1. bookTom 31 (2012): Zeszyt 1 (March 2012)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Ecomorphological evaluation of the Łyna River along the Kotowo-Ardapy section

Data publikacji: 03 Apr 2012
Tom & Zeszyt: Tom 31 (2012) - Zeszyt 1 (March 2012)
Zakres stron: 51 - 65
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Agences de l'Eau and Ministère de l'Environnement, 1998. SEQ-Physique: a System for the Evaluation of the Physical Quality of Watercourses.Search in Google Scholar

Anderson J.R., 1993. State of the Rivers Project. Report 1. Development and Validation of the Methodology. Department of Primary Industries, Queensland.Search in Google Scholar

Błachuta J., Czoch K., Kulesza K. & Picińska-Fałtynowicz J., 2005. Typologia rzek i strumieni Polski. Ecostatus. Ogólnopolska Konferencja "Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce". Łódź.Search in Google Scholar

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, 2000. Official Journal L 327, 22/12/20000 P. Document 300L0060.Search in Google Scholar

Environment Agency, 2003. River Habitat Survey in Britain and Ireland: Field Survey Guidance Manual. River Habitat Survey Manual: 2003 version. Environment Agency.Search in Google Scholar

Faliński J.B., 1990. Kartografia geobotaniczna. Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. Warszawa-Wrocław.Search in Google Scholar

Fox P.J.A., Naura M. & Scarlett P., 1998. An account of the derivation and testing of a standard field method, River Habitat Survey. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 8: 455-475.10.1002/(SICI)1099-0755(199807/08)8:4<455::AID-AQC284>3.0.CO;2-7Search in Google Scholar

Grzybowski M., Wiśniewski K. & Kleinschmidt L., 2005. Ocena oddziaływania zbiornika przy elektrowni wodnej na Łynie w Ardapach na ożywione środowisko przyrodnicze wykonana na etapie projektu budowlanego. Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego, Olsztyn.Search in Google Scholar

Illies J. (ed.), 1978. Limnofauna Europeae. 2. Überarbeitete und ergänzte Auflage. G. Fischer Verlag, Stuttgart, New York.Search in Google Scholar

Ilnicki P. & Górecki K., 2005. Metody hydromorfologicznej waloryzacji rzek stosowane dotychczas w krajach Unii Europejskiej. Ecostatus. Ogólnopolska Konferencja "Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce". Łódź.Search in Google Scholar

Ilnicki P. & Lewandowski P., 1997. Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.Search in Google Scholar

Ilnicki P., Gołdyn R., Soszka H., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Skocki K., Sojka M. & Marcinkiewicz M., 2009a. Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. ETAP II. Zadanie 2 i 3. Kod CPV: 9071 1500-9. Nomenklatura wg CPV: 90711500-9. Poznań listopad 2009 roku GEPOL sp. z o.o., Poznań.Search in Google Scholar

Ilnicki P., Gołdyn R., Murat-Błażejewska S., Soszka H., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski P., Skocki K., Bedryj M., Cichy W. & Marcinkiewicz M., 2009b. Opracowanie metodyk monitoringu i klasyfikacji hydromorfologicznych elementów jakości jednolitych części wód rzecznych i jeziornych, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. ETAP I. Zadanie 1. Kod CPV: 9071 1500-9. Nomenklatura wg CPV: 90711500-9. Poznań 15 luty 2009 roku. GEPOL sp. z o.o., Poznań.Search in Google Scholar

Ilnicki R., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski R. & Sojka M., 2010a. Principles of hydromorphological surveys of Polish rivers. J. Water Land Dev.: 143-13.10.2478/v10025-011-0001-9Search in Google Scholar

Ilnicki R., Górecki K., Grzybowski M., Krzemińska A., Lewandowski R. & Sojka M., 2010. Ecological quality classes of river hydromorphology in Poland. J. Water Land Dev.: 15-27.10.2478/v10025-011-0002-8Search in Google Scholar

Jusik Sz., 2005. Hydromorfologiczne wskaźniki syntetyczne: Habitat Quality Assessment (HQA) i Habitat Modification Score (HMS). Cz. 3. In: Zastosowanie metod hydromorfologicznych w ocenie stanu ekologicznego rzek. AR Poznań, Poznań: 1-15 (mscr).Search in Google Scholar

Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J.M., 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace Geogr. 158: 5-107.Search in Google Scholar

Matuszkiewicz J.M., 2001. Zespoły leśne Polski. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa. pp. 358Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W., 1974. Teoretyczno-metodyczne podstawy badań roślinności jako elementu krajobrazu i obiektu użytkowania rekreacyjnego. Wiadomości Ekologiczne 20(1): 3-13.Search in Google Scholar

Milner N.J., Wyatt R.J. & Broad K., 1998. HABSCORE - applications and future developments of related habitat models. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 8(4): 633-644.10.1002/(SICI)1099-0755(199807/08)8:4<633::AID-AQC275>3.0.CO;2-7Search in Google Scholar

Monitoring Guidance on Monitoring for the Water Framework Directive. Final Version 23 January 2003, Water Framework Directive Common Implementation Strategy Working Group 2.7.Search in Google Scholar

Norris R.H., Prosser I., Young B., Liston P., Bauer N., Davies N., Dyer F., Linke S. & Thoms M., 2001. The Assessment of River Condition. An Audit of the Ecological Condition of Australian Rivers. Final Report submitted to the National Land and Water Resources. Audit.Search in Google Scholar

Parsons M., Thoms M. & Norris R., 2002. Australian River Assessment System: Review of Physical River Assessment Methods — A Biological Perspective. Cooperative Research Centre for Freshwater Ecology, Monitoring River Health Initiative Technical Report Number 21. Environment AustraliaSearch in Google Scholar

Raven P.J., Boon P.J., Dawson F.H. & Ferguson A.J.D., 1998. Towards an integrated approach to classifying and evaluating rivers in the UK. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 8: 383-393.10.1002/(SICI)1099-0755(199807/08)8:4<383::AID-AQC303>3.0.CO;2-LSearch in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z dnia 28 września 2004 r. nr 220, poz. 2237).Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z dnia 28 lipca 2004 r., nr 168, poz. 1764).Search in Google Scholar

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Olsztyn, dnia 22 kwietnia 2003 r.), Warmi.03.52.725.Search in Google Scholar

SzoszkiewiczK.J, Staniszewski R., Jusik Sz. & Zgoła T., 2005. Możliwości wykorzystania systemu River Habitat Survey w ocenie hydromorfologicznej rzek na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ecostatus. Ogólnopolska Konferencja "Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce". Łódź: 42-43.Search in Google Scholar

Terlecki J., Kozłowski J., Dostatni D., Hliwa P., Józsa V., Martyniak A., Przybylski M. & Wziątek B., 2004. Ichtiofauna rzeki Łyny oraz Gubra, Dajny i Sajny. Roczniki Naukowe PZW, 17: 35-54.Search in Google Scholar

Tomaszewicz H., 1979. Roślinność wodna i szuwarowa Polski. Rozprawy UW, Warszawa.Search in Google Scholar

WIOŚ Olsztyn, 2009. Badania monitoringowe wód powierzchniowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2008 r. ( http://www.pios.gov.pl/olsztyn/wodypow/wodypow04.htmlSearch in Google Scholar

Zarzycki K., Wojewoda H. & Heinrich Z., 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk., Kraków.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo