1. bookVolumen 32 (2013): Edición 2 (June 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Dwelling or Living in a Block of Flats. Towards the Polish Geography of Home

Publicado en línea: 10 Jul 2013
Volumen & Edición: Volumen 32 (2013) - Edición 2 (June 2013)
Páginas: 81 - 90
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Anderson K., Domosh M., Pile S. & Thrift N. (eds), 2003. Handbook of cultural geography. Sage, London.10.4135/9781848608252Search in Google Scholar

Białoszewski M., 1978. Odczepić się. Czytelnik, Warszawa.Search in Google Scholar

Blunt A., 2005. Cultural geography: Cultural geographies of home. Progress in Human Geography, 29(4): 505-515 .10.1191/0309132505ph564prSearch in Google Scholar

Blunt A. & Dowling R., 2006. Home. Routledge, Abingdon.10.4324/9780203401354Search in Google Scholar

Blunt A. & Varley A., 2004. Geographies of home: Introduction. Cultural Geographies, 11(1): 3-6.10.1191/1474474004eu289xxSearch in Google Scholar

Brickell K., 2012. ‘Mapping’ and ‘doing’ critical geographies of home. Progress in Human Geography, 36(2): 225-244.10.1177/0309132511418708Search in Google Scholar

Bryden I., 2004. ‘There is no outer without inner space’: Constructing the haveli as home. Cultural Geographies, 11(1): 26-41.10.1191/1474474003eu291oaSearch in Google Scholar

Castree N., 1999. ‘Out there’? ‘In here’? Domesticating critical geography. Area, 31(1): 81-86.10.1111/j.1475-4762.1999.tb00174.xSearch in Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2002. Zasoby mieszkaniowe Łodzi: Rozwój,struktura przedmiotowa i przestrzenna (The housing stock of Łódź: Development, type and spatial structure). Łódź University Press, Łódź.Search in Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2011. Środowisko mieszkaniowe wielkiegomiasta. Przykład Łodzi (Housing environment of a big city: An example of Łódź). Łódź University Press, Łódź.Search in Google Scholar

Dzieciuchowicz J., Stolarczyk B. & Suliborski A., 1972. Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym (Housing conditions of the Kielce downtown in a spatial approach). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 49: 37-65.Search in Google Scholar

Estreicher K., 1984. Historia sztuki w zarysie (The history of art: An outline). PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Groeger L., 2004a. Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniachklientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami (Evaluation of residential space in the opinions of clients of Łódź real-estate offices). Łódź University Press, Łódź.Search in Google Scholar

Groeger L., 2004b. Standard otoczenia miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi (Standard milieu of the place of residence and preferences of Łódź residents). In: Jażdżewska I. (ed.), Zróżnicowaniewarunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź University Press, Łódź: 189-198.Search in Google Scholar

Heidegger M., 1977. Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane (To build, inhabit, think: Selected essays). Czytelnik, Warszawa.Search in Google Scholar

Janiszewska A., Klima E. & Rochmińska A., 2011. Jakość życia na łódzkich osiedlach (Quality of life on Łódź housing estates). In: Dzieciuchowicz J. (ed.), Współczesne przemianyśrodowiska mieszkaniowego - wybrane problemy. Łódź University Press, Łódź: 145-180.Search in Google Scholar

Kaczmarek S., 1996. Struktura przestrzenna warunków zamieszkaniaw Łodzi (Spatial structure of housing conditions in Łódź). Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Search in Google Scholar

Knox P. & Pinch S., 2006. Urban social geography. Pearson Prentice Hall, Harlow.Search in Google Scholar

Kotus J., 2005. Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej (Social dilemmas in an urban space). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Search in Google Scholar

Kotus J., 2007. Natura wielkomiejskich sąsiedztw: analiza subsąsiedzkichi sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznychw Poznaniu (Nature of big-city neighbourhoods: An analysis of sub-neighbourhood and neighbourhood territorial social subsystems in Poznań). Adam Mickiewicz University Press, Poznań.Search in Google Scholar

Lefebvre H., 1991. The production of space. Blackwell, Oxford.Search in Google Scholar

Liszewski S., 1995. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości życia w aglomeracjach miejskich (Spatial differences in the level and quality of life in urban agglomerations). Acta Universitatis Lodziensis, Folia GeographicaSocio-Oeconomica, 20: 207-217.Search in Google Scholar

Marcińczak S., 2009. Przemiany struktury społeczno-przestrzennejŁodzi w latach 1988-2005 (Changes in the socio-spatial structure of Łódź over the years 1988-2005). Łódź University Press, Łódź.Search in Google Scholar

Massey D., 1998. Blurring the binaries? High tech in Cambridge. In: Ainley R. (ed.), New frontiers of space, bodies andgender. Routledge, London: 157-175.Search in Google Scholar

Mieszkanie, Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystykipublicznej (Dwelling: the notion employed in public statistics surveys). GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-353.htm.Search in Google Scholar

Nowa Karta Ateńska (New Charter of Athens), 2003. Towarzystwo Urbanistów Polskich. Available at: http://www.zabytki-tonz.pl/pliki/karta%20atenska%202003_pl.pdf.Search in Google Scholar

Painter C. (ed.), 2002. Contemporary art and the home. Berg, Oxford.Search in Google Scholar

Peil T., 2009. Home. In: International encyclopedia of human geography. Elsevier, Amsterdam: 180-184.10.1016/B978-008044910-4.00957-3Search in Google Scholar

Rose G., 2003. Domestic spacings and family photography: a case study. Transactions of the Institute of British Geographers, 28: 5-18.10.1111/1475-5661.00074Search in Google Scholar

Sibley D., 1995. Geographies of exclusion: Society and difference inthe West. Routledge, New York.Search in Google Scholar

Smith S., 1999. Society - space. In: Cloke P., Crang P. & Goodwin M. (eds), Introducing human geography. Arnold, London: 18-34.Search in Google Scholar

Soja E., 1996. Thirdspace. Blackwell, Oxford.Search in Google Scholar

Somerville P., 1992. Homelessness and the meaning of home: Rooflessness or rootlessness. International Journal of Urbanand Regional Research, 16(4): 529-539.10.1111/j.1468-2427.1992.tb00194.xSearch in Google Scholar

Suliborski A., 1976. Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa (Housing environment of a city as an object of study of settlement geography). Acta Universitatis Lodziensis, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze, 2(7): 123-135.Search in Google Scholar

Syrkus H., 1976. Ku idei osiedla społecznego (Towards the idea of a social settlement). PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Szafrańska E., 2010a. Wielkie zespoły mieszkaniowe - ich przemiany i miejsce w strukturze społeczno-przestrzennej współczesnego miasta. Przykład Łodzi (Large housing complexes, their transformation and place in the socio- spatial structure of a modern city: The case of Łódź). Studia Miejskie, 2: 193-206.Search in Google Scholar

Szafrańska E., 2010b. Wielkie osiedla mieszkaniowe w okresie transformacji - próba diagnozy i kierunki przemian na przykładzie Łodzi (Large housing estates in the transformation period: A diagnosis and tendencies of change. The case of Łódź). In: Jażdżewska I. (ed.), Osiedla blokowew strukturze przestrzennej miast. Łódź University Press, Łódź: 219-236.Search in Google Scholar

Szafrańska E., 2012. Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi (Changes in the social, spatial and functional structures of large housing estates: An example of the Widzew- -Wschód estate in Łódź). Space - Society - Economy, 11: 179-186.Search in Google Scholar

Tolia-Kelly D., 2004. Materializing post-colonial geographies: Examining the textural landscapes of migration in the South Asian home. Geoforum, 35: 675-688.10.1016/j.geoforum.2004.02.006Search in Google Scholar

Tuan Y.-F., 1977. Space and place: The perspective of experience. University of Minnesota Press, Minneapolis.Search in Google Scholar

Tuan Y.-F., 2004. Home. In: Harrison S., Pile S. & Thrift N. (eds), Patterned ground: Entanglements of nature and culture. Reaktion Books, London: 164-165.Search in Google Scholar

Valentine G., 2001. Social geographies: Space and society. Prentice Hall, Harlow.Search in Google Scholar

Warf B. (ed.), 2006. Encyclopedia of human geography. Sage, London.10.4135/9781412952422Search in Google Scholar

Węcławowicz G., 2003. Large housing estates in Poland: overviewof developments and problems in Warsaw. Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.Search in Google Scholar

Węcławowicz G., 2004. Large housing estates in Poland: policiesand practices. Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.Search in Google Scholar

Węcławowicz G., 2005. Large housing estates in Warsaw, Poland:opinions of residents on recent developments. Faculty of Geosciences, Utrecht University, Utrecht.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo