1. bookVolume 6 (2018): Issue 3 (September 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
06 Mar 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
access type Open Access

Extracurricular Education Diversity in Czech Nursery Schools

Published Online: 25 Jan 2019
Page range: 53 - 71
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
06 Mar 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

This empirical study contributes towards a better understanding of the educational reality in kindergartens. It explores the after-school activities and interests of Czech nursery schools (NS) children. The topic focuses on the disharmony and subsequent fine-tuning of interests of both the family and the kindergarten, set against the background of parents’ requirements and the kindergarten’s reaction to them. The goal is to shed light on how kindergartens reflect parents’ requirements pertaining to their children’s extracurricular activities, the kindergarten’s perception and interpretation of this situation, and what sort of approach is used for implementation. The research and survey method used is content analysis. Fifteen kindergarten teacher thematic reports, 3,000-5,000 words each, and forty inspection reports, the results of Czech kindergarten inspections, were analyzed. The analytical techniques of Grounded Theory - open and axial coding - were used in the processing of the source materials. The results of the analysis set in a paradigm model depict the state of administration and relationships between variables, which determine after-school activities in kindergartens. It was demonstrated that kindergartens select various approaches when negotiating a solution to extracurricular activities. The educational reality then includes kindergartens that do organize after-school activities as well as those that do not. Kindergartens which do offer after-school activities, however, differ in the degree of acceptance of such programs in terms of need for child development and how they perceive the benefits of such an above-standard approach towards their customers.

Keywords

Beck, U. (2004). Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta.Search in Google Scholar

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2010). Česká základní školy. Vicepřípadová studie. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

Dvořáková, H. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. Antropowebzin, (6)2, 95–99.Search in Google Scholar

Elizabeth, V. (2007). Another string to our bow: Participant writing as research method. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9(1), Art. 31. Available at: http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/331/723Search in Google Scholar

Greger, D. et al. (2016). Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ. CLoSE. ÚVRV PedF UK Praha. Prezentace na konferenci Asociace předškolní výchovy, Praha, 2016.Search in Google Scholar

Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Jak správně vybrat mateřskou školu (online). Available at: http://www.seznamskol.eu/clanky/jak-spravne-vybrat-materskou-skolku/Search in Google Scholar

Kaldestad, O. H (2009). Společná vize školy – pomoc pro rozvoj školy, nebo prach v zásuvce psacího stolu? In Kaldestad, O. H., Pol, M., & Sedláček, M. (eds.) Vybrané otázky školského managementu. Brno: Masarykova univerzita, 53-62.Search in Google Scholar

Kašparová, I. (2014). How to Educate Czech Children: Social Network as a Space of Parental Ethnotheories. Sofia, Bulgaria, SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy: conference proceedings, pp. 85-92. Available at: https://is.muni.cz/repo/1197253/?so=kaSearch in Google Scholar

Kašparová, I. (2017). Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativitu - Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 53(1), 79-99.Search in Google Scholar

Koťátková, S. (2014). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Lareau, A. (2003). Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Los Angeles: University of California Press.Search in Google Scholar

Lipovetsky, J. (2008). Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualizmu. Praha: Prostor.Search in Google Scholar

Matějů, P., & Straková, J. et al. (2006). Nerovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v ČR. Praha: Academia.Search in Google Scholar

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.Search in Google Scholar

Opravilová, E. (2013). Obrazy dětství a vzdělávání dětí. In Hejlová, H., Opravilová, E., Uhlířová, J., & Bravená, N. Nahlížení do světa dětí (pp. 7-40). Praha: UK v Praze.Search in Google Scholar

Pávková, J. (2008). Pedagogika volného času. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Pena J. (2015). Kindergarten Choice: Four Things Every Parent Should Consider, Available at: http://www.charterschoolsusa.com/kindergarten-choice-four-things-every-parent-should-consider-2/Search in Google Scholar

Reed, E. J. (2012). An Examination of the Educational Aspirations Parents Have for their Children. University of Iowa. Available at: https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3119&context=etdSearch in Google Scholar

RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). (2018). Available at: http://www.msmt.cz/file/45304/Search in Google Scholar

Simonová, J. (2017). Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů. Pedagogická orientace, 27(1), 136-159. Available at: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/6743/pdfSearch in Google Scholar

Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání − postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71−91. Available at: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.18Search in Google Scholar

Stanovisko k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách. ČŠI, 2016. Available at: https://www.csicr.cz/getattachment/5e47003f-10c7-4c2f-9a48-74a8b4e121adSearch in Google Scholar

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.Search in Google Scholar

Ťethalová, M. (2010). Naše školky jsou nejlepší na světě. Informatorium 3/2010. Available at: http://www.msmt.cz/ministerstvo/informatorium-3-8-nase-skolky-jsou-nejlepsi-na-sveteSearch in Google Scholar

Vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Available at: http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-vzdelavani-1Search in Google Scholar

Vlasov, J., & Hujala, E. (2016). Cross-cultural interpretations of changes in early childhood education in the USA, Russia, and Finland. International Journal of Early Years Education, 24(3), 309−324. Available at: http://doi.org/10.1080/09669760.2016.118981210.1080/09669760.2016.1189812Open DOISearch in Google Scholar

Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510-534. Available at: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1873Search in Google Scholar

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Available at: http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-vzdelavani-1Search in Google Scholar

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu (2013). Praha: ČŠI. Available at: http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Publikace/Zprava-o-vysledcichvyzkumu-postoju-rodicu-zaku-5Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo