1. bookTom 29 (2011): Zeszyt 1 (March 2011)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The effects of sintering temperature and poling condition on the piezoelectric properties of 0.935(Bi0.5Na0.5)TiO3 - 0.065BaTiO3 ceramics

Data publikacji: 03 Aug 2011
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2011) - Zeszyt 1 (March 2011)
Zakres stron: 9 - 14
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-134X
ISSN
2083-1331
Pierwsze wydanie
16 Apr 2011
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

[1] JAFFE B., COOK W.R., JAFFE H., Piezoelectric Ceramics, Academic Press, London 1971. 10.1016/B978-0-12-379550-2.50015-6Search in Google Scholar

[2] LEVASSORT F., TRAN-HUU-HUE P., RINGAARD E., LETHIECQ M., J. Eur. Ceram. Soc., 21(2001),1361. http://dx.doi.org/10.1016/S0955-2219(01)00019-X10.1016/S0955-2219(01)00019-XSearch in Google Scholar

[3] Directive 2002/95/EC of European parliament and of the council of 27 January 2003 on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Official journal of the European Union. Search in Google Scholar

[4] SMOLENSKII G. A., ISUPOV V. A., AGRANOVSKAYA A. I., KRAINK N. N., Sov. Phys. Solid. State., 2 (1961), 2651.(EnglishTranslation). Search in Google Scholar

[5] SASAKI A., CHIBA T., MAMIVA Y., OTSUKI E., Jpn. J. Appl.Phys., 38 (1999),5564. http://dx.doi.org/10.1143/JJAP.38.556410.1143/JJAP.38.5564Search in Google Scholar

[6] OH T., KIM M-H., J. Mat. Sci. Eng B., 132 (2006),239. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2006.02.07010.1016/j.mseb.2006.02.070Search in Google Scholar

[7] SAID S., MERCURIO J-P., J. Eur. Ceram. Soc., 21(2001),1333. http://dx.doi.org/10.1016/S0955-2219(01)00012-710.1016/S0955-2219(01)00012-7Search in Google Scholar

[8] YUAN Y., ZHANG S., LIU J., J. Mater. Sci., 41(2006),3561. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-005-5620-610.1007/s10853-005-5620-6Search in Google Scholar

[9] LI Y., CHEN W., ZH J., XU Q., SUN H., XU R., J. Mat. Sci.Eng B., 112 (2004),5. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2004.04.01910.1016/j.mseb.2004.04.019Search in Google Scholar

[10] TAKENAKA T., NAGATA H., J. Eur. Ceram. Soc., 25 (2005),2693. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2005.03.12510.1016/j.jeurceramsoc.2005.03.125Search in Google Scholar

[11] CHEN M., XU Q., KIM B. H., AHN B. K., KO J. H., KANG W.J., NAM O. J., J. Eur. Ceram. Soc., 28 (2008),843. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2007.08.00710.1016/j.jeurceramsoc.2007.08.007Search in Google Scholar

[12] CHU B-J., CHEN D-R., LI G-R., YIN Q-R., J. Eur. Ceram. Soc., 22 (2002),2115. http://dx.doi.org/10.1016/S0955-2219(02)00027-410.1016/S0955-2219(02)00027-4Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo