1. bookVolume 72 (2022): Edition 4 (June 2022)
    Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
Première parution
05 Mar 2010
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Thematic words in the Slovak pre-election campaign on Facebook

Publié en ligne: 17 Aug 2022
Volume & Edition: Volume 72 (2022) - Edition 4 (June 2022) - Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Pages: 882 - 893
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1338-4287
Première parution
05 Mar 2010
Périodicité
2 fois par an
Langues
Anglais

BREZINA, Václav – McENERY, Antony – WATTAM, Steve: Collocations in context: A new perspective on collocation networks. In: International Journal of Corpus Linguistics, 2015, roč. 20, č. 2, s. 139 – 173.10.1075/ijcl.20.2.01bre Search in Google Scholar

BREZINA, Václav – WEILL-TESSIER, Pierre – McENERY, Antony: #LancsBox v. 5.x. [softvér]. 2020. Dostupný na: http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox. Search in Google Scholar

ČECH, Radek: Language and Ideology: quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). In: Quality and Quantity, 2014, roč. 48, č. 2, s. 899 – 910.10.1007/s11135-012-9811-3 Search in Google Scholar

ČECH, Radek – KUBÁT, Miroslav: Text length and the thematic concentration of text. In: Mathematical Linguistics, 2016, č. 2, s. 5 – 13. Search in Google Scholar

DAI, Zheyuan – LIU, Haitao: Quantitative Analysis of Qeen Elizabeth II and American Presidents‘ Christmas Messages Over 50 Years (1967-2018). In: Glottometrics, 2019, roč. 19, č. 2, s. 63 – 88. Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana: Stylistika a ...... Praha: Trizonia 1997. 200 s. Search in Google Scholar

JAGERS, Jan – WALGRAVE, Stefaan: Populism as political communication style: An empirical study of political parties´ discourse in Belgium. In: European Journal of Political Research, 2007, roč. 46, č. 3, s. 323 – 353.10.1111/j.1475-6765.2006.00690.x Search in Google Scholar

JAWOROWICZ, Piotr: Wideokomunikowanie polityczne w Internecie. Youtube i polskie partie polityczne w latach 2011–2014. Warszawa: Difin 2016. 223 s. Search in Google Scholar

KOLENČÍKOVÁ, Natália. Mikroblog jako gatunek w słowackich mediach społecznościowych. In: Zeszyty Prasoznawcze, 2018, roč. 61, č. 3, s. 460 – 475.10.4467/22996362PZ.18.028.10130 Search in Google Scholar

KUBÁT, Miroslav – ČECH, Radek. Quantitative Analysis of US Presidental Inaugural Adresses. In: Glottometrics, 2016, roč. 16, č. 2, s. 14 – 27. Search in Google Scholar

McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2007. 447 s. Search in Google Scholar

MACHO, Marián: Terminologické a metodologické východiská skúmania jazyka politického diskurzu. In: XLinguae, 2012, roč. 5, č. 1, s. 14 – 22. Search in Google Scholar

MANOVICH, Lev: The Language of New Media. Cambridge/London: The MIT Press 2001. 354 s. Search in Google Scholar

MAYFIELD, Antony: What is Social Media? London: iCrossing 2008. 36 s. Search in Google Scholar

MOLNÁROVÁ, Patrícia: Kognitívno-sémantická interpretácia metafory v kontexte politic-ko-ideologického vývinu v rokoch 1965 – 1970. In: Slovenská reč, 2019, č. 2, s. 185 – 204. Search in Google Scholar

LISTER, Martin – DOVEY, Jon – GIDDINGS, Seth – GRANT, Iain – KELLY, Kieran: New Media: a critical introduction. London/New York: Routledge 2009. 446 s.10.4324/9780203884829 Search in Google Scholar

ODALOŠ, Pavol: Charakteristiky a techniky slovenskej politickej komunikácie. In: Jazyk, média, politika. Eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová. Praha: Academia 2003. s. 217 – 243. Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – DOLNÍK, Juraj: Používanie jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 229 s. Search in Google Scholar

PAGE, Ruth – BARTON, David – UNGER, Johann Wolfgang – ZAPPAVIGNA, Michele: Researching Language and Social Media: A Student Guide. London/New York: Routledge 2014. 202 s.10.4324/9781315771786 Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír: Politická komunikácia v slovenských mediálnych podmienkach na konci 90. rokov. In: Jazyk, média, politika. Eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová. Praha: Academia 2003. s. 174 – 216. Search in Google Scholar

POPESCU, Ian-Iowitz: Text ranking by the weight of highly frequent words. In: Methods in the Study of Language and Text. Eds. P. Grzybek – R. Köhler. Berlín/New York: Mounton de Gruyter 2007. s. 555 – 566.10.1515/9783110894219.555 Search in Google Scholar

RAŠOVÁ, Dominika: Pragmatika jazykových javov v masmediálnej komunikácii. Kontrastívna štúdia na materiáli v slovenčine a v nemčine. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku 2013. 170 s. Search in Google Scholar

ŠTEFANČÍK, Radoslav – DULEBOVÁ, Irina: Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. Bratislava: Ekonóm 2017. 193 s. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo