1. bookTom 73 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3628
Pierwsze wydanie
27 Feb 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Anti-discrimination Activities and the Mode of Teaching in the Opinions of Secondary School Students

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 73 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 99 - 111
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2657-3628
Pierwsze wydanie
27 Feb 2019
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i rozum. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Search in Google Scholar

Benner, A.D., & Graham, S. (2013). The antecedents and consequences of racial/ethnic discrimination during adolescence: Does the source of discrimination matter? Developmental Psychology, 49(8), 1602–1613. DOI: 10.1037/a0030557.10.1037/a0030557 Search in Google Scholar

Branka, M., & Cieślikowska, D. (Eds.). (2010). Edukacja antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski. Stowarzyszenie Villa Decjusza. Search in Google Scholar

Gaias, M.L., Gal-Szabo, E.D., Shivers, M.A., & Kiche, S. (2021). From Laissez- Faire to Anti-Discrimination: How Are Race/Ethnicity, Culture, and Bias Integrated into Multiple Domains of Practise in Early Childhood Education?. Journal of Research in Childhood Education. DOI: 10.1080/02568543.2021.1951403.10.1080/02568543.2021.1951403 Search in Google Scholar

Jabłońska, Z. (2017). Dyskryminacja – wprowadzenie do pojęcia. W: K. Kędziora & K. Śmiszek (Eds.), Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz (s. 17–41). Wolters Kluwer. Search in Google Scholar

Jonczy-Adamska, M. (2015). Rzecz o działaniach antydyskryminacyjnych. Retrieved from: http://edukacjaidialog.pl/publikacje/rzecz_o_dzialaniach_antydyskryminacyjnych,482.html [accessed: December 3, 2021]. Search in Google Scholar

Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Oficyna Wydawnicza RYTM. Search in Google Scholar

Nelson, T.D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Search in Google Scholar

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Search in Google Scholar

Pisarek, A. (2016). Zasada parytetu płci jako zabezpieczenie funkcjonowania zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. W: M. Kępa & M. Marszał (Eds.), Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=79174 (accessed: December 3, 2021). Search in Google Scholar

Rawłuszko, M. (Ed.) (2011). Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe. Towarzystwo Edukacji Anty-dyskryminacyjnej. Search in Google Scholar

Sztompka, P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak. Search in Google Scholar

Świerszcz, J. (2015). Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole i zapewnienie równego traktowania w edukacji. Retrieved from: https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/2015_Publ-pokonf_Rowna-S (accessed: December 3, 2021). Search in Google Scholar

Teutsch, A., Stoch, M., & Kozakoszczak, K. (2017). Opracowanie merytoryczne na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, nauczycieli i nauczycielek szkół wyższych. Fundacja Autonomia. Search in Google Scholar

Thompson, N. (2020). Anti-Discriminatory Practise: Equality, Diversity and Social Justice (Practical Social Work Series). Red Globe Press. Search in Google Scholar

Trociuk, S. (Ed.) (2013). Przeciw dyskryminacji. Poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Search in Google Scholar

Turnsek, N. (2013). Enjoying cultural differences assists teachers in learning about diversity and equality. An evaluation of antidiscrimiantion and diversity training. CEPS Journal, 3(4), 117–138. DOI: 10.25656/01:8504. Search in Google Scholar

Winiarska, A., & Klaus, W. (2011). Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko spo-łeczno-kulturowe. W: B. Kłos & J. Szymańczyk (Eds.), Zasada Równości i zasada niedyskrymiancji. Studia BAS, 2(26). Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo