Informacje o czasopiśmie
Pobierz okładkę

Aims&Scope
About:

History and Mission
Quality Assurance
Archiving and Integrity
Open Access and Fees
Advertising and Marketing
Publishing Schedule

AIMS & SCOPE

Core Focus and Article Selection
The primary aim of Transactions on Aerospace Research is to serve as a dynamic platform for the advancement and exchange of state-of-the-art knowledge in aerospace research. The journal covers a wide range of topics in aerospace engineering, including but not limited to:

 • Aerodynamics and Aeroacoustics
 • Avionics
 • Aircraft Performance, Stability, and Control
 • Structural Engineering
 • Aerospace Materials
 • Propulsion Systems
 • Navigation and Guidance Systems
 • Maintenance and Diagnostics
 • Manufacturing Technologies
 • Safety and Reliability
 • Vibrations and Aeroelasticity

Additionally, it welcomes contributions from related scientific areas intersecting with aviation and space exploration, including but not limited to the following:

 • Astrophysics
 • Astronomy
 • Remote Sensing
 • Photogrammetry
 • Atmospheric Sciences
 • Materials Sciences
 • Aviation and Space Law
 • Aviation and Space Economy
 • Aviation and Space Organization
 • Aviation and Space Medicine
 • History of Aviation and Space Technology
 • Aerospace Communication

In view of its history, Transactions on Aerospace Research has played a distinctive role in bringing the Eastern European aviation-engineering traditions to a wider global audience, and integrating them into the broader global traditions. However, the journal now has a more global reach. It continuously seeks to foster innovation and to encourage collaboration among researchers from diverse backgrounds, pushing the boundaries of what is considered possible in aerospace technology and science. By highlighting cutting-edge research and facilitating discourse on emerging trends and challenges, Transactions on Aerospace Research aims to be at the forefront of shaping the future of aerospace engineering and contributing significantly to the field's evolution.

Transactions on Aerospace Research is an Open Access journal, offering increased visibility and impact for authors' work. We do not charge any article processing charges or other publication fees. This approach aligns with our mission to disseminate cutting-edge research freely and widely.

ABOUT

Transactions on Aerospace Research is published by the Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation in Warsaw.

History and Mission
The Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation in Warsaw, originally established as the Technical Research Institute of Aviation back in 1926, has played a pivotal role in the testing and development of nearly all Polish-designed aircraft. The beginnings of the journal date back to an early series of publications known as “IBTL Reports”. After WWII, the Institute began publishing a research journal in 1956, then known as Transactions of the Institute of Aviation [Prace Instytutu Lotnictwa]. In 2018 the name was changed to the current one, Transactions on Aerospace Research – the new title reflecting our commitment to being a global platform for all scholars in aviation and space sciences.

The primary aim of Transactions on Aerospace Research is to serve as a dynamic platform for the advancement and state-of-the-art knowledge in aerospace research. The journal has played a distinctive role in bringing the Eastern European aviation-engineering traditions to a wider global audience, and integrating them into the broader global traditions. However, the journal now has a more global reach. It continuously seeks to foster innovation and to encourage collaboration among researchers from diverse backgrounds, pushing the boundaries of what is considered possible in aerospace technology and science. By highlighting cutting-edge research and facilitating discourse on emerging trends and challenges, Transactions on Aerospace Research aims to be at the forefront of shaping the future of aerospace engineering and contributing significantly to the field's evolution.

Under the leadership of Professor Cezary Galiński, Editor in Chief, our journal has consistently been growing in prestige and global reach.

Quality Assurance
Each submission undergoes a rigorous double-blind peer-review process, ensuring the highest standards of academic excellence. We are proud to be indexed in a number of research databases, including the ICI Journals Master List and BazTech databases, highlighting our commitment to quality and accessibility in scientific publishing.

Archiving and Integrity
As a forward-looking scientific journal, we strive to ensure the longevity and integrity of our publications. We utilize the Sciendo archiving system in Portico [https://www.portico.org/] for long-term digital preservation. Additionally, our participation in the Similarity Check System guarantees the originality and trustworthiness of the content we publish.

Open Access and Fees
Transactions on Aerospace Research is an Open Access journal, offering increased visibility and impact for authors' work. We do not charge any article processing charges or other publication fees. This approach aligns with our mission to disseminate cutting-edge research freely and widely.

The publishing costs for the journal are primarily covered by the Scientific Publications Department of the Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation in Warsaw, with additional funding sourced from the Polish Ministry of Education.

Advertising and Marketing
The journal does not host any commercial advertising or marketing activities.

Publishing Schedule
The journal is published four times each year: in the months of March, June, September and December.

WERSJA PL
CELE I ZAKRES
OPIS:

Historia i misja
Zapewnienie jakości
Archiwizacja i integralność
Otwarty dostęp i opłaty
Reklama i marketing
Harmonogram wydawniczy

CELE I ZAKRES

Główny cel i zakres tematyczny
Czasopismo Transactions on Aerospace Research ma za zadanie służyć jako dynamiczna platforma dla rozwoju i wymiany najnowocześniejszej wiedzy w dziedzinie badań nad lotnictwem i kosmonautyką. Czasopismo obejmuje szeroki zakres tematów z dziedziny inżynierii lotniczej i kosmicznej, w tym między innymi:

 • Aerodynamika i aeroakustyka
 • Awionika
 • Osiągi, stabilność i kontrola statków powietrznych
 • Inżynieria strukturalna
 • Materiały lotnicze i kosmiczne
 • Systemy napędowe
 • Systemy nawigacji i naprowadzania
 • Konserwacja i diagnostyka
 • Technologie produkcyjne
 • Bezpieczeństwo i niezawodność
 • Drgania i aeroelastyczność

Ponadto, mile widziane są wypowiedzi z pokrewnych dziedzin naukowych, które przecinają się z lotnictwem i eksploracją kosmosu, w tym między innymi z następujących:

 • Astrofizyka
 • Astronomia
 • Teledetekcja
 • Fotogrametria
 • Nauki o atmosferze
 • Nauki o materiałach
 • Prawo lotnicze i kosmiczne
 • Lotnictwo i gospodarka kosmiczna
 • Organizacja lotnictwa i przestrzeni kosmicznej
 • Medycyna lotnicza i kosmiczna
 • Historia lotnictwa i technologii kosmicznych
 • Komunikacja lotnicza

Ze względu na swoją historię, Transactions on Aerospace Research odgrywa wyróżniającą się rolę w przybliżaniu wschodnioeuropejskich tradycji inżynierii lotniczej szerszej globalnej publiczności i integrowaniu ich z szerszymi tradycjami światowymi. Obecnie czasopismo ma jeszcze bardziej globalny zasięg. Nieustannie dąży do wspierania innowacji i zachęcania do współpracy naukowców z różnych środowisk, przesuwając granice tego, co uważa się za możliwe w technologii lotniczej i nauce. Transactions on Aerospace Research stara się być liderem w kształtowaniu przyszłości inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz znacząco przyczyniać się do ewolucji tej dziedziny poprzez podkreślanie najnowocześniejszych badań i ułatwianie dyskusji na temat pojawiających się trendów i wyzwań.

Transactions on Aerospace Research jest czasopismem Open Access. Nie pobieramy żadnych opłat za przetwarzanie artykułów ani innych opłat za publikację. Takie podejście jest zgodne z naszą misją swobodnego i szerokiego rozpowszechniania najnowszych badań.

OPIS

„Transactions on Aerospace Research” jest czasopismo naukowe publikowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Historia i misja

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w Warszawie została pierwotnie założona jako Techniczne Zakłady Naukowe Lotnictwa w 1926 roku i odegrała kluczową rolę w testowaniu i rozwoju niemal wszystkich samolotów polskiej konstrukcji. Początki czasopisma sięgają wczesnej serii publikacji znanych jako „Raporty IBTL”. Po II wojnie światowej, w 1956 roku, Instytut rozpoczął wydawanie czasopisma naukowego pod nazwą „Prace Instytutu Lotnictwa”. W 2018 roku nazwa została zmieniona na obecną, czyli „Transactions on Aerospace Research", co odzwierciedla nasze zaangażowanie w bycie globalną platformą dla wszystkich naukowców zajmujących się lotnictwem i naukami kosmicznymi.

Czasopismo „Transactions on Aerospace Research” ma za zadanie służyć jako dynamiczna platforma dla rozwoju i wymiany najnowszej wiedzy w dziedzinie badań lotniczych. Czasopismo odgrywa wyróżniającą się rolę w przybliżaniu wschodnioeuropejskich tradycji inżynierii lotniczej szerszej globalnej publiczności i integrowaniu ich z szerszymi tradycjami światowymi. Nieustannie dąży do wspierania innowacji i zachęcania do współpracy naukowców z różnych środowisk, przesuwając granice tego, co uważa się za możliwe w technologii lotniczej i nauce. „Transactions on Aerospace Research” stara się być liderem w kształtowaniu przyszłości inżynierii lotniczej i kosmicznej oraz znacząco przyczyniać się do ewolucji tej dziedziny poprzez podkreślanie najnowocześniejszych badań i ułatwianie dyskusji na temat pojawiających się trendów i wyzwań.

Pod kierownictwem profesora Cezarego Galińskiego, redaktora naczelnego, nasze czasopismo konsekwentnie zyskuje na prestiżu i globalnym zasięgu. Na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 roku za artykuły publikowane na łamach Transactions on Aerospace Research przyznawane jest 20 punktów do dorobku naukowego.

Zapewnienie jakości
Każda praca złożona do czasopisma przechodzi rygorystyczny proces recenzji „podwójnie ślepej”, zapewniając najwyższe standardy doskonałości akademickiej. Jesteśmy indeksowani w wielu bazach danych badawczych, w tym w bazach danych ICI Journals Master List i BazTech, co podkreśla nasze zaangażowanie w jakość i dostępność publikacji naukowych.

Archiwizacja i integralność
Jako przyszłościowe czasopismo naukowe staramy się zapewnić długowieczność i integralność naszych publikacji. Korzystamy z systemu archiwizacji Sciendo w Portico [https://www.portico.org/] w celu długoterminowej ochrony zasobów cyfrowych. Ponadto nasz udział w systemie Similarity Check gwarantuje oryginalność i wiarygodność publikowanych przez nas treści.

Otwarty dostęp i opłaty
Transactions on Aerospace Research jest czasopismem Open Access, oferującym większą widoczność i wpływ na pracę autorów. Nie pobieramy żadnych opłat za przetwarzanie artykułów ani innych opłat za publikację. Takie podejście jest zgodne z naszą misją swobodnego i szerokiego rozpowszechniania najnowszych badań.

Koszty wydawnicze czasopisma pokrywane są głównie przez Dział Wydawnictw Naukowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie, a dodatkowe środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Reklama i marketing
Czasopismo nie prowadzi żadnych komercyjnych działań reklamowych ani marketingowych.

Harmonogram wydawniczy
Czasopismo jest publikowane cztery razy w roku, w miesiącach Marzec, Czerwiec, Wrzesień i Grudzień

eISSN:
2545-2835
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Engineering, Introductions and Overviews, other, Geosciences, Materials Sciences, Physics