1. bookVolumen 6 (2018): Edición 3 (September 2018)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Extracurricular Education Diversity in Czech Nursery Schools

Publicado en línea: 25 Jan 2019
Volumen & Edición: Volumen 6 (2018) - Edición 3 (September 2018)
Páginas: 53 - 71
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1339-4584
Primera edición
06 Mar 2015
Calendario de la edición
3 veces al año
Idiomas
Inglés

Beck, U. (2004). Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta.Search in Google Scholar

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2010). Česká základní školy. Vicepřípadová studie. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Dvořáková, H. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. Antropowebzin, (6)2, 95–99.Search in Google Scholar

Elizabeth, V. (2007). Another string to our bow: Participant writing as research method. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9(1), Art. 31. Available at: http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/331/723Search in Google Scholar

Greger, D. et al. (2016). Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ. CLoSE. ÚVRV PedF UK Praha. Prezentace na konferenci Asociace předškolní výchovy, Praha, 2016.Search in Google Scholar

Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Jak správně vybrat mateřskou školu (online). Available at: http://www.seznamskol.eu/clanky/jak-spravne-vybrat-materskou-skolku/Search in Google Scholar

Kaldestad, O. H (2009). Společná vize školy – pomoc pro rozvoj školy, nebo prach v zásuvce psacího stolu? In Kaldestad, O. H., Pol, M., & Sedláček, M. (eds.) Vybrané otázky školského managementu. Brno: Masarykova univerzita, 53-62.Search in Google Scholar

Kašparová, I. (2014). How to Educate Czech Children: Social Network as a Space of Parental Ethnotheories. Sofia, Bulgaria, SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy: conference proceedings, pp. 85-92. Available at: https://is.muni.cz/repo/1197253/?so=kaSearch in Google Scholar

Kašparová, I. (2017). Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativitu - Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 53(1), 79-99.10.13060/00380288.2017.53.1.303Search in Google Scholar

Koťátková, S. (2014). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Lareau, A. (2003). Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Los Angeles: University of California Press.Search in Google Scholar

Lipovetsky, J. (2008). Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualizmu. Praha: Prostor.Search in Google Scholar

Matějů, P., & Straková, J. et al. (2006). Nerovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v ČR. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Opravilová, E. (2013). Obrazy dětství a vzdělávání dětí. In Hejlová, H., Opravilová, E., Uhlířová, J., & Bravená, N. Nahlížení do světa dětí (pp. 7-40). Praha: UK v Praze.Search in Google Scholar

Pávková, J. (2008). Pedagogika volného času. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Pena J. (2015). Kindergarten Choice: Four Things Every Parent Should Consider, Available at: http://www.charterschoolsusa.com/kindergarten-choice-four-things-every-parent-should-consider-2/Search in Google Scholar

Reed, E. J. (2012). An Examination of the Educational Aspirations Parents Have for their Children. University of Iowa. Available at: https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3119&context=etdSearch in Google Scholar

RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). (2018). Available at: http://www.msmt.cz/file/45304/Search in Google Scholar

Simonová, J. (2017). Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů. Pedagogická orientace, 27(1), 136-159. Available at: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/6743/pdf10.5817/PedOr2017-1-136Search in Google Scholar

Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání − postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71−91. Available at: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.1810.14712/23363177.2017.18Search in Google Scholar

Stanovisko k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách. ČŠI, 2016. Available at: https://www.csicr.cz/getattachment/5e47003f-10c7-4c2f-9a48-74a8b4e121adSearch in Google Scholar

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Ťethalová, M. (2010). Naše školky jsou nejlepší na světě. Informatorium 3/2010. Available at: http://www.msmt.cz/ministerstvo/informatorium-3-8-nase-skolky-jsou-nejlepsi-na-sveteSearch in Google Scholar

Vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Available at: http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-vzdelavani-1Search in Google Scholar

Vlasov, J., & Hujala, E. (2016). Cross-cultural interpretations of changes in early childhood education in the USA, Russia, and Finland. International Journal of Early Years Education, 24(3), 309−324. Available at: http://doi.org/10.1080/09669760.2016.118981210.1080/09669760.2016.1189812Abierto DOISearch in Google Scholar

Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510-534. Available at: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/187310.5817/PedOr2014-4-510Search in Google Scholar

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Available at: http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-vzdelavani-1Search in Google Scholar

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu (2013). Praha: ČŠI. Available at: http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Publikace/Zprava-o-vysledcichvyzkumu-postoju-rodicu-zaku-5Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo