Uneingeschränkter Zugang

Waste lands above the timberline of Slovakia

   | 13. Dez. 2011

Zitieren

Boltižiar M., 2007: Štruktúra vysokohorskej krajiny Tatier. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, 248 pp.Search in Google Scholar

Cifra J., 1959: Potreba úpravy niektorých názvov a pojmov pri zalesňovaní spustnutých pôd. Les, 3: 93.Search in Google Scholar

Gerlach T., 1964: Metódy a terajší stav výskumu morfogenetických procesov v Poľských Karpatoch. Geografický časopis, 3: 256-270.Search in Google Scholar

Janečko E., Krébes K., Cifra J., 1955: Spustnuté pôdy a ich zalesňovanie. Bratislava, SVPL, 131 pp.Search in Google Scholar

Marková N., Trebichavský V., Puškár R., 1962: Delimitácia pôdneho fondu. Bratislava, Pôdohospodárske vydavateľstvo, 44 pp.Search in Google Scholar

Midriak R., 1969: Erózia spustnutých pôd karbonátových podloží na Slovensku. Náuka o Zemi IV, Pedologica, 5. Bratislava, SAV, 112 pp.Search in Google Scholar

Midriak R., 1976: Zur Notwendigkeit einer Hebung der oberen Waldgrenze im Bereich der tschechoslowakischen Karpaten. Mitt. d. Forstl. Bundesversuchsanstalt Mariabrunn, Wien. H. 115: 83-99.Search in Google Scholar

Midriak R., 1979: Protilavínová ochrana lesa. Lesnícke štúdie 27/1977. Bratislava, Príroda, 218 pp.Search in Google Scholar

Midriak R., 1983: Morfogenéza povrchu vysokých pohorí. Bratislava, Veda, 516 pp.Search in Google Scholar

Midriak R., 2009: Analýza krajinnoekologických aspektov bývalých slovenských spustnutých plôch. In Klikušovská Z., Sviček M. (eds.): Environmentálne indexy a indikátory analýzy a hodnotenia krajiny 2009: Zborník referátov z vedeckého seminára, Bratislava 5.11.2009. Bratislava, VÚPOP, p. 73-81.Search in Google Scholar

Midriak R., Petráš J., 1972: Mapovanie a skúmanie deštrukcie a ochrany pôdy nad hornou hranicou lesa fotogrametrickými metódami. Lesnícky časopis, 18(3): 255-267.Search in Google Scholar

Plesník P., 1961: Horná hranica lesa na Slovensku. Sborník prác Lesníckeho a drevárskeho múzea. Martin, Osveta, p. 84-98.Search in Google Scholar

Plesník P., 1971: Horná hranica lesa vo Vysokých a v Belanských Tatrách. Bratislava, SAV, 240 pp.Search in Google Scholar

Plesník P., 2004: Všeobecná biogeografia. Bratislava, Univerzita Komenského, 428 pp.Search in Google Scholar

Stankoviansky M., 1983: Smery výskumu súčasných exogénnych reliéfotvorných procesov na Slovensku a pokus o ich klasifikáciu. Geografický časopis, 35(4): 419-425.Search in Google Scholar

Zachar D., 1960: Upevňovanie svahov pri zalesňovaní spustnutých pôd. Bratislava, Pôdohospodárske vydavateľstvo.Search in Google Scholar

Zachar D., 1965: Zalesňovanie nelesných pôd. Bratislava, SVPL, 230 pp.Search in Google Scholar

Zachar D., 1982: Soil erosion. Amsterdam-Oxford-New York, Elsevier, 547 pp.Search in Google Scholar

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Botanik, Ökologie, andere