1. bookVolumen 7 (2016): Edición 1 (June 2016)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2703-6901
Primera edición
20 Jun 2020
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
access type Acceso abierto

«Oj, skal vi gjøre dette i dag?» Lærerstudenter og lærerutdanneres meningsdanning i en estetisk workshop med fokus på skapende dans

Publicado en línea: 29 Sep 2020
Volumen & Edición: Volumen 7 (2016) - Edición 1 (June 2016)
Páginas: 28 - 41
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2703-6901
Primera edición
20 Jun 2020
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Abstract

This study aim to investigate the perceptions and experiences of student teachers and teacher-educators when participating in an interdisciplinary workshop in which they were to create and explore their own expressive movements and others’ bodily expression. The study employed a qualitative approach, and in order to acquire access to the informants’ lifeworld and their immediate and mediated experiences, open focus group interviews were conducted after the workshop. We base our analysis on inductive coding (Corbin & Strauss, 2015), which then were interpreted in the light of Dewey’s (1934) understanding of the aesthetic experience and Merleau-Ponty’s (1994) phenomenological notion of the body. Our analysis demonstrates that the informants are unfamiliar with using bodily expression, nor do they believe that they have the knowledge or skills needed to create movement and dance, which may explain why they struggle to engage with the creative process. By observing the dances others had created, the informants discovered that there was no right or wrong way of expressing movement. They became a little more open and the experience acquired what Dewey (1934) describes as an aesthetic quality. The music students and teacher-educators are inquisitive and open to using these kinds of creative processes in school. The physical education students have a more reserved attitude to the inclusion of dance, confirming findings in other studies. Based on these results there seems to be a need to create more room for processes that aim for aesthetic abilities in teaching-education.

Bamford, A. 2012. Kunst- og kulturopplæring i Norge 2010/2011: sammendrag på norsk av kartleggingen “Arts and cultural education in Norway”. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.Search in Google Scholar

Berggraf Jacobsen, E. 2003. «Dans i skolen»: Ønsket eller uønsket?. Kroppsøving, 6, 6-11.Search in Google Scholar

Bond, E. & Stinson S. W. 2007. “Its work, work, work”: young peoples experiences of effort and engagement in dance. Research in Dance Education, 8:2, 155 - 18310.1080/14647890701706115Search in Google Scholar

Corbin, J. & Strauss, A. 2015. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage publications.Search in Google Scholar

Creswell, J. W. 2013. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.Search in Google Scholar

Christophersen, C. 2009. Rytmisk musikkundervisning som estetisk praksis. En case studie. Avhandling for graden Ph. D. Norges Musikkhøgskole, Oslo.Search in Google Scholar

Dewey, J. 2008. Å gjøre en erfaring fra Art as Experience (1934) oversatt av Agnete Øye i Estetisk teori, redigert av Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg: 196 - 213. Oslo: Universitetsforlaget.Search in Google Scholar

Engelsrud, G. 2006. Hva er kropp. Oslo: Universitetsforlaget.Search in Google Scholar

Engelsrud, G. 2010. “To allow one self to dance…” Understanding the individual training of a selction of young dancers. Nordic Journal of Dance:, vol 1: 31 - 4410.2478/njd-2010-0006Search in Google Scholar

Gard, M. 2004. Movement, art and culture: problem-solving and critical inquiry in dance. I J. Wright, D. MacDonald & L. Burrows (red.), Critical Inquiry and Problem-Solving in Physical Education (s. 93-105). London: Routledge.Search in Google Scholar

Gadamer, H.G. 2003. Forståelsens filosofi: utvalgte hermeneutiske skrifter / Hans-Georg Gadamer; oversatt og med etterord av Helge Jordheim. I serie: Cappelens upopulære skrifter 45. Oslo: Cappelen.Search in Google Scholar

Grønmo, S. (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget.Search in Google Scholar

Hohr, H. 2013. Den estetiske erkjennelsen. I A.-L. Østern, G. Stavik-Karlsen & E. Angelo (Red.), Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling (219-233). Oslo: Universitetsforlaget.Search in Google Scholar

Jægtvik, T. 2014. Undervisningsopplegg med oppmerksomhet mot egen og andres kropper – magedans ved videreutdanning rettet inn mot seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk. Frederikke vol. 2 Nesna: Høgskolen i NesnaSearch in Google Scholar

Karlsen, K. H. 2014. Feedback i dans: et kvalitativt studium av mål og kriterier nyttig i danseundervisning i skolens grunnopplæring i kroppsøving og musikk. Nordic Journal of Dance, 5, nr. 1, 36-49.Search in Google Scholar

Kvale, S., & Brinkmann, S. 2015. Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gydendal Akademisk.Search in Google Scholar

Nordaker, D. J. 2010. Har dans en fremtid i den norske grunnskolen? I S. Pape (Red), Norsk danseforskning (81-106). Trondheim: Tapir.Search in Google Scholar

Keinänen, M. 2010. Hvorfor danse? Om dans som menneskelig aktivitet. I. Steinsholt, K. & Gurholt K.P (red), Aktive liv. Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse. Tapir Akademiske Forlag, Trondheim.Search in Google Scholar

Mattson, T. & Lundvall, S. (2013). The position of dance in Physical Education, Sport, Education and Society. Swedish School of Sport and Health Science (GIH), Malmö University, Sweden10.1080/13573322.2013.837044Search in Google Scholar

Laban, R. 1980. The Mastery of Movement. Plymouth: MacDonald and Evans.Search in Google Scholar

Leijen, Ä.; Lam, I.; Wildschut, L.; Simons, P.R-j. (2009). Difficulties teachers report about student’s reflection: lessons learned from dance education. Teaching in Higher Education Vol. 14, (3).10.1080/13562510902898882Search in Google Scholar

Meld.St. 6. 2012-2013. En helhetlig integreringspolitikk (Melding til Stortinget). Oslo: Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementetSearch in Google Scholar

Merleau – Ponty, M. 1994. Kroppens fenomenologi. Oslo: Pax forlag.Search in Google Scholar

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. 1994. Thousand Oaks, CA: Sage.Search in Google Scholar

Moen, K. M. 2011. “Shaking or stirring?”: a case-study of physical education teacher education in Norway. (PhD), Norwegian School of Sport Sciences, Oslo.Search in Google Scholar

Moen, K.M og Frenning, I. 2015. «Mye idrett – noe refleksjon – svak kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn». FoU i praksis, 9, nr.2, 187-206Search in Google Scholar

Moen, K.M., Westlie, K., Brattli, V.H., Bjørke, L., Vaktskjold, A. 2015. Kroppsøving i Elverumskolen. En kartleggingsstudie av elever, lærere og skolelederes opplevelse av kroppsøvingsfaget i grunnskolen. Oppdragsrapport nr. 2 – 2015. Høgskolen i Hedmark Personopplysningsloven. (2000). Lov om behandling av personopplysninger. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31Search in Google Scholar

Personvern. (2011). Samtykke til handsaming av personopplysningar. Hentet fra: https://www.datatilsynet.no/personvern/samtykke/Search in Google Scholar

Postholm, M.B. 2010. Kvalitativ metode. En innføring med focus på fenomenologi, etnografi og kasusstudier. Oslo: universitetsforlaget.Search in Google Scholar

Ravn, S. 2009. Dans som relationernes kunstart. Terpsichore, 15, 68-69.Search in Google Scholar

Rustad, H. 2012. Dance in Physical Education: Experiences in dance as described by physical education student teachers. Nordic Journal of Dance: practice, education and reserach, vol 3: 15-29.Search in Google Scholar

Rustad, H. 2013. Dans etter egen pipe. En analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon – som tradisjon, fortolkning og levd erfaring. (PhD) Norges Idrettshøgskole, OsloSearch in Google Scholar

Russel-Bowie, D.E. 2013. “What? Me? Teach dance? Background and confidence of primary preservice teacher sin dance education across five countries”. Research in dance education, 14, nr. 3, 216-232.Search in Google Scholar

Silverman, D. 2011. Interpreting qualitative data: a guide to the principles of qualitative research. Los Angeles: Sage.Search in Google Scholar

Udir [u.å.]. Veiledning til læreplan i kroppsøving 5. – 7. årstrinn. Utdanningsdirektoratet. ??Search in Google Scholar

Udir. 2016. Læreplan i musikk. Utdanningsdirektoratet. Hentet fra: http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/Kompetansemaal?arst=98844765&msn=-1654775316Search in Google Scholar

Udir. 2016. Læreplan i kroppsøving. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet fra: http://www.udir.no/kl06/KRO1-04/Kompetansemaal?arst=98844765&kmsn=583858936Search in Google Scholar

Udir. 2016. Læreplan generell del. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Hentet fra: http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/Generell-del-av-lareplanen/Search in Google Scholar

Ørbæk, T. 2013. Autoetnografisk undersøkelse av dansepedagogiske vendepunkt – bevisstgjøring av forforståelse i kvalitativ forskning. Nordic Journal of Art and Research vol2, Nr. 1. 70 – 81 Norges Idrettshøgskole, Oslo10.7577/if.v2i1.615Search in Google Scholar

Østern, A.-L. 2008. “Pedagogisk teori for estetiske fag – om kunstneriske læringsprosesser om å undervise på estetisk nivå». I Dans og Didaktikk, redigert av Trine Ørbæk Svee: 19-38. Trondheim: Tapir.Search in Google Scholar

Østern, T. P. 2009. Meaning-making in the dance laboratory: exploring dance improvisation with differently bodied dancers. Doktorgradsavhandling, Theatre Academy, Helsinki.Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo