1. bookTom 29 (2010): Zeszyt 2 (June 2010)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Landed Property of Churches and Denominational Associations in Poland

Data publikacji: 25 Jun 2010
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2010) - Zeszyt 2 (June 2010)
Zakres stron: 39 - 54
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Pierwsze wydanie
01 Jun 1974
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Dudziak J., 1989. Amortyzacyjne ustawy (Amortisation acts). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 463.Search in Google Scholar

Gawryszewski A., 2005. Ludność Polski w XX wieku (Poland's population in the 20th century). IGiPZ PAN, Monografie, 5, Warszawa.Search in Google Scholar

Głębocki B., 2002. Struktura własnościowa użytków rolnych w Polsce po 11 latach transformacji gospodarki (Ownership structure of agricultural land in Poland after 11 years of economic transformation). Przegląd Geograficzny 74, 3, 425-450.Search in Google Scholar

Głębocki B., 2005. Struktura agrarna - zmiany po 12 latach restrukturyzacji polskiego rolnictwa (1990-2002) (Agrarian structure: Changes after 12 years of restructuring of Polish agriculture, 1990-2002). [In:] Głębocki B. (ed.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 45-99.Search in Google Scholar

Głębocki B., 2007. Rolnictwo (Agriculture). [In:] Rogacki H. (ed.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski. PWN, Warszawa, 185-271.Search in Google Scholar

Głębocki B., 2008. Nieruchomości gruntowe własności kościelnej i związków wyznaniowych w Polsce (Landed property of the church and denominational associations in Poland), In: J. J. Parysek T. Stryjakiewicz (eds.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 315-337.Search in Google Scholar

Jabłońska-Deptuła E., 1987. … Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? (Kościół - religia - patriotyzm) 1764-1864 (Can history run counter to the current of conscience? Church, religion, patriotism, 1764-1864). Editions Spotkania. Paryż.Search in Google Scholar

Kieniewicz S., 1983. Historia Polski 1795-1918 (History of Poland, 1795-1918). PWN. Warszawa.Search in Google Scholar

Krukowski J., 2002. Kościół a Państwo w Polsce (Okres II Rzeczypospolitej, W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, W III Rzeczypospolitej) (The Church and the State in Poland. The Second Republic; The Polish People's Republic; The Third Republic). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. I. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 1048-1051.Search in Google Scholar

Leskiewiczowa J., 1981. Dobra martwej ręki (Mortmain estate). [Entry in:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, vol. A-N. Wiedza Powszechna, Warszawa, 139.Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (Polish Republic's Statistical Yearbook), 2007. GUS, Warszawa.Search in Google Scholar

Rybarczyk J., 1985. Beneficjum (Benefice). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 262-265.Search in Google Scholar

Uruszczak W., Zarzycki Z., 2003. Prawo wyznaniowe (Denominational law). Zakamycze, Kraków.Search in Google Scholar

Wileńska E., 2006. Majątek kościelny (Majątek parafialny, W prawie polskim) (Church property. Parish property in Polish law). [Entry in:] Encyklopedia Katolicka, vol. 11. Wydawnictwo Uniwersytetu Katolickiego, Lublin, 835-837.Search in Google Scholar

Wisłocki J. (no date). Uposażenia Kościoła i duchowieństwa katolickiego w Polsce 1918-1939 (Endowment of the Catholic Church and clergy in Poland, 1918-1939). http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5981Search in Google Scholar

Wyznania religijne - stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1993-1996 (Religious confessions - national and ethnic associations in Poland, 1993-1996). 1997. GUS, Warszawa.Search in Google Scholar

Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2003-2005 (Religious confessions. National and ethnic associations in Poland, 2003-2005). 2007. GUS, Warszawa.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo