1. bookVolume 10 (2020): Edizione 2 (August 2020)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2585-7444
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Raising Awareness of Disaster and Giving Disaster Education to Children in Preschool Education Period

Pubblicato online: 31 Jul 2020
Volume & Edizione: Volume 10 (2020) - Edizione 2 (August 2020)
Pagine: 162 - 179
Ricevuto: 27 Feb 2020
Accettato: 03 Apr 2020
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2585-7444
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
3 volte all'anno
Lingue
Inglese

Aitsi-Selmi, A., Murray, V., Heymann, D., McCloskey, B., Azhar, E. I., Petersen, E., Zumla, A., & Dar, O. (2016). Reducing risks to health and wellbeing at mass gatherings: The role of the Sendai framework for disaster risk reduction. International Journal of Infectious Diseases, 47, 101-104. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2016.04.00610.1016/j.ijid.2016.04.006Search in Google Scholar

Aktaş-Arnas, Y. (2003). Fen eğitimi, küçük bir bilim adamı yetiştirmenin ilk adımları. Çocuk ve Aile, 42-47.Search in Google Scholar

Aral, N., Kandır, A., & Yaşar, M. C. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: Ya- Pa Yayınları.Search in Google Scholar

Avcı, K. (2019). Afet eğitimi ve afet eğitiminde kullanılan teknolojilere ilişkin afet eğiticisi, öğretmen ve öğrenci görüşleri (Unpublished Master’s thesis). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Search in Google Scholar

Başkurt, S., & Karadağ, N. (2001). Balıkesir il ve ilçelerinde sağlık bakanlığına bağlı hastanelerin olağanüstü olaylara karşı hazırlık durumlarının incelenmesi. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 5(1), 14-18.Search in Google Scholar

Berument, S. K., Sayıl, M., & Uçanok, Z. (1999). Depremden etkilenen çocuklarınıza nasıl yardımcı olabilirsiniz? Anne-baba el kitabı. Türk Psikoloji Bülteni, 5(14), 78-88.Search in Google Scholar

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.Search in Google Scholar

Budak, M. F. (2019). Afetler ve afet Yönetimi. Afet Eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları.Search in Google Scholar

Chmiliar, l. (2010). Multiple-case designs. In A. J. Mills, G. Eurepas, & E. Wiebe (Eds.), Encyclopedia of case study research (pp. 582-583). USA: SAGE Publications.Search in Google Scholar

Clerveaux, V., Spence, B., & Katada, T. (2010). Promoting disaster awareness in multicultural societies: The DAG approach. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 19(2), 199-218.10.1108/09653561011038002Search in Google Scholar

Coppola, D. P. (2011). Introduction to international disaster management. Burlington: Elsevier.Search in Google Scholar

Değirmenci, Y. (2019). An examination of metaphors regarding the concept of “natural disaster” developed by prospective classroom teachers. International Journal of Geography and Geography Education, 39, 83-94.10.32003/iggei.488627Search in Google Scholar

Değirmenci, Y., Kuzey, M., & Yetişensoy, O. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında afet bilinci ve eğitimi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 33-46.10.30900/kafkasegt.591345Search in Google Scholar

Erkan, B., Tüzmen, B., & Güler, H. (2011). Türkiye’de afet azaltımını sürdürülebilir eğitimle sağlamak. In I. Türkiye deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.Search in Google Scholar

Erkan, S. (2010). Deprem yaşayan ve yaşamayan okul öncesi çocukların davranışsal /duygusal sorunlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 56-62.Search in Google Scholar

Fetihi, L., & Gülay, H. (2011). Deprem bilinci artırma programı’nın (Debap) 6 yaş çocukları üzerindeki etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(1), 1-17.Search in Google Scholar

Fuhrmann, S., Stone, L. D., Casey, M. C., Curtis, M. D., Doyle, A. L., Earle, B. D., Jones, D. D., Rodriguez, P., & Schermerhorn, S. M. (2008). Teaching disaster preparedness in geographic education. Journal of Geography, 107(3), 112-120. https://doi.org/10.1080/0022134080245848210.1080/00221340802458482Search in Google Scholar

Hallegatte, S., & Przyluski, V. (2010). The economics of natural disasters. Concepts and methods. Policy Research Working Paper 5507. The World Bank Sustainable Development Network Office of the Chief Economist.Search in Google Scholar

Kadıoğlu, M. (2006). Afetler konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve eğitimi. In M. Kadioglu, & E. Tzdamar (Eds.), Afet yönetiminin temel ilkeleri içinde (pp. 67-80). Ankara: İsmat.Search in Google Scholar

Kitagawa, K. (2015), Continuity and change in disaster education in Japan. History of Education, 44(3), 371-390. http://doi.org/10.1080/0046760X.2014.979255.10.1080/0046760X.2014.979255Search in Google Scholar

Koçak, M. (2019). Ulusal ve uluslararası afet eğitimi. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/331983998_Ulusal_ve_Uluslararasi_Afet_EgitimiSearch in Google Scholar

Komac B., Zorn M., & Ciglic R. (2013). European education on natural disasters a textbook study. Natural Hazards and Earth System Sciences, 1, 2255-2279.10.5194/nhessd-1-2255-2013Search in Google Scholar

Macaulay J. (2007). Disaster education in New Zealand international. In Perspectives on Natural Disasters: Occurrence, Mitigation, and Consequences. Springer.Search in Google Scholar

Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.Search in Google Scholar

Meral, C. (2014). Gümüşhane ilinin Köse ilçesinde halkın afet konusundaki bilgi ve bilinç düzeylerinin tespiti araştırması (Master’s thesis). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Search in Google Scholar

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Search in Google Scholar

Mızrak, S. (2018). Eğitim, afet eğitimi ve afete dirençli toplum. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 56-67. http://doi.org/10.21666/muefd.321970.10.21666/muefd.321970Search in Google Scholar

Musacchio, G., Falsaperla, S., Bernhardsdottir A. E., Ferreira, M. A., Sousa, M. L., Carvalho, A., & Zonno, G. (2016). Education: can a bottom-up strategy help for earthquake disaster prevention? Bulletin of Earthquake Engineering, 14(7), 2069–2086.10.1007/s10518-015-9779-1Search in Google Scholar

Ogelman H. G., & Güngör, H. (2015). Türkiye’deki okul öncesi dönem çevre eğitimi çalışmalarının incelenmesi: 2000-2014 yılları arasındaki tezlerin ve makalelerin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 180-194.Search in Google Scholar

Ohnishi, K., & Mitsuhashi, H. (2013). Geography education challenges regarding disaster mitigation in Japan. Reopinion of International Geographical Education Online, 3(3), 230-240.Search in Google Scholar

Ömeroğlu, E., & Yaşar, M. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 6(62), 1-17.Search in Google Scholar

Özelmacı, Ş. (2016). Ortaokul öğrencilerinin afete ve afet hazırlıklarına ilişkin algılarının incelenmesi (Master’s Thesis). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Search in Google Scholar

Patton, M. Q. (2005). Qualitative research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.Search in Google Scholar

Penrose, A., & Takaki, M. (2006). Children’s rights in emergencies and disasters. Lancet, 367(9511), 698-699.Search in Google Scholar

Ronan, K. R., & Johnston D. M. (2003). Hazards education for youth: A quasi- experimental investigation. Risk Analysis, 23(5), 1009-1020.10.1111/1539-6924.00377Search in Google Scholar

Saçkes, M., Trundle, K. C., Bell, R. L., & O’Connell, A. (2011). The influence of early science experience in kindergarten on children’s immediate and later science achievement: Evidence from the early childhood longitudinal study. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 217-235. http://doi.org/10.1002/tea.2039510.1002/tea.20395Search in Google Scholar

Sağ, F. (2016). Doğal ve beşeri afetlerin insan psikolojisi üzerine etkileri (Diploma thesis). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Search in Google Scholar

Şahin, C., & Sipahioğlu, Ş. (2007). Doğal afetler ve Türkiye. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.Search in Google Scholar

Şahin, Y., Lamba, M., & Öztop, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin afet bilinci ve afete hazırlık düzeylerinin belirlenmesi. Medeniyet Araştırmaları Dergisi, 3(6), 149-159.Search in Google Scholar

Saizen, I., & Sasi, P. K. C. (2015). Awareness workshop as an effective tool and approach for education in disaster risk reduction: A case study from Tamil Nadu, India. Sustainability, 7, 8965-8984. https://doi.org/10.3390/su707896510.3390/su7078965Search in Google Scholar

Sarı, B. (2016). Türkiye’de afet eğitimi uygulamalarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi (Unpublished Master’s thesis). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Search in Google Scholar

Senemoğlu, N. (1994). Okul öncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 21-30.Search in Google Scholar

Sever, R. (2019). Afetler ve afet yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.10.14527/9786050370300Search in Google Scholar

Shiwaku, K., Shaw, R., Chandra Kandel, R., Narayan Shrestha, S., & Mani Dixit, A. (2007). Future perspective of school disaster education in Nepal. Disaster Prevention and Management, 16(4), 576-587. https://doi.org/10.1108/0965356071081705710.1108/09653560710817057Search in Google Scholar

Varol, E., & Kırıkkaya, B. E. (2017). Afetler karşısında toplum dirençliliği. Resilience, 1(1), 1-9.10.32569/resilience.344784Search in Google Scholar

Yılmaz, E. (2014). Okulda öğretim programı ve program dışı etkinlikler yoluyla afet eğitimi: karşılaştırmalı örnek olay çalışması (Master’s thesis). Ankara: ODTÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Search in Google Scholar

Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Göreve yeni başlayan özel dershane öğretmenlerinin kurumlarındaki çalışma koşullarına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 635-650.Search in Google Scholar

Yumuş, M. (2013). Okul öncesi eğitimcilerin 36-72 ay aralığındaki çocukların davranış problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi (Master’s thesis). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo