1. bookVolumen 32 (2013): Edición 2 (June 2013)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Territorial Identity of Countryside Residents in the Suburban Areas of Łódź, Poland

Publicado en línea: 10 Jul 2013
Volumen & Edición: Volumen 32 (2013) - Edición 2 (June 2013)
Páginas: 69 - 79
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
Primera edición
01 Jun 1974
Calendario de la edición
4 veces al año
Idiomas
Inglés

Bański J., 2002. Geografia wsi - nową dyscypliną badawczą polskiej geografii (Rural geography: A new research discipline in Polish geography). Przegląd Geograficzny, 74(3): 367-379.Search in Google Scholar

Bański J. & Wesołowska M., 2012. Architectural transformations of residential buildings in rural areas of the Lublin region. Architectoni.ca, 2(1): 174-186.10.5618/arch.2012.v1.n2.8Search in Google Scholar

Borén T. & Gentile M., 2007. Metropolitan processes in post-communist states. An introduction. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 89(2): 95-110.10.1111/j.1468-0467.2007.00242.xSearch in Google Scholar

Champion T., 2001. Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization. In: Paddison R. (ed.), Handbook of urban studies. Sage, London: 143-161.10.4135/9781848608375.n9Search in Google Scholar

Cloke P., 1977. An index of rurality for England and Wales. Regional Studies, 11: 31-46.10.1080/09595237700185041Search in Google Scholar

Cloke P., Goodwin M. & Milbourne P., 1998. Inside looking out, outside looking in. Different experiences of cultural competence in rural lifestyles. In: Boyle P. & Halfacree K. (eds), Migrations into rural areas. Theories and issues. J. Wiley and Sons, Chichester: 135-150.Search in Google Scholar

Cloke P. & Little J. (eds), 1997. Contested countryside culture. Routledge, London.Search in Google Scholar

Connell J., 1974. The metropolitan village. In: Johnson J.H. (ed.), Suburban growth. Wiley, London.Search in Google Scholar

Dobrowolska M., 1964. Strefa podmiejska (Suburban zone). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 22: 101-164.Search in Google Scholar

Dziewoński K., 1987. Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego (Suburban zone: An attempt at a theoretical approach). Przegląd Geograficzny, 59(1-2): 55-63.Search in Google Scholar

Fedyszak-Radziejowska B., 2012. Społeczności wiejskie: tożsamość, kapitał społeczny, wspólnotowe identyfikacje (Rural communities: Identity, social capital, community identifications). In: Rosner A. (ed.), Społeczne i kulturowezagadnienia przemian na wsi polskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.Search in Google Scholar

Geyer H.S. (ed.), 2002. International handbook of urban systems:Studies of urbanization and migration in advanced and developingcountries. E. Elgar, Cheltenham.Search in Google Scholar

Golachowski S., 1966. Urbanizacja wsi w województwie opolskim (Rural urbanisation in Opole region). In: Problemyewolucji układów osadniczych na tle procesów urbanizacyjnychw Polsce. PWN, Warszawa: 45-66.Search in Google Scholar

Golachowski S. & Goldzamt E. (ed.), 1971. Problemy osadnictwarobotniczego na wsi (Problems of worker settlements in rural areas). Instytut Podstawowych Problemów Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.Search in Google Scholar

Halfacree K., 1993. Locality and social representation: Space, discourse, and alternative definitions of the rural. Journalof Rural Studies, 9: 23-37.10.1016/0743-0167(93)90003-3Search in Google Scholar

Halfacree K., 1995. Talking about rurality: Social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes. Journal of Rural Studies, 11(1): 1-20.10.1016/0743-0167(94)00039-CSearch in Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S. & Siejkowska A., 2010. Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionachmiejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiegoŁodzi (Dynamics and effects of urbanisation in urban areas after 1990 on the example of the city of Łódź). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Jałowiecki B. & Szczepański M.S., 2009. Miasto i przestrzeńw perspektywie socjologicznej (City and space in a sociological perspective). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.Search in Google Scholar

Jędrzejczyk D., 1992. Procesy osadnicze w strefie podmiejskiej Warszawy (Settlement processes in the suburban areas of Warsaw). Prace Geograficzne, 13: 21-38.Search in Google Scholar

Kaczmarek J., 2005. Podejście geobiograficzne w geografii społecznej (Geo-biographical approach in social geography). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Kajdanek K., 2012. Suburbanizacja po polsku (Suburbanisation ‘Polish style’). Nomos, Kraków.Search in Google Scholar

Leetmaa K. & Tammaru T., 2007. Suburbanization in countries in transition: destinations of suburbanizers in the Tallin Metropolitan Area. Geografiska Annaler, B, 89(2): 127-146.10.1111/j.1468-0467.2007.00244.xSearch in Google Scholar

Lewis G. & Maund D.J., 1976. The urbanisation of the countryside: a framework for analysis. Geografiska Annaler, B, 58: 17-27.10.1080/04353684.1976.11879409Search in Google Scholar

Lisowski A., 1998. Postmodernistyczna dekonstrukcja geografii miast (Postmodern deconstruction of urban geography). In: Kaczmarek J. (ed.), Metodologia geografii osadnictwana przełomie wieków. X Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu, ŁTN, Łódź: 31-38.Search in Google Scholar

Liszewski S., 1987. Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy (Suburban zone as an object of geographical research. Attempt at a synthesis). Przegląd Geograficzny, 59(1-2): 65-79.Search in Google Scholar

Maik W., 1985. Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej (Characteristics of the suburban zone in functional terms. Reconstruction of the conceptual model and research method). In: Straszewicz L. (ed.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5: 41-60.Search in Google Scholar

Maik W., 1992. Problematyka rozwoju polskiej geografii społeczno-ekonomicznej w świetle paradygmatycznych modeli pojęciowych (Problems of development of Polish socio-economic geography in the light of paradigmatic conceptual models). Przegląd Geograficzny, 44(3-4): 231-246.Search in Google Scholar

Maik W., 1993. Koncepcja lokalnych systemów osadniczych. Założenia i perspektywy badawcze (Conception of local settlement systems. Assumptions and research perspec tives). In: Maik W. (ed.), Problematyka lokalnych systemówosadniczych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń: 19-28.Search in Google Scholar

Maik W. & Stachowski J., 1995. Preteoretyczne modele pojęciowe w geografii społecznej i ich rola w budowie teorii i wyjaśnianiu zjawisk społeczno-przestrzennych (Pre-theoretical conceptual models in social geography and their role in the construction of theories and explanation of socio-spatial phenomena). Acta UniversitatisLodziensis, Folia Geographica, 19: 5-20.Search in Google Scholar

Mantey D., 2011. Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowychna trenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy (Spontaneity of the location of housing estates in the rural areas of the metropolitan area of Warsaw). Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Search in Google Scholar

Milewska-Osiecka K., 2010. Nowe budownictwo mieszkanioweaglomeracji łódzkiej (New housing construction in the Łódź Agglomeration). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Ouředníček M., 2007. Differential suburban development in the Prague urban region. Geografiska Annaler, Series B, Human Geography, 89(2): 111-126.10.1111/j.1468-0467.2007.00243.xSearch in Google Scholar

Pacione M., 1980. Differential quality of life in a metropolitan village. Transactions of the Institute of British Geographers, 5: 185-206.10.2307/622264Search in Google Scholar

Pacione M., 1984. Rural geography. Harper and Row, London.Search in Google Scholar

Pahl R., 1965. Urbs in Rure. Geographical Paper, 2. London School of Economics, London.Search in Google Scholar

Philips M., 2005. Differential productions of rural gentrification: Illustrations from North and South Norfolk. Geoforum, 36: 477-494.10.1016/j.geoforum.2004.08.001Search in Google Scholar

Philo C., 1992. Neglected rural geographies: A review. Journalof Rural Studies, 8: 193-207.10.1016/0743-0167(92)90077-JSearch in Google Scholar

Piotrowski W., 1982. Struktury społeczno-przestrzenne gmin (Socio-spatial structures of communes). In: Pióro Z. (ed.), Przestrzeń i społeczeństwo. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.Search in Google Scholar

Pióro Z. (ed.), 1982. Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologiiczynnikowej (Space and society. Factorial ecology studies). Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.Search in Google Scholar

Prochownik A., 1975. Urbanizacja wsi czy deruralizacja? (Urbanisation of the countryside or deruralization?). CzasopismoGeograficzne, 46(4): 399-405.Search in Google Scholar

Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchuwędrówkowego ludności w latach 1989-2007 (An attempt at delimitation of the metropolitan area of Łódź based on migration movement in the years 1989-2007). Collective work, 2008. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.Search in Google Scholar

Rakowski W., 1975. Procesy urbanizacji wsi. Na przykładzie województwawarszawskiego (Urbanisation of rural areas. The case of the Mazovia region). Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 50. Warszawa.Search in Google Scholar

Sibley D., 1995. Geographies of exclusion: Society and difference inthe West. Routledge, London-New York.Search in Google Scholar

Straszewicz L., 1985. Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje (Suburban zone. Concepts and definitions). In: Straszewicz L. (ed.), Pojęcia i metody badań strefy podmiejskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5: 7-16.Search in Google Scholar

Szczepański M.S., 2005. Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny (Local and regional communities vs continental and global order). In: Wesołowski W. (ed.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska,Europa, Świat. Scholar, Warszawa: 121-140.Search in Google Scholar

Tammaru T., 1999. Differential urbanisation and primate city growth in soviet and post-soviet Estonia. Tijdschrift vooreconomische en sociale geografie, 91(1): 20-30.10.1111/1467-9663.00090Search in Google Scholar

Thrift N., 1983. On the determination of social action in space and time. Environment and Planning, Series D, Society and Space, 1: 23-57.10.1068/d010023Search in Google Scholar

Węcławowicz G., 2007. Geografia społeczna miast. Zróżnicowaniaspołeczno-przestrzenne (Social geography of cities. Socio- spatial differences). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

Wieruszewska M., 2012. Lokalne, globalne, ponowoczesne wymiary kultury wsi (Local, global, postmodern dimensions of rural culture). In: Rosner A. (ed.), Społecznei kulturowe zagadnienia przemian na wsi polskiej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.Search in Google Scholar

Wójcik M., 2006. Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (Changes in network of rural settlements under the influence of urbanisation process in the eastern belt of the Łódź urban agglomeration). Acta Universitatis Lodziensis,Folia Geographica Socio-Oeconomica, 7: 201-213.Search in Google Scholar

Wójcik M., 2008. Przemiany społeczno-gospodarcze wsi wokresie transformacji ustrojowej (Socio-economic changes in rural areas during the systemic transformation). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Search in Google Scholar

Wójcik M., 2012. Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstawteoretyczno-metodologicznych (Rural geography in Poland: A study of changes in the theoretical and methodological foundations). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.10.18778/7525-657-4Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo