1. bookVolumen 38 (2020): Heft 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The Agricultural Reform of 1981 and the Competition for Resources Between Peasant Farms and State-Owned Farms in the 1980s

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 38 (2020) - Heft 1 (December 2020)
Seitenbereich: 100 - 129
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bednarski M. (1987), Gospodarka „drugiego obiegu” w Polsce, Wektory Gospodarki, 2, 20-21. Search in Google Scholar

Beksiak J. (2001), Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Beskid L., Milic-Czerniak R., Misiuna M., Sikorska J. , Sufin Z. (1985), Warunki życia i potrzeby społeczeństwa polskiego – punkt odniesienia 1982 r., Wektory, 12, 44. Search in Google Scholar

Budzinowski R. (1983), Indywidualne gospodarstwa rolne w ustroju społeczno-gospodarczym PRL (rozważania na tle art. 181 K.C.), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 1-19. Search in Google Scholar

Cecot A. (2005), Frezje przez cały rok, Hasło Ogrodnicze, 3, https://www.ho.haslo.pl/article.php?id=2170&rok=2005&numer=03, accessed 20.09.2020. Search in Google Scholar

Ciechomski W., Rutkowski I., Sojkin B. (1991), Przemiany w spożyciu żywności w warunkach wprowadzania wolnego rynku, [in:] Zmiany w strukturze konsumpcji 1986-1989, resortowy program badań podstawowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 8-16. Search in Google Scholar

Dowgiałło Z. red. (1996), Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, pod red., Wyd. ZNICZ, Szczecin. Search in Google Scholar

Dzun W. (1991), Państwowe gospodarstwa rolne w rolnictwie polskim w latach 1944-1990, IRWiR PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Dzun W. (2005), Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa. Search in Google Scholar

Dzun W. (2010), Rozwój ilościowy i jakościowy załóg pracowniczych PGR. Fakty i mity, Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 27, Szreniawa, 259-270. Search in Google Scholar

Gorzelak E. (1987), Polityka agrarna PRL, PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Gospodarka w procesie reformowania, (1986), Pajestka J. (ed.), PWE, Warszawa. Search in Google Scholar

Grala D.T. (2003), Kryzys społeczno-ekonomiczny z lat 1979–1982 – załamanie socjalistycznej gospodarki PRL, Studia Pedagogiczno-Artystyczne, tom III, Kalisz, 91-120. Search in Google Scholar

Grala D.T. (2005), Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania socjalizmu, TRIO, Warszawa. Search in Google Scholar

Grala D.T. (2008), Próba modernizacji państwa w latach 1987–1988. Dlaczego i dla kogo przygotowywano II etap reformy? [in:] Bałabana A., Farysia J., Sikorskiego T., Słowińskiego P. (eds.), Demokracja centrum i peryferie. Procesy modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku. PWSZ, Gorzów-Szczecin, 201-231. Search in Google Scholar

Grala D.T. (2019), Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym pochodzenia polonijnego jako enklawa kapitalizmu w PRL i „inkubator przedsiębiorczości” liderów biznesu w III RP, Journal of Humanities and Social Sciences, 12, 75-100.10.15584/johass.2019.3.5 Search in Google Scholar

Grudzień S. (1985), Przymusowy zastój. Z Januszem Gorącym młodym rolnikiem z Witankowa rozmawia S. Grudzień, Nowa Wieś, 1, 5-6. Search in Google Scholar

Informacje z kraju (1985), Nowa Wieś. 27, 2-3. Search in Google Scholar

Jarosz D. (2006), Reakcje społeczne na niedobory mięsa w Polsce w latach 1945-1989, [in:] Polska 1944/45 – 1989. Studia i Materiały, 7, IH PAN, Warszawa, 223-266. Search in Google Scholar

Kozłowska M. (1994), Reformy i przemiany własnościowe w rolniczych przedsiębiorstwach pań-stwowych 1981-1993, Wydawnictwo Klubu Studentów Wydziału Ekonomicznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego Ecu, Białystok. Search in Google Scholar

Krugiełka H. (2018), Ursus – niezwykła historia, https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/technika-rolnicza/13320-ursus-niezwykla-historia, accessed 20.09.2020. Search in Google Scholar

Kurowski S. (1990), Polityka gospodarcza PRL: ujęcie modelowe: cele, zasady, metody: analiza krytyczna, Spotkania, Warszawa. Search in Google Scholar

Kusiak F. (2007), Koń i traktor w życiu codziennym wsi polskiej w latach 1945-1989, [in:] Kościk E., Głowińskiego T. (eds.), Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL (1944-1989), Wydawnictwo GAJT, Wrocław, 481-495. Search in Google Scholar

Mistuna M. (1989), Aspiracje rolników indywidualnych w zakresie warunków życia i pracy, Wieś i Rolnictwo, 1, 91-106. Search in Google Scholar

Nasiłowski M. (1996), System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Key Text, Warszawa. Search in Google Scholar

Nuti D. (2018), Kornai: Shortage versus surplus economies, Acta Oeconomica, 68(1), 85-98.10.1556/032.2018.68.s.7 Search in Google Scholar

Ostromęcki A. (1988), Wpływ kontraktacji na aktywność produkcyjną gospodarstw w rejonie rozdrobnionego rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 5, 63-79. Search in Google Scholar

Prywaciarze 1945–1989 (2006), Knyt A., Wacerz-Gluza A. (eds.), Fundacja Karta, Warszawa. Search in Google Scholar

Raporty dla Edwarda Gierka, (1988), Kozłowski K. (ed.), PWE, Warszawa. Search in Google Scholar

Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989, (2010), Kaczorowski A. (ed.), Fundacja Kasa Nadziei, Warszawa. Search in Google Scholar

Straszak-Chandoha S. (2010), Polityczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji rolnictwa w PRL, [in:] Chumińskiego J. (ed.), Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944-1989, Wydawnictwo GAJT, Wrocław, 362-397. Search in Google Scholar

Szulce H., Mruk H. (1984), Kształtowanie się cen w Polsce Ludowej, Ruch Prawniczy, ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 39 – 58. Search in Google Scholar

Willma A. (2011), Były jakie były, ale żywiły. Dokładnie 20 lat temu zlikwidowano Państwowe Gospodarstwa Rolne, Gazeta Pomorska, 12.05.2011, https://pomorska.pl/byly-jakiebyly-ale-zywily-dokladnie-20-lat-temu-zlikwidowano-panstwowe-gospodarstwarolne/ar/c8-7223094, accessed 21.09.2020. Search in Google Scholar

Woś A. (1985), Rolnictwo polskie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, [in:] Muller A. (ed.), U źródeł polskiego kryzysu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. Search in Google Scholar

Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. Search in Google Scholar

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 79, Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Search in Google Scholar

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80, Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu gruntów. Search in Google Scholar

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81, Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Search in Google Scholar

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 82, Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Search in Google Scholar

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147, Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Search in Google Scholar

Dz.U. 1982 nr 32 poz. 217, Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Search in Google Scholar

Dz.U. 1986 nr 45 poz. 224, Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990. Search in Google Scholar

M.P. 1981 nr 16 poz. 126, Uchwała Nr 114 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1981 r. w sprawie systemu ekonomiczno-finansowego państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, państwowych gospodarstw rolnych oraz niektórych zjednoczeń resortu rolnictwa, Search in Google Scholar

M.P. 1983 nr 22 poz. 123, Uchwała Sejmu PRL w sprawie rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do roku 1990. Search in Google Scholar

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2013 r. (2013), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/podstawowe-informacjeo-rozwoju-demograficznym-polski-do-2013-roku,12,4.html, accessed 21.09.2020. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny 1983 (1983), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1982 (1982), GUS, Warszawa Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1986 (1986), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Województw 1985 (1985), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Województw 1987 (1987), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny Województw 1990 (1990), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Rolnicza produkcja towarowa i środki produkcji w rolnictwie w 1990 r. (1991), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2019, (2020), GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-iuslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/, accessed 20.09.2020. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo