1. bookVolume 2 (2009): Issue 2 (January 2009)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Wood Debris in Rivers - One of the Key Factors for Management of the Floodplain Forest Biotope of European Importance

Published Online: 08 Aug 2012
Page range: 56 - 72
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The article deals with analysis and management of wood debris accumulation in the Morava River within the Special Area of Conservation Litovelske Pomoravi (Czech Republic). Wood debris creates interference of interests between nature conservation (requirements for keeping wood debris in the stream) and foresters as well as water managers (requirements for removing wood debris from the flow area of the river). Based on the presented analyses, there was a set of wood debris management measures proposed in Litovelske Pomoravi in order to respect dynamics of fluvial succession series of floodplain forest biotopes, which are included in the Natura 2000 system.

Keywords

Anonymus (2006). Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Výsledek jednání pracovní skupiny. Planeta, odborný časopis pro životní prostředí, XIV, 9/2006: 3-40.Search in Google Scholar

Abbe, T.B., Montgomery, D.R. (1996). Large woody debris jams, channel hydraulics and habitat formation in large rivers. Regulated Rivers: Research and Management, 12: 210-221.Search in Google Scholar

Abbe, T.B., Montgomery, D.R. (2003). Patterns and processes of wood debris accumulation in the Queets river basin, Washington. Geomorphology, 51: 81-107.Search in Google Scholar

Angradi, T.R., Schweiger, E.W., Bolgrien, D.W., Ismert, P. & Selle, T. (2004). Bank stabilization, riparian land use and the distribution of large woody debris in a regulated reach of the Upper Missouri River, North Dakota, USA. River Research and Applications, 20: 829-846.Search in Google Scholar

Bínová, L. (2006). Břehové a doprovodné porosty vodních toků s funkcí biokoridoru nebo biocentra ÚSES. In: Petrová, A., Ed., ÚSES - zelená páteř krajiny. 55-59 pp. Sborník příspěvků ze semináře. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká společnost pro ekologii krajiny, Nadační fond prof. A. Bayera a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno.Search in Google Scholar

Boon, P.J., Calow, P. & Petts, G.E. (1992). River Conservation and Management. New York, John Willey and Sons Ltd.: 340 pp.Search in Google Scholar

Buček, A. (1979). Problematika a význam ochrany geobiocenóz údolních niv. Zprávy Geografického ústavu ČSAV Brno, 15(5-6): 126-131.Search in Google Scholar

Buček A., Lacina J. (1994). Biogeografické poměry. Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou. Brno, Ústav geoniky AV ČR: 46-98 p.Search in Google Scholar

Buček, A., Lacina, J. (1999). Geobiocenologie II. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: 249.Search in Google Scholar

Bureš, S. (1987). Současné změny v krajině působící na ptactvo říčních toků. In: Sitko J., Trpák P., Eds., Vodní ptáci. 29-33 pp. Praha, Státní ústav památkové péče a ochrany přírodySearch in Google Scholar

Cowx, I.G., Welcomme, R.L. (1998). Rehabilitation of rivers for fish. Fishing New Books. Oxford, Osney Mead: 260.Search in Google Scholar

Dahlström, N., Nilsson, C. (2004). Influence of woody debris on channel structure in old growth and managed forest streams in central Sweden. Environmental Management, 33:. 376-384.Search in Google Scholar

Daniels, M.D., Rhoads, B.L. (2003). Influence of a large woody debris obstruction on three-dimensional flow structure in a meander bend. Geomorphology, 51: 159-173.Search in Google Scholar

Eiseltová, M., Biggs, J. (1995). Restoration of Stream Ecosytems, an itegrated catchment approach. Slimbridge: International Waterfowl and Wetlands Research Bureau: 170 pp.Search in Google Scholar

European Commission (2000). Péče o lokality soustavy Natura 2000. Planeta, IX (4): 3-28.Search in Google Scholar

European Communities (2003). Natura 2000 and Forests: Challenges and Opportunities. Brussels, European Union: 64 p.Search in Google Scholar

Fox, M. (2002). Large woody debris: how much is enough? Seattle, Center for streamside studies, University of Washinhton: 22.Search in Google Scholar

Gergel, J. (1998). Faktory pro oživení biotopu koryta upravených toků. Závěrečná zpráva projektu GAČR 526/96/1040. Praha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy: 31 p.Search in Google Scholar

Gerhard, M., Reich, M. (2000). Restoration of streams with large wood: Effects of accumulated and built-in wood on channel morphology, habitat diversity and aquatic fauna. International Review of Hydrobiology, 85: 123-137.Search in Google Scholar

Gurnell, A.M. (1998). The hydrogeomorphological effects of beaver dam-building activity. Progress Physics Geography, 22: 167-189.Search in Google Scholar

Gurnell, A.M., Petts, G.E., Hannah, D.M., Smith, B.P.G., Edwards, P.J., Kollmann, J., Tockner, K. & Ward, J.V. (2000). Wood storage within the active zone of a large European gravel-bed river. Geomorphology, 34: 55-72.Search in Google Scholar

Gurnell, A.M., Petts, G.E., Hannah, D.M., Smith, B.P.G., Edwards, P.J., Kollmann, J., Ward, J.V. & Tockner, K. (2001). Riparian vegetation and island formation along the gravel-bed Fiume Tagliamento, Italy. Earth Surface Processes and Landforms, 26: 31-62.Search in Google Scholar

Hering, D., Kail, J., Eckert, S., Gerhard, M., Meyer, E.I., Mutz, M., Reich, M. & Weiss, I. (2000). Coarse woody debris quantity and distribution in Central European streams. International Review of Hydrobiology, 85: 5-23.Search in Google Scholar

Hildebrand, R.H., Lemly, A.D., Dolloff, C.A. & Harpster, K.L. (1998). Design considerations for large woody debris placement in stream enhancement projects. North American Journal of Fisheries Management, 18: 161-167.Search in Google Scholar

Hošek, E. (1987). Lužní lesy Litovelského Pomoraví pohledem historie. In: Šimek, P. (Ed.), Údolní niva, lužní lesy a návrh chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. 61-85 pp. Sborník referátů. Olomouc, Okresní středisko památkové péče a ochrany přírodySearch in Google Scholar

Herynek, J. (2004). Historie hrazení bystřin v lesích v zemích českých a současný stav. Postavení hrazení bystřin v protierozní a protipovodňové ochraně lesa a krajiny, sborník referátů z konference, Hejnice v Jizerských horách. Praha, Česká lesnická společnost: 5-10.Search in Google Scholar

Hynes, H.B.N. (1970). The Ecology of Running Waters. Toronto, University of Toronto Press: 555.Search in Google Scholar

Chytrý, M., Kučera, T. & Kočí, M., (2001). Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 304.Search in Google Scholar

Kail, J. (2003). Influence of large woody debris on the morphology of six central European streams. Geomorphology, 51: 207-223.Search in Google Scholar

Kirchner, K., Ivan, A. (1999). Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, časopis ČAV Brno, VI: 19-20.Search in Google Scholar

Kirchner, K., Ivan, A., Lacina, J., Máčka, Z., Hrádek, M., Hofírková, M., Petrová, A., Jurajda, P., Krejčí, M. & Roštínský, P. (1999). Studium a modelování antropogenního ovlivnění říční sítě v Národní přírodní rezervaci Vrapač (CHKO Litovelské Pomoraví). Studie Ústavu geoniky ČAV. Praha, MŽP ČR: 145+příloha na CD ROM.Search in Google Scholar

Klimo, E., Hager, H., Matič, S., Anič, I. & Kulhavý, J. (2008). Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce: 623 p.Search in Google Scholar

Kožený, P. (2007). Vliv desetileté povodně na transport dřevní hmoty uložené v korytě a nivě řeky Blanice. In: Měkotová, J., Štěrba, A O., Eds., Říční krajina 6. 107-112 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého:Search in Google Scholar

Kožený, P., Simon, O. (2006). Analýza naplavené dřevní hmoty na nádrži Znojmo po jarní povodni 2006. In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 5. 111-118 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého:Search in Google Scholar

Kožený, P., Simon, O. (2008). Mrtvé dřevo ve vodních tocích - čas změnit zákony? In: Tuf, I.H., Kostkan, V., Eds., Výzkum v ochraně přírody. 14-15 p. Sborník z konference 9.-12.9.2008 v Olomouci, Olomouc, Univerzita PalackéhoSearch in Google Scholar

Kraft, C.E., Schneider, R.L. & Warren, D.R. (2002). Ice storm impacts on woody debris and debris dam formation in northeast U.S. streams. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 59: 1677-1684.Search in Google Scholar

Krejčí, M. (2000). Revitalizace lužních lesů v CHKO Litovelské Pomoraví s přihlédnutím k anastomóznímu říčnímu systému. In: Kovařík, P., Machar, I., Eds., Mokřady 2000. 87-103 pp. Sborník z konference 13.-15.9.2000. Olomouc, Český Ramsarský výbor a MŽP Praha.Search in Google Scholar

Lehký, J. (1999). Potravní ekologie bobra evropského (Castor fiber) v Litovelském Pomoraví. Diplomová práce. Olomouc, Univerzita Palackého: 134.Search in Google Scholar

Lévěque, CH., Mounolou, J-C. (2004). Biodiversity. John Willey & Sons, Hoboken.Search in Google Scholar

Leopold, L.B., Wolman, M.G. & Miller, J.P. (1964). Fluvial processes in geomorphology. San Francisco, W. H. Freeman and Company: 215.Search in Google Scholar

Machar, I. (2003). Chráněná území CHKO Litovelské Pomoraví. In: Šafář J. et al., Chráněná území ČR - Olomoucko, 1-60 pp. Svazek VI. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.Search in Google Scholar

Machar, I. (2004). Návrh aktualizace plánu péče o CHKO Litovelské Pomoraví. Nepublikovaný material, Správa ochrany přírody, Praha.Search in Google Scholar

Machar, I. (2008a). Floodplain forests of Litovelské Pomoraví and their management. Journal of Forest Science, 54: 355-369.Search in Google Scholar

Machar, I. (2008b). Ledňáček říční (Alcedo atthis) v Litovelském Pomoraví. Ochrana přírody, 6: 8-10.Search in Google Scholar

Maitland, P.S., Morgan, N.C. (1997). Conservation Management of Freshwater Habitats - Lakes, Rivers and Wetlands. London, Chapman & Hall: 370.Search in Google Scholar

Máčka, Z. (2000). Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy. Studie. Brno, Ústav geoniky ČAV: 82.Search in Google Scholar

Miko, L., Borovičková, H., Havelková, S., Roth, P., Stloukal, P. & Vopálková, A. (2005). Zákon o ochraně přírody a krajiny: komentář. Praha, C. H. Beck: 526.Search in Google Scholar

Máčka, Z., Krejčí, L. (2006). Plavená dřevní hmota (spláví) v korytech vodních toků - případová studie z CHKO Litovelské Pomoraví. In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 4. 10 p. Sborník příspěvků z konference, Olomouc.Search in Google Scholar

Montgomery, D.R. (1997). What's best on the banks? Nature, 388: 328-329.Search in Google Scholar

Montgomery, D.R., Buffington, J.M. (1998). Channel processes, classification and response potential. In. Naiman, R.J., Bilby, R.E., Eds., River Ecology and Management. 13-42 pp. New York, Springer-VerlagSearch in Google Scholar

Newbold, C., Honnor, J. & Buckley, K. (1989). Nature Conservation and the management of drainage channels. Sandy, Lincoln, NCC/ADA: 320.Search in Google Scholar

Peňáz, M., Jurajda, P. (1993). Fish assemblages of the Morava River: Longitudinal Zonation and Protection. Folia Zoologica, 42 (4): 317-328.Search in Google Scholar

Rosgen, D.L.A. (1994). Classification of natural rivers. Catena, 22: 69-199.Search in Google Scholar

Rosgen, D.L.A. (1996). Applied river morphology. Colorado Pagosa Springs: 298.Search in Google Scholar

Roth, P. (2003). Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody. Praha, Ministerstvo životního prostředí: 181.Search in Google Scholar

Shields, F.D., Morin, N. & Cooper, C.M. (2004). Large woody debris structures for sand-bed channels. Journal of Hydraulic Engineering, 130: 208-217.Search in Google Scholar

Šindlar, M., Zapletal, J. & Lohniský, J. (2003): Problematika plavené dřevní hmoty (spláví) v CHKO Litovelské Pomoraví. Nepublikovaná studie pro agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.Search in Google Scholar

Štěrba, O. (1994). Přírodní hodnoty a stupeň odpřírodnění moravských řek. Průběžná zpráva za rok 1993, Projekt Morava. Olomouc, Univerzita Palackého: 11.Search in Google Scholar

Vajner, P., Simon, O. (2005). Mrtvé dřevo jako stabilizující faktor v nivách potoků, nebo překážka v korytě? In: Měkotová, J., Štěrba, O., Eds., Říční krajina 3. 368-377 pp. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Univerzita Palackého.Search in Google Scholar

Vlček, L., Šindlar, M. (2002). Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace. Vodní hospodářství, 6: 172-176.Search in Google Scholar

Vrána, K. (2004). Revitalizace malých vodních toků - součást péče o krajinu. Praha, Consult: 60.Search in Google Scholar

Waed, J.V. (1998). Riverine landscapes: biodiversity patterns, disturbance regimes and aquatic conservation. Biological Conservation, 83: 269-278.Search in Google Scholar

Ward, J.V., Malard, F. & Tockner, K. (1999). Landscape ecology integrates pattern and process in river corridors. In: Wiens, J.A., Moss, M.R., Eds., Issues in Landscape Ecology. Proceedings from Fifth World Congress of International Association for Landscape Ecology, 97-102 pp. Colorado State University.Search in Google Scholar

Williams, G.P. (1987). River meanders and channel size. Journal of Hydrology, 88: 147-164.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo