1. bookTom 116 (2019): Zeszyt 5 (May 2019)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The Influence of Polypropylene Fibres on the Properties of Fresh and Hardened Concrete

Data publikacji: 16 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 116 (2019) - Zeszyt 5 (May 2019)
Zakres stron: 71 - 82
Otrzymano: 15 Apr 2019
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] ACI Committee 544, Measurement of Properties of Fiber Reinforced Concrete, ACI, 1999.Search in Google Scholar

[2] Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

[3] Piotrowski T., Świątek-Żołyńska S., Beton posadzkowy – wymagania i odpowiedzialność za jakość zgodnie z PN-EN 206, Materiały Budowlane 9, 2017.10.15199/33.2017.09.01Search in Google Scholar

[4] Glinicki M.A., Beton ze zbrojeniem strukturalnym, XXV Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji, Szczyrk, 10–13.03.2010, 279–308.Search in Google Scholar

[5] Jamroży Z., Betony ze zbrojeniem rozproszonym: co projektant konstrukcji wiedzieć powinien, Materiały XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 2002.Search in Google Scholar

[6] Chandler J.W.E., Design of floors on ground, Cement and Concrete Association, London 1982.Search in Google Scholar

[7] Kırgız M.S., Effect of mineralogical substitution raw material mixing ratio on mechanical properties of concrete, ZKG International 10, 2018, 30–41.Search in Google Scholar

[8] Aslani F., Gedeon R., Experimental investigation into the properties of self-compacting rubberised concrete incorporating polypropylene and steel fibers, Structural Concrete, Structural Concrete 20, 2019, 267–281.10.1002/suco.201800182Search in Google Scholar

[9] Kırgız M.S., Fresh and hardened properties of green binder concrete containing marble powder and brick powder, European Journal of Environmental and Civil Engineering 20 (sup1), 2016, 64–101.10.1080/19648189.2016.1246692Search in Google Scholar

[10] Kırgız M.S., Green cement composite concept reinforced by graphite nano-engineered particle suspension for infrastructure renewal material, Composites Part B: Engineering 154, 2018, 423–429.10.1016/j.compositesb.2018.09.012Search in Google Scholar

[11] Simões T., Octávio C., Valença J., Costa H., Dias-da-Costa D., Júlio, E., Influence of concrete strength and steel fibre geometry on the fibre/matrix interface, Composites Part B: Engineering 122, 2017, 156–164.10.1016/j.compositesb.2017.04.010Search in Google Scholar

[12] ITB. Instrukcja ITB nr 209: Instrukcja stosowania metody ultradźwiękowej do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji, Warszawa: ITB, 1977.Search in Google Scholar

[13] ITB. Instrukcja ITB nr 210/1977: Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji, Warszawa: ITB, 1977.Search in Google Scholar

[14] PN-EN 12350-2:2011: Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.Search in Google Scholar

[15] PN-EN 12350-6:2011: Badania mieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.Search in Google Scholar

[16] PN-EN-12350-7:2011: Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.Search in Google Scholar

[17] PN-EN 12390-2:2011: Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.Search in Google Scholar

[18] PN-EN 12390-3:2011: Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.Search in Google Scholar

[19] PN-EN 12390-5:2011: Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.Search in Google Scholar

[20] PN-EN 12504-4:2005: Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.Search in Google Scholar

[21] PN-EN 12620+A1:2010: Kruszywa do betonu.Search in Google Scholar

[22] Hajduk P., Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

[23] Kırgız M.S., Steel Fibre and Shotcrete Concrete, Bachelor of Science Thesis, University of Gazi, Faculty of Technical Education, Department of Construction, Ankara 1997, T.R.Search in Google Scholar

[24] Xie X., Kang X., Jin Y., Cai J., The Effect of Mechanical Performance on PP Fiber to Polymer Mortar, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 128(1), 2018, 012038.10.1088/1755-1315/128/1/012038Search in Google Scholar

[25] Krzywiński K., Chajec A., Sadowski Ł., The effect of the concentration of steel fibres on the properties of industrial floors, Technical Transactions 4, 2019.10.4467/2353737XCT.19.047.10359Search in Google Scholar

[26] Hoła J., Sadowski Ł., Hoła A., Ultradźwiękowe badania wytrzymałości na ściskanie posadzek cementowych wzdłuż ich grubości, Materiały Budowlane 10, 2017, 44–46.10.15199/33.2017.10.14Search in Google Scholar

[27] Ponikiewski T., Wpływ dodatku włókien polipropylenowych na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Budownictwo 2001, 381–390.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD