1. bookVolume 27 (2022): Edition 3 (September 2022)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais
Accès libre

Legal Construction of Childhood Vaccinations Against the Background of Polish Law – Remarks De Lege Lata and De Lege Ferenda

Publié en ligne: 18 Oct 2022
Volume & Edition: Volume 27 (2022) - Edition 3 (September 2022)
Pages: 119 - 139
Reçu: 30 Jan 2022
Accepté: 30 Apr 2022
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2719-9452
Première parution
01 Jan 2006
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais, Polonais

Augustynowicz A., Wrześniewska-Wal I., Aspekty prawne obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci, „Pediatria Polska” 2013, vol. 88, nr 1.10.1016/j.pepo.2012.11.007 Search in Google Scholar

Bączyk-Rozwadowska K., (w:) E. Bagińska (red.), System Prawa Medycznego 2021, t. 5: Odpowiedzialność prywatnoprawna, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Bączyk-Rozwadowska K., Zasady słuszności jako instrument ochrony poszkodowanych w prawie medycznym, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 17.10.15290/bsp.2014.17.02 Search in Google Scholar

Boratyńska M., Szczepienia ochronne małoletnich a wykonywanie władzy rodzicielskiej. Uwagi na tle wyroku NSA, „Prawo i Medycyna” 2013, nr 3–4. Search in Google Scholar

Boratyńska M., Wolny wybór, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Boratyńska M., Konieczniak P., Zasady prawa medycznego, (w:) M. Boratyńska, P. Konieczniak (red.), System Prawa Medycznego, t. 2, cz. 1: Regulacja prawna czynności medycznych, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Bosek L., (w:) L. Bosek (red.), Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi. Komentarz, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Daniel P., Egzekucja obowiązku poddania małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 4. Search in Google Scholar

Drozdowska U., Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezawinione skutki szczepień ochronnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2014, nr 17.10.15290/bsp.2014.17.08 Search in Google Scholar

Duniewska Z., (w:) R. Hausner, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Dziwisz S., Obowiązek szczepień ochronnych – prawne aspekty przeprowadzania i egzekwowania szczepień, „Kontrola Państwowa” 2015, nr 2. Search in Google Scholar

Filipek J., Prawo administracyjne, Kraków 2003. Search in Google Scholar

Haberko J., Administracyjnoprawny obowiązek szczepienia dzieci a zgoda przedstawiciela ustawowego na badania kwalifikacyjne, „Studia Prawa Publicznego” 2017, vol. 19, nr 3. Search in Google Scholar

Haberko J., (w:) L. Bosek (red.), Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi. Komentarz, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Jacek A., Problem dotyczący zgody na kwalifikacyjną wizytę szczepienną oraz obowiązkowe szczepienia ochronne, „Zeszyty Prawnicze KUL” 2021, vol. 85, nr 1.10.31743/sp.12605 Search in Google Scholar

Janik M., Działania przeciwepidemiczne na przykładzie szczepień ochronnych, (w:) L. Zacharko, A. Matan, D. Grzegorczyk (red.), Administracja publiczna – aktualne wyzwania, Katowice 2015. Search in Google Scholar

Janiszewska B., Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe, Warszawa 2013. Search in Google Scholar

Jaworska I., Odmowa zaszczepienia dziecka i jej konsekwencje prawne, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 3. Search in Google Scholar

Karczewska-Kamieńska N., Przymus leczenia i inne interwencje medycznme bez zgody pacjenta, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Kmiecik Z., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Kosonoga-Zygmunt J., Glosa do wyroku SN z dnia 8 stycznia 2016 r., V KK 306/15, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 11. Search in Google Scholar

Kowalik K., Dopuszczalność szczepień obowiązkowych w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2021. Search in Google Scholar

Kubiak R., Czy podpisywanie zgody na szczepienie obowiązkowe i zalecane jest konieczne podczas każ-dej wizyty? https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/92458,czy-podpisywanie-zgody-na-obowiazkowe-i-zalecane-szczepienie-jest-konieczne-podczas-kazdej-wizyty. Search in Google Scholar

Kubiak R., Konsekwencje administracyjne i karne stosowane wobec rodziców sprzeciwiających się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, (w:) A. Górski, E. Sarnecka (red.), Zagadnienia prawa medycznego, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Kubiak R., Odpowiedzialność prawna lekarza za szczepienie bez zgody lub za ciężkie, niepożądane odczyny poszczepienne, „Medycyna Praktyczna” 2012, nr 2. Search in Google Scholar

Kubiak R., Odpowiedzialność prawna lekarza za szczepienie bez zgody lub za ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne – Zapytaj prawnika – pytania i odpowiedzi – Prawo – Szczepienia – Medycyna Praktyczna dla lekarzy (mp.pl). Search in Google Scholar

Lipowski P., Realizacja szczepień ochronnych – implikacje prawne, „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.10.31743/sp.3294 Search in Google Scholar

Merrill R.M., Introduction to Epidemiology, Burlington 2013. Search in Google Scholar

Miaskowska-Daszkiewicz K., Compulsory vaccinations against COVID-19 versus the right to respect for private life, Medicine, „Law and Society” 2021, vol. 14, nr 2.10.18690/mls.14.2.419-442.2021 Search in Google Scholar

Michalak K., Status prawa medycznego na tle szczegółowych nauk prawnych, Białystok 2020. Search in Google Scholar

Michalak K., Firlus J.G., Administracyjnoprawne ograniczenia autonomii pacjenta – uwagi wokół przymusu leczenia, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 2.10.15290/bsp.2017.22.02.10 Search in Google Scholar

Michałowska K., Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Nesterowicz M., Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, Warszawa–Poznań 1972. Search in Google Scholar

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2019. Search in Google Scholar

Pacian J., Obowiązek szczepień ochronnych dzieci, (w:) K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, J. Pacian (red.), Administracyjnoprawna ochrona dziecka. Ochrona dobrostanu psycho-somatycznego, Toruń 2018. Search in Google Scholar

Pałka K., Świadczenia zdrowotne związane z chorobami zakaźnymi, w tym obowiązkowe i zalecane szczepienia, (w:) L. Bosek, A. Wnukiewicz-Kozłowska (red. tomu), System Prawa Medycznego, t. 2: Szczególne świadczenia zdrowotne, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Paszkowska M., Przymus medyczny stosowany w zapobieganiu i zwalczaniu chorob zakaźnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 7–8. Search in Google Scholar

Piątek W., Skoczylas A., (w:) R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Sawicki J., Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep w świetle prawa, wyd. 2, Warszawa 1966. Search in Google Scholar

Szeroczyńska M., Czy obowiązkowe szczepienia ochronne dzieci są naprawdę obowiązkowe? „Szkoła Specjalna” 2014, nr 3. Search in Google Scholar

Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007. Search in Google Scholar

Tymiński R., (w:) R. Kubiak, J. Bartosik, R. Tymiński, Czy podpisywanie zgody na szczepienie jest konieczne podczas każdej wizyty, „Medycyna Praktyczna – Szczepienia” 2013, nr 4, https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/92458,czy-podpisywanie-zgody-na-obowiazkowe-i-zalecane-szczepienie-jest-konieczne-podczas-kazdej-wizyty. Search in Google Scholar

Wnukiewcz-Kozłowska A., Autonomia jednostki w międzynarodowym prawie biomedycznym, Wrocław 2019. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo