1. bookTom 72 (2021): Zeszyt 3 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Remarks on lexical adaptation of loanwords in the Slovak language (based on the blog nomination family)

Data publikacji: 27 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 72 (2021) - Zeszyt 3 (December 2021)
Zakres stron: 769 - 786
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-4287
Pierwsze wydanie
05 Mar 2010
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Abstract

The case study concentrates on a lexical adaptation of the nouns weblog and blog in the Slovak language. The processes of borrowing and subsequent adaptation are analysed in accordance with the theory of lexical motivation (TLM). Lexical adaptation represents a process on the basis of which a loanword is incorporated into the system of the borrowing language (L2), i.e. serving as an underlying, motivating word for coining new lexemes, and thus generates a nomination family (nomination nest). The concept of the nomination family is based on the understanding of the term word-formation nest, commonly used in derivatology. The nomination family is a cluster of all lexemes (single-word, or multi-word expressions), which are grouped around the initial, underlying, motivating loanword on the basis of formal and semantical relationships. The nomination family of the loanwords weblog and blog is substantial, and includes more than 200 entries. Both initial lexemes (weblog, blog) are taken from English (using the terminology of TLM, the concept of interlingual motivation is employed) while the nomination relationship – abbreviation (weblogblog) has been transferred from L1 to L2. The word blog is thus polymotivated, its formation can be viewed in a twofold way: (a) as a loanword it has been borrowed from L1 (interlingual motivation), (b) as an abbreviation it has been formed from weblog (abbreviation motivation). A number of entries have been taken over and integrated at the same time (e.g. bloger, bloging, foodblog, foodbloging etc.) into the blog nomination family in the Slovak language. The impact of word-formation is extraordinarily evident in the formation from the word blog, cf. words denoting male and female persons (bloger, blogerka), adjectives (blogový, blogerský), verbs (blogovať), and notably compounds and their derivatives (videoblog, videoblogový, videoblogovať, videobloger, foodblog, foodbloger, foodblogerka, mikroblog, mikroblogovať, mikroblogový, etc.). Even though almost half of derivatives can be classified as nonce-formations, this kind of word-formation manifests a huge potentiality of word-formation motivation in the Slovak language. Moreover, a significant place in the blog nomination family is held by multiword expressions such as politický blog ‚political blog‘, cestovateľský blog ‚travel blog‘. In addition, competition between multi-word expressions and semantically identical compounds (technologický blog – techblog) is rare. A complex notion to be denominated is predominantly expressed either by means of a multi-word expression (finančný blog ‚financial blog‘, knižný blog ‚book blog‘), or a compound (foodblog, mikroblog).

Keywords

BUZÁSSYOVÁ, Klára: Okazionálna slovotvorba ako indikátor synchrónnej a diachrónnej dynamiky. In: Metódy výskumu a opisu lexiky slovanských jazykov. Materiály zo sympózia konaného v rámci 7. zasadnutia Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (Nové Vozokany 24. – 26. apríla 1989). Eds. V. Blanár et al.: Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 1990, s. 63 – 73.Search in Google Scholar

BUZÁSSYOVÁ, Klára – JAROŠOVÁ, Alexandra (eds.): Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. [1. zv.] Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2006. 1134 s.Search in Google Scholar

FILIPOVIĆ, Rudolf: Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga 1986. 322 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča: Modrý Peter 1993. 199 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Integračné procesy pri lexikálnych prevzatiach. In: Jazykovedný časopis, 1994, roč. 45, č. 2, s. 95 – 102.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Ed. M. Ološtiak. Prešov: Náuka 2004. 200 s.Search in Google Scholar

FURDÍK, Juraj: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. Ed. M. Ološtiak. Košice: Vydavateľstvo LG 2008. 95 s.Search in Google Scholar

KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. 5., doplnené a upravené vydanie. Martin: vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2020. 960 s.Search in Google Scholar

MLACEK, Jozef: Tvary a tváre frazém v slovenčine. 2., upravené vydanie. Bratislava: Stimul 2007. 160 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Interlingválna a slovotvorná motivácia. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 103 – 112.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Aspekty teórie lexikálnej motivácie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. 339 s.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin: Poznámky ku konceptu interlingválnej demotivácie. In: Jazykoveda v pohybe. Ed. A. Bohunická. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava 2012, s. 148 – 157.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina: Teoreticko-metodologické, nominačné a typologické otázky viacslovných pomenovaní. In: Viacslovné pomenovania v slovenčine. Ed. M. Ološtiak: Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 129 – 213.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Formálno-procesuálne aspekty slovotvornej motivácie. In: Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 207 – 308.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Spôsoby tvorenia pomenovaní a lexikálna motivácia. In: Propria a apelativa – aktuální otázky. Ed. L. Janovec. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2019, s. 73 – 85.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – GOGOVÁ, Eva – GENČI, Ján: Lexikálnoparadigmatické aspekty slovotvornej motivácie. In: Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015, s. 407 – 480.Search in Google Scholar

OLOŠTIAK, Martin – VOJTEKOVÁ, Marta – ORIŇÁKOVÁ, Slavka: Slovotvorná adaptácia a kompozitnosť v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 249 s.Search in Google Scholar

Slovenský národný korpus. Verzia prim-9.0-public-all. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný na: http://korpus.juls.savba.sk. [cit. 15. 10. 2020 – 13. 04. 2021].Search in Google Scholar

SOKOLOVÁ, Miloslava: Nový deklinačný systém slovenských substantív. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 338 s.Search in Google Scholar

<http://blog.sme.sk/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<http://www.blog.sk/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://info.blog.sme.sk/c/23199/Blogsmesk-strucna-a-prekrutena-historia.html> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://sk.wikipedia.org/wiki/Blog> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://zive.aktuality.sk/clanok/29875/blogovanie-na-slovensku-prehlad-najlepsich--moznosti/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://en.wikipedia.org/wiki/Blog> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://en.wikipedia.org/wiki/Logbook> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://www.etymonline.com/word/log> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://firstsiteguide.com/blogging-types-revealed/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://blogit.sk/typ-blogov-typ-blogerov/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://web.archive.org/web/20160127043559/http://web.archive.org/web/19991013021124 /http:/peterme.com/index.html> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

<https://www.webopedia.com/reference/history-of-blogging/> [cit. 09. 04. 2021]Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo