Uneingeschränkter Zugang

Waste lands above the timberline of Slovakia

   | 13. Dez. 2011

Zitieren

Spustnuté pôdy sa môžu vyskytnúť všade tam, kde človek odstránil, alebo oslabil pôdoochranne účinnú vegetačnú pokrývku a umožnil nastúpiť eróznym procesom. Takto vznikli aj nad hornou hranicou lesa po jej znížení a odstránení kosodrevinových porastov za účelom pasenia. Ich vznik sa viaže predovšetkým na odlesnenú hornú časť supramontánneho stupňa a na subalpínsky stupeň, v menšom rozsahu aj na alpínsky stupeň. Ide o tieto procesy, ktoré majú vplyv na vznik aj ďalší vývoj spustnutých pôd: vodné, gravitačné, eolické, nivačné, kryogénne, organogénne a antropogénne procesy.

Mapovateľnými formami deštrukcie 1 : 10 000 je postihnuté územie na rozlohe 3 972 ha (8,1 %). Podľa vyhodnotenia v mierke 1 : 100 až 1 : 1 000 ide o zvýšenie o ďalších 3 207 ha. Ak teda zoberieme do úvahy takto zvýšenú výmeru deštruovaných spustnutých pôd (asi 7 180 ha), potom ich rozloha z celkovej výmery pôdnej pokrývky nad hranicou lesa predstavuje na Slovensku až 24 %! Prevažná časť územia nad hranicou lesa (na 78 % plochy) je ohrozená veľmi silnou intenzitou potenciálnej erózie (5 až 15 mm vrstvy zeminy za rok) alebo silnou intenzitou (1,5 až 5 mm za rok). V porovnaní s priemernými potenciálnymi eróznymi stratami nad hranicou lesa v jednotlivých pohoriach (celkový priemer je 8,64 mm.r-1) reálny priemerný odnos pôdy je 0,27 mm za rok, ktorý kolíše z povrchu spustnutých pôd najčastejšie od 0,4 do 0,5 mm.r-1, ale na menších plochách od 2 do 30 mm za rok!

eISSN:
1338-4295
ISSN:
0323-1046
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Biologie, Botanik, Ökologie, andere