1. bookVolumen 72 (2022): Edición 4 (June 2022)
    Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
access type Acceso abierto

Language interpretation of German migration discourse (in comparison view of the years 2019 and 2015/16)

Publicado en línea: 17 Aug 2022
Volumen & Edición: Volumen 72 (2022) - Edición 4 (June 2022) - Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Páginas: 873 - 881
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Abstract

The presented paper is a research dive into the topic of web corpora as well as an analysis of linguistic grasp of the issue of migration from the perspective of social, cultural and cognitive linguistics. The presented research reflects the problem of the construction of the language grasp of this issue in Europe in a selected German mass media discourse. We compare the phenomenon of migration in 2015/2016, when record migration flows to the EU were recorded, and in 2019, when migration kept increasing. The analysis of language grasp of the issue of migration is a part of our scientific research within the project VEGA Xenisms in German and Slovak communications.

Keywords

Azyl a migrácia v EÚ – fakty a čísla. Európsky parlament. Spravodajstvo. Dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20170629STO78630/azyl-a-migracia--v-eu-fakty-a-cisla [cit. 02.11.2020]. Search in Google Scholar

BAKER, Paul et al.: A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press. In: Discourse & Society, 2008, roč. 19, č. 3, s. 273 – 306.10.1177/0957926508088962 Search in Google Scholar

DOBRÍK, Zdenko: Cudzosť a inakosť v jazykovej komunikácii. Banská Bystrica: Belianum: vydavateľstvo UMB 2018. 126 s. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava: Kalligram 2010. 224 s. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj: Sila jazyka. Bratislava: Kalligram 2012. 368 s. Search in Google Scholar

DOLNÍK, Juraj a kol.: Cudzosť – jazyk – spoločnosť. Bratislava: IRIS 2015. 316 s. Search in Google Scholar

ĎURČO, Peter – VAJIČKOVÁ, Mária et al.: Kollokationen im Unterricht. Ein Lehr- und Übungsbuch. 2. Aufl. Nümbrecht: Kirsch-Verlag 2017. 274 s. Search in Google Scholar

Európska únia. EURACTIV Slovensko. Dostupné na: https://www.europskaunia.sk/migracia [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

IVANOVÁ, Martina: Kolokácie v korpuse, viacslovné pomenovania v slovníku (Úvodné poznámky k príprave slovníka viacslovných pomenovaní). In: Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy. Eds. M. Imrichová – J. Kesselová. Prešov: Filozofická fakulta PU 2013, s. 132 – 147. Dostupné na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Imrichova1/subor/Ivanova.pdf [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

JAROŠOVÁ, Alexandra: Problém vymedzenia kolokácií. In: Jazykovedný časopis, 2007, roč. 58, č. 2, s. 81 – 102. Search in Google Scholar

LAUKOVÁ, Jana – MOLNÁROVÁ, Eva: Jazykový obraz migrácie v nemeckom masmediálnom diskurze. Banská Bystrica: UMB Belianum 2018. 162 s. Search in Google Scholar

MAUTNER, Gerlinde: Checks and balances: how corpus linguistics can contribute to CDA. In: Methods of critical discourse studies. Los Angeles – London: Sage Publications 2015, s. 154 – 179. Search in Google Scholar

Medzinárodná organizácia pre migráciu. Dostupné na: https://www.iom.sk/sk/pre-media/zakladne-pojmy-o-migracii.html#migracia [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

Nemecký referenčný korpus DeReKo. COSMAS II. 2020. Version 2.3.5 Mannheim: Institut für Deutsche Sprache (IDS). Dostupné na: https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/ [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu, Európskej rade a Rade. Správa o pokroku pri vykonávaní európskej migračnej agendy. Brusel: Európska komisia 2019. Dostupné na: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0481:FIN:SK:PDF [cit. 02.11.2020]. Search in Google Scholar

SPITZMÜLLER, Jürgen – WARNKE, Ingo H.: Diskurslinguistik: eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. Berlin: Walter de Gruyter 2011. 230 s.10.1515/9783110229967 Search in Google Scholar

TOMÁŠKOVÁ, Simona: Pragmatische Aspekte der Kollokationen in mündlicher Kommunikation. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Eds. P. Ďurčo – M. Vajičková – S. Tomášková. Nümbrecht: Kirsch-Verlag 2019, s. 163 – 190. Search in Google Scholar

VAJIČKOVÁ, Mária: Theoretische Aspekte der Kollokationen. In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch. Eds. P. Ďurčo – M. Vajičková – S. Tomášková. Nümbrecht: Kirsch-Verlag 2019, s. 11 – 51. Search in Google Scholar

VAJIČKOVÁ, Mária – LUŢA, Marilena Felicia: Ako ovplyvňuje typologická príslušnosť tvorbu kolokácií v cudzom jazyku. Na pozadí slovenčiny, nemčiny a rumunčiny. In: PHILOLOGIA XXIX, 2019, č. 1 – 2, s. 17 – 34. Search in Google Scholar

Turecko odstupuje od migračnej dohody s Úniou. EURACTIV. Dostupné na: https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/news/turecko-odstupuje-od-migracnej-dohody-s-uniou/ [cit. 02. 11. 2020]. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo