Accès libre

The dynamics of vegetative phenophases observed at the autochton population of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in Slovakia

À propos de cet article

V príspevku sú zhrnuté výsledky nástupu a priebehu vegetatívnych fenologických fáz 22 pôvodov smreka obyčajného zo Slovenska v rokoch 2006-2008 v podmienkach Arboréta Borová hora v Zvolenskej kotline. Doteraz sa ukázalo, že pôvody do 850 - 950 m n. m. mali takmer rovnaké nástupy fenologických fáz, u pôvodov z vyšších nadmorských výšok sa oneskorujú. Dĺžka jednotlivých fenologických fáz nezávisí od nadmorskej výšky. Začiatok nástupov fenologických fáz v jednotlivých rokoch súvisel s teplotami vzduchu a dĺžkou trvania snehovej pokrývky - najskôr prebiehal v roku 2007 a najneskôr v roku 2006. Možno očakávať, že v budúcnosti budú dreviny na nepôvodných stanovištiach vystavené extrémnym podmienkam, ktoré môžu narušiť ich fyziologické procesy.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other