1. bookTom 3 (2010): Zeszyt 1 (June 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Linking Historical Research with Restoration Ecology in the Floodplain Landscape Case Study: Landscape-Ecological Study and Management Plan of the Tovačov Lakes (Czech Republic)

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 3 (2010) - Zeszyt 1 (June 2010)
Zakres stron: 16 - 41
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Aronson, J., van Andel, J. (2006). Restoration Ecology: The new frontier. Blackwell Publishing, Oxford.Search in Google Scholar

Blaštíková, K. (2007). Návrh naučné stezky v lokalitě Tovačovských jezer na Přerovsku. Diplomová práce, Univerzita Palackého, Olomouc.Search in Google Scholar

Boháč, Z. (1975). Historická geografie. Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha.Search in Google Scholar

Buček, A., Maděra, P., Kovářová, P. & Pavlíková, T. (2002). Přežívání dřevin na zaplavených plochách přírodní rezervace Věstonická nádrž. Výzkumná zpráva pro AOPK ČR, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně MZLU, Brno.Search in Google Scholar

Buček, A., Maděra, P. & Packová, P. (2004). Hodnocení a predikce vývoje geobiocenóz v PR Věstonická nádrž. Geobiocenologické spisy, sv. 8, MZLU, Brno.Search in Google Scholar

Buček, A., Maděra, P. & Úradníček, L. (2007). Ecological network creation in the Czech Republic. In: Dreslerova, J. (Ed.) Ekologie krajiny - Journal of Landscape Ecology Vol.0, No.0, Brno: 12-24.Search in Google Scholar

Cílek, V. (1999). Revitalizace lomů - principy a návrh metodiky. Ochrana přírody 54: 73-76.Search in Google Scholar

Culek, M. (1996). Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.Search in Google Scholar

Darby, S., Sear, D. (2008). River Restoration. Managing the Uncertainty in Restoring Physical Habitat. Joh Willey & Sons, Hoboken.10.1002/9780470867082Search in Google Scholar

De Moral, R., Walker, L. R. (2007). Environmental Disasters, Natural Recovery and Human Responses. Cambridge University Press, Cambridge.10.1017/CBO9780511541995Search in Google Scholar

Eiseltová, M., Pokorný, J., Ripl, W., Bodlák, L., Pechar, L., Pecharová, E. & Kučera, Z. (2007). Restoration of water and matter retention functions of a floodplain: ecology and economics. In: Trémolieres, M., Schnitzler, A. (Eds.) Floodplain Protection, Restoration, Management.Why and how. 190-199. Paris: Lavoisier SASSearch in Google Scholar

Guth, J. (2002). Metodika mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3.vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.Search in Google Scholar

Chuman, T. (2007). Těžební tvary v krajině jako objekt ochrany přírody. In: Grohmanova, L. (Ed.), Ekologie krajiny ČR - Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. 85-94 pp. Sborník z konference CZ IALE, BrnoSearch in Google Scholar

Hobbs, R. J., Harris, J. A. (2001). Restoration ecology: repairing the Earth's damaged ecosystems in the new millennium. Restoration Ecology, 9: 239-246.Search in Google Scholar

Just, T., Šámal, V., Dušek, M., Fischer, D., Karlík, P. & Pykal, J. (2003). Revitalizace vodního prostředí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.Search in Google Scholar

Klimo, E., Hager, H., Matić, S., Anić, I., Kulhavý, J. (2008). Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.Search in Google Scholar

Kolář, J. (1996). Land Cover Mapping using Remote Sensing and GIS Technology. In: Konečný, M. (Ed.) Conference GIS Frontiers on Business and Science, II, 31-49 pp. GIS Series, Masaryk University, BrnoSearch in Google Scholar

Kuchař, K. (1967). Mapové prameny ke geografii Československa. Acta Universitatis Carolinae - Geographica 2, Praha.Search in Google Scholar

Lillesand, T. M., Kieffer, R. W. (1995). Remote sensing and image interpretation. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapure: John Wiley & Sons.Search in Google Scholar

Lipský, Z. (2000). Sledování změn v kulturní krajině. Česká zemědělská univerzita, Praha.Search in Google Scholar

Lipský, Z. (2007). Rekultivace Kopistské výsypky: vznik regionálního biocentra v devastované krajině. In: Grohmanova, L. (Ed.), Ekologie krajiny ČR - Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. 119-128 pp. Sborník z konference CZ IALE, BrnoSearch in Google Scholar

Lipský, Z. (2008). Změny ve využívání krajiny v údolních nivách. In: Pithart, D., Benedová, Z., Křováková, K. (Eds.), Ekosystémové služby údolní nivy. 132-141 pp. Ústav systémové biologie a ekologie, TřeboňSearch in Google Scholar

Löw, J., Míchal, I. (2003). Krajinný ráz. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy.Search in Google Scholar

Maděra, P. (2003). Proměny geobiocenóz lužního lesa. Habilitační práce, LDF MZLU Brno.Search in Google Scholar

Machar, I., Bezděčka, P., Bureš, S., Kostkan, V., Loyka, P., Tlusták, V. & Vermouzek, Z. (2007). Krajinně-ekologická studie Tovačovských jezer. Nepublikovaná zpráva pro Českomoravský štěrkopísek, a. s. Mokrá u Brna.Search in Google Scholar

Maitland, P. S., Morgan, N. C. (1997). Conservation Management of Freshwater Habitats - Lakes, Rivers and Wetlands. Chapman & Hall. London.Search in Google Scholar

Malanson, G. P. (1993). Riparian landscapes. Cambridge University Presss, Cambridge.10.1017/CBO9780511565434Search in Google Scholar

Miko, L., Borovičková, H., Havelková, S., Roth, P., Stloukal, P. & Vopálková, A. (2005). Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. C. H. Beck, Praha.Search in Google Scholar

Míchal, I., Petříček, V. (1998). Péče o chráněná území II. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.Search in Google Scholar

Míchal, I., Buček, A., Hudec, K., Lacina, J., Macků, J. & Šindelář, J. (1992). Obnova ekologické stability lesů. Academia, Praha.Search in Google Scholar

Muhar, S., Schmutz, S. & Jungwirth, M. (1995). River restoration concepts - goals and perspectives. Hydrobiologia 303: 183-194.Search in Google Scholar

Packalén, P., Maltamo, M., Tokola, T. (2008). Detailed assessment Using Remote sensing Techniques. In: Gadow, K., Pukkala, T. (Eds.), Designing Green Landscapes: 53-77.Search in Google Scholar

Pechanec, V. (2006). Nástroje podpory rozhodování v GIS. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.Search in Google Scholar

Petts, G. E., Möller, H., Roux A. L. (1989). Historical Change of Large Alluvial Rivers: Western Europe. John Willey & Sons, Chicester.Search in Google Scholar

Prach, K. (2008). Ekologie obnovy (restoration ecology) jako mladý vědní obor a jeho stav v České republice. In: Devetter, M., Zemanova, K. (Eds.), Ekologie ve 21. století, 65 p. Sborník z konference ČSE, TřeboňSearch in Google Scholar

Prach, K. (2009a). Vztah krajinné a restaurační ekologie. In: Romportl, D., Chuman, T. (Eds.), Geo/bio diverzita - integrující perspektivy. 36 p. Sborník příspěvků z výroční konference CZ IALE, Univerzita Karlova, PrahaSearch in Google Scholar

Prach, K. (2009b). Ekologie obnovy narušených míst. I. Obecné principy. Živa 1/2009: 22-24.Search in Google Scholar

Prax, A., Richter, W., Čermák, J. & Hybler, V. (2008). The hydrological and moisture regime of soils in floodplain forests. In: Klimo, E., Hager, H., Matić, S., Anić, I., Kulhavý, J. (Eds.), Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. 75-101 pp. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesySearch in Google Scholar

Quitt, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16, Brno.Search in Google Scholar

Ripl, W., Pokorný, J., Eiseltová, M. & Ridgill, S. (1994). A holistic approach to the structure and function of wetlands and their degradation. In: Eiseltova, M. (Ed.), Restoration of Lake Ecosystem - a holistic approach. 16-35 pp. IWRB Publishing, GloucesterSearch in Google Scholar

Roth, P. (2009). Natura 2000 in the Czech republic: an approach leading to unplanned test of EU nature directives. In: Book of abstracts, 2nd Euroean Congress of Conservation Biology, 37 p. PragueSearch in Google Scholar

Servus, M., Zifčák, P. (2007). Historie oblasti Tovačovských jezer. Nepublikovaná zpráva pro Českomoravský štěrkopísek, a. s. Mokrá u Brna.Search in Google Scholar

Servus, M., Machar, I. & Zifčák, P. (2008). Plán obnovy biotopů a péče o území navrhované Přírodní památky Tovačovská jezera. Nepublikovaná zpráva pro Českomoravský štěrkopísek, a. s. Mokrá u Brna.Search in Google Scholar

Siebel, H. N. (1998). Floodplain Forest Restoration. Alterra, Wageningen.Search in Google Scholar

Simon, J., Buček, A., Vacek, S., Minx, T., Mikeska, M., Víteček, P., Müller, Š. & Čížek, J. (2008). Tvorba lesního regionálního biocentra na zemědělské půdě. MZLU, Brno.Search in Google Scholar

Sládek, S., Vokřálová, K. (2006). Historická struktura krajiny jako podklad pro revitalizaci krajiny Vysokých Tater postižených kalamitou. Studie Fakulty živ. prostředí UJEP Ústí nad Labem pro MŽP ČR.Search in Google Scholar

Stejskal, V. (2006). Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Linde, Praha.Search in Google Scholar

Šafář, J. (2003). Chráněná území ČR-Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.Search in Google Scholar

Šťerba, O., Měkotová, J., Bednář, V., Šarapatka, B., Rychnovská, M., Kubíček, F. & Řehořek, V. (2008). Říční krajina a její ekosystémy. Univerzita Palackého, Olomouc.Search in Google Scholar

Trémolliéres, M., Schnitzler, A. (2007). Floodplain Protection, Restoration, Management. Why and how? Lavoisier, Paris.Search in Google Scholar

Vitousek, P. M., Mooney, H. A., Lubchenco, J. & Melillo, J. (1997). Human domination of Earth's ecosystems. Science, 277: 494-499.Search in Google Scholar

Walker, L. R., Walker, J. & Hobbs, R. (2007). Linking Restoration and Ecological Succession. Springer, New York.10.1007/978-0-387-35303-6Search in Google Scholar

Ward, J. V., Tockner, K. (2001). Biodiversity: towards a unifying theme for river ecology. Freshwater Biology 46: 807-819.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo