1. bookVolume 72 (2022): Edition 4 (June 2022)
    Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
Première parution
05 Mar 2010
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Language interpretation of German migration discourse (in comparison view of the years 2019 and 2015/16)

Publié en ligne: 17 Aug 2022
Volume & Edition: Volume 72 (2022) - Edition 4 (June 2022) - Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Pages: 873 - 881
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
Première parution
05 Mar 2010
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

Azyl a migrácia v EÚ – fakty a čísla. Európsky parlament. Spravodajstvo. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170629STO78630/azyl-a-migracia--v-eu-fakty-a-cisla [cit. 02.11.2020]. Search in Google Scholar

BAKER, Paul et al.: A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press. In: Discourse & Society, 2008, roč. 19, č. 3, s. 273 – 306.10.1177/0957926508088962 Search in Google Scholar

DOBRÍK, Zdenko: Cudzosť a inakosť v jazykovej komunikácii. Banská Bystrica: Belianum: vydavateľstvo UMB 2018. 126 s. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava: Kalligram 2010. 224 s. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Sila jazyka. Bratislava: Kalligram 2012. 368 s. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj a kol.: Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Bratislava: IRIS 2015. 316 s. Search in Google Scholar

ĎURČO, Peter – VAJIČKOVÁ, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2. Aufl. Nümbrecht: Kirsch-Verlag 2017. 274 s. Search in Google Scholar

Európska únia. EURACTIV Slovensko. Dostupné na: https://www.europskaunia.sk/migracia [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Kolokácie v korpuse, viacslovné pomenovania v slovníku (Úvodné poznámky k príprave slovníka viacslovných pomenovaní). In: Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy. Eds. M. Imrichová – J. Kesselová. Prešov: Filozofická fakulta PU 2013, s. 132 – 147. Dostupné na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Imrichova1/subor/Ivanova.pdf [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém vymedzenia kolokácií. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 81 – 102. Search in Google Scholar

LAUKOVÁ, Jana – MOLNÁROVÁ, Eva: Jazykový obraz migrácie v nemeckom masmediálnom diskurze. Banská Bystrica: UMB Belianum 2018. 162 s. Search in Google Scholar

MAUTNER, Gerlinde: Checks and balances: how corpus linguistics can contribute to CDA. In: Methods of critical discourse studies. Los Angeles – London: Sage Publications 2015, s. 154 – 179. Search in Google Scholar

Medzinárodná organizácia pre migráciu. Dostupné na: https://www.iom.sk/sk/pre-media/zakladne-pojmy-o-migracii.html#migracia [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

Nemecký referenčný korpus DeReKo. COSMAS II. 2020. Version 2.3.5 Mannheim: Institut für Deutsche Sprache (IDS). Dostupné na: https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/ [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Európskej rade a Rade. Správa o pokroku pri vykonávaní európskej migračnej agendy. Brusel: Európska komisia 2019. Dostupné na: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0481:FIN:SK:PDF [cit. 02.11.2020]. Search in Google Scholar

SPITZMÜLLER, Jürgen – WARNKE, Ingo H.: Diskurslinguistik: eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin: Walter de Gruyter 2011. 230 s.10.1515/9783110229967 Search in Google Scholar

TOMÁŠKOVÁ, Simona: Pragmatische Aspekte der Kollokationen in mündlicher Kommunikation. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Eds. P. Ďurčo – M. Vajičková – S. Tomášková. Nümbrecht: Kirsch-Verlag 2019, s. 163 – 190. Search in Google Scholar

VAJIČKOVÁ, Mária: Theoretische Aspekte der Kollokationen. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Eds. P. Ďurčo – M. Vajičková – S. Tomášková. Nümbrecht: Kirsch-Verlag 2019, s. 11 – 51. Search in Google Scholar

VAJIČKOVÁ, Mária – LUŢA, Marilena Felicia: Ako ovplyvňuje typologická príslušnosť tvorbu kolokácií v cudzom jazyku. Na pozadí slovenčiny, nemčiny a rumunčiny. In: PHILOLOGIA XXIX, 2019, č. 1 – 2, s. 17 – 34. Search in Google Scholar

Turecko odstupuje od migračnej dohody s Úniou. EURACTIV. Dostupné na: https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/news/turecko-odstupuje-od-migracnej-dohody-s-uniou/ [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo