1. bookVolume 73 (2021): Issue 1 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Inclusion of Doctoral Students with Disabilities within Higher Education

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 73 (2021) - Issue 1 (December 2021)
Page range: 112 - 123
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2657-3628
First Published
27 Feb 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The history of educating doctoral students with disabilities at Polish universities, at least in institutional terms, is not very long. From the very beginning, universities educated individuals with disabilities and it was possible as long as these people could cope on their own or with the help of their family and friendly academic staff. This study presents the situation of doctoral students with disabilities in the higher education system, indicates the results of research, as well as “good practices” and recommendations for the academic education system for the in-depth inclusion of people with disabilities in higher education.

Keywords

Bień, D. (2016). Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach – funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje. Nauka i szkolnictwo wyższe, 1(47), 247–277.10.14746/nsw.2016.1.10 Search in Google Scholar

Brzeziecki Ł., & Pietrzak P. (2018). Efektywność i skuteczność studiów doktoranckich w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce. Gospodarka Narodowa, 2(294), 129–159. Search in Google Scholar

Całek, A., et. al. (2011). Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego. Zarządzanie Publiczne, 1(13), 153–187. Search in Google Scholar

Czerepaniak-Walczak, M. (2013). Studia doktoranckie w systemie szkolnictwa wyższego i w społeczeństwie wiedzy: komu i do czego potrzebne są studia doktoranckie na kierunku/w dyscyplinie Pedagogika. Rocznik Pedagogiczny, 36, 69–82. Search in Google Scholar

Czerw, M., Karpuszenko E., & Kukla D. (2019). Niepełnosprawni w szkolnictwie wyższym – stan obecny i perspektywy. Szkoła–Zawód–Praca, 18, 150–159. Search in Google Scholar

Farrar, V. (2006). Equal to the task: Disability issues in postgraduate research study. In: M. Adams, & S. Brown (Eds.), Towards inclusive learning in higher education: Developing curricula for disabled students (pp. 176–187). Routledge. Search in Google Scholar

Farrar, V., & Young, R. (2007). Supervising disabled research students: Issues in postgraduate education: Management, teaching and supervision. Society for research into higher education, 2(3). Search in Google Scholar

Fundacja, K.S.K. (Eds.). (2015). Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Warszawa. Search in Google Scholar

Galdi, L.L. (2007). Factors that enable graduate students with visual disabilities to succeed in their educational pursuits. Dissertation submitted to Fordham University. EDT. Search in Google Scholar

Giermanowska, E., & Racław, M. (2014). Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem. Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepeł-nosprawnych. Studia Socjologiczne, 2(213), 107–127. Search in Google Scholar

Gromkowska-Melosik, A. (2020). Doktorant jako stopień naukowy. Geneza, znaczenia, kontrowersje. Studia Edukacyjne, 59, 91–102. Search in Google Scholar

Grundy, A.L., & McGinn, M.K. (2008). Enabling participation in graduate education: Support for a student researcher who is hard of hearing. International Journal of Disability, Community & Rehabilitation, 7. http://www.ijdcr.ca. Search in Google Scholar

GUS (2018). Dane dotyczące wykształcenia osób niepełnosprawnych na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (do II kwartału 2018). Search in Google Scholar

Jacklin, A. (2011). To be or not to be a “disabled student” in higher education: The case of a postgraduate “non-declaring” (disabled) student. Journal of Research in Special Educational Needs, 11, 99–106.10.1111/j.1471-3802.2010.01157.x Search in Google Scholar

Kierznowska, Ł. (2018). Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198–216 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wydawnictwo „Difin”. Search in Google Scholar

Kilian, M. (2017). Student z niepełnosprawnościami: doświadczenia, potrzeby, wyzwania. Forum Pedagogiczne, 1, 267–282. Search in Google Scholar

Krzymowska, E. (2014). Student z niepełnosprawnością w Polsce. Niepełnosprawność, 15, 100–110. Search in Google Scholar

Lizotte, M., & Simplican, S.C. (2017). Doctoral students with disabilities: challenges in graduate programs and research methodology. Journal for the Study of Postsecondary and Tertiary Education, 2,181–193.10.28945/3900 Search in Google Scholar

Marcinkowski, T., & Wanic, P. (2018). Tworzenie warunków do nauki niepełnosprawnym studentom. Kontrola Państwowa, 63,142–149. Search in Google Scholar

Melosik Z. (2013). Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfikacji społecznej. Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 1(3), 21–46.10.14746/kse.2013.3.1.02 Search in Google Scholar

Mikołajczyk B., Naskręcki R. (2017). Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(50), 107–126.10.14746/nisw.2017.2.5 Search in Google Scholar

NIK (2018). Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/087/ Search in Google Scholar

Perez, L. (2013). The perspectives of graduate students with visual disabilities: A heuristic case study. Doctoral dissertation. University of South Florida. Search in Google Scholar

Powell, J.W., & Solga, H. (2011). Why are higher education participation rates in Germany so low? Institutional barriers to higher education expansion. Journal of Educational and Work, 24, 49–68.10.1080/13639080.2010.534445 Search in Google Scholar

Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnością w Polsce (2015). http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Spo%C5%82eczny-Raport-Alternatywny_ostateczny.pdf Search in Google Scholar

Stankiewicz, Ł. (2015). Pułapka umasowienia – o sprawczości jednostek w umasowionym systemie szkolnictwa wyższego. Nauka i szkolnictwo wyższe, 1(45), 191–213.10.14746/nsw.2015.1.8 Search in Google Scholar

Swart, E., & Greyling, E. (2011). Participation in higher education: Experiences of students with disabilities. Acta Academia, 43(3), 81–110. Search in Google Scholar

Sztobryn-Giercuszkiewicz, J. (2016). Alter idem – student z niepełnosprawnością w systemie szkolnictwa wyższego. In: E. Zakrzewska-Manterys, & J. Niedbalski (Eds.), Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji (pp. 99–145). Łódz: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

Szulc, T. (2007). Polskie szkolnictwo wyższe. In. T. Szulc (Ed.), Jakość kształcenia w szkołach wyższych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Search in Google Scholar

Śleboda, R. (2012). Kierunek i poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2, 107–130. Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365) Search in Google Scholar

Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2008 poz. 1668) Search in Google Scholar

Waszkielewicz, A. (2011). Prośba do MNiSW o wyjaśnienie statusu osób niepełnosprawnych (nr pisma: FIRR/2011-09-19/AW/PIS/1). Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Search in Google Scholar

Wróblewska, A. (2018). Dostępność polskich uczelni: wdrażanie art. 24 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) w obszarze szkolnictwa wyższego. Studia z Polityki Publicznej/Szkoła Główna Handlowa, 4, 45–65. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo