-71.Search in Google Scholar

Stebel A. & Vončina G. (2011): Nowe dane do rozmieszczenia mchów zbiorowisk z klasy Scheuchzerio-Caricetea nigrae w polskiej części Karpat. - Roczniki Bieszczadzkie 19: 149-159.Search in Google Scholar

Szweykowski J. & Koźlicka M. (1980): Wątrobowce (Hepaticae). In: Szweykowski J. & Wojterski T. (eds), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series IV. Liverworts (Hepaticae). 10, pp. 31 + 10 maps. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.Search in Google Scholar

Żarnowiec J., Stebel A. & Ochyra R. (2004): Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. In: A. Stebel & R. Ochyra (eds.), Bryological studies in the Western Carpathians. Sorus, Poznań, p. 9-28.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo