1. bookTom 72 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Remarks on lexical adaptation of loanwords in the Slovak language (based on the blog nomination family)

Data publikacji: 27 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 72 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 769 - 786
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Okazionálna slovotvorba ako indikátor synchrónnej a diachrónnej dynamiky. In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Eds. V. Blanár et al.: Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 63 – 73.Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. [1. zv.] Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2006. 1134 s.Search in Google Scholar

FILIPOVIĆ, Rudolf: Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga 1986. 322 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča: Modrý Peter 1993. 199 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Integračné procesy pri lexikálnych prevzatiach. In: Jazykovedný časopis, 1994, roč. 45, č. 2, s. 95 – 102.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. Prešov: Náuka 2004. 200 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG 2008. 95 s.Search in Google Scholar

KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 5., doplnené a upravené vydanie. Martin: vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2020. 960 s.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: Tvary a tváre frazém v slovenčine. 2., upravené vydanie. Bratislava: Stimul 2007. 160 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Interlingválna a slovotvorná motivácia. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 103 – 112.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. 339 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Poznámky ku konceptu interlingválnej demotivácie. In: Jazykoveda v pohybe. Ed. A. Bohunická. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava 2012, s. 148 – 157.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina: Teoreticko-metodologické, nominačné a typologické otázky viacslovných pomenovaní. In: Viacslovné pomenovania v slovenčine. Ed. M. Ološtiak: Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 129 – 213.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Formálno-procesuálne aspekty slovotvornej motivácie. In: Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 207 – 308.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Spôsoby tvorenia pomenovaní a lexikálna motivácia. In: Propria a apelativa – aktuální otázky. Ed. L. Janovec. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2019, s. 73 – 85.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – GOGOVÁ, Eva – GENČI, Ján: Lexikálnoparadigmatické aspekty slovotvornej motivácie. In: Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 407 – 480.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – VOJTEKOVÁ, Marta – ORIŇÁKOVÁ, Slavka: Slovotvorná adaptácia a kompozitnosť v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 249 s.Search in Google Scholar

Slovenský národný korpus. Verzia prim-9.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný na: http://korpus.juls.savba.sk. [cit. 15. 10. 2020 – 13. 04. 2021].Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 338 s.Search in Google Scholar

<http://blog.sme.sk/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<http://www.blog.sk/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://info.blog.sme.sk/c/23199/Blogsmesk-strucna-a-prekrutena-historia.html> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://sk.wikipedia.org/wiki/Blog> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://zive.aktuality.sk/clanok/29875/blogovanie-na-slovensku-prehlad-najlepsich--moznosti/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://en.wikipedia.org/wiki/Blog> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://en.wikipedia.org/wiki/Logbook> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://www.etymonline.com/word/log> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://firstsiteguide.com/blogging-types-revealed/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://blogit.sk/typ-blogov-typ-blogerov/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://web.archive.org/web/20160127043559/http://web.archive.org/web/19991013021124 /http:/peterme.com/index.html> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://www.webopedia.com/reference/history-of-blogging/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD