1. bookVolume 43 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Quality Policy in Creating Organizational Maturity in a Medical Tourism Enterprise

Published Online: 09 May 2022
Volume & Issue: Volume 43 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 95 - 128
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Amit R., Schoemaker P. J. H., (1993). Strategic Assets and Organizational Rent. Strategic Management Journal, Vol. 14, No. 1, January.10.1002/smj.4250140105 Search in Google Scholar

2. Argyris, C. H. (1957). Personality and Organizations: the Conflict Between System and the Individual. Harper Collins. Search in Google Scholar

3. Barnard, Chester I. (1968). The Functions of the Executive (Thirtieth Anniversary ed.). Harvard University Press. Search in Google Scholar

4. Białk-Wolf A., (2010). Potencjał rozwojowy turystyki medycznej [The development potential of medical tourism] in: A. Panasiuk (ed.) Potencjał turystyczny — zagadnienia ekonomiczne [Tourist Potential — Economic Issues]. Academic Journals of the University of Szczecin, Economic Problems of Services, No. 53. Search in Google Scholar

5. Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzani [Fundamentals of the theory of organization and management]. C.H.Beck. Search in Google Scholar

6. Biernat, E., Ćwiklińska, J., Dziedzic, E., Kachniewska M., Zawistowska, H. (2020). Turystyka medyczna. Wybrane zagadnienia [Medical tourism: Selected issues] (pp. 11–19). SGH. Search in Google Scholar

7. Borys T., (2012). Interdyscyplinarność nauk o jakości, [Interdisciplinarity of quality sciences]. Journal of Management and Finance, No. 3. pp. 7–23. Search in Google Scholar

8. Brush C. G., Greene P. G., Hart M. M., (2001). From Initial Idea to Unique Advantage: The Entrepreneurial Challenge of Constructing a Resource Base. Academy of the Management Executive, Vol. 15, No. 1.10.5465/ame.2001.4251394 Search in Google Scholar

9. Buchacz T. (2005). Zastosowanie Modelu EFQM do doskonalenia organizacji, [Application of the EFQM Model to Organization Improvement]. Problems of Quality, No. 4. pp. 33–35. Search in Google Scholar

10. Collis D. J., (1994). Research Note: How Valuable Are Organizational Capabilities? Strategic Management Journal, Vol. 15, Winter. Search in Google Scholar

11. Combe M.W. (1998). Standards Committee Tackles Project Management Maturity Models. PM Network, Vol 12, No. 8. Search in Google Scholar

12. Daugherty P. J., Chen H., Mattioda D. D., Grawe S. J., (2009). Marketing/Logistics Relationships: Influence on Capabilities and Performance. Journal of Business Logistics, Vol. 30, No. 1.10.1002/j.2158-1592.2009.tb00096.x Search in Google Scholar

13. Day G. S., (1994). The Capabilities of Market-Driven Organizations. Journal of Marketing, Vol. 58, No. 4, October.10.1177/002224299405800404 Search in Google Scholar

14. Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce: uwarunkowania i perspektywy [Development of the services market in Poland: conditions and prospects]. SGH. Search in Google Scholar

15. Dąbrowska, A. (2013). Konsument na rynku usług w Polsce [Consumer in the services market in Poland]. IBRKiK. Search in Google Scholar

16. Dąbrowska A., Janoś-Kresło, M., & Mróz B. (2020). Zachowania osób starszych na rynku e-usług [Behavior of the elderly in the e-services market]. SGH. Search in Google Scholar

17. Dobiegała-Korona, B. (ed.). (2015). Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, [Building Customer Value: Theory and Practice]. Difin Publishing House. Search in Google Scholar

18. Dosi G., Teece D. J., (1998). Organizational Competencies and the Boundaries of the Firm, In Markets and Organization, edited by R. Arena, C. Longhi, Springer. Search in Google Scholar

19. EFQM. (n.d.). http://www.efqm.pl/podstawowe-zasady.html (access: 9.01.2022r.) Search in Google Scholar

20. Głodziński, E. (2014), Zarządzanie projektami w warunkach niepewności — zakres i metodyka, [Project management under uncertainty — scope and methodology]. Przegląd Organizacji, [Organizational Review], No. 7. pp. 34–40.10.33141/po.2014.07.06 Search in Google Scholar

21. Grant R. M., (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation. California Management Review, Vol. 33, No. 3.10.2307/41166664 Search in Google Scholar

22. Grant R. M., (1996). Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration. Organization Science, Vol. 7, No. 4, July–August.10.1287/orsc.7.4.375 Search in Google Scholar

23. Griffin, R. W. (1996) Podstawy zarządzania organizacjami, [Fundamentals of organization management]. PWN. Search in Google Scholar

24. Gruca-Wójtowicz, P. (2009). Jakość w opiece zdrowotnej z perspektywy pacjenta, [Quality in healthcare from the patient’s perspective], Patrycja Gruca-Wójtowicz (jakosc.biz) (access: February 20, 2022) Search in Google Scholar

25. Haimann T., Scott WG, Connor PE (1985). Management, (pp. 11–13). Houghton Mifflin Company. Search in Google Scholar

26. Hammer, M. (2007). The Process Audit. Harvard Business Review, Vol. 85, No. 4 pp. 111–123. Search in Google Scholar

27. Henderson R., Cockburn I., (1994). Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Pharmaceutical Research. Strategic Management Journal, Vol. 15, Winter Special Issue.10.1002/smj.4250150906 Search in Google Scholar

28. Holliday, R., Bell, D., Cheung, O., Jones, M., & Probyn, E. (2015). Brief Encounters: Assembling Cosmetic Surgery Tourism. Social Science & Medicine, Vol. 124. pp. 298–304.10.1016/j.socscimed.2014.06.047 Search in Google Scholar

29. Hubbard, G., Zubac, A., Johnson, L., & Sanchez, R. (2009). Rethinking Traditional Value Chain Logic. In R. Sanchez (Ed.), A Focused Issue on Fundamental Issues in Competence Theory Development (Research in Competence-based Management, Vol. 4). Emerald. pp. 107–130. Search in Google Scholar

30. Jackson J. (1991), Reporting on management effectiveness. CMA Magazine, Vol. 65, No. 65. pp. 17–19. Search in Google Scholar

31. Johann, M. (2019). Satysfakcja klienta na rynku usług turystycznych, [Customer satisfaction in the tourism services market]. Difin. Search in Google Scholar

32. Kałowski, A. (2010). Sprawność organizacji źródłem sukcesu polskich przedsiebiorstw, [Organizational efficiency as a source of success for Polish enterprises], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii [Research at the University of Economics in Wrocław. Strategic management in practice and Theory], No. 116. p. 145. Search in Google Scholar

33. Karaszewski, R. (2005). Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu [Quality management: Concepts, methods and tools used by global business leaders]. TNOIK. Search in Google Scholar

34. Kędra, E, Chudak, B. (2011). Jakość usług medycznych a efektywność medyczna [The quality of medical services and medical effectiveness]. Pielęgniarstwo i zdrowie Publiczne [Nursing and Public Health]. No. 1(1), pp. 83–87. Search in Google Scholar

35. Kidd, P.T. (1994). Agile Manufacturing: Forging New Frontiers. Addison-Wesley. Search in Google Scholar

36. Kim, Y. and Lui, S. S. (2015). The impacts of external network and business group on innovation: Do the types of innovation matter? Journal of Business Research, Vol. 68, No. 9., pp 1964–1973. Search in Google Scholar

37. Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie [Treatise on a good job]. Ossolineum. Search in Google Scholar

38. Kotler, Ph., Keller, K. L. (2021). Marketing. Rebis. Search in Google Scholar

39. Kowal W. (2015). Efficiency of the organization: Emotional, behavioral and financial effects of marketing activities in the assessment of the effectiveness and efficiency of an enterprise (pp. 14–26). Economic University Publishing House. Search in Google Scholar

40. Koźmiński, A. K. & Piotrowski, W. (2002). Zarządzanie. Teoria i praktyka [Management: Theory and Practice]. PWN. Search in Google Scholar

41. Koźmiński, A. K. (ed.) (1983). Współczesne teorie organizacji [Contemporary theories of organization]. PWN. Search in Google Scholar

42. Krot, K. (2008). Jakość i marketing usług medycznych [Quality and marketing of medical services]. Wolters Kluwer. Search in Google Scholar

43. Kusa, R. (n.d.). Nauki o organizacji: Wykład V. [plan wykładu]. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania. http://www.zarz.agh.edu.pl/rkusa/w_no_w5_dz.pdf (access: 4.02.2022 r.) Search in Google Scholar

44. Leavitt, H. J. (1965). Applied Organizational Change in Industry. In G. March (ed.), Handbook of Organization. Search in Google Scholar

45. Lehtonen T. J., (2005). Building Strategic HRM Practices within the Competence-Based View: Introducing a CBM-Based Strategic HRM Framework, in Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal, edited by R. Sanchez, A. Heene (Advances in Applied Business Strategy, Vol. 9), Elsevier. pp. 129–145. Search in Google Scholar

46. Lewin G., Skulmoski G. (2000). The project management maturity. ESI Horizons, Vol. 2, No. 3, pp. 1–7. Search in Google Scholar

47. Ljungquist U., (2007). How Do Core Competencies Discriminate? Identification of Influencing Similarities and Differences, Knowledge and Process Management 2007, Vol. 14, No. 4. Search in Google Scholar

48. Lubowiecki-Vikuk, A. (2012). Turystyka medyczna przejawem współczesnych trendów i tendencji w turystyce [Medical tourism as a manifestation of contemporary trends and tendencies in tourism]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego — Ekonomiczne Problemy Usług, Vol. 84, pp. 553–568. Search in Google Scholar

49. Masiukiewicz, P. (2017). Sprawność jako kryterium oceny zarządzania [Efficiency as a Management Evaluation Criterion]. Prakseologia i Zarządzanie — Zeszyty Naukowe TNP, Vol. 2, http://hdl.handle.net/20.500.12182/556 (accessed: 02/02/2022). Search in Google Scholar

50. Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [Logistics competences in creating a competitive advantage of an enterprise], University of Opole. Search in Google Scholar

51. Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe [Behavior of buyers and their marketing consequences]. PWE. Search in Google Scholar

52. Mróz B. (2014). Relacje konsument — przedsiębiorstwo: nowe wyzwania dla nauk o zarządzaniu, [Customer-enterprise relations: new challenges for management sciences] in Romanowska M., Cygler J. (eds.), Granice zarządzania, SGH. pp. 55–66. Search in Google Scholar

53. Nilashi, M., Samad, S., Manaf, A. A., Ahmadi, H., Rashid, T.A., Mushi, A., Almukadi, W., Ibrahim, O., & Ahmed, O.H. (2019), Factors influencing medical tourism adoption in Malaysia: A DEMATEL-Fuzzy TOPSIS approach. Computers & Industrial Engineering, Vol. 137, p. 10.10.1016/j.cie.2019.106005 Search in Google Scholar

54. Nowicka, K. (2016). Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa [Outsourcing in enterprise resource management]. Difin. Search in Google Scholar

55. Olesiński Z., Rzepka A., Olak A. (2017), Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach [Inter-organizational Management in Agile Enterprises] (p. 47). Texterbooks.com. Search in Google Scholar

56. Parsons, T. (1956). Suggestions for a sociological approch to the theory of organizations — I. Administrative Sience Quarterly, No 1 (1). p. 64. Search in Google Scholar

57. Pawłowska, B. & Chrobocińska K. (2013). Procesy doskonalenia jakości a dojrzałość organizacji — wybrane obszary [Quality improvement processes and organizational maturity — selected areas], In E. Skrzypek (ed.) Dojrzałość organizacji — aspekty jakościowe [Organization maturity — quality aspects]. UMCS. Search in Google Scholar

58. Pawłowska, B., Witkowska, J., & Nieżurawski, L. (2010). Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta [Modern concepts of customer-orientation strategy]. PWN. Search in Google Scholar

59. Peszko, A. (2002). Podstawy Zarządzania Organizacjami [Fundamentals of Organizational Management]. AGH Publishing House. Search in Google Scholar

60. Prochorowicz, M. (2008). Turystyka medyczna nową perspektywą dla polskich placówek służby zdrowia [Medical tourism as a new perspective for Polish health care facilities], In: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej [Tourism and recreation as a chance for the development of social activity] (p.133), (ed.) Grzywacz, R. WSIiZ. Search in Google Scholar

61. Puchalski, J. (2008). Podstawy nauki o organizacji [Fundamentals of organization science]. Military Academy of Land Forces. Search in Google Scholar

62. Rab-Przybyłowicz, J. (2014). Produkt turystyki medycznej [The product of medical tourism] (p. 27). Difin. Search in Google Scholar

63. Raines II (1966), Management effectiveness: Management knowledge and skills only a means to performance, Training and Development Journal, Vol. 20, No. 9. pp. 34–40. Search in Google Scholar

64. Ray S., Ramakrishnan K., (2006). Resources, Competences and Capabilities Conundrum: A Back-To-Basics Call. Decision, Vol. 33, No. 2, July-December. Search in Google Scholar

65. Rogoziński, K. (2016). Zarządzanie organizacją usługową: Szkoła innego poznania [Service organization management: The School of Another Cognition]. Difin. Search in Google Scholar

66. Rust R., Zeitham V., Lemon K. (2000), Driving Customer Equity (pp. 56–57). The Free Press. Search in Google Scholar

67. Sajdak M. (2019). Zwinność strategiczna przedsiębiorstw [Strategic agility of enterprises]. VEP. Search in Google Scholar

68. Sharma S., Vredenburg H., (1998). Proactive Corporate Environmental Strategy and the Development of Competitively Valuable Organizational Capabilities, Strategic Management Journal, Vol. 19, No. 8. Search in Google Scholar

69. Shoderbek, P.P., Kefalas, A.G., & Shoderbek, C. G. (1975). Management Systems: Conceptual Considerations. Business Publications Inc. Search in Google Scholar

70. Sikorski, Cz. (2001). Zachowania ludzi w organizacji [People’s behavior in an organization]. Publishing House PWN. Search in Google Scholar

71. Skountridaki, L., (2017), Barriers to Business Relations between Medical Tourism Facilitators and Medical Professionals. Tourism Management, Vol. 59. pp. 254–266.10.1016/j.tourman.2016.07.008 Search in Google Scholar

72. Skrzypek, E. (2013), Dojrzałość organizacji — aspekty jakościowe [Maturity of the organization: quality aspects]. UMCS Publishing House. Search in Google Scholar

73. Stabryła, A., (2001), Podstawy zarządzania firmą [Fundamentals of company management]. ANTYKWA Publishing House. Search in Google Scholar

74. Staff, A. (1983). Szkice o strukturaliźmie [Sketches about structuralism]. KiW. Search in Google Scholar

75. Stalk G., Evans P., Shulman L. E., (1992). Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy. Harvard Business Review, March–April. Search in Google Scholar

76. Stenbeck, J. G., Mix, L. E. (2019), Enterprise Agility in Healthcare: Candid Case Studies of Successful Organizational Transformations. Taylor & Francis.10.4324/9780429028724 Search in Google Scholar

77. Stocki, A. (2003). Zarządzanie dobrami [Goods management]. WAM. Search in Google Scholar

78. Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości [Quality management. In pursuit of excellence]. CHBeck. Search in Google Scholar

79. Szczepańska, K. (2010). TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi [TQM in human resources management]. Poltext. Search in Google Scholar

80. Tellis, G.J., Prabhu, J. C., & Chandy, R.K. (2009). Radical Innovation across Nations: The Preeminence of Corporate Culture. Journal of Marketing, No. 73. pp. 3–23.10.1509/jmkg.73.1.003 Search in Google Scholar

81. Trzcieliński S. (2011). Przedsiebiorstwo agile. Publishing House of the Poznań University of Technology. Search in Google Scholar

82. Urbanek, G. (2021). Zarządzanie wartością i wycena marki — Jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa, [Value management and brand valuation — How a brand builds enterprise value]. CeDeWu. Search in Google Scholar

83. Urbanowska-Sojkin, E. (2011). Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach — uwarunkowania [Strategic choices in enterprises — conditions]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [Scientific Journals of the Poznań University of Economics], No. 169. p. 5. Search in Google Scholar

84. Urbanowska-Sojkin, E. (2021). Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewność. Teoria i praktyka [Efficiency of enterprises in the conditions of uncertainty. Theory and Practice], PWE. Search in Google Scholar

85. Winter S. G., (2000). The Satisficing Principle in Capability Learning. Strategic Management Journal, Vol. 21, No. 10/11 (Special Issue: The Evolution of Firm Capabilities, October–November). Search in Google Scholar

86. Wiśniewska, A.M. (2020). Przedsiębiorstwo w Turystyce Medycznej [Enterprise in Medical Tourism]. Difin. Search in Google Scholar

87. Zieleniewski, J. (1978). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania [Organization of human teams. Introduction to the theory of organization and management]. PWN. Search in Google Scholar

88. Zieleniewski, J. (1981). Organizacja i zarządzanie [Organization and management]. PWN. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo