Uneingeschränkter Zugang

Efficiency evaluation of the forest land management


Zitieren

Príspevok prezentuje výsledky hodnotenia efektívnosti obhospodarovania lesnej pôdy. V rámci štúdie sa použila neparametrická metóda - Data Envelopment Analysis (DEA). Dosiahnutá efektívnosť bola v rozpätí 70 - 93 % (v závislosti od modelu). V rámci analýzy výsledkov sa zistila nižšia závislosť (rozdiely v efektívnosti neboli štatistický signifikantné) medzi efektívnosťou a ostatnými v modeli nezahrnutými veličinami (ako napr.: veľkosť lesného podniku, vlastníctvo, podiel ihličnatých drevín). Výsledky DEA boli porovnané s výsledkami Cost Benefit analýzy. Na základe toho možno konštatovať, že DEA predstavuje sľubnú alternatívu alebo doplňujúcu metódu v rámci hodnotenia produktivity prostredníctvom iných metód.

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Botanik, Ökologie, andere