Zacytuj

V príspevku sú uvedené výsledky zo stanovenia uhlíkových zásob v lesných ekosystémoch na príklade mladých borových porastov. Stromová biomasa na experimentálnych plochách bola stanovená po jednotlivých komponentoch (korene, kmeň, vetvy a asimilačný aparát) s využitím meraných dát a alometrických rovníc. Na základe priamych meraní sa vypočítalo množstvo biomasy prízemnej vegetácie a opadu. Okrem toho bola stanovená aj zásoba pôdneho uhlíka. Celkové zásoby uhlíka boli vyjadrené v tonách na hektár

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Nauki biologiczne, Nauka o roślinach, Ekologia, inne