1. bookVolumen 38 (2020): Heft 1 (December 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Between Progress and Backwardness. A Look at the Housing Policy of the Period of the People’s Republic of Poland from the Social and Economic Perspective After 1989

Online veröffentlicht: 31 Dec 2020
Volumen & Heft: Volumen 38 (2020) - Heft 1 (December 2020)
Seitenbereich: 57 - 82
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
0081-6485
Erstveröffentlichung
01 Dec 1967
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Dz.U. 1945 nr 50 poz. 281, Dekret z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny. Search in Google Scholar

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27, Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu. Search in Google Scholar

Dz.U. 1947 nr 43 poz. 221, Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o ulgach inwestycyjnych. Search in Google Scholar

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 270, Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa.10.2307/3924193 Search in Google Scholar

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 roku (2019), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Komunikat z badań - Zadowolenie z życia (2019), GUS, Warszawa. Search in Google Scholar

Komunikat z badań. Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008, 2018 (2018), CBOS, 148, Warszawa. Search in Google Scholar

Raport. Stan mieszkalnictwa w Polsce (2020), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa. Search in Google Scholar

Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych. Komunikat z badań,,Warunki życiowe społeczeń-stwa polskiego. Problemy i strategie” (2008), CBOS, Warszawa. Search in Google Scholar

Andrzejewski A. (1977), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Andrzejewski A. (1979), Polityka mieszkaniowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Search in Google Scholar

Borowik I. (2007), Kierunki przemian współczesnego miasta – suburbanizacja oraz humanizacja blokowisk, [in:] Borowik I., Sztalta K. (eds.), Współczesna socjologia miasta. Wielość oglądów i kierunków badawczych dyscypliny, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 97-104. Search in Google Scholar

Cesarski M. (2011), Mieszkanie i warunki mieszkaniowe jako wyznacznik procesów demograficznych – Polska na tle powojennej Europy Zachodniej, [in:] Osiński J. (ed.), Współczesne problemy demograficzne – rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 121-142. Search in Google Scholar

Cesarski M. (2012), Podejście ekonomiczne w polskim mieszkaniowym piśmiennictwie lat transformacji, Problemy Rozwoju Miast, 1, 15-26. Search in Google Scholar

Cesarski M. (2016), Polityka i sytuacja mieszkaniowa w Polsce Ludowej, [in:] Grata P. (ed.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XX wieku, t. IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 127-144. Search in Google Scholar

Cesarski M. (2017), Niektóre sprzeczności neoliberalnej polityki mieszkaniowej – mechanizmy globalne i Polska, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3, 90-113.10.15584/johass.2017.3.5 Search in Google Scholar

Cesarski M. (2018), Polityka mieszkaniowa w Polsce po 2015 roku – bilans otwarcia, [in:] Krawczyk M. (ed.), Polska po 2015 roku – gospodarka, społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 259-277. Search in Google Scholar

Chmielewski M.J., Mirecka M. (2007), Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. Search in Google Scholar

Frąckowiak M. (1993), Podstawowe przyczyny narastania deficytu i pogłębiania kryzysu mieszkaniowego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LV (4), 107-117. Search in Google Scholar

Frąckowiak M. (2008), Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań. Search in Google Scholar

Glapiński A. (1991), Mam klucz, Życie Gospodarcze, 27, 4-5. Search in Google Scholar

Jałowiecki B. (1995), Miasto polskie – między utopią a rzeczywistością, [in:] Starosta P. (ed.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane Profesorowi Wacławowi Piotrowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 36-43. Search in Google Scholar

Jarosz D. (2010), Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa. Search in Google Scholar

Kaltenberg-Kwiatkowska E. (2005), Warunki mieszkaniowe w świadomości społecznej, [in:] Frąckiewicz L. (ed.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa – Katowice, 153-169. Search in Google Scholar

Kasperski W. (1963), Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce w latach 1957-1961, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa. Search in Google Scholar

Makowska M. (2013), Pomiędzy interwencjonizmem państwa a wolnym rynkiem. Przyczynek do dyskusji o przemianach polityki mieszkaniowej w Polsce, Społeczeństwo i Polityka, 4, 126-142. Search in Google Scholar

Paszyński A. (1989), Zgoda buduje, Przegląd Techniczny, 12, 5-6. Search in Google Scholar

Rębowska A. (2000), Rehabilitacja ,,blokowisk”, [in:] Ziobrowski Z., Jackowska-Ptaszycka D., Rębowska A., Geissler A. (eds.), Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków, 85-105. Search in Google Scholar

Siemieniako B. (2017), Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa. Search in Google Scholar

Szafrańska E. (2013), Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Polsce, Studia Miejskie, 11, 39-53. Search in Google Scholar

Szustek A. (2013), ,,Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Dariusz Jarosz, Warszawa 2010 [review], Echa Przeszłości, 14, 179-194. Search in Google Scholar

Węcławowicz-Muzioł A. (2015), Problemy mieszkaniowe Polaków a polityka mieszkaniowa, [in:] Salomon M., Węcławowicz-Muzioł A. (eds.), Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Fundacja Habitat for Humanity Poland, Warszawa, 13-90. Search in Google Scholar

Zapart J. (1999), Polityka mieszkaniowa w Polsce. Zarys przemian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław. Search in Google Scholar

Efekty działalności budowlanej w 2017 roku (2018), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/efekty-dzialalnosci-budowlanej-w-2017-roku,3,13.html, accessed: 28.8.2020. Search in Google Scholar

Mieszkanie plus: 100 tys. lokali do końca roku nie będzie. Wybudowano 887 (2019), https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/mieszkanie-plus-ile-tanich-mieszkan-na-wynajem-powstalo-ile-jest-w-budowie/cldbxgl, accessed 4.9.2020. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo