1. bookVolumen 38 (2020): Heft 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

What was the Direction of the Reform of the PRL (Polish People’s Republic) Economy in the Eighties?

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 38 (2020) - Heft 1 (December 2020)
Seitenbereich: 83 - 99
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Alachnovič A. (2011), Koszty zaniechania reform: Białoruś w latach 1991-2011, [in:] Iwanow M. (ed.), Białoruś: dalsza droga do demokracji, GAJT Wydawnictwo, Wrocław, 119-142. Search in Google Scholar

Åslund A. (2010), Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, Książka i Wiedza, Warszawa. Search in Google Scholar

Baka W. (1999), U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa. Search in Google Scholar

Bałtowski M. (2009), Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Bałtowski M., Miszewski M. (2006), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Bauc J., Dąbrowski M., Senator P. (1994), Pieniężne źródła inflacji w Polsce w latach 1989-1993, Gospodarka Narodowa, 10, 6-15. Search in Google Scholar

Dudek A. (2004), Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Arcana, Warszawa. Search in Google Scholar

Dwilewicz Ł., Kaliński J., Paprotny Ł., Zawistowski A. (2008), Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981­1989, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, 15, 385-422. Search in Google Scholar

Grala D.t. (2005), Reformy gospodarcze w PRL (1982-1989). Próba uratowania socjalizmu, TRIO, Warszawa. Search in Google Scholar

Hobsbawm E. (1999), Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie. Wiek skrajności, Politeja, Warszawa. Search in Google Scholar

IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 14-20 lipca 1981 r. Podstawowe dokumenty i materiały, (1981), Książka i Wiedza, Warszawa. Search in Google Scholar

Kaliński J. (1995), Gospodarka Polski w latach 1944­1989. Przemiany strukturalne, PWE, Warszawa. Search in Google Scholar

Kaliński J. (2009), Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Search in Google Scholar

Kaliński J. (2012), Gospodarka w PRL, IPN, Warszawa. Search in Google Scholar

Kaliński J. (2015), Kiedy zaczęło się odradzanie gospodarki rynkowej w Polsce?, Optimum. Studia Ekonomiczne, 1, 3-13.10.15290/ose.2015.01.73.01 Search in Google Scholar

Kaliński J. (2019a), Dwie polskie próby wprowadzenia chinizmu, [in:] Mączyńska E. (ed.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 418-430. Search in Google Scholar

Kaliński J. (2019b), Nierolniczy sektor prywatny gospodarki w polityce ekonomicznej władz komunistycznych po 1980 r., Komunizm. System/Ludzie/Dokumentacja, 8, 33-50. Search in Google Scholar

Kierunki reformy gospodarczej: projekt. Projekty ustaw o przedsiębiorstwach państwowych, o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, (1981), Trybuna Ludu, Warszawa. Search in Google Scholar

Kowalik T. (1991), W kierunku gospodarki mieszanej, [in:] Domańska E. (ed.), Pamięci Edwarda Lipińskiego. Szkice ekonomiczne, PWE, Warszawa, 251-275. Search in Google Scholar

Kowalik T. (2009), www.PolskaTransformacja.pl, Muza SA, Warszawa. Search in Google Scholar

Mataczyński T. (2014), Przebieg restrukturyzacji gospodarki Ukrainy w okresie transformacji – przyczyny niepowodzeń, Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 176: Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, 159-167. Search in Google Scholar

Memoriał “Stanowisko w kwestii reform politycznych, gospodarczych oraz ruchu związkowego – próba syntezy” przygotowany przez Zespół Międzywydziałowy KC PZPR (10 października 1988 r.), (2002), [in:] Polska 1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, t. 3 Dokumenty, TRIO, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 149-157. Search in Google Scholar

Mujżel J. (1991), Doświadczenia reform systemowych w Polsce, [in:] Domańska E. (ed.), Pamięci Edwarda Lipińskiego. Szkice ekonomiczne, PWE, Warszawa, 299-325. Search in Google Scholar

Nasiłowski M. (1991), Od reformy połowicznej do reformy przełomowej, [in:] Domańska E. (ed.), Pamięci Edwarda Lipińskiego. Szkice ekonomiczne, PWE, Warszawa, 326-347. Search in Google Scholar

Paprotny Ł. (2007). Drugi etap reformy gospodarczej (luty 1988-sierpień 1989), [in:] Kościk E., Głowiński T. (eds.), Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944-1989), GAJT Wydawnictwo, Wrocław, 354–366. Search in Google Scholar

Plan Konsolidacji Gospodarki Narodowej na lata 1989-1990, (1988), Prezydium Rady Ministrów, Warszawa. Search in Google Scholar

Program realizacyjny II etapu reformy gospodarczej przyjęty przez Sejm PRL uchwałą z 11 lutego 1988 r., (1988), Rzeczpospolita, 127, suplement: Reforma Gospodarcza. Search in Google Scholar

Rakowski M.F. (1991), Jak to się stało, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa. Search in Google Scholar

Rapacki R., Próchniak M. (2006), Rachunek wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1993-2003, [in:] Konferencja naukowa pt. Ścieżki wzrostu gospodarczego w krajach postsocjalistycznych w latach 1950-2005; konwergencja czy dywergencja, oficyna Wydawnicza SGH, Katedra Ekonomi II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, (CD-ROM). Search in Google Scholar

Sekuła I. (1989), Zamierzenia rządu w realizacji Planu Konsolidacji Gospodarki Narodowej i budżetu państwa na rok 1989, Finanse, 1, 1-8. Search in Google Scholar

Sikora M. (2012): Służba Bezpieczeństwa wobec przekształceń ekonomicznych w Polsce 1980–1989. Przyczynek do badań nad ingerencją polskich służb specjalnych w gospodarkę, Pamięć i Sprawiedliwość, 11/2 (20), 359-410. Search in Google Scholar

Staniszkis J. (1990), “Political Capitalism” in Poland, East European Politics end Societies, 5(1), 127-141.10.1177/0888325491005001008 Search in Google Scholar

Staniszkis J. (2001), Postkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk. Search in Google Scholar

Tezy w sprawie II etapu reformy gospodarczej, (1987), Rzeczpospolita, 102, 17.04.1987, suplement: Reforma Gospodarcza, Search in Google Scholar

Założenia programu gospodarczego na lata 1989-1992, (1989), Rzeczpospolita, 163, 13.07.1989, suplement: Reforma Gospodarcza. Search in Google Scholar

Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36, Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. Search in Google Scholar

Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122, Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach pań-stwowych. Search in Google Scholar

Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324, Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Search in Google Scholar

Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325, Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udzia­łem podmiotów zagranicznych. Search in Google Scholar

Dz.U. 1989 nr 10 poz. 57, Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Search in Google Scholar

EBRD structural and institutional change indicators, (2019), The European Bank for Reconstruction and Development, Transition indicators by country, https://www.ebrd.com/economic-research-and-data/transition-qualities-asses.html, accessed 15.04.2020. Search in Google Scholar

IMF, GDP per capita, current prices, (2020), International Monetary Fund, https://www.imf.org, accessed 17.04.2020 Search in Google Scholar

Rocznik Statystyczny 1990, (1990), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo