1. bookVolumen 72 (2022): Edición 4 (June 2022)
    Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
access type Acceso abierto

Thematic words in the Slovak pre-election campaign on Facebook

Publicado en línea: 17 Aug 2022
Volumen & Edición: Volumen 72 (2022) - Edición 4 (June 2022) - Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Páginas: 882 - 893
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
1338-4287
Primera edición
05 Mar 2010
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Abstract

The aim of this paper is 1. to describe/specify and compare thematic orientations of 735 pre-election microblogs published on the virtual profiles of major six Slovak political parties and 2. based on this description and comparison to identify and sketch features of Slovak political discourse. The conceptual and methodological frame consists of thematic words, that is, autosemantics above the so-called h-point, and the qualitative analysis of these thematic words. The identified features of the general Slovak pre-election communication include: populist communication, ego presentation of the party, leader or the candidate, conflict between government parties and opposition parties, image of Slovakia as a country facing troubles but also hiding potential to solve them.

Keywords

BREZINA, Václav – McENERY, Antony – WATTAM, Steve: Collocations in context: A new perspective on collocation networks. In: International Journal of Corpus Linguistics, 2015, roč. 20, č. 2, s. 139 – 173.10.1075/ijcl.20.2.01bre Search in Google Scholar

BREZINA, Václav – WEILL-TESSIER, Pierre – McENERY, Antony: #LancsBox v. 5.x. [softvér]. 2020. Dostupný na: http://corpora.lancs.ac.uk/lancsbox. Search in Google Scholar

ČECH, Radek: Language and Ideology: quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949-2011). In: Quality and Quantity, 2014, roč. 48, č. 2, s. 899 – 910.10.1007/s11135-012-9811-3 Search in Google Scholar

ČECH, Radek – KUBÁT, Miroslav: Text length and the thematic concentration of text. In: Mathematical Linguistics, 2016, č. 2, s. 5 – 13. Search in Google Scholar

DAI, Zheyuan – LIU, Haitao: Quantitative Analysis of Qeen Elizabeth II and American Presidents‘ Christmas Messages Over 50 Years (1967-2018). In: Glottometrics, 2019, roč. 19, č. 2, s. 63 – 88. Search in Google Scholar

HOFFMANNOVÁ, Jana: Stylistika a ...... Praha: Trizonia 1997. 200 s. Search in Google Scholar

JAGERS, Jan – WALGRAVE, Stefaan: Populism as political communication style: An empirical study of political parties´ discourse in Belgium. In: European Journal of Political Research, 2007, roč. 46, č. 3, s. 323 – 353.10.1111/j.1475-6765.2006.00690.x Search in Google Scholar

JAWOROWICZ, Piotr: Wideokomunikowanie polityczne w Internecie. Youtube i polskie partie polityczne w latach 2011–2014. Warszawa: Difin 2016. 223 s. Search in Google Scholar

KOLENČÍKOVÁ, Natália. Mikroblog jako gatunek w słowackich mediach społecznościowych. In: Zeszyty Prasoznawcze, 2018, roč. 61, č. 3, s. 460 – 475.10.4467/22996362PZ.18.028.10130 Search in Google Scholar

KUBÁT, Miroslav – ČECH, Radek. Quantitative Analysis of US Presidental Inaugural Adresses. In: Glottometrics, 2016, roč. 16, č. 2, s. 14 – 27. Search in Google Scholar

McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2007. 447 s. Search in Google Scholar

MACHO, Marián: Terminologické a metodologické východiská skúmania jazyka politického diskurzu. In: XLinguae, 2012, roč. 5, č. 1, s. 14 – 22. Search in Google Scholar

MANOVICH, Lev: The Language of New Media. Cambridge/London: The MIT Press 2001. 354 s. Search in Google Scholar

MAYFIELD, Antony: What is Social Media? London: iCrossing 2008. 36 s. Search in Google Scholar

MOLNÁROVÁ, Patrícia: Kognitívno-sémantická interpretácia metafory v kontexte politic-ko-ideologického vývinu v rokoch 1965 – 1970. In: Slovenská reč, 2019, č. 2, s. 185 – 204. Search in Google Scholar

LISTER, Martin – DOVEY, Jon – GIDDINGS, Seth – GRANT, Iain – KELLY, Kieran: New Media: a critical introduction. London/New York: Routledge 2009. 446 s.10.4324/9780203884829 Search in Google Scholar

ODALOŠ, Pavol: Charakteristiky a techniky slovenskej politickej komunikácie. In: Jazyk, média, politika. Eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová. Praha: Academia 2003. s. 217 – 243. Search in Google Scholar

ORGOŇOVÁ, Oľga – DOLNÍK, Juraj: Používanie jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 229 s. Search in Google Scholar

PAGE, Ruth – BARTON, David – UNGER, Johann Wolfgang – ZAPPAVIGNA, Michele: Researching Language and Social Media: A Student Guide. London/New York: Routledge 2014. 202 s.10.4324/9781315771786 Search in Google Scholar

PATRÁŠ, Vladimír: Politická komunikácia v slovenských mediálnych podmienkach na konci 90. rokov. In: Jazyk, média, politika. Eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová. Praha: Academia 2003. s. 174 – 216. Search in Google Scholar

POPESCU, Ian-Iowitz: Text ranking by the weight of highly frequent words. In: Methods in the Study of Language and Text. Eds. P. Grzybek – R. Köhler. Berlín/New York: Mounton de Gruyter 2007. s. 555 – 566.10.1515/9783110894219.555 Search in Google Scholar

RAŠOVÁ, Dominika: Pragmatika jazykových javov v masmediálnej komunikácii. Kontrastívna štúdia na materiáli v slovenčine a v nemčine. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku 2013. 170 s. Search in Google Scholar

ŠTEFANČÍK, Radoslav – DULEBOVÁ, Irina: Jazyk a politika. Jazyk politiky v konfliktnej štruktúre spoločnosti. Bratislava: Ekonóm 2017. 193 s. Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD

Planifique su conferencia remota con Sciendo