1. bookTom 2 (2009): Zeszyt 2 (December 2009)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Wood Debris in Rivers - One of the Key Factors for Management of the Floodplain Forest Biotope of European Importance

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2009) - Zeszyt 2 (December 2009)
Zakres stron: 56 - 72
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Anonymus (2006). Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Výsledek jednání pracovní skupiny. Planeta, odborný časopis pro životní prostředí, XIV, 9/2006: 3-40.Search in Google Scholar

Abbe, T.B., Montgomery, D.R. (1996). Large woody debris jams, channel hydraulics and habitat formation in large rivers. Regulated Rivers: Research and Management, 12: 210-221.Search in Google Scholar

Abbe, T.B., Montgomery, D.R. (2003). Patterns and processes of wood debris accumulation in the Queets river basin, Washington. Geomorphology, 51: 81-107.Search in Google Scholar

Angradi, T.R., Schweiger, E.W., Bolgrien, D.W., Ismert, P. & Selle, T. (2004). Bank stabilization, riparian land use and the distribution of large woody debris in a regulated reach of the Upper Missouri River, North Dakota, USA. River Research and Applications, 20: 829-846.Search in Google Scholar

Bínová, L. (2006). Břehové a doprovodné porosty vodních toků s funkcí biokoridoru nebo biocentra ÚSES. In: Petrová, A., Ed., ÚSES - zelená páteř krajiny. 55-59 pp. Sborník příspěvků ze semináře. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká společnost pro ekologii krajiny, Nadační fond prof. A. Bayera a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno.Search in Google Scholar

Boon, P.J., Calow, P. & Petts, G.E. (1992). River Conservation and Management. New York, John Willey and Sons Ltd.: 340 pp.Search in Google Scholar

Buček, A. (1979). Problematika a význam ochrany geobiocenóz údolních niv. Zprávy Geografického ústavu ČSAV Brno, 15(5-6): 126-131.Search in Google Scholar

Buček A., Lacina J. (1994). Biogeografické poměry. Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou. Brno, Ústav geoniky AV ČR: 46-98 p.Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina, J. (1999). Geobiocenologie II. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: 249.Search in Google Scholar

Bureš, S. (1987). Současné změny v krajině působící na ptactvo říčních toků. In: Sitko J., Trpák P., Eds., Vodní ptáci. 29-33 pp. Praha, Státní ústav památkové péče a ochrany přírodySearch in Google Scholar

Cowx, I.G., Welcomme, R.L. (1998). Rehabilitation of rivers for fish. Fishing New Books. Oxford, Osney Mead: 260.Search in Google Scholar

Dahlström, N., Nilsson, C. (2004). Influence of woody debris on channel structure in old growth and managed forest streams in central Sweden. Environmental Management, 33:. 376-384.Search in Google Scholar

Daniels, M.D., Rhoads, B.L. (2003). Influence of a large woody debris obstruction on three-dimensional flow structure in a meander bend. Geomorphology, 51: 159-173.Search in Google Scholar

Eiseltová, M., Biggs, J. (1995). Restoration of Stream Ecosytems, an itegrated catchment approach. Slimbridge: International Waterfowl and Wetlands Research Bureau: 170 pp.Search in Google Scholar

European Commission (2000). Péče o lokality soustavy Natura 2000. Planeta, IX (4): 3-28.Search in Google Scholar

European Communities (2003). Natura 2000 and Forests: Challenges and Opportunities. Brussels, European Union: 64 p.Search in Google Scholar

Fox, M. (2002). Large woody debris: how much is enough? Seattle, Center for streamside studies, University of Washinhton: 22.Search in Google Scholar

Gergel, J. (1998). Faktory pro oživení biotopu koryta upravených toků. Závěrečná zpráva projektu GAČR 526/96/1040. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: 31 p.Search in Google Scholar

Gerhard, M., Reich, M. (2000). Restoration of streams with large wood: Effects of accumulated and built-in wood on channel morphology, habitat diversity and aquatic fauna. International Review of Hydrobiology, 85: 123-137.Search in Google Scholar

Gurnell, A.M. (1998). The hydrogeomorphological effects of beaver dam-building activity. Progress Physics Geography, 22: 167-189.Search in Google Scholar

Gurnell, A.M., Petts, G.E., Hannah, D.M., Smith, B.P.G., Edwards, P.J., Kollmann, J., Tockner, K. & Ward, J.V. (2000). Wood storage within the active zone of a large European gravel-bed river. Geomorphology, 34: 55-72.Search in Google Scholar

Gurnell, A.M., Petts, G.E., Hannah, D.M., Smith, B.P.G., Edwards, P.J., Kollmann, J., Ward, J.V. & Tockner, K. (2001). Riparian vegetation and island formation along the gravel-bed Fiume Tagliamento, Italy. Earth Surface Processes and Landforms, 26: 31-62.Search in Google Scholar

Hering, D., Kail, J., Eckert, S., Gerhard, M., Meyer, E.I., Mutz, M., Reich, M. & Weiss, I. (2000). Coarse woody debris quantity and distribution in Central European streams. International Review of Hydrobiology, 85: 5-23.Search in Google Scholar

Hildebrand, R.H., Lemly, A.D., Dolloff, C.A. & Harpster, K.L. (1998). Design considerations for large woody debris placement in stream enhancement projects. North American Journal of Fisheries Management, 18: 161-167.Search in Google Scholar

Hošek, E. (1987). Lužní lesy Litovelského Pomoraví pohledem historie. In: Šimek, P. (Ed.), Údolní niva, lužní lesy a návrh chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. 61-85 pp. Sborník referátů. Olomouc, Okresní středisko památkové péče a ochrany přírodySearch in Google Scholar

Herynek, J. (2004). Historie hrazení bystřin v lesích v zemích českých a současný stav. Postavení hrazení bystřin v protierozní a protipovodňové ochraně lesa a krajiny, sborník referátů z konference, Hejnice v Jizerských horách. Praha, Česká lesnická společnost: 5-10.Search in Google Scholar

Hynes, H.B.N. (1970). The Ecology of Running Waters. Toronto, University of Toronto Press: 555.Search in Google Scholar

Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M., (2001). Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 304.Search in Google Scholar

Kail, J. (2003). Influence of large woody debris on the morphology of six central European streams. Geomorphology, 51: 207-223.Search in Google Scholar

Kirchner, K., Ivan, A. (1999). Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, časopis ČAV Brno, VI: 19-20.Search in Google Scholar

Kirchner, K., Ivan, A., Lacina, J., Máčka, Z., Hrádek, M., Hofírková, M., Petrová, A., Jurajda, P., Krejčí, M. & Roštínský, P. (1999). Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě v Národní přírodní rezervaci Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví). Studie Ústavu geoniky ČAV. Praha, MŽP ČR: 145+příloha na CD ROM.Search in Google Scholar

Klimo, E., Hager, H., Matič, S., Anič, I. & Kulhavý, J. (2008). Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 623 p.Search in Google Scholar

Kožený, P. (2007). Vliv desetileté povodně na transport dřevní hmoty uložené v korytě a nivě řeky Blanice. In: Měkotová, J., Štěrba, A O., Eds., Říční krajina 6. 107-112 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého:Search in Google Scholar

Kožený, P., Simon, O. (2006). Analýza naplavené dřevní hmoty na nádrži Znojmo po jarní povodni 2006. In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 5. 111-118 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého:Search in Google Scholar

Kožený, P., Simon, O. (2008). Mrtvé dřevo ve vodních tocích - čas změnit zákony? In: Tuf, I.H., Kostkan, V., Eds., Výzkum v ochraně přírody. 14-15 p. Sborník z konference 9.-12.9.2008 v Olomouci, Olomouc, Univerzita PalackéhoSearch in Google Scholar

Kraft, C.E., Schneider, R.L. & Warren, D.R. (2002). Ice storm impacts on woody debris and debris dam formation in northeast U.S. streams. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 59: 1677-1684.Search in Google Scholar

Krejčí, M. (2000). Revitalizace lužních lesů v CHKO Litovelské Pomoraví s přihlédnutím k anastomóznímu říčnímu systému. In: Kovařík, P., Machar, I., Eds., Mokřady 2000. 87-103 pp. Sborník z konference 13.-15.9.2000. Olomouc, Český Ramsarský výbor a MŽP Praha.Search in Google Scholar

Lehký, J. (1999). Potravní ekologie bobra evropského (Castor fiber) v Litovelském Pomoraví. Diplomová práce. Olomouc, Univerzita Palackého: 134.Search in Google Scholar

Lévěque, CH., Mounolou, J-C. (2004). Biodiversity. John Willey & Sons, Hoboken.Search in Google Scholar

Leopold, L.B., Wolman, M.G. & Miller, J.P. (1964). Fluvial processes in geomorphology. San Francisco, W. H. Freeman and Company: 215.Search in Google Scholar

Machar, I. (2003). Chráněná území CHKO Litovelské Pomoraví. In: Šafář J. et al., Chráněná území ČR - Olomoucko, 1-60 pp. Svazek VI. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.Search in Google Scholar

Machar, I. (2004). Návrh aktualizace plánu péče o CHKO Litovelské Pomoraví. Nepublikovaný material, Správa ochrany přírody, Praha.Search in Google Scholar

Machar, I. (2008a). Floodplain forests of Litovelské Pomoraví and their management. Journal of Forest Science, 54: 355-369.10.17221/27/2008-JFSSearch in Google Scholar

Machar, I. (2008b). Ledňáček říční (Alcedo atthis) v Litovelském Pomoraví. Ochrana přírody, 6: 8-10.Search in Google Scholar

Maitland, P.S., Morgan, N.C. (1997). Conservation Management of Freshwater Habitats - Lakes, Rivers and Wetlands. London, Chapman & Hall: 370.10.1007/978-94-011-5858-9Search in Google Scholar

Máčka, Z. (2000). Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. Studie. Brno, Ústav geoniky ČAV: 82.Search in Google Scholar

Miko, L., Borovičková, H., Havelková, S., Roth, P., Stloukal, P. & Vopálková, A. (2005). Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha, C. H. Beck: 526.Search in Google Scholar

Máčka, Z., Krejčí, L. (2006). Plavená dřevní hmota (spláví) v korytech vodních toků - případová studie z CHKO Litovelské Pomoraví. In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 4. 10 p. Sborník příspěvků z konference, Olomouc.Search in Google Scholar

Montgomery, D.R. (1997). What's best on the banks? Nature, 388: 328-329.10.1038/40976Search in Google Scholar

Montgomery, D.R., Buffington, J.M. (1998). Channel processes, classification and response potential. In. Naiman, R.J., Bilby, R.E., Eds., River Ecology and Management. 13-42 pp. New York, Springer-Verlag10.1007/978-1-4612-1652-0_2Search in Google Scholar

Newbold, C., Honnor, J. & Buckley, K. (1989). Nature Conservation and the management of drainage channels. Sandy, Lincoln, NCC/ADA: 320.Search in Google Scholar

Peňáz, M., Jurajda, P. (1993). Fish assemblages of the Morava River: Longitudinal Zonation and Protection. Folia Zoologica, 42 (4): 317-328.Search in Google Scholar

Rosgen, D.L.A. (1994). Classification of natural rivers. Catena, 22: 69-199.Search in Google Scholar

Rosgen, D.L.A. (1996). Applied river morphology. Colorado Pagosa Springs: 298.Search in Google Scholar

Roth, P. (2003). Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody. Praha, Ministerstvo životního prostředí: 181.Search in Google Scholar

Shields, F.D., Morin, N. & Cooper, C.M. (2004). Large woody debris structures for sand-bed channels. Journal of Hydraulic Engineering, 130: 208-217.Search in Google Scholar

Šindlar, M., Zapletal, J. & Lohniský, J. (2003): Problematika plavené dřevní hmoty (spláví) v CHKO Litovelské Pomoraví. Nepublikovaná studie pro agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.Search in Google Scholar

Štěrba, O. (1994). Přírodní hodnoty a stupeň odpřírodnění moravských řek. Průběžná zpráva za rok 1993, Projekt Morava. Olomouc, Univerzita Palackého: 11.Search in Google Scholar

Vajner, P., Simon, O. (2005). Mrtvé dřevo jako stabilizující faktor v nivách potoků, nebo překážka v korytě? In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 3. 368-377 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého.Search in Google Scholar

Vlček, L., Šindlar, M. (2002). Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace. Vodní hospodářství, 6: 172-176.Search in Google Scholar

Vrána, K. (2004). Revitalizace malých vodních toků - součást péče o krajinu. Praha, Consult: 60.Search in Google Scholar

Waed, J.V. (1998). Riverine landscapes: biodiversity patterns, disturbance regimes and aquatic conservation. Biological Conservation, 83: 269-278.Search in Google Scholar

Ward, J.V., Malard, F. & Tockner, K. (1999). Landscape ecology integrates pattern and process in river corridors. In: Wiens, J.A., Moss, M.R., Eds., Issues in Landscape Ecology. Proceedings from Fifth World Congress of International Association for Landscape Ecology, 97-102 pp. Colorado State University.Search in Google Scholar

Williams, G.P. (1987). River meanders and channel size. Journal of Hydrology, 88: 147-164.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo