1. bookVolume 27 (2022): Edition 3 (September 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Refusal to Transcribe a Foreign Civil Status Document Due to Contradiction to the Fundamental Principles of the Polish Legal Order

Publié en ligne: 18 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 3 (September 2022)
Pages: 141 - 157
Reçu: 30 Jan 2022
Accepté: 28 Apr 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Borysiak W., (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, Komentarz do art. 1–86, t. 1, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Czajkowska A., (w:) A. Czajkowska (red.), Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Karakulski J., Problematyka dopuszczalności transkrypcji aktu urodzenia dziecka rodziców jednopłciowych – uwagi na kanwie najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2.10.15804/ppk.2021.02.23 Search in Google Scholar

Krawiec G., Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka osób tej samej płci pozostających w związku, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2019, nr 2 (25). Search in Google Scholar

Kużelewska E., Same-Sex Marriage – A Happy End Story? The Effectiveness of Referendum on Same-Sex Marriage in Europe, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, z. 24.10.2139/ssrn.3409651 Search in Google Scholar

Litwin J., Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Wrocław 1961. Search in Google Scholar

Michałkiewicz-Kądziela E., Problem rozbieżności orzeczniczych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 2.10.15804/ppk.2021.02.13 Search in Google Scholar

Mostowik P., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 października 2018 r., II OSK 2552/16, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 4. Search in Google Scholar

Mostowik P., Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej przez dziecko pod pieczą osób tej samej płci a krajowe reguły obywatelstwa i prawa rodzinnego na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.12.2021 r., C-490/20, V.M.A. przeciwko Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo”, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 4. Search in Google Scholar

Pietrzak W., Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 grudnia 2019 r., II OPS 1/19, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2021, nr 3.10.15804/ppk.2021.03.25 Search in Google Scholar

Rafacz-Krzyżanowska M., Kilka uwag o właściwości sądu w sprawach o sprostowanie aktów stanu cywilnego, „Nowe Prawo” 1957, nr 1. Search in Google Scholar

Sadowski P., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 października 2018 r., II OSK 2552/16, „Ius Novum” 2020, nr 1. Search in Google Scholar

Targońska A., Ewolucja prawna instytucji małżeństwa osób tej samej płci w Irlandii, „Studia Iuridica Lublinensia” 2022, nr 2 (31).10.17951/sil.2022.31.2.229-244 Search in Google Scholar

Wojewoda M., (w:) M. Pazdan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 20 C: Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Wypych P., Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, z. 1. Search in Google Scholar

Zachariasiewicz M., Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Zachariasiewicz M., Transkrypcja aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2019, t. CXI. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo