1. bookTom 27 (2021): Zeszyt 1 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8717
Pierwsze wydanie
25 Jan 2010
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Spatial mobility as a carrier of cultural capital: an analysis based on a longitudinal study of generations

Data publikacji: 30 Dec 2021
Tom & Zeszyt: Tom 27 (2021) - Zeszyt 1 (December 2021)
Zakres stron: 7 - 36
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2300-8717
Pierwsze wydanie
25 Jan 2010
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Beine, M., Docquier F. and H. Rapoport 2001 ‘Brain drain and economic growth: Theory and evidence’, Journal of Development Economics 64: 275–289, DOI https://doi.org/10.1016/S0304-3878(00)00133-4.10.1016/S0304-3878(00)00133-4 Search in Google Scholar

Bourdieu, P. 1984 Distinction. A social critique of the judgment of taste, Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts. Search in Google Scholar

Castles, S. 2009 ‘Development and migration or migration and development: What comes first?’, Asian and Pacific Migration Journal 18(4): 441–466, DOI https://doi.org/10.1177/011719680901800401.10.1177/011719680901800401 Search in Google Scholar

Chevalier, P. 2009 ‘Rural et ruralite. Deux concepts aux multiple contenus’ in: Heritages et trajectoires rurales en Europe, Paris: Harmattan. Search in Google Scholar

Czarnecki A. 2019 ‘Urbanizacja kraju i jej etapy’ in M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (eds) Ciągłość i zmiana Sto lat rozwoju polskiej wsi, Vol. 1, IRWIR PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

de Haas, H. 2010 ‘Migration and development: A theoretical perspective’, International Migration Review 44(1): 227–264, DOI: 10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x.10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x Search in Google Scholar

Długosz, P. 2017 Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, Kraków: NOMOS. Search in Google Scholar

Eade J., Drinkwater S. and M. Garapich. 2006 Class and ethnicity – Polish migrants in London: CRONEM. Search in Google Scholar

Frenkel, I. 1973 ‘Zasoby ludnościowe i procesy demograficzne w rejonie Płocka w pierwszym etapie uprzemysłowienia’ in Rozwój społeczno-gospodarczy rejonu uprzemysławianego, Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Frenkel, I. 2012 ‘Ludność wiejska’ in Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

Frenkel I., Rosner A. and M. Stanny 2019 Kształtowanie się populacji ludności wiejskiej. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (eds) Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, Vol. 1, 2, Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN i Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 77–118. Search in Google Scholar

Gałaj, D. 1970 ‘Industrializacja a procesy przemian społeczno-kulturowych’ Kultura i Społeczeństwo No. 1, pp. 155–163. Search in Google Scholar

Giroux, H.A. 1993 ‘Pedagogia pogranicza w wieku postmodernizmu’ in Z. Kwieciński and L. Witkowski (eds) Spory o edukację, Warszawa: IBE. Search in Google Scholar

Gorlach, K. 2004 Socjologia obszarów wiejskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

Grabowska-Lusińska, I. and E. Jaźwińska 2012 ‘Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze’, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 38/2(144): 71–104. Search in Google Scholar

Grabowska, I., M.P. Garapich, E. Jaźwińska and A. Radzinowiczówna 2017 Migrants as agents of change. Social remittances in an enlarged European Union, London: Palgrave Macmillan.10.1057/978-1-137-59066-4 Search in Google Scholar

Halamska, M. 2011 ‘Wiejskość jako kategoria socjologiczna’, Wieś i Rolnictwo No. 1: 37–54. Search in Google Scholar

Herbst, M. and A. Sobotka 2014 Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych, Warsaw: IBE. Search in Google Scholar

Kaczmarczyk, P. 2002 ‘Migracje cyrkulacyjne’, Studia Socjologiczne 4(167): 37–66. Search in Google Scholar

Kaczmarczyk, P. and J. Nestorowicz 2017 Modernizacyjny wymiar migracji. https://www.researchgate.net/publication/315686320_Modernizacyjny_wymiar_migracji. Search in Google Scholar

Kaczmarczyk, P. 2018 ‘Post-accession migration and the Polish labour market: Expected and unexpected effects’ in A. White, I. Grabowska, P. Kaczmarczyk, K. Slany, The Impact of Migration on Poland EU Mobility and Social Change, UCL Press, London, pp. 90–107. Search in Google Scholar

Kiniorska, I. 2017 Mobilność przestrzenna na obszarach wiejskich Polski wschodniej, ‘Biuletyn PKPZK PAN’, 267, 102–120. Search in Google Scholar

Kaleta, A. and W. Wincławski 1988 Młodzi Torunianie. Mobilność społeczna – wartości życiowe – aktywność kulturalna, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Search in Google Scholar

Knieć, W. 2012 Wspólna polityka rolna a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski. Analiza socjologiczna, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Search in Google Scholar

Kozakiewicz, M. 1973 Bariery awansu poprzez wykształcenie, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ. Search in Google Scholar

Kwieciński, Z. 1972 Funkcjonowanie szkoły wiejskiej w rejonie uprzemysławianym, Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Kwieciński, Z. 1980. Drogi szkolne młodzieży a środowisko, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Search in Google Scholar

Lee, E.S. 1966 ‘A Theory of migration’, Demography 3(1): 45–57.10.2307/2060063 Search in Google Scholar

Lewin, K.1943 ‘Defining the Field at a Given Time’, Psychological Review 50: 292–310. Republished in Resolving Social Conflicts & Field Theory in Social Science, Washington, D.C.: American Psychological Association, 1997. Search in Google Scholar

Migracje wewnętrzne ludności 2014 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Statistics Poland, Warsaw. Search in Google Scholar

Miszczuk, A., Smętkowski M., Płoszaj A. and D. Celińska-Janowicz 2010 Aktualne problemy demograficzne Polski Wschodniej in Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. MRR, Narodowa Strategia Spójności 2007–2013, Warsaw: 96–105. Search in Google Scholar

Nowakowa, I. ‘Przeobrażenia miast i społeczeństwa miejskiego w warunkach szybkiej industrializacji’ in Rozwój społeczno-gospopodarczy rejonu uprzemysławianego, Warszawa: PWN, s. 47–120. Search in Google Scholar

Nurzyńska, I. and W. Poczta (eds) 2014 Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

Okólski, M. 1999 ‘Transformacja mobilności przestrzennej a nowe formy migracji międzynarodowych’ in Collective work, Dziesięć lat po szoku. Polska gospodarka w latach 1989–1998. Warsaw: Nowy Dziennik. Search in Google Scholar

Okólski, M. 2001 ‘Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej’ in Jaźwińska, E. and M. Okólski (eds) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warsaw: Scholar, pp. 31–59. Search in Google Scholar

Park, R.E. 1928 ‘Human migration and the marginal man’, American Journal of Sociology 33(6).10.1086/214592 Search in Google Scholar

Rosner, A. 1991 Migracje wieś-miasto a przepływy między typami gospodarstw domowych ludności wiejskiej, Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN. Search in Google Scholar

Rosner, A., 2014 ‘Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi’, Wieś i Rolnictwo 1(162): 63–79. Search in Google Scholar

Rosner A. and M. Stanny 2014 Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.10.53098/9788393880614 Search in Google Scholar

Rosner A. and M. Stanny 2016 Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Sen, A.K. 1999 Development as freedom, Oxford: Oxford University Press. Search in Google Scholar

Simmel, G. 1975 Socjologia, Warsaw: PWN. Search in Google Scholar

Sorokin, P.A. 2009 Mobilnośc społeczna. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. The first edition: New York, London, Harper & Brothers, 1927. Search in Google Scholar

Stanny, M. and W. Wyduba 2020 Dlaczego polska wieś się wyludnia, chociaż przybywa ludzi na wsi? O migracjach wewnętrznych na obszarach wiejskich. Mpis. Search in Google Scholar

Starosta, P. 1995 Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

Stonequist, E.V. 1935 ‘The problem of the marginal man’, American Journal of Sociology 41(1).10.1086/217001 Search in Google Scholar

Szafraniec, K. 1991 ‘Socjalizacyjne aspekty ruchów migracyjnych pokolenia’ in R. Borowicz, G. Krzyminiewska, K. Szafraniec, Młodzi dorośli. Paradoksy socjalizacji i rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN, pp. 99–117. Search in Google Scholar

Szafraniec, K. 1999 ‘Rural Youth in Poland. From Social Advancement to Social Marginalization’in P. Starosta, I. Kovach, K. Gorlach (eds), Rural Societies under Communism and Beyond, Łódź, University Press. Search in Google Scholar

Szafraniec, K. 2006a ‘Rural social resources from perspectives of different scientific disciplines’ in K. Szafraniec (ed.) Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN, pp. 27–46. Search in Google Scholar

Szafraniec, K. 2006b ‘Zasoby jednostkowe z perspektywy pytania o bezradność i roszczeniowość polskiej wsi’ in K. Szafraniec Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie – społeczność lokalna – edukacja (ed.), Warszawa: Wydawnictwo IIRWiR PAN, pp. 121–188. Search in Google Scholar

Szafraniec, K. 2010 Młode pokolenie a nowy ustrój, Warsaw: Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN). Search in Google Scholar

Szafraniec, K. et al. 2018 The Me-Generation in a post-collectivist space. Dilemmas in a time of transition, Berlin: Peter Lang GmBH.10.3726/b13514 Search in Google Scholar

Tuijnman A. 1989 Recurrent education, earnings, and well-being. A fifty-year longitudinal study of a cohort of Swedish men, Stockholm: Almqvist & Wiksell. Search in Google Scholar

Wallerstein, I. 1974 The Modern world system, New York: Academic Press. Search in Google Scholar

Wilkin, J. 2004 Polska wieś po wejściu do Unii Europejskiej, Warszawa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Search in Google Scholar

Wilkin, J. 2006 ‘Człowiek w ekonomii, czyli o konwersji zasobów ludzkich w kapitał’in (ed.) K. Szafraniec, Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, Warszawa: Wydawnictwo IRWiR PAN. Search in Google Scholar

Wilkin, J. and I. Nurzyńska (eds) 2012 Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

Wincławski, W. 1973 Przemiany środowiska wychowawczego wsi w rejonie uprzemysławianym, Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Wincławski, W. 1976 Typowe środowiska wychowawcze współczesnej Polski, Warszawa: PWN. Search in Google Scholar

Wrzochalska, A. (ed.) 2012 Mobilność przestrzenna i społeczna ludności wiejskiej, Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics (IERiGŻ). Search in Google Scholar

Zelinsky, Wilbur 1971 ‘The hypothesis of the mobility transition’, Geographical Review 61: 219–249.10.2307/213996 Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo