Accès libre

Parasitic wasps (Hymenoptera) of the European oak bark beetle larvae (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae)

À propos de cet article

Citez

Cieľom výskumu bolo určiť druhé spektrum parazitoidov a určiť percento parazitácie na larvách podkôrnika dubového (Scolytus intricatus). Parazitoidy boli získané pomocou fotoeklektorov z 96 vzoriek duba žltkastého (Quercus dalechampii) a z 96 vzoriek duba cerového (Quercus cerris). Vzorky boli odoberané z dubových porastov v okolí Trenčína a Bánoviec nad Bebravou počas dvoch rokov (2006 a 2007). Celkovo bolo určených 14 druhov parazitoidov patriacich do štyroch čeľadí (Braconidae, Eurytomidae, Pteromalidae, Eulophidae). Čeľaď chalcidiek Eulophidae bola predominantná, z nich bola chalcidka Entedon leucogramma najvýznamnejší prirodzený hmyzí nepriateľ podkôrnika dubového (dominancia 45,7% v roku 2006 a 54,1% v roku 2007 zo všetkých odchytených parazitoidov). Lumčík Dendrosoter protuberans bol druhý najviac dominantný druh (dominancia 13,7% v roku 2006 a 24,2% v roku 2007 zo všetkých parazitoidov). Larvy podkôrnika dubového vyvíjajúce sa vo vzorkách duba žltkastého boli viac parazitované ako vo vzorkách duba cerového (priemerný stupeň parazitácie 25,7-32,7% vs 18,4-24,5%). Larvy boli viac parazitované v roku 2006 ako v roku 2007 (27,0-33,4% vs 17,2-23,8%). Článok uvádza prehľad druhového spektra parazitoidov podkôrnika dubového, ktoré sú najdôležitejší bioregulačný faktor v jeho populácií.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Langue:
Anglais
Périodicité:
4 fois par an
Sujets de la revue:
Life Sciences, Plant Science, Ecology, other