1. bookTom 48 (2021): Zeszyt 2 (July 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-7014
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Impact of management measures on the European ground squirrel population development

Data publikacji: 31 Jul 2021
Tom & Zeszyt: Tom 48 (2021) - Zeszyt 2 (July 2021)
Zakres stron: 169 - 179
Otrzymano: 09 Feb 2021
Przyjęty: 08 Jun 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1338-7014
Pierwsze wydanie
16 Apr 2017
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Ambros, M., 1999. Syseľ pasienkový [European ground squirrel]. Metodické listy 14. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum ochrany prírody a krajiny. 40 p. Search in Google Scholar

Ambros, M., 2008a. Stav poznania rozšírenia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus L.) na Slovensku v rokoch 1996 až 2008 [Current knowledge on the distribution of the European ground squirrel (Spermophilus citellus L.) in Slovakia in 1996–2008]. Lynx (Praha) n. s., 39: 219–333. Search in Google Scholar

Ambros, M., 2008b. Zachráni golf sysľa na Slovensku? [Is golf going to rescue the ground squirrel in Slovakia?]. Chránené Územia Slovenska, 76: 16–18. Search in Google Scholar

Ambros, M., Bobáková, L., Hapl, E., 2004. Poznámky k repatriácii sysľa pasienkového na vybraných lokalitách Slovenska v rokoch 2000–2004 [Proposal of the gene flow network of the localities of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Slovakia]. In Kautman, J., Stloukal, E. (eds). Zborník abstraktov z konferencie 10. Feriancove dni. Bratislava: Faunima, p. 32. Search in Google Scholar

Ambros, M., Hapl, E., 2008. Výsledky transferu sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) z letiska v Bratislave na vybrané lokality na západnom Slovensku [Results of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) transfer from the airport in Bratislava to the selected localities of Western Slovakia]. In Adamec, M., Urban, P., Adam-cová, M. (eds). Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VIII. Zborník referátov z konferencie. Zvolen, 12. - 13. 10. 2007. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, p. 72–85. Search in Google Scholar

Baláž I, Ambros, M., 2007. Porovnanie somatometrie populácií sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na letisku MR Štefánika v Bratislave a na letisku v Košiciach [Somatometry comparison of European ground squirrel (Spermophilus citellus) populations at the MR Štefánik airport in Bratislava and at the Košice airport]. Reussia, 4: 247–256. Search in Google Scholar

Baláž, I., Jančová, A., Ambros, M., 2008. Reštitúcia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na Slovensku [Restitution of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Slovakia]. Lynx (Praha) n. s., 39: 235–240. Search in Google Scholar

Baláž, I., Zalubilová, L., 2005. Tradičné hospodárenie ako predpoklad zachovania sysľa pasienkového...alebo zaujímavý osud druhu, v ktorého pozadí vždy stál človek [Traditional management as a precondition for the conservation of the European ground squirrel…or an interesting life story of the species which has a human always behind its back]. In Baláž, I. (ed). Teória a prax krajinnoekologického plánovania. Zborník príspevkov z vedeckého seminára (Nitra 21. 5. 2004), konaný pri príležitosti životného jubilea prof. RNDr. Milana Ružičku, DrSc. Nitra: UKF v Nitre, p. 171–174. Search in Google Scholar

Belik, V., Galushin, V., Bogomolov, D., 2002. Results of the imperial eagle (Aquila heliaca) project in Russia during 1996 and 1997. Aquila, 107–108: 177–181. Search in Google Scholar

Černecký, J., Galvánková, J., Považan, R., Saxa, A., Scheffer, J., Schefferová, A., Lasák, R., Janák, M., 2014. Conservation status of habitats and species of Community interest in the period of 2007–2012 in the Slovak Republic. Banská Bystrica: State Nature Conservancy of the Slovak Republic. 1626 p. Search in Google Scholar

Chavko, J., 2010. Trend and conservation of saker falcon (Falco cherrug) population in western Slovakia between 1976 and 2010. Slovak Raptor Journal, 4: 1–22. https://doi.org/10.2478/v10262-012-0040-410.2478/v10262-012-0040-4 Search in Google Scholar

Chavko, J., Danko, Š., Obuch, J., Mihók, J., 2007. The food of the imperial eagle (Aquila heliaca) in Slovakia. Slovak Raptor Journal, 1: 1–18. https://doi.org/10.2478/v10262-012-0001-y10.2478/v10262-012-0001-y Search in Google Scholar

Chavko, J., Deutschová, L., 2012. Population of saker falcon (Falco cherrug) in Western Slovakia between 1976 and 2010. Aquila, 119: 57–64. Search in Google Scholar

Chavko, J., Slobodník, R., Deutschová, L., Lipták, J., Mihók, J., Obuch, J., Nemček, V., 2014. The saker falcon (Falco cherrug) population, diet and nest boxes in Slovakia: LIFE-project report 2011–2014. Slovak Raptor Journal, 8: 73–86. https://doi.org/10.2478/srj-2014-000910.2478/srj-2014-0009 Search in Google Scholar

Colantoni, A., Egidi, G., Quaranta, G., D’Alessandro, R., Vinci, S., Turco, R., Salvati, L., 2020. Sustainable land management, wildfire risk and the role of grazing in Mediterranean urban-rural interfaces: a regional approach from Greece. Land, 9: 1–16.10.3390/land9010021 Search in Google Scholar

Danila, I., 1989. Food of animal nature in the ground squirrel (Citellus citellus L.) in Romania. Analele Stiințifice ale Universității “Al. I. Cuza” din Iași. Ser. II, 35: 68–70. Search in Google Scholar

Danko, Š., Darolová, A., Krištín, A. (eds), 2002. Rozšírenie vtákov na Slovensku = Birds distribution in Slovakia. Bratislava: Veda. 686 p. Search in Google Scholar

Del Hoyo, J., Elliot, E., Sargatal, J., 1995. Handbook of the birds of the world. Vol. 2. Falconiformes to Galliformes. Barcelona: Lynx Edicions. 638 p. Search in Google Scholar

Grulich, I., 1955. Sysel obecný v podmínkách intensivního zemědělství [European ground squirrel in conditions of intensive agriculture]. Živa, 3: 149–150. Search in Google Scholar

Grulich, I., 1960. Sysel obecný (Citellus citellus L.) v ČSR [European ground squirrel Citellus citellus L. in Czechoslovakia]. Práce Brněnské Základny ČSAV, 32: 473–563. Search in Google Scholar

Grulich, I., 1980. Savci a zemní stavby v kulturocenózách [Mammals and earth structures in agrocoenoses]. Quaestiones Geobiologicae, 24-25. Bratislava: Veda. 159 p. Search in Google Scholar

Hapl, E., 2001. Repatriácia sysľa pasienkového [Repatriation of the European ground squirrel]. In Uhrin, M. (ed). Ročenka 1999–2000: Národný park Muránska planina. Revúca: Správa Národného parku Muránska planina, p. 27–29. Search in Google Scholar

Hapl, E., Ambros, M., Olekšák, M., Adamec, M., 2006. Reštitúcia sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) v podmienkach Slovenska. Metodická príručka [Restitution of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in the Slovak conditions. Methodological manual]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR. 24 p. Search in Google Scholar

Hapl, E., Löbová, D., Deutschová, L., Chreneková, M., 2018. Kto sysľovi jamu kope, zbytočne sa trápi [Who digs a hole for a ground squirrel wastes his time]. In Kubovčík, V., Stašiov, S. (eds). Zborník abstraktov z vedeckého kongresu “Zoológia 2018”. 22. – 24. november 2018, Zvolen. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2018, p. 43. Search in Google Scholar

Haraszthy, L., Bagyura, J., Szitta, T., Petrovils, Z., Viszló, L., 1996. Biology, status and conservation of the imperial eagle Aquila heliaca in Hungary. In Meyburg, B.U., Chancellor, R.D. (eds). Eagle studies. Berlin, London, Paris: World Working Group on Birds of Prey, p. 425–427. Search in Google Scholar

Hartel, T., Dorresteijn, I., Klein, C., Máthé, O., Moga, C.I., Öllerer, K., Roellig, M., Wehrden H. von, Fischer, J., 2013. Wood-pastures in a traditional rural region of Eastern Europe: characteristics, management and status. Biological Conservation, 166: 267–275. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.06.02010.1016/j.biocon.2013.06.020 Search in Google Scholar

Hoffmann, I.E., Muck, E., Millesi, E., 2004. Why males incur a greater predation risk than females in juvenile European sousliks (Spermophilus citellus). Lutra, 47: 85–94. Search in Google Scholar

Horváth, M., Solti, B., Fatér, I., Juhász, T., Haraszthy, L., Szitta, T., Ballók, Z., Pásztory-Kovács, S., 2018. Temporal changes in the diet composition of the Eastern imperial eagle (Aquila heliaca) in Hungary. Ornis Hungarica, 26:1–26. https://doi.org/10.1515/orhu-2018-000110.1515/orhu-2018-0001 Search in Google Scholar

Horváth, M., Szitta, T., Firmánszky, G., Solti, B., Kovács, A., Moskát, C., 2010. Spatial variation in prey composition and its possible effect on reproductive success in an expanding Eastern imperial eagle (Aquila heliaca) population. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 56: 187–200. Search in Google Scholar

Hulová, Š., 2001. Rozšíření a biotop sysla obecného (Spermophilus citellus) v současných podmínkách na území Čech [Distribution and habitat of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in present conditions in Bohemia]. Bachelor thesis. Biologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice. 29 p. Unpublished. Search in Google Scholar

Karaska, D., Trnka, A., Krištín, A., Ridzoň, J., 2015. Chránené vtáčie územia Slovenska [Special protection areas in Slovakia]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 383 p. Search in Google Scholar

Karyakin, I.V., Nikolenko, E.N., Levin, A.S., Kovalenko, A.V., 2011. Eastern imperial eagle in Russia and Kazakh-stan: population status and trends. Acta Zoologica Bulgarica, 3: 95–104. Search in Google Scholar

Kenyeres, Z., Bauer, N., Nagy, L., Szabó, S., 2018. Enhancement of a declining European ground squirrel (Spermophilus citellus) population with habitat restoration. Journal for Nature Conservation, 45: 98–106. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.08.00610.1016/j.jnc.2018.08.006 Search in Google Scholar

Klinda, J., 2000. Terminologický slovník environmentalistiky [Terminological dictionary of environmental science]. 1st edition. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR. 764 p. Search in Google Scholar

Komárek, J., 1950. Česká zvířena [Czech animals]. 2nd edition. Melantrich, Praha. 345 p. Search in Google Scholar

Kosmas, C., Detsis, V., Karamesouti, M., Kounalaki, K., Vassiliou, P., Salvati, L., 2015. Exploring long-term impact of grazing management on land degradation in the socio-ecological system of Asteroussia Mountains, Greece. Land, 4: 541–559.10.3390/land4030541 Search in Google Scholar

Matějů, J., ŘíČanoVá, Š., Ambros, M., Kala, B., Hapl, E., Matěju, K., 2010. Reintroductions of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in Central Europe (Rodentia: Sciuridae). Lynx (Praha), n. s., 41: 175–191. Search in Google Scholar

Millesi, E., Hoffmann, I.E., 2008. Body mass and timing of the active season in European ground squirrels (Spermophilus citellus) at high and low population density. Lynx (Praha), n. s., 39: 305–315. Search in Google Scholar

Obuch, J., Chavko, J., 1997. Potrava sokola rároha (Falco cherrug) na juhozápadnom Slovensku [The saker falcon diet (Falco cherrug) in south-western Slovakia]. Buteo, 9: 77–84. Search in Google Scholar

Ruž, A., 1978. Der oder das Europäische ziesel (Citellus citellus). In Niethammer, J., Krapp, F. (eds). Handbuch der Säugetiere Europas. Band 1, Rodentia I (Sciuridae, Castoridae, Gliridae, Muridae). Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft, p. 122–144. Search in Google Scholar

Seaman, D.E., Griffith, B., Powell, R.A., 1998. KERNELHR: a program for estimating animal home ranges. Wildlife Society Bulletin, 26: 95–100. Search in Google Scholar

Spitzenberger, F., Bauer, K., 2001. Ziesel Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766). In Die Säugetierfauna Österreichs. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft, Bd. 13. Graz: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, p. 356–365. Search in Google Scholar

Tuhárska, K., Baláž, I., 2006. Záchrana sysľa pasienkového na západnom Slovensku [Preservation of the European ground squirrel in Western Slovakia]. Enviromagazín, 11 (3): 22. Search in Google Scholar

Urban, P., Uhrin, M., 2014. Draft Carpathian Red list of threatened mammals (Mammalia). In Kadlečík, J. (ed.). Carpathian Red list of forest habitats and species, Carpathian list of invasive alien species. Banská Bystrica: State Nature Conservancy of the Slovak Republic, p. 221–227. Search in Google Scholar

Žiak, D., Urban, P., 2001. Červený (ekosozologický) zoznam cicavcov (Mammalia) Slovenska In Baláž, D., Mar-hold. K., Urban, P. (eds). Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska [Red list of plant and animal species of Slovakia]. Ochrana prírody, 20, Suplement. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, p. 154–156. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo