1. bookTom 29 (2010): Zeszyt 2 (June 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Eastern Poland as the Borderland of the European Union

Data publikacji: 25 Jun 2010
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2010) - Zeszyt 2 (June 2010)
Zakres stron: 55 - 69
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Gniezdowskij J. J., Kosiedowski W., 2005, Wstępna ocena konkurencyjności obwodu grodzieńskiego Republiki Białoruś jako regionu przygranicznego. Przegląd Polityczno-Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej, 12: 163-172.Search in Google Scholar

Harsthorne R., 1936. Suggestions on the terminology of political boundaries. Annals of the Association of American Geographers, 23: 195-228.10.1080/00045603309357073Search in Google Scholar

Kalinowski T. (ed.), 2007. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. IBnGR, Gdańsk.Search in Google Scholar

Komornicki T., 1999. Granice Polski. Analiza zmian przenikalności w latach 1990-1996 (Boundaries of Poland. Analysis of changes in permeability in the years 1990-1996). Geopolitical Studies Vol. 5, IGiPZ PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Komornicki T., 2007. External border of the European Union - permeability, co-operation, perspectives. In: A. Kovacs (ed.), Regionality and/or Locality. Discussion Papers, Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Pecs: 89-103.Search in Google Scholar

Komorowski J., 2002. Internacjonalizacja miast i jej uwarunkowania w Polsce. In: J. Słodczyk (ed.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Uniwersytet Opolski, Opole: 97-112.Search in Google Scholar

Lijewski T., 1986. Geografia transportu Polski (Transport Geography of Poland). PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

Miszczuk A., Trokhimczuk S., 2005. Science and Higher Education. In: B. Kawałko A. Miszczuk (eds), The Polish-Ukrainian Borderland. Environment. Society. Economy. College of Management and Administration, Zamość: 153-162.Search in Google Scholar

Moraczewska A., 2008. Transformacja funkcji granic Polski. Wydawnictwo UMCS, Lublin.Search in Google Scholar

Palmowski T., 2007. Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik rozwoju regionalnego. In: Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2: 71-107.Search in Google Scholar

Powęska H., 2002. Przestrzenny wymiar handlu transgranicznego w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku. Geopolitical Studies, 9, IGiPZ PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Rościszewski M., 1993. Polska i jej uwarunkowania geograficzno-polityczne (Poland: Geographical and Political Condition). In: Conference Papers IGSO PAS, 17: 37-86.Search in Google Scholar

Scenarios on the territorial future of Europe, 2007, ESPON, Luxemburg.Search in Google Scholar

Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P., 2006. Przestrzenne Zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku. Monografie IGiPZ PAN, Warszawa.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo