1. bookTom 69 (2020): Zeszyt 2 (July 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Trichoptera (Insecta) of the Javorníky Mts. (Czech Republic)

Data publikacji: 11 Oct 2020
Tom & Zeszyt: Tom 69 (2020) - Zeszyt 2 (July 2020)
Zakres stron: 141 - 159
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2336-3207
Pierwsze wydanie
14 Jul 2011
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Demek J. & Mackovčin P. (eds) (2006): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno, 582 pp.Search in Google Scholar

Hrabě S., Kubíček F., Obr S., Raušer J., Zelinka M. & Knoz J. (1958): Výsledky hydrobiologických šetření v povodí budoucí údolní nádrže na Morávce. Zoologický ústav Přírodovědecké fakulta university v Brně, 29 pp.Search in Google Scholar

Hrabě S., Obr S., Kubíček F., Raušer J., Zelinka M. & Marvan P. (1954): Zpráva o výsledcích hydrobiologických šetření v povodí budoucí přehrady u Šanců. Zoologický ústav Přírodovědecké fakulta university v Brně a Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, laboratoře v Brně, 37 pp.Search in Google Scholar

Chvojka P. (2008): Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska. – Sbor. Severočes. Muz., Přír. V. (Liberec) 26: 49-77.Search in Google Scholar

Chvojka P. & Komzák P. (2008): The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. – Ferrantia, Travaux Scientifiques du Musée National d’Histoire Naturelle de Luxembourg 55: 11-21.Search in Google Scholar

Chvojka P. & Komzák P. (2017): Trichoptera (chrostíci). – In: Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). Příroda, Praha, 36: 170-174.Search in Google Scholar

Chvojka P., Komzák P. & Špaček J. (2009): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. (Brno) 94: 81-85.Search in Google Scholar

Chvojka P. & Novák K. (2001): Additions and corrections to the checklist of Trichoptera (Insecta) from the Czech and Slovak Republics. – Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat. 56(2000): 103-120.Search in Google Scholar

Jurajda P., Adámek Z. & Prášek V. (2000): Ryby a makrozoobentos povodí říčky Drietomice v Bílých Karpatech. – Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5: 278-287. (in Czech, English abstract)Search in Google Scholar

Komzák P. & Chvojka P. (2005): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, II. – Čas. Národ. Muz., Řada Přírod (Praha), 174: 65-66.Search in Google Scholar

Komzák P. & Chvojka P. (2012): Caddis flies (Trichoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – In: Malenovský I., Kment P. & Konvička O. (eds): Species inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). – Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. (Brno) 96(2) (2011): 697-761.Search in Google Scholar

Komzák P. & Chvojka P. (2018): Chrostíci (Insecta, Trichoptera) Národních parků Podyjí/Thayatal a vybraných lokalit Znojemska [Caddisflies (Insecta, Trichoptera) of Podyjí/Thayatal National Parks and the Znojmo district (Czech Republic, Austria)]. – Thayensia (Znojmo), 15: 93-248.Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2011): New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, IV. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. (Brno) 96(1): 189-192.Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2018a): New faunistic records of Hydroptilidae (Insecta, Trichoptera) from the Czech Republic. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 67: 165-173.10.2478/cszma-2018-0011Search in Google Scholar

Komzák P. & Kroča J. (2018b): Current distribution of Beraeamyia hrabei Mayer, 1937 (Trichoptera: Beraeidae) in the Czech Republic. – Acta Mus. Siles. Sci. Natur. 67: 109-116.10.2478/cszma-2018-0009Search in Google Scholar

Komzák P., Kroča J. & Bojková J. (2006): Faunisticky zajímavé nálezy chrostíků (Insecta: Trichoptera) Moravskoslezských Beskyd. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 73-76.Search in Google Scholar

Krkavec F. (1951): Předběžná zpráva o trichopterologickém výzkumu Beskyd. – Přírodov. Sbor. Ostrav. Kraje, 12: 420-422.Search in Google Scholar

Kroča J. (2002): Hydrobiologický průzkum řeky Morávky se zaměřením na makrozoobentos. Master’s thesis, Univerzita paleckého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 103 pp.Search in Google Scholar

Kroča J. (2012) (Ms.): Inventarizační průzkum NPR Salajka z oboru hydrobiologie. Závěrečná zpráva, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm; Výzkumný Ústav Vodohospodářský T.G.M., v.v.i., pobočka Brno, 28 pp.Search in Google Scholar

Kroča J. (2013a) (Ms.): Inventarizační průzkum NPR Kněhyně – Čertův mlýn z oboru hydrobiologie. Závěrečná zpráva, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm; Výzkumný Ústav Vodohospodářský T.G.M., v.v.i., pobočka Brno, 32 pp.Search in Google Scholar

Kroča J. (2013b) (Ms.): Inventarizační průzkum NPP Skalická Morávka z oboru hydrobiologie. Závěrečná zpráva, depon. in: Správa CHKO Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm; Výzkumný Ústav Vodohospodářský T.G.M., v.v.i., pobočka Brno, 104 pp.Search in Google Scholar

Kroča J. (2018) (Ms.): Inventarizační průzkum PP Kamenec - Plecoptera, Megaloptera, Trichoptera a Psychodidae. – Závěrečná zpráva, depon. in: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, 20 pp.Search in Google Scholar

Křoupalová V., Bojková J., Schenková J., Pařil P. & Horsák M. (2011): Small-scale distribution of aquatic macroinvertebrates in two spring fens with different groundwater chemistry. – International Review of Hydrobiology 96: 235-256.10.1002/iroh.201111307Search in Google Scholar

Malicky H. (2004): Atlas of European Trichoptera. 2nd edition. Springer, Dordrecht. 359 pp.10.1007/978-1-4020-3026-0_1Search in Google Scholar

Malicky H. (2005): Ein kommentiertes Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Europas und des Mediterrangebietes. – Linzer Biologische Beiträge 37: 533-596.Search in Google Scholar

Obr S. (1969): Zur Kenntnis der Köcherfliegen (Trichoptera) der Tschechoslowakei I. Neue and wenig bekannte Trichoptera Mährens. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun. 10(8), Biol. 25: 67-76.Search in Google Scholar

Obr S. (1975): K poznání chrostíků (Trichoptera) Československa III. Noví a málo známí chrostíci severní Moravy. – Čas. Slez. Muz. Opava (A) 24: 127-136.Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. Klapalekiana 32(Suppl.): 1-115.Search in Google Scholar

Sedlák E. (1971): The larva of caddis-fly Beraeamyia hrabei Mayer (Trichoptera, Beraeaidae). – Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis 1, Biologia 2: 93-95.Search in Google Scholar

Sukop I., Šťastný J., Vítek T. & Brabec T. (2010): Hydrobiologická studie malého toku na Českomoravské vrchovině. – Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 58: 213-222.Search in Google Scholar

Sýkora M. (1954): Trichoptera. Pp. 275-300. In: Straškraba M. (ed.): Sborník o fauně a flóře řek Lučiny a Morávky se zvláštním zřetelem ke stavbě přehrad na těchto řekách. Biologická fakulta Karlovy university v Praze, 559 pp.Search in Google Scholar

Sýkora M. (1956): Příspěvek k fauně Trichopter Slezska. – Ochrana přírody 11:275-277.Search in Google Scholar

Waringer J. & Graf W. (2011): Atlas der mitteleuropäischen Köcherfliegenlarven. Erik Mauch Verlag, Dinkelscherben, 468 pp.Search in Google Scholar

Zelený J. (1972): Entwurf einer Gliederung der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung (mit 5 Abb.). – Zpr. Českoslov. Spol. Ent. při ČSAV 8: 3-16.Search in Google Scholar

Zelinka M. (1950): K poznání zvířeny horských potoků Slezských Beskyd. – Zvláštní Příloha Přírodovědeckého Sborníku Ostravského Kraje 11: 3–28.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo